Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Banketbakkerij „Nieuwerhoek" BRANDSTOFFEN WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK INTERESSANT DE GROOTE STRIJD N.V. Middenstandsbank BIJKANTOOR: SOEST Verhuring van Safe Loketten Binnenland 4°o Tweede Nederlandsche Staatsleening 1933 N.V. GELDERSCHE CREDIETVEREENIGING. «JOH, TAK, voorheen Kleman ën Berghuis EERSTE S0ESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Model 1934 H. STAM Soestdijk - Telefoon 850 No. 82 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 14 October 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIÉN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITBAVE: N.V. EERSTE SOESTERELECTR. DRUKKERIJ v.h. B. v. d. BOVENKAMP ADVERTENTIÉNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) Dit nummer bestaat uit 2 bladen. I. Hij de hervatting van de ontwapenings conferentie in een hoogst belangrijke fase is het van belang, zij het globaal, den toe stand van het oogenblik eens na te gaan. Wanneer men de rede van den Franschen premier Daladier, Zondag j.1. te Vichy ge houden ter gelegenheid van het congres der Vrijzinnig democratisc/he partij, be schouwt, kan men tot twee conclusies komen: in de eerste plaats, dat de ontwape ning feitelijk weinig moeilijkheden meer behoeft te ondervinden, aangezien immers, volgens Daladier, Frankrijk, Engeland, Aimerika, Italië, Rusland en nog een aan tal landen het eens zijn geworden over de leidende grondslagen wan een ontwape ningsplan; maar in de tweede plaats, dat overeenstemming met Duitschland op dit punt vrijwel uitgesloten geacht moet wor den, als gevolg van één der bepalingen van het plan, namelijk het verbod van semi-mi- litaire organisaties. Dat slaat natuurlijk op de partij-legers en inen kan begrijpen, dat Hitler er niet aan kan dertken zijn mil- lioenen-organisatie van S.A. en S.S.-mannen te'ontbinden, welke immers de baarlijke pi laren. zijn, waarop heel zijn systeem en ré gime rust, zonder welke het een ijzeren ge vaarte op leemen voeten zou worden, dat in minder dan geen tijd volslagen ineen zou storten. II. Evenwel, bij voorbaat behoeft het be staan van deze clausule in de ontwerpover eenkomst nog niet de absolute mislukking te beduiden. Men zou zich immers ook kun nen voorstellen, dat deze clausule juist een onderhandelingsobject zou kunnen vormen. Het is immers niet denkbeeldig, dat men bijvoorbeeld na veel gemarchandeer en als een geweldige concessie aan Duitschland zou toestaan de partij-legers te behouden, in ruil voor een opgeven door Duitschland van eischen tot aanmaak van oorlogsma teriaal. De zaak is, dat het vorenbedoelde ontwapeningsplan op de volgende grond slagen berust: Een periode van 4 jaar voor de organisatie der controle en de unificatie der legertypes; verbod van semi-militaire organisaties; verbod van nieuwe aanmaak van zwaar oorlogsmateriaal; vernietiging van het voortaan verboden oorlogsmate riaal. III. Men zal er goed aan doen, zelfs wanneer de ernstige pogingen om tot overeenstem ming te geraken weer niet tot het zoo vu rig begeerde doel mochten leiden, zich niet over te geven aan een zwartgallig pessimis me, zooals eenige maanden terug, toen de langdurige ontwapeningsbesprekingen nog tot geen enkel tastbaar resultaat leidden. Een van de grootste vijanden die in dezen grooten strijd overwonnen moet worden is immers de traditie der militaire bewape ning. Deze ommekeer van een bewapening, die bijna zoo oud als de wereld is, naar ontwapening en daarmee het opgeven van 't oude souvereiniteit-van-den-staat-principe en de erkenning van de onderlinge verbon denheid en interdependentie der staten, is heel moeilijk tot stand te brengen. Er