°4 RVICI Garage Stam DAHS5GH00L DANSCURSUS Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag NI. H. van Raalte M. H. van Raalte DANSSCHOOL THEO VONK LBOUMAJ Voldoening schenkt wat GAS u brengt. Wereldpolitiek. PT- BRANDSTOFFEN „NERVEUS" Over belasting en bezuiniging. No. 78 Een fin Twintigste Jaargang Zaterdag 30 September 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel AMERSFOORT Afd. Witte Goederen «JOH, TAK, voorheen Kleman ën Berghuis KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Aan Dierenvrienden. 9 Neutraal Soester Tooneel 9 Opening Winterseizoen 1932-'34. op Woensdag 4 Oct. a.s. in Hotel EEMLAND, Soestdijk van Gratis controle Stuur-Mechanisme op HydraulischeHefbrug NIEUWERHOEK Soestdijk - Telefoon 850 aBllBlIHIilllill I ■■liieiiiiiiMiiiiiei snif «ral» tm v tmhmëéI HOTEL OKHUIJSEN - SOESTDIJK AANVANG DER LESSEN DONDERDAG 5 OCTOBER a.s. - 's AVONDS 8 UUR BUREAU VOOR ADMINISTRATIEVAN WEEDESTRAAT 7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1._ PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST OPENBARE KENNISGEVING DIENSTPLICHT. Zittingen van den Herkeuringsraad. De Burgemeester der gemeente Soest brengt ter kennis van belanghebbenden: 1. In November en December a.s. houdt de herkeuringsraad in eenige .gemeenten zitting. 2. De voorzitter van den herkeurings raad kan aan voor den dienstplicht inge schreven personen, die nog niet bij de land- oi de zeemacht zijn ingelijfd, of die wel reeds daarbij zijn ingelijfd, docih nog niet als dienstplichtige in werkelijken dienst zijn geweest de gelegenheid geven om bij ge noemden raad een onderzoek naar hun ge- schikheid voor den dienstplicht te onder gaan. 3. Behoudens bijzondere machtiging van den Minister van Defensie worden tot het onderzoek niet toegelaten personen: a. die bestemd zijn tot buitengewoon dienstplichtige of als zoodanig zijn inge lijfd; b. die dit jaar tijdelijk ongeschikt voor den dienst werden verklaard; c. die als vrijwilliger behooren tot de landmacht uitgezonderd den vrijwilligen landstorm tot de zeemacht of tot de overzeesche weermacht. 4. Overigens wordt een persoon, als on der 2 hierboven bedoeld, tot het onderzoek slechts toegelaten, indien door hem of te zijnen behoeve daartoe een aanvraag wordt gedaan en in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt: a. zoo het een persoon geldt, die dit jaar door een der keuringsraden geschikt werd verklaard: dat hij na de uitspraak van den keuringsraad vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is geworden; b. zoo het een persoon geldt, omtrent wien dit jaar geen der keuringsraden uit spraak deed: dat hij vermoedelijk onge schikt is voor den dierfót. 5. Hij, die de aanvraag doet, moet daar in ten aanzien van den ingeschrevene ver melden a. zijn geslachtsnaam en voornamen; b. het jaar en den datum van geboorte; c. de gemeente, waar hij voor den dienst plicht is ingeschreven; d. de lichting, voor welke hij is inge schreven; e. het korps, korpsonderdeel of dienst vak, waaraan hij is toegewezen of waartoe hij behoort, en het tijdvak of den datum, vastgesteld voor zijn inlijving of zijn op komst in werkelijken dienst, een en ander voor zoover het hem bekend is; f. zijn volledig adres; g. of hij dit jaar voor een der keurings raden. is verschenen en, zoo ja, hoe de uit spraak van den raad luidde. 