I Adverteert ook des Woensdags Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag l Kleinveeteelt. ijk. n Bekendmakingen Officieel ©4 Binnenland 00K DES WOENSDAGS I „Koninginnedag" No. 67 Een dn Twintigste Jaargang Woensdag 23 Augustus 1933 r* dan '.50 44 32 IU c in L— 124 IU BUREAU VOOR ADMINISTRATIEVAN WEEDESTRAAT 7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËN: VAN 1—5 REGELS 75CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.- PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESWEEOESTR. 7 TEL. 962 GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) HINDERWET. Burgemeester en Wethouders de»- ge meente Soest, Geilet op het bepaal/de bij de artt. 6 en 7 der Kinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen va- de N.V. Stiehtsche Margarinefabriek, te Soesterberg om vergunning tot het oprich ten van een benzinebewaarplaats, bestaan de uit een ondergrondsch reservoir, in houdende 2000 Liter, met bovengrond- sche aftapinrichting (vleugelpomp), op en in het perceel, gelegen a.d. Amersf.straat kad. gemeente Soest, Sectie E. No. 1839; dat op den lsten Sept. 1933, des vóór- miiddags de 11 uur gelegenheid is om ten gemeenitehuize bezwaren tegen het oprich ten dier iniiohtinig im te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest 18 Aug. 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, Groot, l.s. DRANKWET. Burgemeester en We.houders van Soest brengen ter openbare kennis, dat op 17 Augustus 1933 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Johan Cornelius Krab bendam, van beroep zonder, wonende te Soest, om tapvergunning in de navolgende localiteit; vóórlocaliteit, van het perceel plaatse lijk gemerkt No. 16 en gelegen aan de Birktstraat aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan ieder tegen het verleenen van deze vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Soest 18 Aug. 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. Dc Secretaris, Groot, l.s. 6 SEPTEMBER 1898—1933 Men maakt zich dezer dagen op om een vrijwel uniek feit in de geschiedenis en zeker van ons vaderland te'her denken: nj. het feit, dat een vrouw ge durende 35 jaren aan het hoofd van den Staat heeft gestaan. Want op 6 September zal het 35 jaar geleden zijn, dat de Ko ningin de eed op de grondwet aflegde, wel ke luidt: „Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat Ik de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer, dat ik de onafhankelijk heid en het grondgebied van den Staat met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderda nen zal beschermen, en tot instand houding en bevordering van de al gemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almach tig!" Wanneer men de nuchtere chronolo gische fejten naslaat, dan treft men de volgende notitie aan: „Wilihelmina, He- lene, Pauline, Maria, Koningin der Ne derlanden, Prinses van OranjeuNaslsau., Hertogin van Meelden burg, enz. enz den 31sten Augustus 1880 te 's-Graven- hage geboren, dochter van Z.M. Koning Williem lil en H.M. Koningin Adelaide, Emma, Wilhehnina, Theresia, geboren Prinses van Waldeck en Pyrmont, volgde liaar vader den 23sten November 1890 op, onder regentschap van haar moeder. Ze werd den zesden September 1898, na voleindiging van liaar achttiende levens jaar te Amsterdam gekroond en aanvaard de daarmede zelf de regeering. Den ze venden Februari 1901 huwde zij met Z.H. Hendrik, Wladimir, Albert, Kr.ist, Hertog var» Meck'leniburg, enz. Uit dit hu welijk werd den dertigsten April 1909 te 's-Gravenhage, een dochter geboren, genaamd Juliana, Louise, Emma, Marie, Wilhelmina, Prinses van Uranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg en Kroonprin ses der Nederlanden. Men kan over de principieel© kwestie van het koningschap en de plaats en be- teekenis daarvan in de moderne maat schappij