°4 Nieaws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag DIERENDAG De ongenaakbare. 1 rol boterhampapier DIERENDAG! No. 79 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 4 October 1933 UITGAVE: N V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 Bekendmakingen Officieel HEDEN 4 OctcSer. Binnenland r° N.V. Eerste SoesterElectr. Drukkerij Van Weedestraat 7, Soestdijk 4 October BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËNVAN 1_5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1.— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) EINDIGING ZOMERTIJD. De Burgemeester van Soest maakt be kend, dat de Zomertijd zal eindigen den achtsten October a.s. te drie uur in den voormiddag. De klokken zullen dus om 3 uur in den nacht van 7 op 8 October a.s. een uur moe ten worden teruggezet. Soest, 26 September 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. Ie Afd. No. 213. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter openbare kennis, dat de Com- missiën uit den Raad voor 1933/1934 zijn samengesteld als volgt: Commissie Heide- en Zandgronden. Voorzitter: K. Lodeesen. Leden: P. van den Breemer en A. Enden dijk. Commissie Openbare Werken. Voorzitter: K. Lodeesen. Leden: D. A. de Bryun, W. F. H. Busch, (i. J. Grootewal, M. Hornsveld en H. van Klooster. Commissie Uitbreidingsplan. Voorzitter: de Burgemeester. Leden: H. Th. van den Berg, P. van den Breemer, D. A. de Bruyn, W. F. H. Busch, A. Endendijk, M. Hornsveld en H. van Klooster. Commissie Grondbedrijf. Voorzitter: de Burgemeester. Leden: P. van den Breemer, W. F. H. Busch, G. J. Grootewal, M. Hiornsveld en H. van Klooster. Commissie Belastingzaken. Voorzitter: J. S. van Duren. Leden: H. Th. van den Berg, C. J. van Dam, A. Endendijk, Mej. H. Funke en A. de Nies. Commissie Werkverschaffing en Steun- verleening. Voorzitter: K. Lodeesen. Leden: H. Th. van den Berg, A. Enden dijk, Mej. H. Funke, H. van Klooster en A. de Nies. Commissie bijstand Gasbedrijf. Voorzitter: J. S. van Duren. Leden: D. A. de Bruyn, W. F. H. Busch, H. van Klooster. Wetgevende Commissie. Voorzitter: de Burgemeester. Leden: W. F. H. Busch, C. J. van Dam, A. Endendijk en G. J. Grootewal. Financieele Commissie. Voorzitter: J. S. van Duren. Leden: H. J. Gasille, G. J. Grootewal en H. van Klooster. Soest, 27 September 1933. Burgemeester en Wjethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Ie Afd. No. 2798. Politieverordening. Burgemeester en Wethouders van Soest 'brengenl ter openbare kennis, dat door hen op heden is afgekondigd een in de raadsvergadering van 10 Augustus 1933 vastgestelde verordening tot wijziging der algemeene politieverordening voor de ge meente Soest. Soest, 2 October 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van J. F. Lüschen, Soesterbergschestr. 41, om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie C., No. 1693 gelegen aan de Soesterbergschestraat 41 de bestaande bakkerij te mogen uitbrei den door hen is ingewilligd op 26 Septem ber 1933. Soest, 28 September 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. 6 en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A. Bos, Vredehofstraat 1, te Soest om ver gunning tot het oprichten van een slagers- werkplaats met rookerij in- en achter het perceel Koninginnelaan 23, kadastraal be kend gemeente Soest, in sectie H. 5233 (oud H. 4729) en het daarin plaatsen van: in den winkel: 1 koelcel en 1 gehaktmachi- ue, waarvoor zullen worden gebezigd een electromotor van 1/3 en P.K.; in de werkplaats: 1 rookkast en 1 kookpot, dat op den 13den Oct. 1933, des vóór middags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het oprich ten dfier inrichting in te brengen; en dat gedurende DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij» die niet op de aangewezen