6. De aanvraag moet worden gericht aan den voorzitter van den herkeurings raad en zoo spoedig mogelijk aan dezen Specialiteit in:1 Wollen Tricot Ondergoederen voor Dames, Heeren en kin deren Fabrikaten Jansen en Tilanus, Sholten, Benger, e.a. Borstrokken, Pantalons, Fla nellen, Hemden, Combinations, Onderjurken, Camisoles, Kousen Sokken Groote keuze, alle modellen, ook naar maat, vlugge levering worden toegezonden onder het volgende adres: „Aan den Voorzitter van den Herkeurings raad, gebouw van het Departement van De fensie, Plein 4, 's-Gravenhage." 7. De aanvraag behoeft niet op geze geld papier te worden geschreven» maar moet wel gefrankeerd worden gezonden. Soest, 26 September 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. i. Naar mate de ontwapeningsconferentie haar hervattingen in October nadert, doet yzich van Duitsche zijde luider de stem ■hooren, ten gunste van meerdere vrijheid pp het gebied van de bewapening, en meer speciaal ten aanzien van het meest formi dabele aller moderne wapenen, het lucht- iwapen met al de daaraan verbonden moge lijkheden van den chemischen oorlog. Het is overigens voorbarig op deze kwestie al te ver vooruit te willen loopen, temeer, daar er in het Duitsche rijk beüangrijke din gen op til zijn, een verdere wijziging in den groep van leidenlde personen en figuranten, 'waarvan ongetwijfeld invloed zal uitgaan juist op de verdere ontwikkeling van deze kwestie van Duitschland's bewapening. Een '.bericht uit Praag afkomstig, dat blijkbaar niet algemeen bekend is en, dat niettemin door Berlijn bij navraag niet werd ont kend, meldt, dat men zich in Duitschland reeds geruimen tijd ernstig heeft bezig ge houden met de opvolging van president von Hindenburg. Op dit oogenblik zou de oude president bezig zijn richtlijnen op te stel len voor zijn opvolger. Na von Hindenburg zou er geen rijkspresident meer gekozen worden, doch zou zijn plaats worden' in genomen door een rijks-leider (Reichs Führer), wiensbevoegdheden gelijik zouden zijn aan die van den president der Veree- 'nigde Staten, zoodat hij in zijn persoon het ambt van rijkspresident en kanselier, zoo wel als van premier zou vereenigen. Adolf Hitier zou de eerste rijkskanselier worden, waartoe men evenwel geen volksstemming zou houdenj aangezien dit niet met de op vattingen van den heer Hitier zou strooken. Voorts zou benoemd worden een rijksraad, overeenkomend met den fascistischen raad •in Italië. Deze raad zou den rijksleider kie zen. Dezelfde raad zou zich zelf tevens een voorzitter kiezen, welke dan, na den rijks- leider, de belangrijkste man in het Duit sche rijk zou zijn. Daarvoor wordt Her- mann Göring genoemd. II. Teleurgesteld door een springvloed van défaitisme ten aanzien van den vrede en de Ontwapening, opgevoerd door perscampag- kunnen uitroeien, als de groote dagblad eigenaars maar wilden. En hij besluit met te zeggen, dat er in de scholen een valsch patriottisme is geleerd, dat de oorlogen heeft veroorzaakt: De tijd is gekomen, dat men definitief moet erkennen, dat patriot tisme een kwaad is in elk land dat de Duitsche patriot een even groot zondaar als de Engelsche patriot of de Amerikaan- sche patriot of de Italiaansche patriot is. III. Afgezien van het feit, dat het de plicht is van ieder land en ieder burger om ac tief aan de zaak van den vrede te arbeiden, wordt door de propagandisten van bewape ning en de zaaiers van twijfel aan en on geloof in de vredesgedachte, vergeten dat er tenslotte buiten Volkenbond en buiten de rumoerige Europeesche politiek om, ten slotte nog een andere hoogst belangrijke combinatie van machten bestaan kan, en in den laatsten. tijd tot een nabije werke lijkheid werd, welke de wereldpolitiek vol komen kan beheerschen en wier woord tot zekere hoogte elke bedreiging van den vrede kan bezweren. Het is de combinatie Engeland Amerika eventueel met sa menwerking