Uw Auto bij ons gereviseerd Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag EHlo §>1ÊM HET EUROPEESCHE SCHAAKBORD. WERKT MET OORDEEL! GAS BRENGT VOORDEEL gflV» BRANDSTOFFEN WONINGBUREAU P. MAN SOESTDIJK No 70 Ingezonden GEMEENTE GASBEDRIJF - SOEST •JOH, TAK, voorheen Kleman ën Berghuis EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 2 September 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ ».h. B. v. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËN: VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESWEEDESTR. 7 TEL 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTFURSWET 1012 (STAATSBLAD No. 380) Dit nummer bestaat uit 2 bladen. I. De persagentschappen hebben <len laatsten tijd herhaaldelijk berichten gebracht omtrent het bezoek van Frankrijk's oud-premier Eduard Her- riot aan Sovjet-Rusland, terwijl ook de Fransche minister voor de lucht vaart op reis gaat naar Rusland. Her- riot is inmiddels in het land van de Wolga gearriveerd, waarbij de gebrui kelijke vredes- en vriendelijkheids-be tuigingen werden gewisseld. En on willekeurig vraagt degeen, die niet gewend is de beteckenis van al deze zitten op het politieke schaakbord van Europa te ontleden, wat toch wel de oorzaak mag zijn, dat Frankrijk zoo plotseling zulk een warme belang stelling en sympathie voor Sovjet- Rusland betoont, terwijl toch juist dit land zich in het verleden zoo afkeerig van de Sovjetpolitiek heeft betoond. II. Men kan dezen zet op het schaakbord weer verklaren door even terug te gaan tot den voorgaanden zet, die als het ware den weg baande voor de jongste ontwikkeling op het politieke schaakbord; en dat is dan het voor deel, dat Rusland op de Londensche Conferentie behaalde, door het feit, dat niet minder dan tien, staten de Sovjet-definitie van agressie aan vaardden. Dat waren: Polen, Roeme nië, Joegoslavië, Tsjecho-Slow., Let land, Estland, Litauen, Turkije, Per- zië en Afghanistan. Men ziet dat daar onder de drie staten van de kleine entente" zijn, met bijna al de directe naburen van de Sovjet-Unie. In deze aanvaarding van de Sovjetformule van den aanvaller, kan men als het ware eenl actie zien van de kleine mo gendheden om de beteekenis en rech ten] van kleine mogendheden te onder- streepen, een soort demonstratie tegen het viermogendheden-pact, tusschen Engeland, Duitschland, Frankrijk en Italië. De kleine mogendheden name lijk zagen in dit pact een demonstratie van de opperheerschappij van de groo- te mogendheden. Daarbij kwam dan nog een zekere mate van onrust on der de kleinere naburen van Duitsch land, ten aanzien van de nationaal- socialistische machts-wellust-golf, waardoor ze zich even'eens haastten om de Russische definitie van den aanvaller te onderteekenen. III. De onderteekening echter van de tief de scherpe kantjes van het Rus- Sovjetformule heeft nog een dieper- gaande beteekenis. De bekende Amc- rikaansche journalist B. H. Chamber- lin,, Moskousch correspondent van The Christian Science Monitor, wijst er terecht op, dat men hier feitelijk te doen heeft met een nieuwe bevesti ging van de nieuwe koers in de Sov- jet-diplomatie, welke sedert het voor jaar is ingeslagen. En deze koers leidt wie/g van Duitschland, naar Frankrijk en Frankrijk's geallieerden in Oost-. Europa. En dit kan dan ook verkla ren, waarom op het oogenblik Herriot Rusland op een vriendschapsmissie be reist, terwijl nog ander Fransch hoog bezoek volgt. Doch er blijkt ook uit, dat langzamerhand wel zeer defini tief de scherpe kantjes van het Sov jetrégime zijn afgesleten, en dat men weinig beteekenis meer hecht aan de Russische