hoort groote volharding, ongeschokt ge loof in het ideaal en zedelijken moed toe, om daaraan te blijven doorwerken tot alle legers tot een nationale politiemacht zullen zijn teruggebracht, ondanks tegenslag en ontmoediging, ondanks aanvankelijke, her haalde mislukking. IV. Het breken van de traditie is een moei lijke taak. Te lang is de jeugd en daarmee elk volk, opgevoed in een geest van ver heerlijking van den nobelen krijg voor het vaderland. En, zooals Arthur Hënderson, 4e voorzitter van de ontwapeningsconferen- tle onlangs uiteenzette, menschen te over tuigen, die van hun kindsheid aan zulk een propaganda onderworpen zijn geweest,, op 'n andere manier over hun veiligheid te denken dan in termen van militaire bereidheid, be- teekent een verandering van inzicht, die voor Amersfoort en Omstreken VAN WEEDESTRAAT 37 TELEF. 954 Deskundige voorlichting bij den in- en verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons Handelscredleten Incasseeringen Spaar-Oeposlto's rente 37i7o Beheerder J. N. PLEMPER VAN BALEN. welhaast zou kunnen schijnen onmogelijk tot stand te brengen. Ook moet men niet uit het oog verliezen, dat de ontwapenings conferentie feitelijk het grootste experi ment op dit gebied is, dat nog ooit ter we reld heeft plaats gevonden. En wanneer zij slaagt, wat natuurlijk ieder weldenkend mensch hoopt, dan zal dat een hoogst be langrijke en beteekenisvolle breuk met het verleden worden. Slaagt zij niet, ook niet ten deele, dan z^l de bewapeningswedloop, die reeds aansprakelijk is voor zoovele enorme begrootingsdeficitten, worden voortgezet en hernieuwd, met al de geva ren daaraan verbonden voor de interna tionale verhoudingen, terwijl de financieele moeilijkheden er slechts door vergroot kunnen worden. Van ieder standpunt be schouwd heeft dus de wereld ontwapening noodig. Laat ons hopen, dat zij het begeer de hooge doel zal weten te bereiken. FLOR IS C. (Nadruk verboden). HET NATUURBAD „GROOT KIEVITS DAL". Dit natuurbad zal op 15 Mei 1934 voor het publiek worden opengesteld. Het wordt aangelegd op een terrein, ge legen op de grens der gemeenten Baarn en Hilversum, achter het welbekende café restaurant Groot Kievitsdal met een op pervlakte van 150.000 vierk. M. Hét is wat heuvelachtig en door zijn beplanting met naaldhout en loofhout, bij uitstek gunstig voor de stichting van een dergelijke in richting. Het is de bedoeling deze beplan ting bij de verdeeling van het terrein zoo veel mogelijk in stand te houden, aanslui tend aan de omgeving. Het terrein is ge makkelijk bereikbaar uit verschillende plaatsen in het Gooi. De architect is de heer Lou Peters uit Amsterdam, die de teekeningen heeft ont worpen. De oprichters, de N.V. Groot Kie vitsdal zullen hooge eischen stellen aan het geheel, zoowel aan de uitvoering en lig ging der bassins en kanovijver, als aan het in- en uitwendige der gebouwen, die op het terrein zullen moeten komen. Er komen ook een parkeerterrein en loodsen voor rijwielen, ter grootte van 12000 vierk. M'., met een 20 Meter breede oprijlaan naar den Rijksstraatweg, aan ook komt er een afzonderlijk bassin voor het houden van zwemwedstrijden, polo en andere spelen. Een aantrekkelijk gedeelte zal ongetwij feld zijn de kanovijver, die een totale leng te krijgt van ongeveer een Kilometer, bij 'n breedte van 10 Meter. Deze slingert zich door het terrein. Er zal ruimschoot gelegenheid zijn tot het nemen van zonnebdaen, terwijl dames, die zulks wenschen, daarvan apart zullen kunnen gebruik maken. Deze baden zal men zoowel op mooie grasgazons, als op het zand kunnen nemen. Een tuinarchitect zal den heer Peters helpen bij het vaststellen van den terrein- aanleg, terwijl den