van meening verschillen, de on bevooroordeelde toeschouwer echter zal niettemin moeten erkennen, dat de jeug dige vorstin, op hoe uitnemende wijze ook voorbereid, vi or een moeiilijke taak werd gesteld. En dat de vijf en dertig jaren van haar regeering een tijdperk omvatten, waarin naast veel schokkende gebeurtenissen op allerlei gebied, ook talrijke omwentelingen en hervormingen op sociaal en binnenlandsch politiekgebied plaats grepen. Bij al deze dingen kan ge zegd worden, dat de Koningin binnen de grenzen van haar grondwettelijke be voegdheden, inderdaad steeds heeft ge poogd naar beste weten en kracht de hooge plicht te vervullen, welke in de vorenaangehaalde plechtige belofte bij dé troonsbesti jginig afgelegd, besloten li.gt. Onider de schokkendste gebeurtenissen, welke in de afgeloopen vijl en dertig ja ren voorvielen en waarbij ons land direct of indirect betrokken was, kan men noe men het geschil met Venezuela, waarbij het in November 1908 tot een vlootde- monstratie in de Venezolaansehe Wateren kwam, waarbij twee schepen door de Ne derlandsche marine genomen werden; de herdenking van de honderdjarige bevrij ding uit de Fransche heerschappij in 1913, de watersnood van 1916 tengevolge van den storm, die 13 Januari 1916 Nederland teisterde, een doorbraak van een deel der Zuiderzeedijken veroorzaakte, waar door een groote uitgestrektheid lands in Noord-Holland overstroomd werd; en dan natuurlijk de oorlog van 19141918, waarbjj Nederland weliswaar buiten den strijd bleef, doch heftig in het nauw ,werd gedreven, door de oorlogvoerenden, die onze schepen torpedeerden of vasthiel den, de zeeën om ons heen bezaaiden mèt mijnen en het Nederlandsche volk en zijn handel, scheepvaart en nijverheid in bit- tersten nood brachten. En daar tusschen- door kwamen natuurlijk de binnenland- sche moeilijkheden, die de ouderen onder ons nog versch in het geheugen liggen. Doch nimmer stonid Nederland zoo dichtbij de revolutie en werd het koningshuis zoo zeer bedreigd, als in de Novemberdigen van 1918. Nadat pas op 9 September 1918 het Kabinet Ruys de Berenbrouck was opgetreden, woei op 9 November 1918 de Duitsche revolutiegedachte naar Nederland over. Qp 11 November hield Mr. Troel stra, de leider van de Sociaal-Democra- trische kamerfractie te Rotterdam een geruchtmakende rede, waarin hij ver klaarde, dat thans het oogenblik gekomen was om te beslissen, of ook niet in Ne derland de hoogste macht moest gelegd worden in de hand van arbeiders- en soldaten rad en, waaraan de z.g. bour geoisie zich zou moeten onderwerpen. Op dezelfde wijze sprak Mr. Troelstra daags daarop in de Tweede kamer, waarbij hij verklaarde: „Onze noodzakelijkheid en on ze onmisbaarheid geven ons het recht naar de macht te grijpen!" Volgens Troelstra was het leger on betrouwbaar, terwijl de regeering niet op 2/3, ja misschien wel 3 '4 der politie kon rekenen. In de Harskamp kwam het tot muiterij. Doch de regeering verloor haar tegenwoordigheid van geest niet. Ze vaar digde een door alle ministers onderteekend manifest uit, waarin ze een beroep deed op het gezond verstand der bevolking om het wettig gekozen gezag te steunen. Overeenkomsten met de geallieerde mo gendheden, betreffende, groote, aan de Nederlandsche regeering te leveren voor raden zouden bij ernstige onlusten hier te lande krachteloos worden. Het dus be sproken ernstige vermaan miste zijn uit werking niet. Al kwam het te Amsterdam tot bloedige botsingen; doch tenslotte bleef in het geheele land de rust gehand haafd, alle partijen, behalve de revolutio naire, sloten zich aaneen om de constitu tioneel© rechten en vrijheden te beveili gen. De stemming sloeg om ten gunste van de meer bezadigden. de band met 't koningshuis scheen niet geheel verzwakt te z\jn en zoo had op 18 November op het Malieveld te 's-Gravenhage