Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Rusland keert terug. Nieuwe Crisisheffingen. SCHOLENBOUW. Bekendmakingen Officieel Als Socialisten Regeeren. Binnenland De Waarzegster van Westerwolde. No. 87 Een en Twintigste Jaargang Woensdag 1 November 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIÊN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. b. BUREAU UITGAVE: M.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ *.h. 8. v. d. BOVENKAMP HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART 15 VAN DE AUTEURSWET 1012- (STAATSBLAD No. 380) ADVERTENTIÊNVAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1._ PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESWEEOESTR. 7 TEL. 962 - GIRO 161165 HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Soest, Gelet op het bepaalde bij de artt. en 7 der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis: dat op de secretarie der gemeente ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van de NA'. American Petroleum Company, ge vestigd te 's-Gravenhage om vergunning tot het uitbreiden van de bestaande onier- grondsche benzinebewaarplaats met aftap inrichting, met een tweeden' ketel inhouden de 6000 L. err het vervangen van de be staande pomp door een andere, waarin de aftapinrichtingen van beide ketels vereenigd zijn op/in het perceel, gelegen aan de Birkt- straat No. 14, kad. gemeente Soest, sectie C. No. 1342; dat op den lOden Nov. 1933, des vóór- middags te 11 uren gelegenheid is om ten gemeentehuize bezwaren tegen het uitbrei den en wijzigen dier inrichting in te bren gen. en dat geduren'de DRIE DAGEN vóór dien dag op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennisgenomen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat niet tot eventueel be roep van de later op het verzoek te nemen beslissing gerechtigd zijn zij, die niet op de aangewezen plaats en het aangegeven uur in du vorengenoemde ingevolge art. 7 der Hinderwet te houden zitting zijn verschenen, ten einde hunne bezwaren mon deling toe te lichten. Soest, 27 October 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Baten/burg. I. Zoolang de wereldpolitiek nog gebaseerd blijft ten aanzien van het behoud van den vrede, op een' soort van machtsevenwicht of beter nog machtsoverwicht van een bepaalde groep staten over een andere groep kan men het waardeeren, wanneer door een bepaalde diplomatieke zet, het twijfelachtige evenwicht hersteld wordt tot een meer stabiel evenwicht, waardoor de wereldvrede zij het althans tijdelijk, weer iets sterker verankerd komt te liggen. In deze gedachtengang kan men waardeering hebben voor Roosevelt's besluit om onder handelingen met de Sovjet-Unie te openen, teneinde tot normale Amerikaansch-Rus- sische handelsbetrekkingen te komen', zulks als inleiding tot een latere erkenning. Afge zien van de handelsbelangen, die hierdoor gebaat zullen zijn en ook afgezien van de groote beteekenis van Rusland's terugkeer in het wereldconcert ten aanzien van de Europeesche situatie, gaat hiervan een rem mende invloed uit op Japan, dat zich den laats-ten tijd overgaf aan grootheidsfanta sieën en zich in het verre Oosten vrijwel onbedreigd achtte in het uitoefenen der he gemonie. Mocht Japan zich al illusies heb ben gemaakt en dat heeft het zich onge twijfeld gedaan omtrent een overwin ning in een Pacific-conflict, thans zal men in het land van de rijzende zon zich waar schijnlijk nog wel eens bedenken, voor men zich in avonturen stort, vooral wanneer men er zich rekenschap van geeft, dat in den rug dan de Russische kolos zou dreigen, versterkt met Amerikaansche middelen. II. Nu Rusland blijkbaar het ideaal van de wereldrevolutie heeft opgegeven en de on- dergrondsche buitenlandsche propaganda vrijwel heeft opgehouden zij het wellicht ook omdat men het nuttelooze er van in zag, aangezien