DE SOESTER Wederom f 4000.- voor het Uitbreidingsplan Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad Het leven een „Speelbank" No. 63 Een ön Twintigste Jaargang Woensdag 9 Augustus 1933 'HT8AVE: M.V. EERSTE 80ESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL 962 - 6IR0 161165 Bekendmakingen Oi Officieel Gegarandeerde oplaag ruim 3000 exemplaren En daarvan f 2000.- voor den heer van Nes? DITOÖilNI y «STEM IK1EE1FT serveer dan ons heerlijk Vanille-IJs na het diner Tevens houden wij ons aanbevolen voor levering van eerste klas Koekjes, Gebakjes, Taarten enz. Jac. Kouwenhoven - Banketbakkerij „Nieuwerhoek" Soest. r j I BUREAU VOOR ADMINISTRATIE, VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU J *- ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST T^TmITEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) gemeenteraadsvergadering De Burgemeester der Gemeente Soest maakt bekend, dat een openbare Verga dering van den Raad dezer gemeente is belegd tegen Donuerdag 10 Augustus '33, des namiddags 2 uur. Soest, 4 Aug. 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van H. de Vries, Schoutenkampweg 1 te Soest om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie D, No. 1647 gelegen aan den Schou tenkampweg zijn bestaande bakkerij te mogen uitbreiden door hen is ingewil ligd op 28 Juli 1933. Soest, 29 Juli 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van G. J. Smit, van Weedestraat 33, te Soest om op in perceel, kadastraal bekend in sec tie H. no. 5082 gelegen aan de Van Wee destraat zijn drukkerij te mogen uitbrei den en wijzigen door hen op heden is verdaagd. Soest, 1 Augustus 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van W. 't Lam, Kerkstraat 53, om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie C. No. 1512, gelegen aan de Kerkstraat zijn bestaan de machinale houtbewerkingsinrichting te mogen uitbreiden, door hen is ingewil ligd op 28 Juli 1933. Soest, 29 Juli 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. MOND- EN KLAUWZEER De Burgemeester van Soest brengt in herinnering, dat, volgens artikel 18 der veewet, indien vee verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, de ei genaar, houder of hoeder hiervan ter stond kennis geeft aan den Burgemeester der gemeente, waar het vee zich bevindt. Bij Jvoninklijk besluit van 23 Februari 1922 (staatsblad no. 80) is bepaald, dat de Burgemeester, ter voorkoming van verspreiding van smetstof, indien hij ver neemt, dat in zrjn gemeente vee verschijn selen van een besmettelijke veeziekte ver toont, bij mond- en klauwzeer de volgen de voorloopige maatregelen neemt: le. het den eigenaar, houder of hoeder gelasten, het verdachte vee af te zonde ren, totdat daaromtrent door den Burge meester een nadere beslissing is geno men; 2e. het door het plaatsen van kenteeke. nen van besmetting verdacht verklaren van het gebouw of terrein, waar het ver dachte vee zich bevindt of bevonden heeft. Het is verboden ziek of verdacht vee vervoeren, behoudens ontheffing door den Burgemeester. Soest, 4 Augustus 1933. De Burgemeester, G. Deketh. I A.s. Donderdagmiddag zal als punt 15 der agenda in de gemeenteraadsvergade ring aan de orde komen een voorstel van B. en W. om aan den landschapsarchitect van Nes op te dragen toezicht te houden op het maken van het NIEUWE ontwerp- uitbreidingsplan en om daarbij van advies te dienen tegen een vergoeding van f 2000.benevens