een groot- sche betooging plaats ter eere van de Koningin, hegeen als het ware het sein was voor een geheele reeks van derge lijke volksuitingen in alle doelen van ons land. En den twintigsten November vaar digde de Koningin een proclamatie uit, waarvan het slot luidde: „Het is ons vast voornemen, voorgenoemde hervormingen door te zetten, en aan te vullen met de snelheid, die past bij den polsslag van dezen tijd. Reactie zij uitgesloten. Wij moeten vooruit!" En onder indruk van deze koninklijke belofcen voerden de Sla- ten Generaal den achLurigen werkdag in met een maximum werktijd van 15 uren per week. Dit zijn slechts enkele grepen uit de dikwijls heftig bewogen jaren van de re- geeringsperiode der Koningin, waar/an men in deze dagen het vijf en .dertig ja rig jubileum herdenkt. En wanneer men ziet hoe in al deze jaren de (Koningin zich steeds heeft ingespannen haar stren ge opvatting omtrent haar taak te ver wezenlijken, dan is het te begrijpen, dat in vele kringen de wensch is wakker ge worden om van de waardeering, die men voor het huis van Uranje koestert, te ge tuigen. FLORIS C. (Nadruk verboden) DEN HAAG. TWEEDAAGSCHE RONDVLUCHT Op 25 en 26 Augustus a.s. zullen 24 vMeg_ tuigen een Niedler.lainidfsohe rondvlucht ma ken, geregeld door die commissie voor ikichttoenisme. Ddit geschiedt om <de reeds bestaande be langstelling voor ludhittoerisme in Neder land aan te wakkeren. Daartoe heeft de commissie voor .1933 de medewerking van die Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart, de KLM, de Rotterdamsche Aero-Club, de N|at. LuL'hitvaarbschool, de ANVVV en ook van ide ANWB. Door de goedkeuring van den minister van Defensie zal dit jaar ook op militaire deelneming te rekenen vaillen* waardoor al le elementen van de Nederlandsche lucht vaart dn de rondvlucht vereenigd zullen zijn. De route is als volgt vastgesteld op 25 Augustus: Viliegve'lld Waaillhaven Rotterdam, Delft, Den Haag, Schevendngen, Noordwijk, Zandvoorf, Haarlem, vliegveld Schiphol (eersite 'landing), Amsterdam. Zaanstreek, H/oonn, Medemblik, Wieringenj, vliegveld De KOoy (tweede landing), Den Hebler Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Dokkum, Groningen), Eelde (derdie landing), Assen, Mie pp el, Zwolle, Deventer, vliegveld Twente (vierde landing en einde van het eerste diaigparcours). Op 26 Augustus. Vddegveld Twente, Zutphen, Arnhem, Nij megen, Venlo, Helmond, Eindhoven (vijfde Tanding), Den Bosch, Breda, Bergen op Zoom, Zeeuwsch Vlaanderen, vliegveld Vllissingen (zesde landing), Middelburg, Haamstede (zevende landing), Waalhaven (achtste landing), Schiphol (negende lan ding en einde van het tweede dagparcours). Het geheele parcours van de rondvlucht is 1013 KM. Het vertrek op den eersten dag iis op 9 uur van Waalhaven gesteld, aan komst Schiphol 9J55, v. Schiphol 10,30, aan komst De Klooy 11,30, vertrek 12.a. Eelde 13,45, vertrek Eelde 16.00 a. Twente 17,30. Den tweeden dag vertrek Twente 8,30 aankomst Eindhoven 10,30, v. 11,30 a. Vlis- singen 13,15, v. 15,30, aankomst Haamste de 16.00 vertrek 17,00 aankomst Waalhaven 17,30. Uit deze tijden kan men wel eenigszims opmaken,, hoe (laat de luchtkaravaan overal in het land zal verschijnen. [Enkele wedstrijden zulilen aan de rond vlucht verbonden worden,, waarvoor reeds een groot aantal prijzen beschikbaar zijn. Om de deelneming aan dë rondvlucht ook voor belangstellenden mogelijk te maken, nemen vier vliegtuigen er aan deel, plaats bidden'de aan ongeveer 40 passagiers. De passageprijzen zijn verlaagd! en de KLM zorgt voor de koffiemaaltijden te Eelde en te Vllisringen en ook zoo noodig" voor het ilogjies in Twente. Voor deelneming kan men zich tot de KLM kantoren te Am sterdam, Rotterdam en Den Haag of agent schappen en reisbureaux wenden. DEN HAAG. TE VEEL BUITENLANDSCHE STUDENTEN. De