hl imiN M. H. van Raalte M. H. van Raalte OPENBARE VERGADERING INDIEN U WENSCHT Uw Auto bij ons gereviseerd Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Banketbakkerij „Nieuwerhoek" Naar Revisie De „clou" van de Jaarbeurs Technisch Bureau H. Schuijff BRANDSTOFFEN No. 74 U ondervindt, dat GAS het wint. Specialiteit in stoffen Binnenland VEREEN. „G00ISCHE UITVAARTVERZORGING" Uiteenzetting van doel en streven der Vereeniging. DIT A-B-C wordt U door orts gegarandeerd JOH, TAK, voorheen Kleman ën Berghuis EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 16 September 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTERELECTR. DRUKKERIJ v.h. 9. v. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-AORES: WEEDE8TR. 7 TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. I. Dat binnen afzienbaren tijd het pro bleem van de revisie van de vredesver dragen inderdaad aan de orde zal ko men, wordt slechts door weinigen be twijfeld. Het is echter van het groot ste belang voor een harmonische ont wikkeling van zaken in Europa, dat zulks op een wijze gebeurt, dat de ver schillende gevoeligheden in belangrij ke mate ontzien worden. M^a.w. dat zulk een stap van te voren goed voor bereid is door voorzichtige diploma tieke besprekingen, die het terrein moeten effenen!. Indien dat zoo ge beurt, kan men in de poging tot her ziening het begin zien van een betere samenwerking der Europeesche sta ten. Zoo schijnt er dan een voorstel Gem. Gasbedrijf. gereed te liggen, dat tegen het einde der maand bij de Volkenbondsverga- dering zou worden ingediend en waar bij voorgesteld werd een commissie te benoemen ter bestucfeering van artikel 19 van het Vplkenbondsverdrag, dat voorziet in een nieuw onderzoek van toestanden!, welke verouderd of ge vaarlijk zijn geworden. Dit plan is in derdaad door Hongarije, Italië en nog eenige andere mogendheden bespro ken. Dc groote beteekenis ervan is niet zoozeer gelegen in het eventueele re sultaat, dan wel in het feit, dat daar door in het openbaar zou worden ge manifesteerd, dat de betrokken mo gendheden voornemens zijn de door hen noodig geachte veranderingen door vredelievende middelen tot stand te brengen. II. Het pan op zich zelf is natuurlijk uitnemend. Een revisie van de vredes verdragen is een kwestie van zoo de- licaten en zoo belangrijken! aard, dat men de oplossing daarvan slechts bin nen het raam van den Volkenbond zou willen zien tot stand gebracht. Ech ter, in het aangezicht van verschillen de minder prettige gebeurtenissen van den jongsten tijd, waardoor ernstige wrijving tusschen de mogendheden in Centraal-Europa is ontstaan, vraagt men zich af of het niet beter ware, de ze stap-niet te doen in de min- of meer explosieve atmosfeer van dit oogen- blik. Het geschil tusschen Oostenrijk en Duitschland, en de interventie door de andere groote mogendheden, kan moeilijk beschouwd worden* als een vc orbereiding voor een goede atmos feer van wederzijdsch begrijpen en wil tot samenwerking. En het is te begrij pen, dat rnerï onder deze omstandig- AMERSFOORT Zeer groote en smaakvolle keuze in Mantelstoffen Ruit- en elfen Japonstoffen Zij len Stoffen Fluweelen Velour-Chiffon FANTAIS1E STOFFEN voor Capes en Manteltjes AFD. BONNETERlE Kraagjes Shawls Knoopen Handschoenen Kousen Tricot Vesten - Pull-Overs waren de WALDORP RADIOTOESTELLEN Voor een geheel vrijblijvende demon stralie zich te wenden tot RADIO TECHNISCH BUREAU H.J. M. VAN DER WEERD, clv. ing Heuvelweg 42 - Soestdijk heden den raad geeft, voorloopig van elke Volkenbondsactie af te zien en liever te wachten tot de