de positie der Russische ar beiders onder het Sovjetregime, niet be paald heimwee naar het Russische systeem deed ontstaan haast men zich van alk- kanten om op vriendschappelijken voet met dit altijd nog zeer groote rijk, met zijn 130 miilioen zielen, te komen, zoowel uit poli tieke overwegingen, als met het oog op min of meer egoïstisch commercieel gewin. Rusland, dat zoo ongeveer aan alles gebrek heeft en waarvan de industrialisatie nog tientallen jaren zal vorderen-, biedt een prachtig afzetgebied voor dc verschillende landen en bovendien een débouché voor de intellectueele, technische krachten, welke in andere landen te veel zijn. Wel is waar blij ven de geruchten omtrent hongersnood in bepaalde gebieden in Rusland voortduren en geloover* velen nog elk oogenblik de in eenstorting van het Russische systeem te kunnen verwachten, doch aan den anderen kant overheerscht het gevoelen, dat de Russische machthebbers stroomen water bij hun wijn. doen, zoodat er van een com munistisch systeem vrijwel niets over is gebleven en men tenslotte iets zal overhou den, dat veel gelijkt op een gewone repu bliek, met een vrij sterken socialistischen inslag. III. In de laatste paar jaren hebben zich be langrijke veranderingen in de verhoudingen met de andere landen voltrokken. Moskou sloot een verdrag met Rome, Fransche staatslieden bezochten Moskou en toen men onlangs het vierinogendhedenpact sloot, op initiatief van Mussolini, met steun van En geland, en aanvaard door Duitschland en Frankrijk, wees men er reeds op, dat men Rusland feitelijk niet buiten het Europee- sche concert kon houden. Rusland keert terug. Een aantal landen hebben het reeds erkend, met Duitschland onderhield het bijzondere nauwe relaties, doch eerst toen het vorig jaar aan de ont wapeningsconferentie deel nam, kon men zeggen, dat Rusland bezig was iets van zijn oude overwegende positie in Europa terug te winnen. Frankrijk, dat aanvankelijk zoo tegen relaties met Rusland was, vanwege de communistische propaganda, heeft thans, door zijn tegemoetkomende houding jegens Rusland er wel toe bijgedragen-, dat men ook in andere landen zijn houding jegens Rusland is gaan herzien. Mem bedacht ten slotte in Frankrijk, dat Rusland toch altijd beschouwd is geworden als het voornaam ste tegenwicht tegen Duitschland. Dit is het begin geweest van de Fransche toenadering en het Fransch-Russische verdrag van ver leden jaar vormde als het ware het begin van een geheele serie verdragen, tusschen Polen en Rusland, de kleine entente en- Rus land, enz. Toen, kon Italië niet achter blij ven, Italië, dat zich tot taak had gesteld de Balkan- en Donaulanden te organiseeren. Italië rekent op de hulp van Rusland dat toch de leider der Slavische naties is bij het organiseeren van het nieuwe Europa. Zoo ziet men dus, dat de Slavische landen zich onder de bescherming van Rusland zijn gaan stellen. Rome, Parijs en Washing ton zoeken nauwe samenwerking met Mos kou. Rusland is teruggekeerd in de actieve wereldpolitiek! FLORIS C. (Nadruk verboden.) Onder dezen titel schrijft een medewerker in „de Vrijheid" het navolgende: Wij beginnen' ons ernstig ongerust te ma ken over de voortdurend verder gaande op drijving van de kosten van levensonderhoud door het toenemend aantal heffingen in ver band met den landbouwcrisissteun. Naast de reeds bestaande maatregelen, waardoor brood, varkensvleesch, boter en vet in prijs worden verhoogd, terwijl de margarine zóó schaarsch werd gemaakt, dat zij thans in groote verbruikscoöperaties in Deni Haag niet meer te krijgen is, zijn er den laatsten tijd allerlei monopolies in het leven, geroe pen, voor den invoer van graan, fruit enz., met daaraan verbonden heffingen op tar we, rogge, voedergranen, zuidvruchten, warmoezerijgewassen, enz., enz. Bovendien worden thans ook de aardappelen „ge steund" en bestaat, naar wij