plaats fn het aangegeven uur in de vorengenoemde ingevolge artikel 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 29 September 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Ie Afd. No. 2798. Burgemeester en Wethouders van Soest doen te weten, dat door den raad dier ge meente in zijne vergadering van 10 Augus tus 1933 is vastgesteld de volgende veror dening: Verordening tot wijziging der Alge meene Politieverordening voor de gemeente Soest, vastgesteld den 19den December 1928, en gewijzigd bij Raadsbesluit van 10 Februari '30, bij Raadsbesluiten van 28 Juli 1930, bij Raadsbesluit van 8 December 1930, bij Raadsbesluit van 5 October 1931, 27 Juli 1932 en 29 Maart 1933. Eenig artikel. Aan art. 47 der algemeene politieveror dening wordt het navolgende toegevoegd zorg te dragen dat 1. elke heem- of waakhond op zijn erf verblijvende de beschikking heeft over een 'goed sluitend hok, -gemaakt van hout van minstens 2 centimeter dikte, en van vol doende grootte voor den hond. 2. dit hok zoodanig te maken, dat het van binnen steeds droog blijft. 3. bij koude weersgesteldheid in dit hok een warme ligging aan te brengen. 4. dit hok zoodanig te plaatsen dat de gesloten zijde naar het noorden is gekeerd. 5. bij vastligging de hond een ketting heeft van minstens M. lengte. 6. -hok en omgeving steeds z-indelijk en droog worden gehouden. Zijnde deze verordening aan de Gedepu teerde Staten van Utrec-ht volgens hun be richt van den 19den September 1933, le afd. 'No. 2952/2080 in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 2den October 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Sluimer niet in de tenten uwer va deren de wereld gaat steeds voor waarts. Gaat gij met haar mee. Mazzini. Zij die vertrouwen schenken, heb ben veelvuldiger gelijk, dan zij die wantrouwen. Sir John Lubbock. Lieden met zeer gevoelige harten en nobele, verheven gevoelens die wij zijn, worden we tot diep in onze ziel ge roerd, als we lezen van die kasten der „ongenaakbaren", of beter nog, der „on- aanraakbaren", de z.g. „untouchables" in Achter-Indië, een kaste, die een paar mil- lioen zielen omvat, en die door Indiërs van „hooger kaste" geschuwd worden als een plaag, die zich niet in een tempel mo- ,gen vertoonen, noch het oog opslaan tot. of het woord richten tot de anderen, die van ander geloof en afkomst zijn. Gandhi is voor deze ongelukkigen in bet krijt getreden en dat vinden we dan natuurlijk zeer verheven. Wat het ook is. Of wel: we sidderen en rillen van emo tie, we voelen de aanklacht diep en pijn lijk in ons gemoed doordringen, als we 'n film zien als „20.000 jaar in Sing-Sing" of „Menschen achter tralies" of „I am a fugitive from a chaingang" (ik ben 'n vluchteling van een troep kettinggangers). Als we dat opgejaagde in de oogen van 't slachtoffer zien. die hartverscheurende blik als van een opgejaagd, bijna door de honden doodgejaagd beest, dan druppelen ons in het duister van de bioscoop de tra nen over onze wangen, die we dan schie lijk wegvegen, omdat we ons doodgenee— ren voor de menschen om ons heen. Tja, dat alles toont wel ons goede, meelijdende hart. Maar als er dan iemand zou vertel len, dat er onder ons, vlak bij en om ons heen, ook van die „ongenaakbaren" zijn, van die opgejaagden, van die menschen, die we mijden als een plaag.... dan halen we onze schouders op en zeggen perti nent: dat is onzin, dat bestaak-niet.' Och, we merken ze haast niet eens op. Alleen zien ze misschien wat eigen-aardig geelbleek, kjjken ze wat menschenschuw... die ontslagenen uit onze gevangenissen. Zeker, de reclasseering doet prachtig werk steunt met hare zeer beperkte middelen, Vandaag is het de dag der Dieren, hun jaarlijks terugkeerenden gedenkdag. Voor de dierenliefhebbers is het de dag, om hunne dieren een extra behandeling