regeering overweegt maatregelen om tc voorkomen, dat de studie van Nederland sche studenten belemmering zou ondervin den door een te groote toeloop van vreem de studenten. Het 's nog niet bekenJd in hoeverre de re- geerlng het noodig zal achten de studie van vreemdelingen aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. ORDEMAATREGELEN BIJ WERK VERSCHAFFING. De Rijksinspecties der Werkverschaffin gen hebben namens den minister van So ciale Zaken het volgende schrijven aan de gemeentebesturen toegezonden: „Het is in den laatsten tijd herhaaldelijk voorgevallen, dat tewerkgestelden door hun onbehoorlijk gedrag aanstoot gaven; zelfs zijn verschillende gevallen van bedreigingen en mishandelingen van toezichthoudend personeel voorgekomen, hetgeen geheel on duldbaar moet worden geacht. Personen, die zich aan bedreiging of mishandeling van het toezichthoudend personeel schuldig maken, zullen in de toekomst als regel de finitief van tewerkstelling zoowel als van opneming in eendge door het Rijk gesub sidieerde steunregeling worden uitgesloten. Voor een goeden gang van zaken in de werkverschaffing is het echter niet voldoen de, dat de tewerkgestelden zich onthouden van strafbare handelingen. Van de tewerk gestelden moet worden gevergd, dat zij den u'il bezatten, zander welken geen behoor lijke loop van zaken mogelijk Is en voorts, diat uit hun gedrag op de werkverschaffing deze goede wil voortdurend blijkt. In verband hiermede zullen voortaan de door, of vanwege den minister van Sociale Zaken toegestane plaatsingen bij de werk verschaffing een voonloopig karakter heb ben en slechts van kracht blijven, zoolang de betrokkenen door goed gedrag en ijver toonen, de aan hen bestede overheidszorg waardig te zijn. In het bijzonder zal de eer ste maand van tewerkstelling, als proeftijd worden beschouwd en zal voortzetting der tewerkstelling slechts mogelijk zijn voor die arbeiders, die ten vólfle aan de gestelde eischen voldoen." DEN HAAG. HET WONEN VAN AMBTENAREN OP HUN STANDPLAATS. De Minister van Justitie dringt in een cir culaire aan de rechterlijke macht op opvol gen van de wettelijke of reglementaire voorschriften inzake het wonen van amb tenaren (rechterlijke ambtenaren en notaris sen inbegrepen) op hun standplaats. Als het betreffende voorschrift niet de mogelijikheiid van '(Dispensatie open laat, is uit den aard d!er zaak het wonen buiten de gemeente in strijd met wet, of regle ment!, ontoelaatbaar te achten. Ook as dat geva'1, indien de dispensa tie-mogelijkheid wel aanwezig is, dóch het vereischte verlof niet as gevraagd, of ver kregen. Een dergelijke toestand kan niet worden bestendigd'. Voor zoover verblijf wordt ge houden op een ^ndere', dan de voorgeschre ven woonplaats, zonder dat de mogelijk heid van dispensatie aanwezig is, moet de ambtenaar maatregelen nemen, om deze toestand te beëindigen. Indien wel de moge lijkheid van dispensatie bestaat, maar het vereischte verlof daartoe niet is gevraagd, of verkregen,, behoort de ambtenaar dit als nog aan te vragen. BAARN. WIJDINGSAVOND. Het Bestuur der Chr. Oranje-Vereeniging te Baarn organiseert een wijdingsavond op Woensdag 30 Augustus a.s., 's avonds 8 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Oude Utrechtscheweg, ter eere van den verjaar dag van H.M. de Kfonnngin. Sprekers voor 'dezen avond zijn: Ds. E. Groeneveld, Hervormd Predikant te Soest. Onderwerp: De trouw van Oranje. Ds. J. G. Meijnen, Gereformeerd Predikant te Baarn. Onderwerp: De trouw aan Oranje. Organist de Heer F. C. Neumann. Deze avond belooft een zeer goede te zul len worden, aangezien -de sprekers geen on bekenden zijn en de onderwerpen veel goeds verwachten. De Oranjevrienden te Soest kunnen we aanbevelen dezen avond bij te wonen. Toegang gratis. Ook des Woensdags hebben Uwe cliënten hunne behoef ten, en koopen niet alleen des Zaterdags. Het is dan ook voor den han delsman noodzakelijk, dat het publiek ook midden in de week op zijn branche het oog laat vallen. Een advertentie in „De Soes- ter" en U kunt er van verze kerd zijn, dat deze in alle huis gezinnen van Soest wordt ge lezen! DAAROM: r\\ r\\ r^. r^. 