f 300.voor reis- en verblijfkosten. Meer niet, doch dat is alweer een aardig bedragje voor den heer van Nes en ook voor de gemeente niet onbelang rijk. De heer van Nes was de ontwerper van het vorige ontwerp-uitbreidingsplan, meer bekend onder den naam van „Het Commu nistische Millioenenplan" en derhalve de gene, die den opgestoken storm van pro testen op zijn geweten heeft. Een kleine 600 belanghebbenden protesteerden met klem tegen schending van hun eigendom en van hunne belangen en ruim een dozijn wettelijke bezwaren werden tegen dat plan geopperd, waarvan er nog nimmer één is weerlegd geworden. Zonder iets te willen afdoen aan de technische capaciteiten des heeren van Nes' om wegen te projecteeren, kaarten te teekenen en overigens niet onaardige plannen uit te werken, is toch wel door die geheele geschiedenis gebleken, dat de heer van Nes nu niet bepaald was „the right man on the right place"; in het bij zonder bleek hij van de jjractische en wettelijke zijde van een „uitbreidingsplan" niet of althans zeer onvoldoende op de hoogte, hoewel hij toch a rai^o^ van een aardig sommetje zoo'n uitbreidingsplan voor Soest zou ontwerpen. Het spreekt vanzelf, dat het project, dat ten slotte voor het licht komt, niet alleen fraai, aardig en nuttig moet zijn, maar tevens uitvoerbaar. Uitvloeibaar wat aangaat de financiën, en wat aangaat de bestaande wettelijke bepalingen. En zijn plan bleek volkomen „onuit voerbaar". Hij had dus niet voldaan aan zijn op dracht en de gemeente zat weer met de gebakken peren. Nog erger was het, toen bleek, dat door een fout van het ge meentebestuur aan den heer van Nes toch zijn vrij hoog honorarium moest worden uitbetaald, zelfs nog met dat van bijkomende kosten! Het werd zoodoende wel betalen, doch niet verkrij gen voor dat geld, wat de bedoeling was, namelijk een wettig en uitvoerbaar uit breidingsplan. Men zou nu zoo denken één van twee: of de heer van Nes ziet zelf in, dat het niet billijk is te ontvangen voor iets, dat de opdrachtgever niet kan gebruiken en biedt nu aan alsnog zonder verdere on kosten te pogen een beter plan te ontwer pen, dat wel uitvoerbaar en wel wettig is, of.... de gemeente neemt noodgedwon gen de strop en draagt de verdere plan nen aan een ander op, werkt ze desnoods zelf uit. De gemeente Soest, die wel meer ei genaardig handelt, is echter wat anders voornemens. Hoewel is komen vast te staan als een paal boven water, dat de heer van Nes de materie van uitbreidingsplannen niet voldoende onder de knie heeft, gaat men thans voorstellen om degene, die de ge meente het schaapskcopje heeft geleverd, het toezicht op het nieuwe ontwerp-uit breidingsplan op te dragen met verzoek om daarbij van advies te dienen. Als wij zeggen, dat een dergelijk voor stel „buitengewoon eigenaardig" is, zal toch elk weldenkend inwoner het met ons eens moeten zijn. En deze qualificatie is bijzonder zacht en welwillend. „Toezicht houden" en „voor advies die nen", dat zou de heer van Nes verder moeten doen. Ons wil het voorkomen, dat ,na alles, wat is geschied, de heer van Nes thans de laatste man is om daartoe te worden aangezocht. Nu een teekenaar van Openbare Werken de nieuwe kaarten voor het nieuwe plan zal maken, kunnen toch de beide technische ambtenaren, be last met de leiding van Openbare Werken en van Bouw- en Woningtoezicht wel het noodige „toezicht houden" op het ver vaardigen dier kaarten, terwijl de Com missies voor