1 St. Nicolaas etalage gereed is. .,St. Nicolaas" Nieuws- en Advertea tieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag ic No 92 Flitsen van de Wereldpolitiek. tMlETTEOOI^TJJESo De Gemeente-rekening over 1932. Volksonderwijs - Afd. Soest PROPAGANDA- FEESTAVOND op DINSDAG 28 NOVEMBER a.s. EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematies WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK ft ft ft ft: ft: ft: ft: ft: ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft Met deze berichten wij onze geachte cliën- tèle, dat de ALLES betreffende de ST. NICOLAAS kunt U ook bij ons krijgen. Zondag's geopend van 11 tot 3 uur. J Jac. Kouwenhoven BANKETBAKKERIJ „NIEUWERHOEK" SEen „D ROS T"- Portret is toch voordeeliger Fotograaf Drost - Steenhofstraat 56 - Tel. 486 VAN SCHIJNDEL'S „COSAC'S" Schoenenmagazijn J. v. Hall Binnenland Een en Twintigste jaargang Zaterdag 18 November 1933 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE VAN WEEDESTRAAT 7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ *.h. 6. d. BOVENKAMP ADVERTENTIËN. VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST REDACTIE- EN ADM.-ADRESWEEDESTR. 7 TEL 962 GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 'STAATSBLAD No. 380) Dit nummer bestaai uit 2 bladen. i. Het resultaat van de Rijksdagverkiezin gen in Duitschland en van het referendum over de politiek der Duitsche regeering aangaande den Volkenbond, heeft volkomen aan de verwachtingen beantwoord en zal daarom wel niet in staat zijn de buitenwe reld te épateeren. Deze verkiezingen en, de uitslag ervan, hebben twee aspecten. Het binnenlandsche aspect is, dat het huidige Duitsche bewind door het resultaat vol komen carte blanche heeft gekregen, de formeele verzekering, dat het heele Duitsche kiezersvolk achter de regeering staat. Op welke wijze dit resultaat verkregen werd, doet voor de regeering niets ter zake. Het andere aspect is de indruk, welke deze ver kiezingeni in het buitenland moet inaken Deze indruk kan onmogelijk goed zijn, noch overtuigend. Het is een geflatteerd resul taat ,,te mooi om waar te zijn." Dat alle socialisten en communisten, Duitsch-na tionalen en katholieken1 enz. enz. eensklaps radicaal tot de nationaal-socialistische be ginselen zijn bekeerd, is bijkans ongeloof lijk. En het kan dan ook niet anders dan dat bij de verkiezingen een complex argu menten den doorslag heeft gegeven bij de stembepaling door de kiezers, welke geen verband houden met de werkelijke overtui ging dergenen, die zich in het stemhokje afzonderden. Onder deze argumenten zul len er zeker zijn geweest in dem geest van „het geeft toch niets, al stemmen we op iemand anders" (er was n.1. slechts één lijst ingediend, n.1. die der nationaal-socialisten), terwijl men bovendien, door diverse ge ruchten omtrent de mogelijkheid van con trole op de stemuitbrenging, een vrees heeft doen ontstaan, dat men degenen, die tegen de nationaal-socialisten) zouden stemmen, later wel zou „vinden". Daarom kan men •het resultaat van de verkiezingen verder wel laten' rusten. Het is in werkelijkheid volkomen zonder beteekenis en slechts een demonstratie van de knappe propaganda- kunst en het intimidatievermogen van het huidige bewind. Een resultaat van bijvoor beeld 70 vóór en 30 tegen zou heel wat overtuigender geweest zijn. II. Het is onbegrijpelijk, dat men zich na Duitschland's uittreden, uit den Volkenbond en de ontwapeningsconferentie afvraagt, of deze gestie niet ongunstig zou werken op Amerika, dat immers reeds zoo lang op den drempel van den Volkenbond staat te aarzelen, omdat nu eenmaal een leel van het Amerikaansche publiek- beheerscht wordt door de leuze „No foreign commit- ments!", d.w.z. „Geen. buitenJandsche