heer Anton Fortuin, beeldhouwer te Laren, werd verzocht het ontwerp en de uitvoering op zich te ne men van te maken water- en rotspartijen, rustieke bruggetjes en van alles, wat het aesthetisch aanzien zal kunnen verhoogen. Voor de bezoekers zullen aanwezig zijn sport- en gymnastiefctoestellen en zoo mo gelijk indien daartoe voldoende animo blijkt te bestaan ook tennisvelden. Zeer sympathiek van de Directie lijkt ons het kosteloos toegang verleenen op be paalde dagen aan schoolkinderen onder ge leide van onderwijzend personeel. EEMNES. HET NATUURBAD BIJ „DE WITTE BERGEN". In eene gehouden vergadering van den gemeenteraad is behandeld het verzoek van den heer M. A. Jansen uit Bilthoven, om in deze gemeente een natuurbad te mo gen oprichten aan den Rijksweg bij „De Witte Bergen". De Raad heeft zich nog niet over het verzoek uitgesproken, maar wel is een wij ziging in de politieverordening aangeno men, waarbij het verboden wordt overdek te of niet overdekte zweminrichtingen en badhuizen op te richten, of uit te breiden, tenzij met vergunning van den Raad en met inachtneming van de gestelde voorwaar ,den. SCHEEMDA. EEN NIEUW ZWEMBAD, DAT WEER GEDICHT WORDT? Te Termunterzijl is een zwembad vol tooid, dat hoogstwaarschijnlijk binnenkort weer gedempt zal moeten worden. In Termunterzijl, een aardig haven plaatsje aan de Eems, is dit voorjaar het plan aangenomen, om evenals in vele ande re 'dorpen in de provincie Groningen, een GROOT NOMINAAL f 200.000.000. IN COUPURES VAN f 1000, f 5.00 EN f 100 KOERS VAN UITGIFTE 99'/2 Inschrijving kan geschieden t.m. Dinsdag 17 October 1933 te onzen kantore. Gevestigd te Arnhem. Van Weedestraat 5 - Kantoor SOEST - Telef. 570 Uw beste en voordeeligste adres voor alle soorten prima is en blijft KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 weerszijden beplant met sierheesters, welke laan tevens naar het hoofdgebouw leidt. Dit gebouw krijgt een monumentale poort, er zijn in ondergebracht: de bureaux voor den/ kaartenverkoop, de controle der abonnementen, de verschillende afdeelin- gen voor het afgeven van kleedingstukken en sieraden, die in verzekerde bewaring worden genomen, voor eerste hulp bij on gelukken; dames- en heeren kapsalons; kleedkamers voor de dames en heeren van het personeel en de toiletten. In het ver lengde van deze afdeelingen zijn 100 dames- en 100 heeren-wisselcabines en 2 cabines, plaats biedende voor ongeveer 400 kinde ren. Door de aanwezigheid van 6000 ia den zal het aantal bezoekers zeer hoog op gevoerd kunnen worden. Na het verlaten der cabines gaat men onder een douche, waarvan het water op temperatuur is gebracht. Een hooge toren, aan dit hoofdgebouw, verleent aan het geheel een uiterst moder nen indruk. Van het hoofdgebouw komt men aan de zeven afzonderlijk ontworpen bassins, daarna aan het caTé-restaurant, dat door veel terrassen, op verschillende hoogten gelegen, en door een vijver is omgeven, met een prachtig uitzicht over het geheele terrein. De heeren dr. C. L. de Fouw, Inspecteur van de Volksgezondheid te Amsterdam, en D. J. Mliddendorp, directeur van de O.Z.E.B.I. te Utrecht, wil men verzoeken van advies te dienen, opdat de N.V. Groot Kievitsdal ervan verzekerd kan zijn, dat aan de hoogst mogelijke eischen der hy giëne zal worden voldaan. De dames zullen in de gelegenheid zijn van een apart bassin gebruik te maken, en bad»- en zweminrichting te stichten. In den afgeloopen zomer hebben dage lijks ongeveer 50 werklooze arbeiders daar aan gewerkt, en de opening moest dezer dagen plaats vinden. Op het laatste oogen blik werden de dorpelingen, die terecht trotsch waren op hun mooie inrichting, op wreede wijze teleurgesteld. De ingenieur, belast