hoorden verlui den, het voornemen, ook de oliën ten behoe ve van de Crisis Zuivelcentrale te gaan be lasten. De suiker en het rundvleesch zijn nu onlangs ook aanmerkelijk in prijs verhoogd, doordat bepaald is, dat op suiker een crisis- aeffing wordt gelegd van 41) pCt. van den accijns, hetgeen in de practijk neerkomt op jen prijsverhooging van 8 k 9 cent per Ki logram. Wat het rundvleesch betreft, dit wordt op twee wijzen duurder gemaakt: v-ooreerst doordat de Regeering thans rund vee uit de markt neemt, dat hetzij geheel vernietigd wordt, zoodat het versche rund vleesch schaarscher wordt en daardoor de >rijs ervan moet stijgen; ten tweede door dat, ter bekostiging van deze maatregelen, op het rundvee, dat geslacht wordt, een ex- ra-heffing wordt gelegd van het dubbele van den accijns op het geslacht. Een en an der leidt tot een prijsverhooging voor de verbruikers van het rundvleesch met 20 cent per Kilogram, van het kalfsvleesch met 30 cent per Kilogram. Men weet, dat wij dit Crisiskabinet geen onnoodige moeilijkheden! in den weg willen leggen en dat wij bereid zijn, waar 't maar junigszins kan, met de maatregelen, welke iet neemt, mede te gaan. Men weet ook, dat wij, al zijn wij principieel gekant tegen de thans gevolgde methode van landbouwcri sissteun onze nieuwe Partijvoorzitter, Mr. Wendelaar, heeft in zijn intree-rede dat zelfde standpunt ingenomen, aanknoopende bij een uitspraak van Prof. Aalberse en on der herinnering aan het beeld, door onzen liep betreurden van Gijn gebruikt, van het gieten van de melk van het eetie in het andere bekertje toch bereid zijn mede te jaan met regeeringssteunmaatregelen voor de ergste nooden in deni landbouw te leni gen. Maar aan alles is een grens. En wij vreezen. dat deze thans reeds overschreden wordt. Op dc thans gevolgde wijze worden andere bedrijven in ernstige moeilijkheden gebracht; zoowel industrieel als midden- standsbedrijven. Wanneer suiker en gecon serveerde vruchten in prijs verhoogd wor den, krijgen b.v. de banketbakkers, die thans ■err moeilijken tijd doormaken; nog minder te doen. Maar van veel grootcr beteekenis is het feit, dat door deze politiek de zoo noodzakelijke daling van de productiekosten wordt tegengehouden en dat, waar loonen of salarissen ondanks de stijging van de kosten van het levensonderhoud desniette min toch verlaagd worden, degenen, die de ze loonsverlaging moeten aanvaarden, dub bel getroffen worden. Hetzelfde geldt ten) aanzien van het brandende vraagstuk van den werkloozensteun. Indien de financiën van Rijk en gemeenten gebiedend eischen, dat het steunbedrag naar beneden moet, dan kan men toch niet tegelijkertijd de eer ste levensbehoeften van Overheidswege al maar duurder maken! Om nog te zwijgen van den smokkelhandel, -waarover men b.v. in „Het Vaderland" van 19 October leze! Mjet grooten ernst waarschuwen wij, toch niet verder te gaan op dezen o.i. heil- loozen weg. Bte. In het maandblad „de Uitkijk" van de kieskring Utrecht der Liberale Staatspar tij, staat een artikel van een| ons bekend medewerker, dat wij hieronder laten vol gen. EINDELIJK. Het is ruim een jaar geleden, dat ik o.a. door middel van dit blad in de gelegenheid was, te wijzen op den grooten misstand, dat in een tijd van algemeenen' achteruit gang en verarming een aanvrage om stich ting van een bijzon lere school nog eerder moest worden ingewilligd dan eenige jaren te voren-, toen de finantieele draagkracht der bevolking nog betrekkelijk normaal was te noemen. Tot 1 Januari 1931 mochten n.1. bij eeni aanvrage om stichting van eem bij zondere school, geen kinderen medetellen, die reeds een. bijzondere school bezochten, en voor wie op die school voldoende plaats ruimte was. Doch bedoelde wettelijke bepa ling, welke telkenmale van jaar tot jaar werd verlengd, heeft slechts gegolden tot 1931, het jaar, waarin de algemeene