1 SOESTER Soesters! Dat gaat hier wat worden Op den Koninginne-dag! Dat wordt in ons mooi Natuurbad. Feest, hoor, wat er wezen mag! Soest heeft vin de bus geblazen"! 't Wordt een feest nou, lang niet mis! Men wiiil nu iets ,^goed gaan maken", Als ik mij niet zéér vergis. Vroeger was 'die dag in Soest steeds Stil en plechtig als de dood; Ja, men noemde ons .^koudbloedig" Ons de Soesters; Sapperloot! Alsof wij niet vlot en soepel, Amicaal en geestig zijn! Niet charmant, hulpvaardig, vriend'lijk; Echt hoor! Bij zoo'n Lands-festijn! Neen! Wij zijn niet steeds wantrouwend; Loerend, waf een ander doet; Bang of vroolijkhei l „niet gek staat"; „Ons niet past"; Verstaat U goed? Dus het gaat nu feest hier worden; Dankbaar zijn we 't „Comité", Van die beste biave mannen, Die ons hierin helpen mee. Dans, Zang, Gymnastiek- en Zwemfeest, In 't Nahiurbad; Gansch verlicht Dan bij avond; Schitt'rend vuurwerk Doet als slot de feestdeur dicht. 't Hééle dorp krioelt van vlaggen V'a/n het eind tot het begin Voor een vijf en dertig jarig Jubileerend Koningin! Leuk dien dag dus „samen feesten"; Niiet verduisterd door één wolk; Dat men wijd en zijd ons noeme: „Soesters? Welk een prettig volk!" Nadruk verboden. r\\ c>\ f?1. AD REM. DE MIJTEN IN HET WEELVOER. In den zomertijd is het niet gewenscht, heel veel meelvoer in voorraad te hebbén want zoo licht komt er de mijt jn. Dan eten de kuikens óf kippen het niet gaar ne meer, ze zullen dus te weinig eiwit stoffen krijgen, wat op zich zelf reeds een groot nadeel is. De meelmijten, waarmede men te kam pen heeftj zijn met het bloote oog piet gemakkelijk te onderscheiden, of ze moe ten in massa voorkomen, maar dan is het reeds te laat. Het wijfje is het „grootst", doch liaar lengte bedraagt nog slechts 0.5 milime- ter! Ademhalingsorganen, in den gewo nen zin des woords, hebben ze niet, ze ademen voornamelijk door de huid. rs Win ters hebben we doorgaans geen last van mijten, want de larven, die uit de (eieren komen, hebben een warmtegraad noodig van 14 graden Celsius. Maar 's zomers gaat de vermenigvul diging buitengewoon snel. Professor Hase heeft eens geteld, hoe veel mijten er bij 1/10 gram tarwezemje- len aanwezig waren. En hij kwam tot het verbluffende getal van 1260 meelmij ten. Dat zou op 1 kilo een getal zijn van 12.5 millioen! 't Is haast niet te geiooven, ,hoor ik uitroepen. En taai als de mijten zijn! Men kan zich daar moeilijk een denkbeeld van vormen. Als ze voedselgebrek hebben, weten ze zich te wapenen door allerlei overgangsvormen aan te nemen en dan jarenlang af te wachten tot betere le vensvoorwaarden hen opnieuw leven ge ven, schrijft de redacteur van het „Vlaam- sche Pluimveeblad", waaraan we een en ander ontleenen. Als het voeder in den bak leeg gevreten: is, verhuizen ze. Ze kruipen langs de wan den of tusschep de reten der meelbakken door, doch dat veroorzaakt ze meestal den dood. Tenminste, als ze op een kurk droge plaats terecht komen. Ze hebben n.1. om in leven te blijven een vochtig heidsgraad noodig van 1416 pCt. Maar dat percentage bereikt men gauw. In 'n vochtig-warme omgeving zullen de mijten zich het vlugst vermenigvuldi gen. Hoe weet men nu, of de mjjt aanwe zig is? Zijn er slechts een klein aantal mijten in het meelvoer, dan zal de kooper dit doorgaans niet merken. Anders woxvlt het bij groote hoeveelheden. Wanneer men oan de zemelen of het meel in pen dun laagje over een papier of stuk glas strooit, erkent men met eea

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1