te geven, een echten feestdag te bereiden, te vens hunne vrienden en kennissen op te wekken hetzelfde te doen, waardoor in rui men kring meer bekendheid aan dezen „Dierendag" wordt gegeven. Vooral door de Vereeniging voor Dieren bescherming wordt de aandac-ht op dezen dag gevestigd, en worden alle dierenvrien den opgewekt, zooveel mogelijk alle die renbezitters en dierenverzorgers te overtui gen van het groote nut van een goede be handeling van de dieren. Door bijna alle afdeelingen van deze groote Vereeniging worden op dien dag collectes gehouden om gelden -in te zamelen, ten einde daarme de in voorkomende gevallen het lijden van dieren te verzachten, te voorkomen, of zoo mogelijk te beletten. Om dit te kunnen doen en resultaten te bereiken, is veel geld, veel Zorg en veel toezicht noodig. Ook de Afdeeling Soest houdt heden een collecte; wij wekken onze lezeressen en le gers op, vooral hun deel bij te dragen voor het mooie werk tot bc;-:herming der die ren, en ook alle vrienden en bekenden daar toe aan te sporen. geeft raad en opmontering aan hen die struikelden en die berouwvol zij;i en van goeden wille. Maar ten slotte zijn wij 't, U en ik, de maatschappij, die den verdool de de helpende hand moeten bieden. Maar wat doen wij Als we hooren, dat degeen die bij ons om werk komt of op andere wijze een schuchtere poging doet om zich te rehabiliteeren en te toonen, da^ hij zijn dwaling heeft ingezien en zich het bloed onder zijn nagels uit zou willen werken, om zijn goeden wil maar te toonen, als we hooren, dat die „uit de kast" komt... tja, dan vergeten we al onze goede voorne mens, al onze emoties en ontroering, en hebben maar liefst niets met hem ;te ma ken. Nietwaar.... je kunt immers nooit we ten... Tja, er is dan nog wel vaag iets in ons hart, dat ons aanklaagt met klanken als „vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren". Maar dat zwijgt dan ook wel metterï/jd... We mogen daarom heusch wel eens de woorden van Henry Ford bedenken in z'n boek „Voorwaarts gaande", waar hij zegt: Echter, iedere klasse van menschelijke wezens, uitgezonderd één, krijgt de kans om zijn brood te verdienen. Of jde kans aangegrepen wordt of niet, is een ande re kwestie. Die eene klas, die geen kans krijgt, afgezien van bekwaamheid of goed werk, bestaat uit die mannen, die in de gevangenis hebben gezeten. Op de een of andere wijze wordt het als zeer deugd zaam beschouwd, niets te doen te willen hebben met een man uit de gevangenis. Zoodra men van mannen, die pogen op nieuw eerlijk te beginnen, ontdekt wat ze in het verleden hebben uitgevoerd, wor den ze ontslagen. En natuurlijk op jdie ma nier teruggedreven op het pad der mis daad. Dat zijn de mannen die hulp noodig hebben en die niet krijgen. Wij hebbed ons best gedaan om te helpen, door geen vragen te stellen of archieven aan telhou- den over het verleden der mannen. We geven niets om referenties en een man wordt gehouden of ontslagen alleen op grond van zijn gedrag bij ons. Daar houden we wel archief van. Soms zijn er mannen bij ons gekomen, regelrecht uit de gevan genis, die ons alles vertelden en om werk vroegen. De meesten van hen hebben wé wel kunnen plaatsen, en zelfs ons pLaat- singsbureau weet niet, dat ze uit de ge vangenis komen, want we sturen nooit iemand er heen om een baantje op grond van het feit dat hjj bekeerd is of op- Jiet-punt-bekeerd-te-worden. Hij wordt er heen gestuurd als een vriend, die we graag geplaatst zouden zien, en dat is alles. De man staat op eigen beenen en méestal wordt hij een waardevol employé... Men ziet het: Ford maakt niet alleen auto's. Hij repareert ook gebroken levens en scher ven van levensgeluk... FLORIS C (Nadruk verboden). BELEMMERING VAN HET VERKEER. De Bond van Bedrijfsautohouders in Ne derland (B.B.N.) stelde heden