ver plichtingen, alsjeblieft!" Niettemin is.er in de laatste jaren een belangrijke verbete ring ingetreden, en is men ook in Amerika gaan inzien, dat men zich niet buiten de we reldpolitiek kan houden en dat het daarom veel verstandiger is op regelmatige wijze binnen het kader van den Volkenbond een stem in het kapittel te hebben, dan te vol harden in het onhoudbare systeem der „splendid isolation". En Amerika mag dan al niet officieel lid van den Volkenbond zijn, niet officieel neemt het de laatste ja ren aan de beraadslagingen,1 te Genève deel op een wijze, die feitelijk alleen maar for meel van het gewone lidmaatschap ver schilt. De Amerikanen onderhouden te Ge nève een zeer talrijke en hoogst belangrijke, permanente Volkenbondsdelegatie. Natuur lijk is die niet als zoodanig ingeschreven en bekend. Wie echter achter de schermen weet te kijken, komt tot de ontdekking, dat er in Genève een opvallend groot aantal Amerikaansche consuls en vice-consuls wonen. En nu mag er een zeker handels- en- toeristenverkeer tusschen Amerika en Zwitserland bestaan, dit is onmogelijk als verklaring aan te voeren voor de aanwezig heid van dat groote aantal Amerikaanschi vice-consuls. De zaak is n.1., dat deze hce- ren tesamen de Amerikaansche delegatie vormen bij den Volkenbond, waarvoor ech ter ter wille van de Amerikaansche open bare meening een anderen naam en uiter lijke!* vorm gevonden is. III. Amerika's deelnemen aan de ontwape ningsconferentie, het steunen van de Vol- kenbonds-beslissingen b.v. ten opzichte van Japan, waren allen aanwijzingen van Ame rikaansche toenadering. Amerika heeft zelL een officieele Amerikaansche vertegen •woordiger benoemd in het economisch co mité van den Volkenbond. De stap van de Hitlerregeering nu kan voet geven aan de oppositie, die thans zegt: „Zie jc nu wel. hoe weinig waarde dat Volkenbonds-lid maatschap heeft voor de oplossing van in ternationale geschillen en voor den vrede! Wanneer het een lid niet bevalt, treedt hij eenvoudig uit den Volkenbond!" Dezelfde redeneering, en gebrek aan vertrouwen, heeft de ontwapeningsconferentie in discre diet gebracht. Daarom is het zoo noodzake lijk, dat Duitschland aan het verstand moet worden gebracht, dat het tot den Volken bond heeft terug te kecren. En we geloo ven ook, dat dit t.z.t. zal plaats vinden. De opzegging was een, van Duitsch standpunt bezien, handige, van internationaal stand punt bezienj taktlooze manoeuvre, welke weinig tot verhooging van het Duitsche aan- rien en van sympathie voor het nieuwe be wind in de heele wereld heeft bijgedragen. IV. lntusschen blijkt de regeering van Roo- sevelt niet van plan zich door de Duitsche >tap te laten ontmoedigen. Men, geeft er zich rekenschap van, dat de Vereenigde Staten toch reeds belangrijke, buitenlandsche ver plichtingen hebben aangegaan. Het negenc mogendheden-verdrag is daarvan een voor- oeeld ten aanzien van het verre Oosten. ;>och het Kellogg-verdrag heeft ten aan- -.ien van de handhaving van den vrede een Amerikaansche verantwoordelijkheid ge -chapen van vrijwel universeele beteekenis. Want dit oorloguitbanningsverdrag is door veel meer staten aanvaard, dan het Volk Aenbonds-verdrag en( kan niet opgezegd worden door diegenen, die het hebben ge- teekend'. Er is nog een ander bewijs, dat Amerika zich niet verder wenscht te isolee- en. Dat is de aanstaande erkenning van Sovjet-Rusland. Terecht wijst men! er op, lat èn Volkenbond èn Rusland èni de Ver enigde Staten elk hun vredessysteem heb ben, dat ieder voor zich verzwakt wordt door het ontbreken van een band met de anderen. Daarom beschouwt men de over brugging van den, kloof tusschen Rusland era Amerika als cera stap in de richting van len bouw van een stevige verbindingsmuur tusschen Washington en Genève en tus schen Moskou en Genève. FLORIS C. 