gemoederen wat bedaard zijn. De golven der agi tatie loopen der^ laatsten tijd in Duitschland, Oostenrijk en Hongarije zeer hoog, terwijl Frankrijk, Polen en vooral de „kleine entente", die altijd al sterk tegen elke wijziging in de grenslijnen van Europa gekant waren, het huidige oogenblik al zeer onge schikt achten. III. Aan den anderen kant hoort men weer stemmen, die verklaren, dat die agitatie juist het gevolg is van het feit, dat men nog steeds niet revisie aan de orde heeft gesteld. En dat indien er stappen werden genomen ter inleiding van dit probleem, er juist verbetering van de onderlinge verhoudingen het onmiddellijke gevolg van zoude zijn. Wanneer de huidige tendenzen juist geïnterpreteerd zijn, zou men mis schien mogen verwachten dat Italië langs diplomatieken weg tot uitstel van een Volkenbondsactie zal advi- seeren. Men kan van Mussolini, die blijk heeft gegeven van een scherp in zicht in de Europeesche vraagstukken, niet verwachten, dat hij een resolutie Timmerhuis van JAN IN 't HOUT Timmerman en Aannemer Bouwkundige Beëedigd makelaar Taxateur Onderhoud, Verbouw en Nieuwbouw Banningstraat 76 Tel. 14 SOESTERBERG tot uitstel zal indienen, wetend dat die misschien zou kunnenl worden verwor pen, waardoor de Europeesche mo gendheden als het ware in twee vijan dige kampen zouden worden' gesplitst, hetgeen de situatie nog maar zou ver scherpen. Beter wordt het daarom ge acht, dat door onderlinge voorafgaan de besprekingen volledige overeen stemming onftrent uitstel wordt be reikt, waardoor de heele4:westie voor loopig te Genève niet ter sprake zou komen. IV. Het is in ieder geval beter, dat men een Volken<bondsactie terdege voorbe reidt en succes verzekert door behan deling van de revisie-kwestie in een rustiger atmosfeer, omdat dit artikel 19 reeds in 1921 grondig werd bestu deerd en men tot de conclusie is geko men!, dat de bewoordingen ervan ge brekkig zijn, tenminste voor het doel dat men beoogt, n.1. revisie. Dit arti kel zegt niets anders, dan dat de Vol kenbondsvergadering met algemeene stemmen kan besluiten de mogendhe den uit te noodigen om onderhande lingen te openen. Echter wordt door dit artikel geen enkele verplichting aan de Staten opgelegd. V. Het zwaartepunt van de Europee sche politiek schijnt tijdelijk wel naar Romje te zijn verlegd. De Hongaarsche premier bezocht onlangs Mussolini, de Oostenrijksche regeeringsleden hebben bij wijze van spreken „den drempel van Mussolini plat geloopen". Benès, de minister van Buitenlandsche Zaken van Tsjecho-Slowalsij.e en zijn collega van Roerrtenië: Titulescu, doen Rome eveneens aan. De bedoeling vati dit al les schijnt te zijn, dat men inderdaad tot een zekere aaneensluiting van de vijf Donaustaten, Oostemrijk, Honga rije, alsmede de kleine entente: Roe menië, Joegoslavië en| Tsjecho-Slowa- kije, wil komen. Hongarije staat ech ter op het standpunt, dat het slechts van ondergang gered kan worden door revisie. Het zal dus revisie eischen in ruil voor toetreding tot een Donaufe- deratie. Doch zulk een eisch zou de kleine entente weer afschrikken. Men kan dus slechts hopen, dat men de re visie wat naar den achtergrond zal schuiven en eerst bijv. tot een aaneen sluiting der vijf Donaustaten in eco nomisch opzicht zal geraken, alsmede door zorgvuldige particuliere onder handelingen tusschen de naties, het terrein voor revisiebesprekingen zal effenen en de absoluut noodzakelijke kalme atmosfeer zal weten op te bou wen door verbetering der verhoudin gen! langs den weg van rustig vriend schappelijk overleg. FLORIS C. (Nadruk verboden). DEN HAAG. KINDERHULDE