van Rusland. IV. Engeland en. Amerika zijn de twee we- reldmogendheden, die het minst geïnteres seerd zijn bij oorlog en het meest toegewijd aan de zaak van den vrede. Men beschouwt in goed ingelichte kringen een overeen komst tusschen deze twee Engelsch spre kende wereldmachten, ter beslechting van hun eigen geschillen en ter uitvoering van een redelijk program, zonder daar nu in het openbaar mee aan den weg te timmeren, als een hoogst belangrijke oplossing. Dat er in dezen geest al gewerkt wordt, is zeer bemoedigend. Het is daarom ook goed, dat bij het publiek de meening veld wint, dat het pond en de dollar aan elkaar gekop peld zullen worden. Ook ten aanzien van het verre Oosten is zulk een samen|werking van Amerika en Engeland hoogst belang rijk. Want zoo men door een overwegende positie Europa tot rede en vrede kan bren gen, in het verre Oosten blijft nog altijd het gevaar van het Japansche blinde natio nalisme. Een combinatie EngelandAme rika mag voor Japan ri.eds een reden tot ernstig nadenken zijn, wanneer bovendien aan deze combinatie Rusland wordt toege voegd, dan zou mem gevoegelijk mogen aam nemen, dat Japan, zoo het niet geheel en al blind is, van avonturen zal worden te ruggehouden. Immers tegen de Engelsch- Amerikaansche vloten, die ver van huis 'moeten opereeren, zou Japan het misschien nog kunnen willen opnemen. Doch met een hostiel, Rusland in den rug, geruggesteund <door de Britsch-Amerikaansche combinatie, lijkt elke Japansche escapade uitgesloten. En dat Amerika in deze richting stuurt, Uw beste en voordeeligste adres voor alle soorten prima is en blijft Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1890 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 nes, waarin de geheime actie der wapen industrieën onmiskenbaar aanwezig is, als mede verblind door een ziekelijken vorm van demagogie, beoefend door een troepje nationaal-socialistische of fascistische, /meestal zeer jeugdige ijveraars voor geïm porteerde (denkbeelden, welke historisch aan ons volk geheel vreemd zijn, is men er langzamerhand toe gekomen het ontwape- ningsstreven, met pessimisme en wantrou wen te beschouwen, en zich langzamerhand te gewennen aan het denkbeeld, „dat er oorlog zal komen" en dat het noodig is aan deze verwaohting nog meer kracht bij te zetten, door zich met het gebruik van gas maskers en dergelijke, vertrouwd te ma ken. In werkelijk serieuze bladen treft men pleidooien voor dergelijke „gasmaskerades" aan. Het schijnt wel of men het boek „lm Westen nichts Neues" vergeten heeft en als het ware geneigd is zich opnieuw in het vreeselijke avontur te storten in plaats van met een onuitroeibaar geloof aan de zaak van 'den vrede en de ontwapening te -blijven werken. Daarom is het goed, dat er ten ander „oorlogsboek" dezer dagen bij Jonathan Cape, Londen, verscheen» door Beverly Nichols. In dit boek wordt mce- doogenloos het masker van „kranigheid" aan het militaire apparaat ontrukt. Nichols leidt ons in dit boek door de geheele wa penindustrie rond, laat ons met keurig net te heeren kennis maken, die dikke dividen- ten voor hunne aandeelhouders verdienen, door kanonnen naar Turkije te exportee ren en bommen naar Japan. Hij laat ons de nieuwste oorlogsschepen, onderzeeëers, vliegmachines enl brandbommen zien, mos terdgas en gasmaskers. En al de afschu welijke bedenksels van den menschelijken geest voor de vernietiging van medemen- sohen. Hij wijst er op, dat de pers in kor ten tijd de mogelijkheid van oorlog zou blijkt uit de komende erkenning van Sov jet-Rusland, terwijl bijvoorbeeld dezer da gen Dr. John Van