'Nadruk verboden). V. Dat was klei, om maar niet te spreken van modder, op het pottenbakkerswiel van „het Volk". Ja er zijn nu eenmaal pandjeshouders, die wethouderen Pannebakkers, die dominee worden. Ds. J. Pannebakker, Ned. Hervormd Predikant te Amersfoort, hield Donderdag en grafrede aan de groeve, waarin de slachtoffers van het in onze naaste omge ving plaats gevondeni hebbende ongeval, waarbij vier personen het leven lieten, neer gelaten waren. Hierin wees hij er op, dat zoo de aanwe zigheid der velen, (en dat waren er heel wat!) louter nieuwsgierigheid was, het wel pijnlijk was, dat van de droefheid der fa milie een kijkspel was gemaakt. En ik, die daar toevallig verdwaald stond, kniktewat zei hij dat goed! Maar toen, kon ik mijn eigen' goede ooren niet meer gelooven. Ik kon het niet zoo gauw verwerken. Zei hij datvoor alle veiligheid raadpleegde ik het plaatselijk dagblad. En ja, precies zoo was het gezegd: ,,H,et is merkwaardig, dat er zoovele ongelukken op Zondag gebeuren. In de Maandagbladen vindt men tegenwoordig drie belangrijke rubrieken n.1. sport, on gelukken en misdrijven, welke laatste sterk in aantal toenemen. Dit geeft een treurigen kijk op onze hooggeroemde beschaving. Indien men op Zondag min der uitgaat en familiebezoeken aflegt, zullen er ook minder verkeersongeval len plaats hebben. Indien het hier geen familiebezoek doch een kerkgang had be troffen zou dit ongeluk volgens spreker vermoedelijk niet zijn gebeurd. Het is bloeden uit een zelfgemaakte wonde als mengden dag des Heeren voor zich zelf gebruikt." Dus er zijn nog nooit ongelukken ge beurd als de menschen op weg waren naar de kerk? Zelfs predikanten! Zoo'n grafrede geeft anders blijk van een ontactvol, grof optreden. Dergelijke redevoeringen moet oo'n zielenherder maar voor zijn eigen chapen afsteken. Niet voor menschen, die, al zijn ze he laas nieuwsgierig, gevoel in hun onchriste lijk lichaam hebben. We hopen dat er ant woord op gegeven wordt. „De Soester" van 8 Nov. 1.1. kondigde bo venbedoelde rekening aan in den gebruike- üjken nietszeggeraden vorm, zooals B. en W. dit aan den Raad doen. Maar de Raad vindt er de rekeningen bij, terwijl het publiek slechts leest, dat bijv. de gewone dienst van het Gasbedrijf in baten, en lasten sluit met f 83.079.10. Hieraan heeft men niets! En daar juist het Gasbedrijf ter zake van de „afschrijvingspolitiek" waarover ik het vorige jaar een paar malen schreef mijn bijzondere aandacht heeft, toog ik naar het Gemeentehuis om de stukken eens in te zien,. En zoo bleek mij, dat die Gasrekening pas kloppend was gemaakt ni het boeken van een verliespost groot f 7471.65. Er dreigde sedert 1 Mei '32 eenig verlies, daar de inkoopprijs van het gas van af dien datum was gestegen van 4.3086 cent per M3 tot 4.7943 cent, wat over twee derden van onzen jaar-inkoop (t.w. van 737031 M3) on geveer f 2400.moest kosten. Behalve met dit bedrag, heeft de Raad echter door noo- delooze verhooging der afschrijvingen de rekening over het jaar '32 extra belast met rond f 3400.en aan deze verhooging bovendien terugwerkende kracht gevende over 1931 nog eens met f 3200.ove laatstgenoemd jaar. Telt men deze 3 getal len bij elkaar, dan geeft dit f 9000.het geen dus alleszins verklaart het vorenge noemde verlies van f 7471.65. Gelukkig kan de reserverekening, groot f 22098.06, dit verlies opvangen, maar ik betwijfel of men het jaar '34 nu zal ingaan op de huidige gasprijzen. Worden deze ver hoogd, dan is dit alleen te wijten aan de door mij steeds afgekeurde afschrijvings politiek. Het heette ten vorigen jare o.a., dat die vergroote afschrijvingen „het bedrijf