Ons Reclame Bloc Slechts 35 ct Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad DE WERELD EN WIJ. No. 85 Een ttn Twintigste Jaargang Woensdag 25 October 1933 HOLLANDSCH FABRIKAAT 200 vel gelinleeid postpapier PRIMA N.V. Eerste Soester Electr. Drukkerij v. Weedestr. 7, SOESTDIJK De Onafhankelijke Socialist BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITBAVE: M.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. B. v. d. BOVENKAMP HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912- (STAATSBLAD No. 380) ADVERTENTIËNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 De eerste zorgen van een mensch be hoorde te zijn, de verwijten van zijn eigen hart te voorkomen. ADDISON Spreek geen laster, neen, en luister er ook niet naar. TENNYSON. Och, de meesten van ons zijn feitelijk nog zulke kwaaie rakkers niet. Nee, we hebben voldoende begrip van fatsoen en moraal en we zouden geen vlieg kwaad doen en in vrede met en liefde voor de heele wereld leven, alswe in een hutje op de hei zateiS, 'van alle gemakkenj voorzien, doch met geen levende ziel op tien mijl afstand in 'den omtrek. Maar we kunnen ons nu een maal niet van de wereld afzonderen met een collectie fraaie denkbeelden en theo rieën, doch we hebben met en tusschen en te midden van de anderen: te leven1, en het is eerst dan, in het dagelijksche contact met de menschen om ons heen, dat blijkt, welke waarde onze fraaie levenstheorieën hebben, wat wij ons ervan hebben eigen gemaakt, in hoeverre de groote levenswaarheden een deel van ons eigen bewustzijn zijn gewor den. In theorie aanvaarden we het gebod, dat we onze naasten moeten liefhebben, ge lijk onszelf, maar als we heel eerlijk met onszelf te rade gaan, dan zullen we toch heusch moeten toegeven, dat er toch zeker een paar menschen zijn, waarover we nu niet bepaald vriendelijk denken kunnen omdat die menschen ons hebben gegriefd of, verdiend dan wel volkomen onverdiend, on aangenaam hebben bejegend. Nog maar al te dikwijls hooren we zeggen: „Ik mag hem of haar niet erg." Ja, en dat vinden we heel gewoon. Terwijl het in den grond onredelijk en onchristelijk is en we ons feitelijk moes ten schamen, zooiets te zeggen. Ja, en niet alleen orn zooiets te zeggen, maar ook om het te derfken. Want al zeggen we het dan niet, maar denken het toch, dan blijft het evenzeer te lakeni, zoo niet meer. Omdat we dan wellicht min of meer huichelen. Ziezoo. Nu voelen we ons natuurlijk ge krenkt (omdat de spijker op den kop werd getikt), of we voelen ons erg slecht. Wat op zich zelf een stap in de goede richting beduidt, maar waar het toch niet bij moet blijven. Wat doen we er dan aan? W!el, mis schien is het goed eens te hooren, wat ie mand van groote levensrijpheid en levens ervaring, Pr. R. O. Lawton, onlangs in dit verband opmerkte. Hij zeide: Uit mijn eigen ervaring zou ik aarzelend het volgenlde wil len aan de handi doen: 1. We zullen pro- beeren dat soort dingen (afkeer van den een of ander) niet verder bij ons te laten doorwoekeren. 2. We zullen probeeren de menschen beter te leeren kennen, in den regel mogen we de menschen beter, als we ze beter kennen. 3. We zul len pogen, ijverig pogen de gewoon te aan te kweeken om het goede en schoo- ne in anderen op te zoeken. In den regel zien we zoo ongeveer datgene, waarnaar we uitzien en waar we naar zoeken. Het is in derdaad verwonderlijk hoeveel schoonheid en goedheid we kunnen vinden in de men1- schenl, als we er werkelijk naar uitzien en er ons in verheugen, als we het vinden. 4. We zullen er naar stre ven meer critisch te worden over ons zelf en minder over anderen. 