propaganda voor internatio nale revolutie, zoo die nog regelrecht uit Moskou mocht gedirigeerd wor den. De situatie is op het oogenblik zoo: in sommige kringen in Amerika toont men meer vrees voor de bolsje wistische leer, dan men in Europa koestert, hetgeen waarschijnlijk hier door verklaard moet worden, dat de Europeesche landen, die immers zoo veel dichter bij het tooneel van het Russische drama zitten, beseffen, hoe is beter dan deze ooit geweest is! Billijke prijzen - Oudste en beste adres Soestdijk - Telefoon 850 ZONDAGS GESLOTEN weinig kans het communisme heeft om de politieke overhand te krijgen in welk land dan ook, behalve dan in de Sovjet-Unie. En er is een toene mende neiging bij verschillende groo- te mogendheden om de Sovjet-Unie meer te gaan behandelen als elke wil lekeurige andere vreemde mogendheid, welke een speciaal politiek en econo misch doel heeft, en niet meer als de aanstichtster van een wereldrevolutie. IV. Tenslotte past de Fransche toena dering tot Rusland geheel in het be proefde Fransche systeem tot isolee- ring van Duitschland. Men kan daar om ook iets anders nog zien in den Zondag in Oost-Pruisen gehouden herdenking van den slag van Tannen- berg, waar Hindenburg van 23 tot 31 Augustus 1914 het Russische leger versloeg. De redevoeringen, die daar door Hitlcr, Göring, enz. zijn gehou den, zijn bijzonder tam geweest, en men kan zich mjoeilijk onttrekken aan het gevoelen, dat de Fransch-Russi- sche toenadering en daarmede het slui ten van den ring om Duitschland, niet nagelaten heeft diepen indruk in Duitschland te maken. En niet alleen is er voor Frankrijk politieke winst, ten koste van Duitschland, te behalen, doch ook de commercieele. En on danks de zelfverzekerdheid van de Duitsche machthebbers van het oogen blik, kan het de Duitsche industrie en handel toch niet onverschillig zijn, dat een, ondanks zeer lange credieten toch belangrijk afzetgebied, definitief ver loren dreigt te gaan. FLORIS C. (Nadruk verboden). Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundigs Bsësdigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG Buiten verantwoordelijkheid der Redactie BESCHOUWING OVER DE KEER ZIJDE DER MEDAILLE. ZWEEFVLIEGEN „SPORT" OF „ROEKELOOOZE WAAGHALZERIJ"? Voor eeniige diagea sprak ik met vrien- over bovengenoemde liefhebberij, sport ge naamd; en over de daarbij onvermijdelijke ongevallen die in ons land reeds slacht offers eisohen. Dat het zweefvliegen oogen- schijnlijk gevaarloos is, is een tastbare leugen; en, zoo lang het nog in windselen als baby is gewikkeld, moet mijn inziens van hoogerhand dit zoo gevaarlijke spel verboden worden. Jonkheer Sandbergen zei er van: dat het zweven veel gevaarlij ker is dan motorvliegen. Het is niet voor niets dat het Soester zweefvliegtuig den naam van „Krakeling" draagt. Voor mij ligt een soort dagboek van een belangstel lend bezoeker, dat hij voor zijn familie bij hield en dat mij toegezonden werdl bene vens het Utr. Dagblad van 21 Augustus» Avondblad. Deze zinnen Wil ik daaruit even aanstippenl: „Het onderricht is een uiterst belangrijk punt, als alle onderwijs, maar hier bovendien, omdat het leeren zweef vliegen bijzondere moeilijkheden mede brengt." Verder: „het mondeling bijbren gen der kunst is niet wel doenlijk"; en nog verder: „geheel bevredigend is de toestand echter niet." Dit aliles bij elkaar genomen bewijst: dat de zaak niet rijp is, om het publiek aan een zweefvlucht te doen deel nemen, gezien dat verscheidene levens van beproefde zweefvliegers verloren zijn ge gaan, ook in 't land dat deze zweefvluch ten in de wereld heeft