ster ker maken;!" Die uitwerking is dit jaar niet erg merk baar, nu de reserve met f 6600 verminderd wordt ter wille van die extra-afschrijving. En of het bedrijf het volgend jaar „ver sterkt" wordt door den verbruiker het gas duurder te laten betalen (in dezen tijd!), ook dit betwijfel ik. Ik heb vroeger over deze zaak reeds zóó veel gezegd en geschreven, dat ik er nu niet verder op wil doorgaan. Wjat de eigenlijke gemeente-administratie betreft, vermeldde De Soester van 8 dezer iets meer, n.1. dat er een batig saldo is van f 31206.19, waarvan reeds f 5529.19 in de be grooting 1933 is opgenomen, zoodat nog f 25677 overblijft, terwijl tevens werd op gemerkt, dat dit batig saldo te danken was aan het overbrengen op dem gewonen dienst van f 28000 van de algemeene reserve. Wij komen dus tot de slotsom, dat '32, ondanks den crisis met zijn zeer groote on dersteuningen voor werkeloozen e.a. be- hoeftigen en met zijn weinig of niet mee vallende belastingcijfers, er nog vrij aardig doorheen is gekomen. Wat belastingcijfers betreft, zag ik, dat de 45 opceniten op de Gem.fonds-belasting opbrachten f 64215, tegen een raming van f 63000.dus niet tegen gevallen;. Nu het algemeen parool luidt „bezuini gen", heb ik nog eens nagegaan, welke de begrootingshoofdstukken zijn, die het mees te geld verslinden. Wij zien dan, dat „Openb. Veiligheid" een nadeelig saldo laat van f 65874 (wij ver- waarloozen de centen), waarvan rond f 32000 voor salarissen en f 12900 voor ver lichting worden besteed. Hoofdstuk „Openb. Werken" kost ons f 82191, waarvan f 40000 voor salarissen. Onderwijs neemt het leeuwendeel, n.1. f 92500, terwijl „behoeftigen en Werkeloo zen" f 85000 hebben gekost, waarnaast nog f 12200 aan subsidie voor werkeloozen-kas- sen. Over besparing op „Onderwijs" heeft de Raad nagenoeg geen zeggenschap. Men moet geven, wat de wet voorschrijft. Wel Programma's, tevens bewijs van toegang, gratis verkrijgbaar aan onderst, adressen: M. M. van Wely, Beetzlaan 22, Soestdijk J. Hoeflaken, Koninginnelaan 73, Soestdijk G. H. Assink, Beukenlaan 15a, Soestdijk H. A. W. Lüschen, Bakkersweg 2, Soestdijk A. Koopmans, Kerkdw.straat 15, Soest G. Timmer, Birktstraat 18b, Soest A. Bult, Bosstraat 157, Soest Fa M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1899 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 STEENHOFSTRAAT TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroc rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven Vanaf heden ook TAAI-TAAI, LETTERS, STAVEN en stukjes BANKET. Een unicum op gebied van BANKETBAKKERIJ. Eens gekocht altijd klant. Beleefd aanbevelend, Telefoon 774 mhbb r (6 „BrieIkaarten"-Foto's vanaf f 2. ■l WOL GEVOERD ZWART f 7.75 BRUIN f 8.25 Alleenverkoop Nieuwstraat 26 BAAKN - Telefoon 303 wil men van Rijkswege hierop bezuinigen, maar het lijkt mij, dat Soest er niet veel van zal bemerken. Onze openb. scholen iig- gem zóó ver uiteen, dat centralisatie van dit onderwijs hier niet goed mogelijk is en da len de kosten per leerling bij het Openb. Onderwijs niet, dan kan ook de uitkeering per kind bij het bijzonder onderwijs niet dalen. Als men( de boven, gegeven getallen ziet, dan voelt men, dat bezuinigen al gauw ten laste komt van de „salarissen." Mïiar ook ziet men, dat hieruit ten slotte slechts een matig bedrag valt te haleiH zoodat ook el ders nog wat gevonden moet worden en dan noemen wij de ook van ministerieele zijde genoemde onderwerpen: subsidies aan ver- eenigingen en voor onverplicht onderwijs. Ten slotte wil ik nog een post vermelden, die in dit blad o.a. is ter sprake gebracht door den „Moppen-trommel"-schrijver, n.1. „Presentie-gelden voor Raadsledera." In de begrooting 1931 is deze post ge raamd op f 