Openbare Werken en voor het Uitbreidingsplan dan daarbij wel van het noodige „advies kunnen dienen". By dat advies kunnen zij dan tevens gebruik maken van de schat van gegevens, die zoo langzamerhand over dat uitbreidingsplan ter beschikking van het gemeentebestuur staan door de ingediende bezwaarschrif- schriften, andere verzoeken, verkavelings plannen enz. Men zou zoo zeggen, alles liever, dan er wederom den heer van Nes in te halen. Waar uit niets is gebleken, dat deze inmiddels zich op het terrein van uitbreidingsplannen beter georiënteerd heeft, zal door zijn hernieuwd optreden met groote zekerheid vallen te voorspel len, dat het weer mis zal loopen, dat het weer bezwaren zal regenen en dat het... weer niets zal geven. En daarvoor f 2000.te voteeren, lijkt dan toch wel in deze tijden wat onbezon nen. Eén zinsnede in het voorstel trof ons in het bijzonder; dat was die, waarin B. en W. verzekeren, dat de gemeenté NU voor die f 2000.het volledig recht verkrijgt tot uitvoering van het plan met de bevoegdheid alle wijzigingen aan te brengen, welke later noodig zullen blij ken. Men zou zoo zeggen, dat spreekt toch vanzelf. Als iemand voor goede Hol- landsche guldentjes een uitbreidingspan zal leveren, zal daar. dan toch wel zijn inbegrepen het recht om dat plan uit te voeren en zoonoodig te wijzigen, want zonder dat, heeft men dan aan zoo'n uit breidingsplan niets. Of hadden bij even- tueele goedkeuring van „Het Communis tische Millioenenplan" eerst nog twee aparte nota's van den heer van Nes moe ten worden voldaan, één voor „recht tot uitvoering" en één voor „diverse wij zigingen" Het lijkt ons niet onmogelijk, dat in die zinsnede een addertje onder het gras schuilt en daarom willen wij in open woorden vaststellen, dat de opdrachtge ver, die een uitbreidingsplan van een ar chitect heeft ontvangen en betaald, daar door tevens gratis het recht heeft ver kregen dat plan uit te voeren en zoo noodig te wijzigen in voege als de wet bepaalt. De ontwerper, die geacht moet worden te weten, wat een „uitbreidings plan" is en beteekent, en wat de bedoe ling daarvan is, heeft zelf in privé geen enkel recht meer op dat plan, als het door hem is afgeleverd. Uitdrukkelijk zij nog eens gestimuleerd, dat de ontwerper in het bijzonder geen auteursrecht op zijn ontwerp heeft, als zijnde zulks volkomen in strijd met de Woningwet, terwijl er daarenboven heele- maal geen auteursrecht op bestaat, als zijnde toch een ontwerp-uitbreidingsplan en een uitbreidingsplan-zelf besluiten, door de openbare macht uitgevaardigd. Wat en hoe daarmede verder wordt gehandelid, beslist de Woningwet. De 2 hoofdgedachten van het „Com munistische Millioenenplan", de rustieke wegen en de gegeven bestemmingen aan groote particuliere buitenplaatsen, bos- schen en heide, zullen ongetwijfeld in 't nieuwe plan niet worden overgenomen en dit waren feitelijk de eenige nieuwe én speciale inzichten van den heer van Nes. Zelfs als men dus nog den hieer van Nes moreel eenig auteursrecht zou willen toe kennen, kan daar in casu geen sprake van zijn, daar geen enkele speciaie ge dachte van hem in het nieuwe plan zal worden overgenomen. Daarom behoeft men hem dus gerust geen f2000.toe te stoppen. Zou aan deze voordracht wellicht iets anders ten grondslag liggen, dan vermeld is? Zijn er wellicht andere .punten, mis schien zelfs positieve toezeggingen, die het onmogelijk maken van den heer van Nes definitief afscheid