5. We zul len beseffen dat we jegens onze medemen- schen, jegens onszelf en jegens den Vader van ons allen' zondigen, als we door het leven gaan met haat of verachting of af keer in ons hart jegens anderen. En we hoeven ook niet zoo bang te zijn, liefde en vriendelijkheid jegens de anderen te gevoelen of te betoonen. Iemand heeft eens heel ad rem opgemerkt, dat sedert de vroegste tijden er maar heel weinig merr- schen zijn geweest, die hun leven verwoest hebben doordat ze te vriendelijk en' te mild en te verdraagzaam jegens anderen waren. Dat is dus niet de fout, waar de meesten van ons tegen hebben te waken of ons zorg vuldig tegen hebben te beschermen. En ter wijl hetdus juist is, dat maar heel weinig menlschen hun leven verwoest hebben door te vrien'delijk en te mild en te verdraag zaam jegens anderen te zijn, evenzeer is het juist dat heel vele menschen hun leven verwoest hebben door te weinig van zulk een geest te hebben. De kwestie is, dat we onze edelmoedige gevoelens met veel groo- ter veiligheid kunnen vertrouwen dan we sommige andere gevoelens, die we wel eens hebben, kunnen vertrouwen. Als we een in geving tot verdraagzaamheid of hartelijk heid of ridderlijkheid of vriendelijkheid krij gen, is het eenige groote risico dat we loo- pen, dat we dwaas genoeg zouden zijn, te weigeren aan zulk een ingeving gehoor te gevennaar de stem van het goede in ons te luisteren, de stem van ons beste innerlijke wezen, dat zich wil uiten in de gewone, dagelijksche daden en dingen van het leven\ van iederen dag. FLORIS C. (Nadruk verboden). LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN voor de raadsvergadering van 25 Oct. 1933. 1. Besluit van Gedeputeerde Staten de zer provincie betreffende goedkeuring tot het toepassen van een tijdelijke korting op de salarissen van het personeel in vasten dienst der gemeente voor Zooveel betreft den keuringsdienst voor vee en vleesch (No. 2337). 2. Een 7-tal goedgekeurde wijzigingen der gemeente- en bedrijfsbegrooting (Nos. 21/2b3, 266, 273, 275, 276, 277, 24/14). 3. Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den gemeente-ontvanger (No. 137). 4. Afschrift van een door de Vereeni- ging van Nederlandsche Gemeenten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ge richt adres betreffende het wetsontwerp tot vermindering der uitkeering aan de ge meenten (No. 3182). 5. Overzicht van het gasbedrijf over de maanden Augustus en September 1933 (No. 240). 6. Een adres van J. C. Brouwer te Soest, verzoekende een dubbel woonhuis aan het Kerkp'ad te mogen bouwen op een afstand van 5 M. vanaf een' bestaand gebouw met mededeeling dat dit adres reeds in behande ling genomen is (No. 1/667). 7. Een adres van J. Moester te Soest, verzoekende ontheffing van art. 15 der Bouwverordening, met mededeeling dat dit adres om advies is gezonden naar Bouw en Woningtoezicht (No. 3116). 8. Een schrijven van J. Z. de Bruin e.a., inhoudende bezwaren tegen een geprojec- teerden verbindingsweg tusschen Van Wee destraat en Korte Brinkweg, en verzoeken de verbetering van de F. C. Kuyperstraat, met mededeeling van B. en W. dat deze zaak reeds in behandeling genomen' is (No. 3188). 9. Een adres van J. W. Wijn e.a. verzoe kende een strengere keuring van bouwaan- vragen waardoor het in de toekomst uit gesloten zal zijn, dat in deze gemeente ver der met ontsierenden bouw wordt voortge gaan, met voorstel dit adres in handen' te stellen van B. en W. om prae-advies (No. 3191). 10. Een adres van R. Lier e.a bewoners van den Oude Utrechtscheweg, verzoeken de verbetering van dien weg met voorstel van B. en W. om hun College te machtigen aan adressanten' te berichten, dat de plan nen tot verbetering van bedoelden weg in voorbereiding zijn en daaromtrent spoedig voorstellen zijn te verwachten (No. 3190). 11. Een adres van A. Freriks e.a. inhou dende een protest tegen een uitlating van het raadslid Busch in de raadsvergadering van 22 September j.1. inzake het hebben van een „busje" door het garderobepersoneel bij het Natuurbad, en verzoekende deze zaak nader te willen onderzoeken eni bij onjuist bevinding van de uitlatingen van den heer Busch, zulks openlijk te willen verklaren (No. 3174). 