met het toezicht op de zeedijken, heeft n.1. kennis gegeven, dat de op korten afstand van de zeedijken ge legen zweminrichting gevaar oplevert voor de hechtheid van de zeer zware dijken. De ingenieur acht verzakking zeer goed mogelijk en hij gaf het bestuur in overwe ging, óf de zweminrichting te laten dem pen, óf zeer sterke muren langs den kant van den zeedijk te laten bouwen ter bevei liging. Het is echter zeer de vraag, of het laat ste zal worden gedaan, diaar de kosten waarschijnlijk te groot zullen zijn. VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHE BOND. EEN ONTWERP-MIDDÊNSTANDS- PROGRAM. Het Hoofdbestuur van den Vrijz. Dem. Bond heeft besloten aan de algemeene ver gadering een ontwerp-middenstandspro- gram voor te leggen. De ontwikkeling der economische verhoudingen heeft, sinds het verschijnen van het rapport der Midden standscommissie, den' toestand van den middenstand aanmerkelijk moeilijker ge maakt. Voorziening is, naar de meening van het Hoofdbestuur, urgent. Het" voorstel, dat op den beschrijvings brief zal worden geplaatst, luidt als volgt: TELEFOON 774 HET BESTE ADRES VOOR KOEKJES - GEBAK - BONBONS - ENZ. - ENZ. Vanaf hederi weer verkrijgbaar onze heerlijke Vruchtenbcrstplaat a 20 cent per ons Ook verkrijgbaar in kistjes en uitgewogen, van de Firma Pel. Beleefd aanbevelend, Jac. Kouwenhoven STEENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1899 TELEFOON 731, 092, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 Vraagt prijs van de nieuwste Amerikaansche Auto's Ingevoerd door Hoofd-Importeur dus geen moeilijkheden met garantie en verstrekking van onderdeelen. „De algemeene vergadering besluite tot vaststelling van het volgende program van actie ten aanzien van het middenstands- vraagstuk. 1. Verbetering van de bestaansvoor waarden van den middenstand. 2. Versterking van de organisatie van den middenstand en van hare beteekenis, mede door zooveel mogelijk de voorberei ding en uitvoering van wetgeving betref fende de middenstandsbedrijven te leggen in handen der organisatie. 3." Organisatie van een goeden economi schen voorlichtingsdienst voor den midden stand. 4. Belemmering van ongebreidelde op richting van nieuwe middenstandsonderne mingen en warenhuizen, door het stellen van eischen, waaraan door onderneming en ondernemer moet worden voldaan, voor vestiging in bepaalde takken van nijver heid en handel, opdat het getal onderne ming aan de behoefte worde aangepast. 5. Bevordering van den bona-fidehandel door beteugeling en bestrijding van euvelen en uitwassen. Verbod van onware reclame. Regeling van het uitverkoopwezen. Verbod, niet alleen van concurrentiemethoden, wel ke oneerlijk zijn, doch ook van die hande lingen, welke uit een. oogpunt van geor dend economisch verkeer ontoelaatbaar zijn. 6. Wettelijke regeling van het afbeta lingscontract. 7. Beteugeling van het cadeaustelsel, zoodanig, dat de voor den middenstand en de verbruikers nadeelige gevolgen1 daarvan worden tegengegaan. 8. Wijziging der Winkelsluitingswet, waardoor voor midd|enstandsbedrijven schadelijke gevolgen worden weggenomen. 9. Regeling van marktwezen en venters- wezen, met inachtneming van de belangen der daarbij betrokkenen. 