A. MacMiprray, een van de bekwaamste Amerikaansche diplomaten, tot gezant benoemd werd, in de drie dichtst- bijgelegen Russische .nabuurlanden, Est land, Letland en Litauen. Interessant is te weten, dat Dr. MacMurray eenige jaren in Rusland in diplomatieken dienst was, vijf jaar in China is geweest en beschouwd wordt als een autoriteit op het gebied van de Pacific-problemen, terwijl' zijn nieuwe Standplaats beschouwd wordt als de be langrijkste uitkijkpost ten, opzichte van Sov jet-Rusland. FLORIS C. (Nadruk verboden). Zooals U bekend zal zijn is de Neder- landsche Vereeniging tot bescherming der Dieren sinds kort te Soest vertegen woordigd door de Afdeeling „Soest en omstreken." Het doel der vereeniging moge als be- 'kenid verondersteld worden. Minder bekend is het echter dat, om aan haar doel te kunnen beantwoorden, de ver eeniging groote uitgaven heeft. De verzorging toch van, en het bezorgen van een goed tehuis aan verwaarloosde die ren; het toezicht op de behandeling van het vee; hulp aan bezitters van trekdieren, waarvan de bespanning en behuizing bij gebleken onmacht of onbekendheid te weti- schen overlaat; het tegengaan van mishan deling der dieren en, al zulke zaken kosten geld, dikwijls- veel geld. En hiervoor beschikt de Afdeeling slechts Gevestigd in Hotel Eemland'' te SOESTDIJK Volgende week Maandag 1 October 8 uur, aanvang der R.K. Dansclub en Vrijdag 6 October 8 uur, aanvang der Alg. Dansclub. Lesgeld bij inschrijving f 2.en verder in tien term. van I 1. Wilt gij den winter gezellig doorbrengen, geeft U dan bij een dezer clubs op. - Wij laten U niet dansen, wij leeren U dansen Komt U ook. Prettig onderwijs en gezellige soiree's vindt U alleen bij ons. Inlichtingen en opgave bij Hotel „Eemland" en Mejuffr. Westermijer, Birktstraat 54, Soest. Opvoering van: ('n Zenuwachtige Familie). Blijspel in 3 bedrijven van G. v. Moser en Otto Girndt Na afloop Bal met attracties onder leiding van den heer Th. Vonk Dansmuziek van „The Blue Fellows" ENTREE 65 CENT (alles inbegrepen) Aanvang half negen. Zaal open half 8 over de contributie der leden en vrijwillige giften van dierenvrienden. Deze gelden zijn echter nog steeds ontoe reikend om de Afdeeling in staat te stellen al datgene te verrichten, wat zij noodig acht. Op 4 October a.s. nu, de internationale dierendag, is het voor de Afdeeling en de dierenvrienden wederom de jaarlijks terug- keerende belangrijke herdenlkingsdag. Moge allen, die het wel en wee 'der dieren ter harte gaat op dien, dag medewerken om dezen dag tot een schitterenden „dierendag" te maken. Gij, die dit nog niet zijt, treedt toe als lid der Afdeeling. De contributie is niet hoog, minimum f 1.50 per jaar en valt dus binnen veler bereik. En gij, wien dit helaas nog bezwaarlijk zal zijn, tast voor een keer in Uw beurs en elke gave, groot of klein, is welkom. De Afdeeling stelt zich voor op 4 Octo ber a.s. wederom de jaarlijks gebruikelijke collecte te houden. Dierenvrienden, zorgt er voor dat de collectanten en collectrices niet vergeefs aankloppen en het bestuur der Afdeeling mogen verrassen met een goeden oogst. Vele kleintjes maken een groote. Weest er van overtuigd, Uw gift zal nut tig besteed worden. De secretaris der Afd. „Soest e.o." Molenstraat O.Z. 8, Soest Na de opening der Staten-Generaal op Dinsdag 19 dezer heeft de Minister van Fi- nantiën de Rijksbegrooting voor 1934 over- /gelegd. Dat deze een gunstigen indruk zou geven De lessen zijn uitsluitend voor eerstbeginnenden. Inschrijving en verdere inl. dagel. aan 't Hotel - Dansleeraar H. Bouma

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1