ver arming eigenlijk begon. Ten'einde nu te voorkomen, dat de ge meenten. nog dieper in het financieel moe ras zouden geraken, werd door mij o.a. aan gedrongen op een noodwetje, zoo mogelijk met terugwerkende kracht, om den bouw van s holen tot het hoognoc-dige te beper ken. Dat wetje -vi v rr/.elfsprekend -ook moeten geRlen v odr het openbaar on derwijs. VvantWt is een uitgemaakte aak men leze slechts de lezenswaardige ar tikelen van den heer Feberwee in de Vrij heid dat er, vooral in de groote steden, eem aanzienlijk surplus van openbare scholen is, welk surplus zelfs in sterke mate mede verantwoordelijk is voor de geweldige opdrijving der onderwijs-uitgaven. Het maken van zoo'n noodwetje ware een zeer eenvoudige zaak geweest. Men had slechts als leidraad te nemen het gedurende het tijdvak van 16 Maart 1922 tot 1 Jan. 1923 gegolden hebbend wetje van 21 April 1922 S 195 (n.1. de wet, houdende maatre gelen; ter voorkoming van het zonder nood zakelijkheid bouwen van scholen voor lager onderwijs). Maar de vorige Regeering heeft den gemeenten niet de reddende hand toe gestoken. W'el werd ons land rijk geze- gend(!) met allerlei diep ingrijpende en ingewikkelde wettelijke regelingen op eco nomisch gebied, doch een eenvoudig stop- wetje, dat geen hoofdbrekens had behoeven te kosten, bleef uit. Blijkbaar was de droe vige finantieele toestand van vele gemeen ten, op wier schouders de hooge kosten van schoolbouw komen te drukken» nog niet voldoende doorgedrongen ter bevoegder plaatse in den Haag. Althans men heeft er het mes niet tijdig ingezet. Intussch-en zijn helaas de belastingbetalers onnoodig de dupe van deze nalatigheid geworden. Doch het daghet thans in het Westen, in onze Residentie. De dagbladen van 4 Juli j.1. brachten de heuglijke tijding, dat tfe nieuwe Regeering het wetsontwerp, waar naar zoo lang is uitgezien, heeft ingediend. Het strekt de 2e Kamer tot eer, dat zij dit ingrijpend wetsontwerp, zij het dan ook eenigermate gewijzigd, met bekwamen spoed en met vrijwel algemeene stemmen heeft aangenomen. En zulks niettegenstaan de de sterk afwijzende critiek, welke het wetsontwerp in een groot deel van de rechtsche pers ontmoette. Ook de le Kamer deed haar plicht en nam zonder hoofdelijke stemming het wetsontwerp aan. Ontwapenen ze niet. Zoo was het overal, waar de socialist in het bewind trad. Maar één land bleef over, waarop onze S. D. A. P. met (voorbarig) trots meende tc kunnen) wijzen: Denemar ken. D&ér zou men eens zien, dat eenzijdige ontwapening mogelijk was. Men vergat daarbij de groote verschillen (ligging, over- zeesche gewesten) tusschen Nederland en Denemarken. Thans is ook de laatste hoop vervlogen. Denemarken heeft niet ontwa pend, Denemarken bewapent. De opperbevelhebber van het Deenfcche leger heeft namelijk nieuwe voorstellen in gediend voor de ontwikkeling en verbete ring van 't leger, teneinde dit tot een doel matige en up-to-date eenheid te maken, waardoor tevens de werkloosheid in Dene marken zou verdwijnen. Het socialistische parlementslid Hans Nielsen, tot dusver bekend om zijn pacifis tisch streven, heeft zoo lezen; we nader in de „N.R. Crt." zeer onverwachts deze voorstellen goedgekeurd. Nielsen, die de militaire deskundige van de socialistische fractie was, en steeds al gemeene ontwapening heeft geëischt, heeft thans in een interview verklaard, dat hij de voorstellen tot verbetering van het leger zeer belangrijk acht. Nielsen verklaarde zich voorts voorstan der van een verbond met de Scandinavische landen en alle andere democratische lan den, teneinde weerstand te kunnen bieden aan de communistische en fascistische be dreiging. Ai, wat 'n slag voor onze roode pers, die honderd maal beroep heeft gedaan op De nemarken!, als ze betoogde, dat Nederland zijn grenzen maar onverdedigd moest la ten De eenzijdige ontwapening gaat nu wel heelemaal op de flesch, merkt de „Res.