AAN H.M. DE KONINGIN De Haagsche kinderen zullen op den dag van de opening der Staiten Generaal in de gelegenheid worden gestld H.M. de Ko ningin een groet te brengen. Het Haagsch comité voor volksfeesten regelt deze hul diging waaraan alle inrichtingen van open baar en bijzonder onderwijs en jeugdver- eenigingen zullen medewerken. Aan de hul diging nemen 'deel de leerlingen van het vijfde en hooger Perjaren der lagere school tot 16 jaar. De kinderen zullen samenko men op het plein achter het paleis Noord einde. op dezelfde plaats waar in Septem ber 1898 de Koningin van de jeugd een aubade kreeg. Arnold Spoel zal den zang van de kinderen 'leiden, en zal ten geihoore brengen enkele gedeelten uit»de cantate van Catih. van Rennes, woorden van J. D. C. van Dokkum, welke 35 jaar geleden door de kinderen H:M. is toegezonden. HET A. N. W. B. BONDSMUSEUM De gemeenteraad van Rlied'en heeft bij het vijftigjarig jubilé van de ANW|B een stuk grond aangeboden voor de stichting van een Bondsmuseum. Sindsdien is ge bleken dat dit terrein te klein is voor de plannen van den ANWB voor het mu seum. Het gemeentebestuur van Rheden acht de eventueele vestiging van zulk een museum binnen de gemeente echter van groot belang, en heef de gemeenteraad in zijn heden gehouden vergadering besloten den| ANWB thans een terrein, groot 650(1 M2 aan te bieden, groot genoeg voor dit doel. EEMNES. MOND- EN KLAUWZEER op DONDERDAG 21 SEPTEMBER a.s., des avonds te 8 uur, in Hotel „Eemland". Namens het bestuur der afd. Baarn: At P. J. dé Groot Secretaris Eemnesserweg 80A. Baarn Telefoon 560 Het Vereenigingsbestuur: Hilversum: K. Laverman, Voorz. Hilversum: E. M. v. d. Veer, Secr. Bussum: A. C. v. d. Laarse, Penn.m. Bussum: J. Brandenburg Baarn: A. P. J. de Groot. Telefoon 774 Het aangewezen adres voor speciaal fijn Gebak, Koekjes, enz. Bonbons van eerste klas fabrieken. Beleefd aanbevelend, JAC. KOUWENHOVEN Steeds worden meer veestapels aangege ven, welke lijdende zijn aan de besmettelijke ven, welke lijdende zijn aan de besmettlijke veeziekte mond- en klauwzeer, thans reeds 36. Enkele veestapels zijn echtre reeds als geiheel hersteld opgegeven. De ziekte heeft tot nog toe geen ernstig karakter, hoewel -natuurftjlk veel schade aan de diverse veehouders is toegebracht. A. B. dat er in uw woning sprake zal zijn van werkelijk radio-genot, dan dient U er op te letten dat: U een toestel koopt van een merk met wereld- reputatie. de aanleg der leidingen en de installatie van het app. met de grootste zorgvuldigheid zal geschieden; C. U de zekerheid hebt, dat de garantie-bepalingen voor 100 pCt. zullen worden nagekomen. Laat ONS U daarom één der nieuwste Telefunken apparaten mogen demonstreeren. Soest - Van Weedestraat 46 - Telef. 487 ming van onze inlandsche zangvogels, o.a. in een toelichting op een citaat over de vinkenbanen uit een oud boek (1743), waar in hij schrijft: „er is geen enkele steekhou dende reden om nog langer de eerste de beste botte bruut tegen enkele schamele zilverlingen de macht te verleenen, onge straft zijn rooverijen te begaan en de schep selen die het meest tot onize werkelijke le vensvreugde bijdragenj. over te leveren in zijn meedoogenlooze hand. Dat er spoe dig uitkomst kome." Ook in de geestige teekeningen „iCaricaturen<" door van. de V. Uw beste en voordeeligste adres voor alle soorten prima is en blijft KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 MAANDBLAD „DIERENBE SCHERMING" In Dierenbescherming, het orgaan van de Ned. Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Prinses Mariestraat 40, 's Graven- bage, waarvan wij het September-nummcr ontvingen, vindt men een artikel over blank kalfsvleesch. Daarin wordt met voorbeeli- den aangetoond, dat het vetmesten van kal veren dn een donker hok, hetgeen als zeer wrefd moet worden beschouwd maar dat, ter verkrijging van .^blank kalfsvleesch" algemeen gebruikelijk is, een onnoodige wreedheid is, daar in vrijheid gemeste kal veren meer voedsel tot zich nemen en ook hetzelfde blanke v 'eesch leveren. De Heer R. Becude te Apeldoorn ver oordeelt het afbranden van iheide, waardoor veel jong bodemleverf wordt vernietigd,, indien het niet dn de wintermaanden ge beurt. In .iiHet Dier in de Beeldende Kunst" bespreekt J. K. een teekening van Roelant Savery. Met klem wordt door C. M. K. aangedrongen op betere wettelijke beschcr- wordt dit onderwerp behandeld. Vooral het artikel „De moeilijke midden weg" moesten alle leden van de vereeni ging en alle lezers, die voor dierenbescher ming voelen, lezen, juist hier in Soest, waar kort geleden eene nieuwe afdeeling is op gericht, Wfij laten het hieronder volgen: De moeilijke middenweg. Het terrein, waarop een vereeniging, welke het doel heeft, dieren te beschermen, werkzaam is, is groot en vol moeilijkhe den. Deze moeilijkheden zijn niet alleen een uitvloeisel van de uitgebreidheid van dit terrein, maar vooral ook van het verschil van opvatting van de dierenvrienden on derling. Waarschijnlijk omd'at dierenbescherming een gevoelskwestie is en dat argumenteeren daarbij pas in de tweede plaats komt, mis schien zelfs alleen noodig as, om naar een bepaald punt toe te argumenteeren, dat door het gevoel reeds werd aangegeven! Hier ligt een bron verdrietelijkheden. Want, stellen we), met wrevel, terzijde de wrijving welke uit al of niet verkapte per soonlijke eerzucht of wat daarmee ver band houdt voortkomt, dan blijven., jam mer genoeg, nog talrijke punten over, die aan de oprechte dierenbeschermers reden 'geven, met elkaar van meening te verschil len. De één zal zich dierenbeschermer voe len^ als hij op tijd zijn contributie en zijn abonnement betaalt, de ander vindt zich niet verantwoord, als hij niet. behalve to taal vegetariër, volledig anti-vivisectionist is, die niet jaagt, niet vischt, noch op eenige andere wijze dieren doodf, waar hij het eenigszins kan vermijden en die, behalve deze passieve houding een zoo actieve aan neemt als maar eenigszins mogelijk is. Het is een onprettige erkenning, dat vrij wel alles een compromis is. Maar daarom is het toch niet weg te praten. Zouden wij dit loochenen en de dierenibeschermingsge- dachte onbegrensd willen doorvoeren, waarbij we de mogelijkheid geheel wil dén uitsluiten, ons bestaan ten koste van dieren te handhaven), dan restte ons niets dan de dood, omdat leven tenslotte niet bestaat dan ten koste van ander leven, al is dit dan ook in uiterst kleine dieren belichaamd. Echter zal niemand, zelfs de meest toege wijde dierenbeschermer, dit in normalen toestand verlangen of toepassen, Er rest ons een middenweg en die is breed genoeg! 4c Welke zijn echter de begrenzingen van dezeiT middenweg? Die vraag Is, naar ik meen, moeilijk te beantwoorden, terwijl ze toch van veel belang is. Want- al is artikel 3 van de statuten, in zijn eenvoud, voor velen vanzelfsprekend;, een definitieve en onbetwistbare oplossing geeft het toch niet altijd. In den aanhef ervan wordt gezegd: „De vereeniging heeft ten doel dieren te is beter dan deze ooit geweest isl Billijke prijzen - Oudste en beste adres Soestdijk - Telefoon 850 ZONDAGS GESLOTEN

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1