de Ministers van Buitenlandsche Zaken en Waterstaat telegrafisch er mede in kennis, dat het 'Nederlandsche goederentransport naar Duitschland, onder meer ook het meubel transport, door de Duitsche autoriteiten volkomen is stopgezet en dat deze zich be roepen op de nieuwe regeling, welke 15 Augustus j.1. is gepubliceerd en eerst op 1 December a.s. zal ingaan. In Nederlandsche expediteurskringen heerscht groote ontstemming over deze be lemmering van Nederlandsche transporten naar Duitschland, temeer, omdat de Ne derlandsche Regeering Duitsche transport ondernemers geen enkele belemmering in den weg legt. Het geheele goederenver voer komt op deze wijze geheel in handen van de Duitsche expediteurs. De B.B.N. verzoekt den Minister van Buitenlandsche Zaken onmiddellijk te willen ingrijpen, eventueel terstond maatregelen te willen .treffen, waardoor Duitsche transportonder nemers in Nederland aan dezelfde beper kende bepalingen zullen worden onderwor pen, als waaraan de Nederlandsche in Duitschland bloot staan. ALG. NED. VROUWEN VREDEBOND. Van onderstaand adres werden tot op heden ongeveer 275 exemplaren aan betrokkenen verzonden. Aan onze Nederlandsche vliegers. De Internationale Liga voor Vliegers, Voorzitter: Cliffordt B. Harmon waar van de zetel gevestigd is te Parijs, heeft een rondschrijven gepubliceerd, waarin wij o.a. het volgende kunnen lezen: „Het is volkomen zeker, dat de volgende „oorlog, waarin de vliegtuigen een overwe gende rol zullen spelen, gevoerd zal wor- „den met gassen, brandbommen en chemi- „sohe producten, waarvan de uitwerking „onbeschrijfelijk is. De natie, welke over de „grootste en snelste vliegtuigen beschikt, „zal in staat zijn, een afschuwelijke terreur „over de heele wereld uit te oefenen ech- „ter zonder ten slotte overwinnaar te zijn. „Het is bewezen» dat tot nu toe geen en- ,,kel afdoend verdedigingsmiddel tegen de „gassen gevonden is. „Gasmaskers zijn geheel onvoldoende. „Stel, dat een eskader vliegtuigen een „stad aanvalt met bommen van 500 K.G. „Die bommen, verwoesten een huis van het dak tot den kelder en doodenl alle personen. „De bommen, welke op de straat vallen, „storten de vergiftige gassen uit, die zich „over groote afstanden verspreiden. Een „vliegtuig kan 50 van zulke bommen mee- „voeren, dus een eskader van 72 vliegtuigen, „3600, terwijl de branden door geen water „te blusschen zijn, deze zelfs nog vererge ren." Bovenstaand citaat, overgenomen uit het maandblad „Vrede", orgaan van het Vre- desstudiebureau onder leiding van den Heer van Warmelo, oud-kapitein der artillerie, heeft ons duidelijk voor oogen gesteld, hoe nienschonteerend het moderne oorlogsbe drijf is. Wij verklaren bij deze, dat wij geen zoo genaamde „verdediging" wenfcchen met mid delen, die van onze medemenschen, de Vlie gers, zulke gruwelijke, menschonwaardige daden eischen. Wij wenschen verdediging, maar tegen de winzucht van het grootkapitaal, met name van de BEWAPENINGSINDUSTRIE in al haar vormen. Dat is onze vijand, die bedreigt onze wei vaart, die drijft naar oorlog, terwille van winst en nog eens winst. (Zie: De Bloedige Internationale der Bewapeningsindustrie", geschreven door Otto Lehmann Russbüldt, Uitgave Erven Bijleveld Utrecht, prijs f 1.25). De luchtvaart heeft het schoone doel, op de kortst mogelijke wijze, verbinding te brengen tusschen alle deelen der wereld en wordt onteerd door het schandelijk mis bruik, dat er, in geval van oorlog, van ge maakt zal worden. Daar de Liga, zooals de Voorzitter van de Hollandsche afdeeling mededeelde, hoofdzakelijk ten doel heeft, de verbroede ring van piloten van alle nationaliteiten tot stand te brengen, zal volgens hem, het feit, dat de Vliegers van beide zijden tot de Liga behooren, er toe bijdragen, dat ze een even- tueelen oorlog op ridderlijke wijze