gebracht namelijk Duitschland. Zal men na alles wat hier in korten tijd is afgespeeld toch doorgaan, meer andere levens te doen verloren gaan, om dan op Hollan(Lche wijze, de put te dempen als het kalf verdronken is? Natuur lijk zal men mij tegenspreken, doch m.i. staat deze beweging hier in Holland in 1t nauwste verband met de heerschende sensatielust, of liever sensatieziekte, van Jan en Janna Publiek. Het volk uit alle kringen wil griezelen, wil onverantwoor delijk roekelooze daden zien verrichten, om de sensatiekoorts te bevredigen. Het zieke publiek wil dien griezel, het huiveren beleven; bij gebrek aan onderwerpen ter bespreking, biedt het beleefde, voor maan den stof; vooral als er doodelijke onge lukken voorvallen. Men, noemt dit zweven sport, en Jan Publiek eet deze rauwkost, maar al te gaarne, vooral als zij zoo versch uit den moestuin der sensatie ter tafel wordt gebracht. Als een dikbuikige lekker bek watertandt hij van het genotene. Zijn zij, dóe weten, kunnen weten, vooral na de getuigenis van Jonkih. Sandberg^ dat zwe ven zeer gevaarlijk is, dan niet zeer schul dig aan de ongelukken, ja aan den dood der slachtoffers? Zijn zij dan niet de schuld, dat de Beschaving meer en meer ontaardt ien tot een niets ontzienlde verwildering voert? Wordt er door de oprichters geen mlisbruik gemaakt van het door sensatie koorts aangetaste publiek, en hebben ook de niet aangetaste toeschouwers niet een ontzettende sohuild door .dergelijke vertoo- niingen bij te wonen? Dit spel heeft tot inzet een „menlschenlleven; doch wat zegt in onzen tijd een menschenleven? Dit danken wij aan de eeuwig vervloekte mem schenslachtimg, die op hoog bevel plaats had in 19141918. De menischen van heden zijn de kinderen van dien tijd, en menschem slachting, oorlog genaamd, is imimers wet tig, zoo heeft men het volk geleerd? De Dood heeft het -druk, sedert die jaren, en veel werk is er nog in de toekomst voor hem te doen. Hij heeft geen tijd meer, rus tig aan een ziekbed te zitten1 en af te wach ten, tot hiji de ziel vedig maar den anderen oever moet geleiden,. Als dit gebeurt her ademt hij. Doch Jan Publiek bemerkt hier van niets. Hij is bang voor den Dood en rent en draaft en vliegt siteedis sneller, steeds woester, omdoor de armen van den Dood opgevangen te worden,. Dan klaagt m/en: ,,|Jhoe vrees dijk" en soms telt men de slachtoffers. De rijke oogst door den Dood binnengehaald, is te wijten aan de sensatiekoorts van het Publiek. En nu zegt Jonkheer Sandberg: dat zweven veel gevaarlijker is dan motorvliegen. Durft de ze spreker met deze wetenschap, mede te werken aan de totstandkoming van een vennootschap, .dat een zeer gevaarlijk toe stel aan het publiek aanbiedt, om een veel gevaarlijker kunststukje uit te halen, dan een tocht met een motorvliegtuig biedt? Is dat de Beschaving, is dat naastenliefde, is dat niet het werk van Kaïn den Broeder moordenaar? Hier past geen vergoelijken. Hier past niets dan afkeer. Bevat het woord varn dien heer S. niet tevenis de verzeke ring. dat bij iedere zweefvlucht ,.,de Dood", let wel lezers *>de Dood" als tweede pas sagier medegaait? Als Kaïn, vraagt deze Jonkheer: „Ben ik mijn Broeders hoeder? Als deze Jonkheer tot zijn aanhang in het publiek zegt: dat zweven zeer gevaarlijk is (veel gevaarlijker dan motorvliegen, zei- de hij woordelijk) zou het dan geen zaak zijinu dat het spelletje verboden werd? Wie met den Dood wil reizen, moet het reisj dan maar met soortgenooten doen,, en Jan Publiek niet als Proefdier gebruiken. Jan Publiek bedenfkt dat niet; de buitenstaan der doe dat wèL Het is voor enkele deel nemers