- bode" terecht op." (de Vrijheid). w GEEN ACTIE TEGEN DE OVERHEID. Door den Ministerraad is het volgende besluit genomen: De Raad van Ministers, overwegende dat in deze woelige tijden de ambtenaarsplicht medebrengt dat de Ambtenaar de overheid in haar zware taak steune en haar geen moeilijkheden berokkene, noch in, noch bui ten de uitoefening zijner bediening. Besluit, dat de ambtenaar zich zal hebben te ont houden. van elke openbare actie tegen) de overheid en haar beleid. w.g. De Minister van Staat, voorzitter van den, raad van Ministers, H. COLIJN. HILVERSUM. Ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. Ook deze gemeente moet flinke bezui nigingsmaatregelen; nemen, om de korting op de rijksuitkeering uit het Gemeente fonds, tot eem bedrag van f 2UU.UÜ0, te kun nen besparen op de begrooting voor 1934. Voor de begrooting voor 1935 zal dit be drag nog grooter zijn, namelijk f 266.000. Om de belastingen, die voor deze ge meente reeds hoog zijn, niet nog meer op te drijven, wat op de vestiging in deze ge meente een zeer slechten invloed zou uit oefenen, stellen B. en W. de volgende maat- regeleni voor: pensioenyerhaal tot maximum op het geheele personeel in dienst der ge meente, afschaffing van eenige subsidies, verlaging van alle gemeentelijke subsidies met 10 of 20 opheffing bureau gemeen te-architect; niet-invoering van het bedrijf publieke werken; opheffing bureau voor rechtskundige bijstand; opheffing bureau voorlichting beroepskeuze; afschaffing te lefoon-abonnementen voor raadsleden; schoolverpleegsters, directeur gem. bouw toezicht, enz.; verlaging presentiegeld raadsleden, verhooging korting jaarwedde Wethouders; inkrimping van aantal raads vergaderingen; verlaging kleedingtoelage politiepersoneel met 10 opheffing voor bereidend lager onderwijs, enz. enz. BEDROG MET EIEREN. De Directeur van den Keuringsdienst deelt ons mede, dat hem gebleken is, dat sommige eierverkoopers zich niet ontzien de stempels op de eieren, waardoor deze door den groothandel als koelhuiseieren of als kalkeieren kenbaar zijn gemaakt, van de eieren te verwijderen' om ze voor „versch" te kunnen doen doorgaan. Het verdient derhalve aanbeveling goed toe te zien of op de schalen nog resten van de stempeling of veegplekken zijn waar te nemen en men weigere dergelijke eieren als „versch" te ontvangen, en te betalen. Voor hen. die met de voor eieren geldende voorschriften onbekend zijn, kan worden medegedeeld, dat koelhuiseieren moeten vo rzien zijn van een duidelijke zwarte kring van 1 c.M. middellijn of van het stem pel „Koelhuis"; de kalkeieren van een der gelijk stempel, n.1. een kring met een kruis erin of het stempel „kalkei" of „geconser veerd." Eieren waarop thans het woord „Hol land" met zwarte letters is aangebracht, zijn zonder uitzondering oude eieren, ver sche eieren zijn of ongestempeld of wel voorzien van het stempel „Holland" in roo de letters. EEMNES. HET PRACHTIGE NATUURBAD. De vaststelling der nieuwe verordening op zwem- en( badgelegertheden heeft, zooals de exploitanten van het toekomstige na tuurbad aan den Rijksweg onder deze ge meente medcdeelen, geen wijziging in de oorspronkelijke plannen der combinatie ge bracht. Integendeel, thans, nu de concessie officieel is verkregen; wordt reeds de vol gende maand een aanvang met dc werk zaamheden gemaakt. Het plan werd ontworpen door den La- renschen architect Van Vliet en onder diens leiding zal het worden uitgevoerd. Door de combinatie is aangekocht het café-restaurant De Witte Bergen, en dc daarachter gelegen terreinen, tot een totale oppervlakte van 8 H.A. Bij het ontwerpen van zijn plan heeft dc architect zooveel mo gelijk gebruik gemaakt van het bestaande „Waarzegster" in Westerwolde Was zij; daarbij jong en knap; Eens kwam er een flinke snuiter Voor „consult"; zoo voor de grap! En hij liet zich maar „voorspellen"; Keek h<.ar eens „véélzeggend" aan; Toen is bij de Somnabule Haar jong hoofd op hol gegaan! Want hij sprak haar toen van „liefde", En zij leende gretig 't oor; Vond hem wel een „leuke vent" en 't Eind waszij haar hart verloor. Aan haar klant! Die sprak toen verder: „Jij wordt dus mijn lieve vrouw"; „Op de handen zal 'k je dragen"; „Jij zult hebben nooit berouw." 