zullen voeren. Wij weigeren te gelooven, dat er ridder lijkheid te betrachten zou zijn, bij een der gelijke uitmoording op groote schaal. Wij doen een beroep op de hoogste bevattende 50 vel stevig perkament, voor Dames, heeren, boeren, burgers, Allen die dit rijmpje leest: Denkt er om: 't is 4 October; Dat wil zeggen: Dierenfeest. ,En in véél, beschaafde Staten, Is deez' datum vastgesteld, Als „De Dierendag"; om luister Goed te doen, als wordt vermeld. Geeft Uw paard wat extra haver, Met een stuk verach roggebrood; Ook het vee dient niet vergeten, Nuttig zelfs tot na hun dood. Geeft loof, wortels, uw konijntjes, O! dat lusten zij zoo graag; Zijt gij egoïst, denkt dan maar: 't Kiomt ten goede eigen maag! Geeft Uw hond een lekker beentje, Altijd met wat vleesch er aan; Maakt, vandaag, eens los de ketting; Ziet hem dankbaar, vroolijk gaan! Wilt Uw trekhonds-tuig eens nazien, Of het, hier of daar, ook schaaft; Ziet, hoe deze trouwe makker Dan weer lustig trekt en draaft. Niet te zwaar de kar beladen! 't Is en blijft toch maar een hond, Doch geen trekdier; helpt wat mede; Hij blijft willig, sterk, gezond! Geeft dat lief eni aardig K&tje, Extra melk en stukje visch; Lustig komt het zitten „spinnen", ,Wijl hetU zoo dankbaar is. ^3eeft Uw „Pietje" suikerklontje; Dan zingt hij weer dubbel mooi! Geeft hem badje met versch water; Paradijs is dan zijn kooi Praat nooit meer van „stomme" dieren; Stom? Het mocht wat! Ziet ze aan! Dierentaal? Als die des menschen Duid'lijk voor wie wil verstaan! Dankbaar, trouw zijn U de dieren, (Méér, dan ooit een mensch nog was) Voor een weldaad hun bewezen; Wild(?) of tam; welk soort of ras! Nadruk verboden. AD REM. menschelijkheid, die woont in het hart van ieder onzer en vragen U te bedenken, dat, als ieder van U weigerde om deel te heb ben aan zoo'n misdaad, de kans op oorlog grootendeels zou zijn weggenomen. Moge gij Uwe groote verantwoordelijk heid ten volle beseffen en bijtijds bedenken, 'hoezeer het wel en wee van millioenen me demenschen afhangt van de wijze, waarop ieder van U de broederschap in toepassing zal brengen. Namens het Hoofd-Bestuur van den Alg. Nederlandsche Vrouwen Vredebond (4200 leden) (Opgericht December 1914. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 21 October 1921, St.ll. No. 67); E. M. v. Wijngaarden, le Voorzitster. A. C. Luyten-Block, 2e Voorzitster. E. A. de Jong-Johns, Adv. lid. T. v. Berkum, le Secretaresse. A. F. Gouverne-Zaadnoordijk, 2e Secretaresse. S. Venhuizen, Penningmeesteresse. E- Bettink-Voorhoeve. G. de Groot-van Hesselingen. E. W. Groot. H. de Kruyff. N. van Sijn-Swart. J. M. Telders. Onderstaande organisaties hebben bericht gezonden, dit adres mede te willen onder teekenen: Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid. (Met verwijzing naar hetgeen door de Ontw. Conferentie reeds is be reikt of nog zal bereikt worden). Vereeniging „Kerk en Vrede". (9169 le- deni). Jongeren Vredes-Actie. (1500 leden). Kath. Jongeren Vredes-Actie. Vredeskring van Nederland. Internationale Anti-Militairistische Ver eeniging. Anti-M'ilitairistische Vereeniging Soest en Omstreken. Anti-Militairistische Vereeniging Apel doorn. Vredesstudiebureau. Manifest „Miobiliseeren". (2200 ondertee kenaars). Anti-Dienstdwang-Comité. Comité tot voorlichting van de Dienst- weigeringswet. H.B. Ned. Kinderbond. Utrechtsche Vrouwelijke Studenten-Ver- eeniging. Vereeniging van Academisch gevormde Christenvrouwen. Stichting „Maria Jungius-fonds". Dames-Leesmuseum Den Haag. Ned. Bond van Tuberc. Huisbezoeksters. Eerste Ned. Coöp. Ziekteverzekering van Hui svrouwen. Ned. Vrouwen Vereeniging „Arbeid Adelt". Afd. Bontekoe der Jong. Geheel Onth. BondL (10 leden). Vereeniging Geneeskundig onderzoek voor het Huwelijk.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1