12. Een schrijven van A. v. d. Steur e a. verzoekende maatregelen te treffen tot een behoorlijke verlichting der Hartmanlaan met voorstel van B. en W. om hun College te machtigen aan adressanten te berichten dat reeds maatregelen genomen zijn tot uitbreiding der straatverlichting langs deze 'aan (No. 3122). 13. Een schrijven van het raadslid A. de Nies, verzoekende den Braamweg in dus- danigen staat te brengen dat behoorlijk verkeer mogelijk wordt, met mededeeling van B. en W. omtrent den stand van zaken (No. 2712). 14. Een adres van J. C. Veen e.a., verzoe kende verharding van den Braamweg, als mede verbetering der straatverlichting langs dien weg, met voorstel van B. en W. om hun College te machtigen aan adressanten te berichten dat de plannen tot verbetering van bedoelden weg in voorbereiding zijn en daaromtrent spoedig voorstellen zijn te verwachten, terwijl tot uitbreiding der straatverlichting zal worden overgegaan (No. 2712). 15. Verzoek van J. Coljee om verhooging van ondersteuning met prae-advies van Burgemeester en Wethouders (No. 3153). 16. Adres van de R.K. Werkliedenver- eenigingen te Soest en Soestdijk, houdende verzoek om de werkverschaffing of steun regeling opnieuw in werking te doen tre den (No. 3148). Punt 11 van de AgenÜa. Belastingen. B. en Wr schrijven hieromtrenit aan den Raad: Naar aanleiding van de tot Ulwen Raad gerichte verzoeken van den Ned. Bond van Hotel-, Café- en Restauranthouders „Ho races" gevestigd te Utrecht en den Ned. Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters, te Amsterdam, waarin het verzoek wordt gedaan om tot verlaging te komen; van de op deze bedrijven rustende perso- neele belasting, waarbij verzoekers op de mogelijkheid wijzen, om deze bedrijfsruim ten van personeele belasting vrij te stellen of de daarop rustende liysten te verminderen, welke adressen U in 'onze handen stelde om prae-advies, hebben wij de eer U het navolgende onder de aandacht te brengen. Voor zoover de hierbedoelde inrichtingen logement zijn, vallen zij onder artikel 11 2 der Wet op de Personeele Belasting waarin wordt bepaald dat de huurwaarde slechts voor 1/3 gedeelte in aanmerking wordt ge nomen; Ten opzichte van deze ruimten is dus reeds door de wet aan het geuite ver langen eenigszins tegemoet gekomen. Het verzoek betreft dan ook de ruimten gebezigd voor het Koffiehuis- en Restau rantbedrijf. Door deze ruimten te brengen onder de bepalingen van art. 11 2 zou de belastba re huurwaarde van detje perceelen tot op 1/3 gedeelte worden teruggebracht, terwijl bovendien de aftrek van art. 13 1 dubbel zal worden toegepast (Voor Soest 6e klasse f 82.50). Een zeer klein café zou dus in ieder ge val f 82.50 aftrek meer genieten wat een vermindering zou geven van 10% is f 8.25 en 90 opcenten is ongeveer f 15.Boven dien daalt de belastbare huurwaarde met 2/3 gedeelte. Wat het gevolg van deze da ling zal zijn is niet te berekenen, aangezien niet na te gaan is hoe hoog het betrokken perceelsgedeelte geschat zal worden. Al licht zal deze vermindering voor kleine ca fé-ruimten ongeveer f 10.bedragen. Voorts zal de vermindering nog iets meer bedragen omdat tengevolge van de daling van de huurwaarde van het huispersoneel de kinderaftrek hooger wordt. In minimum mogen wij o.i. de vermindering dus op f 30.per café schatten. Van grootere café- en restaurantbedrij ven zal de op bovengenoemde wijze bere kende vermindering zeker een bedrag van f 100.aanmerkelijk overschrijden. Een ge middelde vermindering van f 60.f 70. per café kan dus o.i. vrij zeker worden ver wacht In deze gemeente zijn: Vergunninghouders 18 Verlofhouders (verlof A) Verlofhouders verlof B) Totaal 51 Wij meenen dus op grond van de hiervoor genoemde berekeningen en schattingen de vermindering op f 3000.f 3500.te moeten schatten, en geven U in overweging in overeenstemming met het advies van de belastingcommissie, de verzoeken niet in te willigen op grond van het feit, dat de fi- nancieele omstandigheden van de gemeente belasting-vermindering niet toelaten. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de door de gemeente geheven worden de opcenrten op de personeele belasting in de laatste jaren niet zijn verhoogd, zoodat voor dit aangevoerde motief geen grond be staat. Ook bestaat nog de mogelijkheid dat en kele kleine café's na schatting geheel van personeele belasting zullen worden vrijge steld omdat door 'de splitsing in twee af zonderlijke perceelen de belastbare huur waarde van elk dier perceelen beneden de heffingsgrens valt. Punt 12 van de Agenda. Ingebruikgeving van schoollokalen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Zooals bekend, werden bij Uw besluit van 18 Januari 1933, le afd. No. 2734 alge- meene tarieven vastgesteld voor het inge- bruikgeven van gymnastieklokalen en ge wone leslokalen. Intusschen is ons bij een bespreking met de gymnastiekverenigin gen gebleken, dat die verenigingen, welke tot heden kosteloos of tegen een slechts geringe vergoeding van de gymnastieklo kalen gebruik maakten, door de nieuwe regeling eenige finantieele moeilijkheden zullen ondervinden. Teneinde aan deze moeilijkheden voor dit jaar eenigszins te gemoet te komen, zouden wij er ons mede kunnen vereenigen, wanneer aan bedoelde vereenigingen in de kosten van huur van lokalen over het jaar 1933 een bijdrage zou worden verleend van f 100.per vereni ging. Het verleenen van een hoogere bij drage, als door de vereenigingen gewenischt, meenen wij evenwel in verband met den fi- nantieelen toestand der gemeente sterk te moeten ontraden. Bedoelde vereenigingen, welke behalve de nog te verleenen bijdrage ad f 100.reeds een subsidie genieten van f 1.80 per lid, neerkomende voor de meeste vereenigingen op een subsidie van om streeks f 180.hebben n.1. naar het ons voorkomt, geen redenen tot ontevredenheid met betrekking tot den steun, welken zij van de gemeente ontvangen. Bovendien wordt toch vooral in dezen tijd niet uit het oog verloren, dat in de eerste plaats de le den zelf de aangewezenen zijn om zorg te dragen voor de financiën hunner vereeni gingen, terwijl de gemeente slechts in be scheiden mate aanvullend zal hebben op te treden. Waar noodig, zullen de leden der gymnastiekvereenigingen hun contributies en bijdragen dan ook dienen te verhoogen, waartegen o.i. geen overwegende bezwaren" kunnen bestaan. Wij stellen U mitsdien voor aan de Soes ter Turnclub, A. D. O., en de A.G.A.V. Soesterberg" over het jaar 1933 in de kos ten van huur van lokalen een bijdrage van f 100.per vereeniging te verleenen. Om gelijke reden stellen wij U tevens voor be doelde bijdrage ook te verleenen aan de ver eeniging „Crescendo", welke voor de inge bruikneming van het gymnastieklokaal der Mariaschool thans eveneens huur zal moe ten betalen. Punt 13 van de Agenda. Subsidie voor bewaarscholen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Door het R.K. Kerkbestuur der Parochie Carolus Borromeus te Soesterberg wordt Uwen Raad een jaarlijksche subsidie ver zocht ten behoeve van de te stichten, be waarschool. Zooals U uit de door het kerk bestuur overgelegde lijst zal blijken, zal deze school bij den aanvang van het onder wijs door 47 leerlingen, derhalve door een behoorlijk aantal worden bezocht. Wij stel len U mitsdien voor aan het adresseerend kerkbestuur ten behoeve van de op te rich ten bewaarschool een jaarlijksche subsidie te verleenen en wel tot een bedrag, telken- jare door den Raad bij de behandeling der begrooting te bepalen/ Werd bij vorige soortgelijke aanvragen door Uwen Raad vereischt, dat bij den aanvang van het on derwijs de school door 25 leerlingen zou worden bezocht, in verband met de tijds omstandigheden stellen wij U voor naar analogie van de voor het lager onderwij geldende wet van 4 Augustus 1933 Stbl. No. 414 dit getal thans en voorts voor den ver volge te verhooger» met 50 en mitsdien afgerond te stellen op 40. Vanzelfsprekend zal gelet op de ingezonden opgave van de te verwachten leerlingen deze verhoo ging voor de onderhavige aanvrage niet van belang zijn. Het nevensgaand besluit bieden wij U te- vaststelling aan. Punt 14 van de Agenda. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: De Raad der gemeente Soest, "Overwegende, dat het in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer noodzakelijk moet worden geacht, ingevol ge het bepaalde bij art. 8 van het Mjotor- en Rijwielreglement den Driehoeksweg ge sloten te verklaren voor het berijden met motorrijtuigen in beide richtingen; 'dat door deze geslotenverklaring het doorgaand verkeer geen belemmering zal ondervinden, daar dit verkeer langs andere wegen geleid kan worden; Gelet op de bepalingen der Motor- en Rij wiel wet; BESLUIT: I. den Driehoeksweg gesloten' te verkla ren voor het berijden met alle motorrijtui gen' in bei'de richtingen; II. te bepalen, dat dit besluit in wer king zal treden op den dag door Burge meester en Wethouders te bepalen. Punt 15 van de Ag^ida. Reorganisatie Commissie werkverschaffing. B. en W". schrijven hieromtrent aan den Raad: Wij bieden U hierbij aan een tot Uwen Raad gericht adres van den heer A. de Nies, waarin het verzoek wordt gedaan, de commissie werkverschaffing en steunver- leening uit te breiden met 3 leden, aan te wijzen door de Roomsch Katholieke, de Christelijke en de Moderne organisatiën. Ten aanzien van dit verzoek deelen wij U mede dat bij missive van Zijne Excellen tie de Minister van Sociale Zaken van 15 September 1933 de steunregeling geheel in handen wordt gelegd van Burgemeester en Wethouders met de volle verantwoordelijk heid daaraan verbonden, en de bevoegdheid van het College om zich desgewenscht door een commissie van advies te laten bijstaan. Deze taak is dus aan genoemde raadscom missie onttrokken. Wij brengen U in herinnering, dat de werkverschaffingscommissie reeds bestaat uit een voorzitter en 5 leden, een aantal dat ons inziens niet voor uitbreiding vatbaar is. Mocht Uwen Raad het echter wensche- lijk achten, dat 3 leden van de arbeiders- organisatiën aan de commissie voor werk verschaffing worden toegevoegd, van wel ken maatregel ons College "de noodzakelijk heid niet inziet, dan adviseeren wij U te be sluiten de bestaande commissie te reorgani- seeren en te doen voortbestaan, niet als raadscommissie, doch als een adviseerend college, met als voorzitter een lid van het college van Burgemeester erf Wethouders, drie raadsleden en twee leden door de ar- beiders-organisatiën aan te wijzen. Punt 16c van de Agenda. Gemeente-eigendommen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: In Uwe vergadering van 10 Augustus j.1. werd door Uwen Raad besloten tot het aan gaan van een grondruiling, waarbij aan Jhr. C. H. van den Brandeler zou worden afgestaan een gedeelte groot ongeveer 325 M2 van het perceel C. No. 681 in vuil tegen een gedeelte, groot ongeveer 330 M2. van het perceel C. No. 1634, terwijl door Jhr. van den Brandeler wegens de meerdere waarde van den voorgelegen grond een be drag van f 325.i zou worden bijbetaald. Zooals U uit het rapport van den tech nisch ambtenaar bij Bouw- en Woningtoe zicht d.d. 6 October 1933, No. 37/5 zal blij ken, kan deze ruiling op grond van de nieu we eischen, welke door den Rijkswaterstaat bij den bouw aan Rijkswegen worden ge steld, geen doorgang vinden, terwijl boven dien zooals U bekend zal zijn, de heer van den Brandeler zich met de gestelde voor- In Capelle aan den IJsel, Doet aan „Politiek" men mee; Zwaar vooral daar opereerden Leden van deO. S. P.! En de heeren gingen kalken, 's-Nachts op schutting, muur en straat, Zooals, méér