10. Regeling der rechtspositie van reizi gers en agenten en besluite het werkprogram in dezen geest aan te vullen." ZELDZAAM NATUURVERSCHIJNSEL. Prof. Nijland oordeelt het volgende over den regen van vaLlende sterren: De vallende sterrenregen van Maandag avond is voor alle astronomen een verras sing geweest. Er worden op gezette dagen zwermen van vallende sterren, uit bepaal de punten van den hemel komende, ver wacht, zoo in Augustus, uit een punt in Perseus (Perseïden), in April uit de Lier (Lyriden), in November uit de Leeuw (Leo- niden). Maar daar is 9 October niet bij. Hoe vroeg het merkwaardige verschijnsel Maandagavond begonnen is, zal men pas kunnen opmaken uit berichten uit Amerika en van schepen op den Atlantischen oceaan. Het schijnt in Nederland al de aandacht getrokken te hebben^ zoodra de scheme- ing genoeg gedaald was. Te Utrecht wer den er tusschen 8 uur en half negen zoowel door dr. v. d. Bilt als door mij onafhanke lijk van elkaar ongeveer 40 stuks per mi nuut geteld, soms een half dozijn tegelijk. Een student sprak zelfs van tien per se conde. Merkwaardig was, dat de banen meestal zeer kort waren: het was alsof er telkens lichtdruppels uit den hemel vielen. Het aantal zeer heldere vallende sterren was relatief niet groot te noemen. Te 8 uur 37 minuten kwam er snel uit het N.W. be wolking op zetten. Toen die weer was over- Tijdens Fransche Overheersching, Kwam een kleine troepenmacht, ln, een stil Noord-Brabantsch stadje; Wat daar „inkwartiering" bracht. En een dame uiterst vrekkig Baronesse Schraap tot Gier, Kreeg, als onverwachte gast toen Plots een groote Kurassier. 't Was een reus bijna 2 Meter Breed geschouderd, lange baard; Zoodat oude Baronesse, Hem verschrikt had aangestaard. En hij sprak: „Madame Baronne", „Jean Leboeuf et j'ai 1'honneur, De vous présenter moi-même, Votre logé pour dix heures!" Toen Leboeuf zat aan den maaltijd, (Huisknecht „diende" stil als 't graf) Ging de Barones in stilte Op Heer Burgemeester af. „Maar Mijnheer de Burgemeester" Sprak zij wit van kwaadheid schier „Waarom stuurdet gij ten mijnent, Juist zóó'n „zware Kurassier?" „Naar mijn buurman, Hans de Rijkaard, Stuu.t ge 'n tamboer, zwak en min"; ,,'k Vind: die reuze-Kurassier toch, Paste beter zijn gezin!" „Barones" sprak Burgemeester ,,'k Heb de zaak goed overdacht"; „Wlant dat tamboertje heeft noodig, Jüenis te komen wat „op kracht!" „Maar die „zware Kurassier" toch, Liet ik juist naar U toe gaan"; „'k Dacht: voor flinke, sterke kerel, Komt het er niet zóó op aan!" Baroneszij had begrepen; Stil is zij toen heengegaan; Heeft een flink stuk vleesch des morgens, In des tamboers „tasch" gedaan! AD REM. (Nadruk verboden). gedreven, te 9 uur, was inmiddels de maan opgekomen. Hierdoor en door de lichte sluiering van den hemel werden de zwak kere objecten onzichtbaar. Dat verklaart intusschen in het geheel niet, dat het aan tal vallende sterren nu daalde tot 2 per minuut en kort na 10 uur werd er gedu rende een vol kwartier geen enlkele meer gezien. Het straalpunt werd door ons be paald op 257 graden rechte klimming en 60 graden Noorder declinatie, bij xi draconis, 7 graden van de pool van de ecliptica. Het verschijnsel kan zich zeer goed her halen, zoodat de vele toeschouwers, die er Maandagavond getuigen van waren, wel weer naar „draconiden" mogen uitkijken. BRUINISSE. NOODLANDING VAN EEN ENGELSCH SPORTVLIEGTUIG. Het Engelsche sportvliegtuig G. A. B. T. B., gevlogen door den heer Stuart Sy- gery uit Horderen (Eng.), heeft op een weiland een goedgeslaagde noodlanding uitgevoerd. Nadat men den vlieger de richting naar Rotterdam had aangegeven, is het toestel weer vertrokken. BOUWARBEIDERS TEGEN HET NIEUWE COLLECTIEF CONTRACT. Het Volk schrijft: De afdeelingen van den Algemeenen Ne- derlandschen bouwarbeidsbond, betrokken bij het landelijk collectief contract hebben in den. loop van de vorige week zich uitge sproken over de resultaten in de onderhan delingen, met de werkgeversorganisaties over de hernieuwing van dat contract, be reikt. De telling van de uitgebrachte stemmen in het land wijst uit, dat het nieuwe con-

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1