'k Ben in dienst van de Gemeente Groningen, mijn Vaderstad; Eervol, hè? En als ik oud word, Een pensioen! Hoe lijkt je dat? ,,'k Rijd met flinke, groote auto"; „Mijn bedrijf is goed beklant"; „Ieder ziet me gaarne komen, 'k Ben beleefd steeds; nooit astrant." Zij geloofde gaarne alles; Gaf alvast den eersten kus! Zij was dan ook „in de wolken"; 't Was zóó „zalig" en zóó „knus"! En, niet waar, waar 't harte vol is 't Was, dra, héél het dorp bekend: Onze „waarzegster" gaat trouwen). Met een rijke „stadsche" vent! In de toekomst kunnen lezen: 'n Groote gave; dat stond vast! En zij had die nu, tenslotte, Op zichzelf toegepast! En haar „reputatie" groeide; Vrouwen kwamen „bij 't dozijn"! Trachtten schaamvol! haar te polsen: „Wait ge nait zóó'n man v'r main? MaarGeluks-Zon schijnt zóó kort vaak; Al te kort soms haar bestaan; Ook voor onze somnambule Was te snel haar „ondergaan"! Niemand schenkt haar meer vertrouwen! Weg een elks bewondering! Zij trouwt niet! Hij is chauffeur slechts, Bij Gemeente-reiniging AD REM. Nadruk verboden. gebouw. Het café-restaurant blijft geheel intact en wordt uitgebreid tot een groot modern gebouw, geschikt voor verschillen de doeleinden. Evenwijdig aan den Rijks weg wordt aan het gebouw een! zaal ge bouwd van 500 M12, waarin een; breede gale rij wordt aangebracht, die uitkomt op de verhoogde terrassen, met uitzicht op de bassins. De terrassen en galerij zijn zóó uitgebreid, dat zich daar eenige duizenden personen zullen kunnen bevinden. In het verlengde van de groote zaal is nog een ?aal gedacht van 400 MË„ waarin diverse huisspelen beoefend kunnen! worden. Tusschen de terrassen en de kleedkamers komt in boogvorm een winkelgalerij, be staande uit vijf winkels, elk breed 5 M. en gemakkelijk van de terrassen af en van de bassins uit te bereiken. Tevens komt daar ?en automatic, waar men) spijzen en dran ken zal kunnen bekomen,. Het grootste gedeelte van de terreinen achter het café-restaurant is bestemd voor de bassins en de stranden. De oploopende -tranden sluiten direct aan bij de terrassen. De totale oppervlakte van de bassins be draagt 10.000 M2., met nog een groot voor- verwarmingsbassin en een kano-vijver van pl.m. 6000 M2. Behalve een pompstation wordt een speciaal filtersysteem aange bracht, waardoor de organische stoffen, welke een hinderlijken algengroei veroor zaken; worden weggewerkt. Tal van bijzondere toestellen voor ver maak worden in de bassins aangebracht om het bezoek van het natuurbad aantrekke lijk te maken. Vele toestellen zijn van eene bijzondere nieuwe vinding, waarop nog pa tenten moeten worden aangevraagd. Het achterste gedeelte van het complex wordt hertenkamp en hoenderpark, terwijl ook gelegenheid tot poneyrijden blijft be staan. Ook zullen eenige terreinen geschikt worden gemaakt tot het beoefenen van ver schillende takken van sport. Voor het ca fé-restaurant en, rondom de terreinen is voor ruime parkeergelegenheid gezorgd, terwijl het plan bestaat om de terreinen aan de overzijde van den Rijksweg ook nog voor dit doel aan te koopen. LAREN. TOCH EEN NATUURBAD IN HET GEMEENTEBOSCH? Wij vernemen, dat zich thans een com binatie van Larensche inwoners tot B. en W. gewend heeft om vergunning te ver krijgen tot het stichten van een natuur bad in het geracentebosch. Deze nieuwe aanvraag zal de raad waar schijnlijk nog deze weck in een officicusc vergadering behandelen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1