van deze N.V. een soort aangena- Imd tijdkorting, de passiagiiiers foaa.r die slachtbank te geleiden, want ieder diertje heeft zijn pleiziertje. Het publiek weet niet: dat 'men 'n dezen tijd, van een tot aan de spits gedreven zenuwarbei.d, voor zoo'n zweeftocht, zijne reeds onvermoeide zenuwen, laat ik zeg gen: tot een nog hoogere spankracht moet opvoeren, om veilig(?) van zijn tocht terug te keeren. Ook is het publiek niet bekend, met wat er in die hoogere luchtlagen on zichtbaar wordt afgespeeld. Het publiek moet dit weten; en het spel der winden kennen, alvorens het zich roekeloos Ln ge vaar begeeft. Dèn zal het ook begrijpen dat de Dood steeds medepassagier is. Jonk heer Sandberg e.a. weten dit, doch velen van hen worden door misplaatste trots teruggehouden zich uit de N.V. terug te treden. Dit zou echter geen lafheid, maar prijzenswaardige Menschel ijkheid zijn, Is het beeld van den noodlottig om het leven gekomiens jongen mam, den heer H., die wèl van alles op de hoogte was, niet eene waar schuwing die zegt: „Tot hiertoe en niet verder?" Dit menschenleven behoorde aan zijns, door smart verslagen ouders', behoor de aan zijn bruid. Welk een onnoemelijk leed Iv-eft die eene zweeftocht, waarbij de Heer H. om,kwam,, over al deze menschen gebracht, en zullen zij in de toekomst anderen brengen. indien dit vloekwaardig sensatiepretje niet van hoogerhand wordt verboden tot het „veel gevaarlijker" niet meer bestaat. Op elke zweeftocht vergezelde de Dood den waag hals; zullen uit de opgehaalde gelden* de nagelaten betrekkingen van de komende slachtoffers gesteund worden, en zullen de levensverzekeringen uitbetalen? Welk nut steekt er in: roekeloos zijn leven in de waagschaal te stellen, ten pleiziere van eenige werkzoekende, afleidingzoekende lui, uit, laat ik zeggen beschaafde kringen? r Uw beste en voordeeligste adres voor alle soorten prima is en blijft KANTOOR. KERKPAD IA - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 Is "de senlsatiekoorts nog niet hevig genoeg? Moeten er eerst velen en. velen verminkt of dood opgenomen worden eer het Monster Sensatie verzadigd is en het nieuwtje van dit soort zijn suggestie verloren heeft? Nu 'speelt het Bestuur den rol van den Vogelaar!, of van een rattenvanger van Hameien, of van den eigenaar van een speelhol al is dit ook Monaco. Het leven als inzetis een eisch, Als broodwinning is de verdiende som: „Bloed geld"; is het een Tijdvervulling dan vul zelf maar in Publiek. Van harte hoop ik dat van Hooigerhand hieraan een einde wordt gemaakt. Ouders waakt over Uwe kinderen!" Soestrdijk. 218'33. Mevr. C. M. BERG. NASCHRIFT: Dat het tot verwildering voert, getuigt het gezegde van een sportman, nü een vali, van een gelukkig, niet om het lieven gekomen passagier. Deze sportman zei: „Had hij maar zijn poot gebroken,, in plaats van de machine." Dat teekenit den meniseh. Onderschrift. Wij moeten Mevr. Berg mededeelen, dat wij het met haar zienswijze en beschouwin, gen niet eens zijn. Hoe zou er thans met het motorvliegen uitzien, als dit niet door energieke en moedige mannen, niettegen staande het groote levensgevaar, dat er in den aanivang aan verbonden was, met kracht was voortgezet en tot een schitte rend' succes was gemaakt? Ook het zweef vliegen kan nog tot groote uitkomsten lei den. die voor de toekomst van het hoogste belang zijm. Red. NOG 'N DERDE RECHTSCHE WETHOUDER? Onder bovenstaande titel komt een arti keltje voor in het „Soester Nieuwsblad" van 18 Augustus, waarop ik eenige kant- teekeningen wensch te maken. Over de kwestie zelf, van dien derdien wethouder zwijg ik thans. Het