te nemen? Wij weten het niet, maar indien dat zoo zou zijn, is het toch werkelijk niet te veel gevraagd, dat alsdan te mogen vernemen. Met de voorliggende argumentatie en de feiten, zooals die zich hebben afgespeeld, kan men echter weinig vrede met het verleenen van dit crediet hebben. En als men dan tenslotte nog ziet, dat f 300.worden gevraagd voor „bureau kosten van den teekenaar" (in gemeente dienst), die de 20 kaarten zal moeten vervaardigen, dan krijgt men toch wel het kriebelige gevoel, dat er tè makke lijk met de gemeente-financiën wordt omgesprongen. Zelfs al zouden van die 20 kaarten elk nog 3 afdrukken moeten Verkrijgbaar in kups 4 15, 25, 35 en 60 cent. Ook in glazen met slagroom 4 20 et. p. portie. Thuisbezorgd zonder prijsverhooging BONBONS in groote verscheidenheid van eerste klas fabrieken Beleefd aanbevelend, Telefoon 774 worden vervaardigd, moet het toch al heel gek loopen, als daarvoor dan f300 „bureaukosten" noodig zullen zijn. Hoewel B. en W. aan het slot van hun voordracht er „met den meesten nadruk op aandringen, dat deze uitgaven, waar aan niet zal zijn te ontkomen", door den Raad zullen worden goedgekeurd, wil 't ons voorkomen, dat de Raad goed zou doen, zich eerst eens ter zake nader te oriënteeren en daarna het gevraagde cre diet af te stemmen. Dat aan die uitgaven niet zal zijn te ontkomen, wordt dezer zijds sterk betwijfeld, ja, wat aangaat die f2000.en een groot deel van die f300 bureaukosten, zijn wij er zelfs van over tuigd, dat zij heel gemakkelijk kunnen worden bespaard, in tijden als deze geldt zoo'n besparing dubbel. Soest, Aug. 1933. C. HAVER. De Raad der gem. Soest wordt hierbij in openb. vergadering bijeengeroepen te gen Donderdag 10 Augustus 1933, des namiddags ten 2 ure, ter behandeling van de volgende AGENDA: 1. Vaststelling der notulen van de verga deringen dd. 28 Juni en 12 Juli 1933. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van B. en W. tot toetreding als lid van de Nederlandsche Vereenih ging voor volks- en schoolbaden (No. 3074) 4. Voorstel van B. en W. tot goedkeuring der rekening van het Burgerlijk Arm bestuur over 1932 (No. 252) 5. Voorstel van B. en W. inzake de dek king van het tekort bij de Bouwvereeni- ging „St. Joseph" te Soest in verband met de goedkeuring van de gemeentfr- begrooting 1933 (No. 2600) 6. Voorstel van B. en W. tot personeels voorzieningen bij Openbare Werken en Bouw- en Woningtoezicht (No. 1677,3052 en 3073) 7. Vaststelling van besluiten tot wijziging van gemeente- en bedrijfsbegrootingen dienst 1933 (Nos. 21, 23 en 24) 8. Adres van J. Berg e.a. verzoekende uit breiding der gasleiding in de Bosstraat en in de Den Blieklaan met voorstel van B. en W. (No. 3041) 9. Adres van het Hoofdbestuur van het Verbond voor Nationaal Herstel inzake wering van leerkrachten van revolution- naire gezindheid bij het Lager Onderwijs (No. 3075). 10. Vaststelling van een besluit tot wij ziging der Algemeen© Politieverordening (No. 2798) 11. Voorstel van B. en W. tot toekenning eener bijdrage aan de provincie Utrecht in de kosten van verbetering van den toe stand der Luntersche Beek c.a. (No. 749) 12. Adres van J. Jekel e.a., verzoekende verbetering van den Noorderweg met voor stel van B. en W. (No. 515) 13. Schrijven van J. B. M. Bremer e.a. verzoekende verbetering van het niet bestrate gedeelte van den Postweg met voorstel van B.. en W. (No. 2992) 14. Voorstel van B. en W. terzake wij