750.alleen bestemd als ver goeding voor de Raadsvergaderingen. Middelerwijl is het aantal Raadsleden van 13 op 15 gekomen en heeft men hier ook ingevoerd presentiegeld voor de „Com missie-vergaderingen", en nu blijkt, dat in 32 deze post bedraagt f 1804.of gemid deld per Raadslid f 120. Een' raadslid, dat zijn taak ernstig opvat, moet heel wat tijd opofferen aan de behar tiging van het Gemeentebelang era dan is een vergoeding van f 120 niet te ruim bere kend. Maar tegenover deze beschouwing staat die van vele anderen, die het Raadlid- maatschap beschouwd willen, zien als een eerepost, waarvoor men geen belasting vraagt. Hoewel deze idealistische opvatting heel aardig is, moet men toch wel in het oog houden, dat er inderdaad Raadsleden be staan, die vele werkuren en het loon daarover moeten derven ter wille van de vele vergaderingen. Een uitweg is niet gemakkelijk te wijzen, maar wol wil ik zeggen, dat het gewenscht is in dit opzicht naar beperking te streven en dat er ook m.i. commissies bestaan, die overbodig zijn of waarvoor het materiaal n onzeni Raad ontbreekt, zoodat zooals de Moppen-trommelaar zeide bijv. een Wetgevende Commissie uit dezen Raad wel wat eigenaardig aandoet. Is zoo'n commissie dan niet voorgeschre ven, zal men vragem Als antwoord hierop geef ik het desbetreffende art. uit de Ge meentewet, dat luidt: „de Raad kan(!) vaste commissiën zij ner leden balasten met de voorbereiding van hetgeen, w'aarover hij heeft tc beslui ten." De „Voorbereiding" van een wettelijke maatregel zal hier zeker wel steeds ter se cretarie gebeuren cn een wetgevende com missie zal hoogstens in klcin-comité eenigc wijzigingen aanbrengen* die evengoed in den vollen Raad behandeld konden worden. W. H. C. DOORMAN. Gaat het om Uw Ga of schrijf naar RADIO TECHNISCH BUREAU H. J. M. VAN DER WEER0, civ. Ing. Heuvelweg 42 - Soestdijk Hoofdagentschap WALDORP RADIO VERKIEZINGEN KAMER VAN KOOP HANDEL FABRIEKEN VOOR DE GELDERSCHE VALLEI, A'FOORT. Op 15 Nov. heeft de candidaatstelling plaats gehad voor de periodieke verkiezin gen en de vacatureDe With voor de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Gcldersche Vallei, gevestigd te A'foort. In de vacatureDe With (Grootbedrijf) is bij enkele candidaatstelling gekozen de heer Ad. Heinrich, te Amersfoort, directeur Rotterd. Bank aldaar. Voor het Grootbedrijf werden de aftre dende leden herkozen bij enkele candidaat stelling, n.1. de Heeren J. C. Knottenbelt te Barneveld, Ir. J. Ph. Korthals Altes te Amersfoort, M. Pel te Nijkerk, Wy Roes- •dngh en J. v. Schuppen Hzn. te Veenen- daal. Voor het Kleinbedrijf is een stemming noodig, welke bepaald is op Donderdag 7 December é.k. tusschen 8 en 13 uur. Er pnoeten dan 5 gekozen worden (in voorkeurs volgorde) uit de volgende 9 candidaten: Mr. A. V. d. Deure, Bqnnckoni; P. W. Duin Jr„ Soestdijk; B. v. Dijk, Nijkerk; J. C. Koelink, Soest; B. Kramer, Amersfoort; J. Petersen, Nijkerk; A. de Ruiter, Veenendaal; J. Vonk, Soest; Joh. A. v. Waveren, Driebergen. Stcmbureaux zijn ingesteld in de volgen de plaatsen: No. 1 te Amersfoor;t No. 2 te Soest; No. 3 te Driebergen; No. 4 te Vee nendaal; No. 5 te Rhcnen; No. 6 te Ede; No. 7 tc Barneveld; No. 8 te Nijkerk; No. 9 te Harderwijk. Namens het Hoofdstemburcau: L. B. Huygen, Voorzitter. MAANDBLAD „DIERENBESCHER MING." Paul Eipper schrijft in „Dierenbescher ming", het officieele orgaan van de Ncder- landschc Vcrecniging tot Bescherming van Dieren, Prinses Mariestraat 40, te 's-Gra- venhagc, een rechtvaardiging in verband met ccn bespreking in dat blad van zijn ar tikel over vinken in „Die Wbche". Aan „Dierendag, 4 October" worden ook in dit November nummer eenige kolommen

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1