en méér, dit middel Thans in zwang komt; zóó probaat. Om een elk te overtuigen Van 't gewicht van zijn „partij"! Ongeacht of men beschadigt Anders goed door „klodderij"! Maar Capelle's Burgemeester, (Voorbeeld van een schrander man, Waaraan menig Burgerpaatje Nog „een puntje zuigen kan") Liet de „Voorzitter" ontbieden, Van die „kalk- en klad-partij"; Man was werkeloos trok „steun" dus; Maakte zich bij voorbaat blij! Wie weet! Werk thans aan den winkel? Dan kwam er wat méér in kas! Want „die steun" - dat was maar „knudde"! „Spieën" kwamen goed te pas! „Jansen", sprak de Burgemeester, „Voor „wat werk" is 't thans jou beurt"; Jij moet alles schoon gaan maken, Wat men heeft beklad, besmeurd." En vriend Jansen moest gaan boenen „Leuzen" weg der O. S. P.! Zei „niks" maar dacht: „Kus me zooltje", „Dat ze mij jilist nemen, hé"? En hij had wat te verduren, Van de „leden" van zijn „bond"; „Jansen! Zeg! Gemeen verraaiër"! Riep men overal in 't rond. Toen hij zóó, drie dagen lang liefst, Had „gepeesd", hij half „bezweek", Dacht hij: „nou afijn, de centjes Zijn weer goed voor deze week." Maar toen het was „uitbetalen" Trok men „steun", natuurlijk, af; Zestien cents bleek toen zijn uur-loon; Dddrvan stond vriend Jansen paf! En als O.S.P.-Voorzitter Heeft hij tevens afgedaan! Is partij-loos man geworden; Nooit wil hij meer kalken gaan! AD REM. Nadruk verboden. waarde van bijbetaling niet geheel vereeni gen kon. Op grond van bovenbedoelde gewijzigde situatie stellen wij U voor onder intrekking van het besluit van 1U Augustus j.1. thans tot een ruiling te besluiten, als omschreven in het meergenoemd rapport van den tech nisch ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht, bij welke rui ling aan de navolgenide bepalingen moet zijn volstaan: 1) de gemeente zal door middel van de ruiling een bouwterrein moeten verkrijgen, breed 20 Meter en diep 45 Meter; 2) de oppervlakte van het gedeelte, dat de gemeente in ruil zal ontvangen mag niet minder bedragen dan die van het in ruil ge geven gedeelte; 3) de kosten op de ruiling vallende zijn voor rekening van Jhr. van den Brandeler. Voorts verzoeken wij U ons te machtigen, om voor het geval Jhr. van den Brandeler met het vorenstaande accoord mocht gaan, het desbetreffend raadsbesluit te formulee ren. Wij vestigen er hierbij de aandacht op, dat de bepaling sub 2 is gesteld, omdat eerst na een nog plaats te vinden opmeting door den landmeter, de werkelijke opper vlakte der gedeelten bekend zal zijn. Mocht blijken, dat 'de oppervlakte van het af te stane gedeelte op de situatieteekening in groen aangegeven meer zal bedragen dan die van het te ontvangen, in paars aangege ven gedeelte, dan zal derhalve de gemeente alsnog een strook ter oppervlakte van het nadeelig verschil bovendien in ruil moeten ontvangen, waardoor het terrein een diepte zal verkrijgenl van meer dan 35 Meter. Punt 16d van de Agenda. Gemeente-eigendommen. B. en W. schrijven hieromtrent aan den Raad: Zooals U uit de voor Uwe vergadering ter inzage liggende correspondentie van de Provinciale Utrechtsche Electriciteits Mij. zal blijken, worden door deze maatschappij eenige wijzigingen verzocht van het raads besluit van 12 Juli 1933, le afd. No. 2862 inzake het verleenen van een erfpachts- recht op het perceel H. No. 988 ten behoeve van de plaatsing van een transformator huisje. Tegen inwilliging van dit verzoek bestaat naar het ons voorkomt geen bezwaar. In verband daarmede stellen wij U voor het raadsbesluit van 12 Juli 1933 in te trekken en ons te machtigen een nieuw raadsbesluit te formuleeren met inachtneming van de bovenbedoelde wenschen der P.U.E.M. Punt 16e van de Agenda. De Raad der gemeente Soest; Gezien een schrijven van de N.V. Pro vinciale Utrechtsche Electriciteits Maat schappij te Utrecht dd. 29 September 1933,

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1