bedoelde artikeltje in het S N. is niet overduidelijk; integendeel. Ligt dit alleen aan den s-tijll? zoo schrijft die Redactie: Willen de rechtsche raadslieden een derde wethouder? Absoluut neen, want ndet wij, miaar de heer Lodeesen heeft bij schrijven van 28 Augustus (welk jaar? Z.) zich of- fiiceel van de rechtsche partijen onttrokken" eniz. Is dat nu een argument, dan wel een verlegenheidsargument. Overigens worden wel vijf zaken in één zin, door en over el kaar gehaald,* wait de duidelijkheid van wat bedoeld wordt nu juist niet bevorderd 't Is toch niet de bedoeling om onduide lijk te zijn?. Ik vraag dit, omdat er nog andere arti keltjes ook op dienzelfden pagina voorko- menj, die ook in een soort „abacadabra" geschreven zijn. Maar dit slechts terloops. Heel het artikel, en trouwens heel het optreden van de redactie van het S.N., waarvan de personen ook weer de leaders zijn der AR kiesvereeniging en de leiders 'der AR politiek hier ter plaatse, ademt een geest va": ».wij zijn rechts, en wij weten het, en wie het niet met ons eens is, en züjm jasji naar onze wind hangt, is links-" En links is „revolutionnair." Zoodra de Christelijke arbeiders in 1931* zich niet blindelings wilden voegen naar wat die leiders(?) toen decreteerden, werden zij door de redaétie van het S.N. voor „re- volutionnairenl', gescholden. En de redactie, en dus ook de leiders der AR hier, weten wel, hoe ondergetee- kende met den heer Lodeesen tegen dat geschrijf geprotesteerd hebben, en hoe die Jleiders" toen van alles er bij haalden,, om te betuigen' dat het zóó niet bedoeld was, maardat toch ons optreden „revolutionnair" was. Dat was toen ook al een duidelijtkheidspuzzle. In diezelfde vergadering (van die Chr. Persvereeniging) werden wij, de Heer Lo deesen en ondergeteekende het recht ont zegd in het S.N. te schrijven. Ook al, om dat de Heeren ons gewoonweg bij lönks indeelden. Wie verder zich herinnert, de meer dan schunnige scheldwoorden, welke door die .^leiders" der AR politiek hier, aan ons adres werden toegevoegd!, zal toch wel eenigsziins onze gereserveerdheid kunnen begrijpen ten opzichte van zulk een „led- ding". In elk geval wen'schten wij, (dat zijn de Chr. Arbeiders inclusief de heer Lodeesen) die leiding niet. Toenmaals hebben wij persoonlijk meer malen er op aangedrongen, op velerlei manier, dat die leiding" hun scheld- en sch andwoorden zouden herroepen en zaclv zelf herzien. Maar dat schijnt in hun woordenboek niet te staan. Vandaar, dat wij een gereserveerd stand punt bleven innemen. Want het is overdui delijk. dat men geen' nauwere aansluiting behoeft te wenschen met menschen, die je uitschelden; die kun je beter op een af stand houden. Daarom, dat, waar de AR met andere rechtsche groepen een gezamenlijk front vormden,, de heer Lodeesen niet bij dat front wenschte ingedeeld te worden, maar in isolement zijn kracht zocht. Evenials Ln- dentijd Groen van Prinsterer. .Maar daarmede was hij niet links! En zijn wij niet links- Of zouden die Heeren ons nu zoo graag „links" zien? Wel broederlijk! Want men wordt niet links door de al- gemeene 'stemmen van een stuk of wat rechtsche partijen in Soest, evenmin als de Heer Colijn links werd, omdat de „Tele graaf" hem aanbeval. Over de finantneele voordeden en meei vallers voor de Gemeente tijdens het wet houderschap van „den man die routihe had", en de voor- of nadeelen „van deri man, die geheel een vreemdeling op het S'l EENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 189Ö TELEFOON 731. 692 982 D. HOOLWERF, Dlr., Heuvel weg 18

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1