ziging voorloopige schets van het ontwerp- uitbreidingsplan (No. 1/506) 15. Crediet-aanvrage voor afwerking uit breidingsplan (No. 2990) 16. Voorstel van B. en W. tot algeheele afwrerking van de wegen op 't Hart. (No. 2655) 17. Voorstel van B. en W. inzake uitbrei ding electriciteitsnet voor de wegen op 't Hart (No. 2655) 18. Adres van G. v. d. Hoef en D. C. Stam inzake wegaanleg (No. 2957) 19. Behandeling van verzoeken om ont heffing van art. 15 der Bouwverordening (Nos. 3077 en 3086) 20. Voorstel van B. en W. tot oprichting van een Stichting tot beheer van het Soester Natuurbad (No. 1447) 21. Behandeling van een voorstel van 3 leden tot verkiezing van een derden Wethouder (No. 3094) Spiralo - Str&perlo - Romatjo - Roulette! Hoevelen, diie radeloos wagen een kans; Die trachten), langs dien weg, aan geld nog te komen; En hoevelen dan nog, ontspringen den dans? Zij hopen voor 't laatst door het spel dian, op „uitkomst" 1 Om die te verkrijgen: het uiterst' be tracht Om klinkenlde munt voor hun doel te beko- men, Hun laatste bezitting deni „lommerd" ge bracht Want velien dlie zouden niet gokken, niet „spellen", Ailis 't lev,en hun gaf: een blijmoedig be staan; Waarvoor zij studeerdlen èn blokten èn zwoegden^ Om d'anderen met het „profijt" te zien gaan. Die „anderen" diie er niet blokten, niet zwoegden Geholpen door vriendjes èn invloed èn macht; Zij waren „de paarden, die kregen de haver"* Terwijl het ,yden goeden slechts tegenspoed bracht. Zoo As er het leven ook zelf eene „Speel bank" Genoegzaam bekend!; «dl'overldlen kring wèl waard; De prijs valit op hen, die zijn: dom, minder waardig. Wel treurig: De gekken, die trekken de kaart! Nadruk verboden. AD REM. Aanvullingsagenda. 1. Vaststelling van besluiten inzake ge meente-eigendommen, t.w. a. ruiling van grond met M. Hornsveld (no. 3081) b. ruiling van grond met C. H. v. d. Brandeler (no. 3038) c. opzegging huur van het perceel Birkt- straat 8 door F.. L. N. v. d. Ven len ver huur van dit perceel aan H. Kinderdijk (no. 1246) d. bepaling koopprijs van grond ver zoek J. G. Wijnands (no. 2959) e. verkoop van grond aan lastgever van P. Man met behandeling van verzoek om ontheffing art. 15 der Bouwverordening (no. 3092) f. een besluit tot het verleenen van een zakelijk recht op gemeentegrond ten be hoeve van het leggen van kabels door de NV. PUEM. (no. 3090) Soest, 7 Augustus 1933. De Burgemeester van Soest, G. Deketh. Ingekomen stukken. 1. De bij besluit van de Gedeputeerde Staten van Utrecht dd. 11 Juli 1933, 3e afd. no. 2095/1731 definitief vastgestelde gemeente-gasbedrijfs-, wegenfonds- en grondbedrijfsrekening over 1929. (Nr. 1137, 214, 208 en 184). 2. De rekening over het jaar 1932 en de begrooting over het jaar 1934 van de Vereeniging Pro Juventute. (Nr. 759). 3. Door Gedeputeerde Staten goedge keurde wijzigingen der gemeente- en be drijfsbegrootingen, het dienstjaar 1932 be treffende, t.w. Nos. 21-254, 21-267. 21-258, 21-259, 21-260, 23-10, 23-24, 24-11 en 24-12. 4. Overzicht van hef Gasbedrijf over de maand Juni 1933 (Nr. 240) 5. Verslag van den Keuringsdienst v. Waren voor het gebied Utrecht over het jaar 1932 (Nr. 191) 6. Een schrijven van de Provinciale Utrechtsche Commissie tot Instandhou ding en bevordering der Schoonheid van Stad en Land waarin o.m. de aandacht wordt gevestigd op de noodzakelijkheid van de vaststelling van een uitbreidings-

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1