(okers Soest I - A.P.W.C. f isschen lilles nnaies tui's Uw Auto bij ons gereviseerd icolaas" ichen Nieaws- ea Adverteatieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Gemeenteraad Wereldpolitiek Keuze uit de geheele serie van beide merken. UT- BRANDSTOFFEN No. 94 Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 25 November 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. v. d. BOVENKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 TEL. 962 - GIRO 161165 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Bekendmakingen Officieel Zondag n.m. 2 uur Terrein Bosstraat Soestdijk - Telefoon 850 Ingezonden Het Officieel Service-Station voor Telefunken en Philips Radio-App. 99 „DROST "-Portret is beter, dus GOEDKOOPER Fotograaf Drost - Steenhofstraat 56 - Tel. 486 •JOH» TAK) voorheen Kleman èn Berghuis EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's Lederwaren ■oed en Goedkoop 1CTR. DRUKKERIJ AT 7 - SOESTDIJK n sluit met een paar Dognaad aan den pols. »tje, die van eeni ande- op de japon en kun- femakkclijk er af ge worden* gewasschen. bevelen om de japon stel (kraagje en vest- len deze stelletjes in heeft, bereikt men het effect alsof men -• japonnen heeft. Te- als een1 garnituurtje en ander voorhanden on te naaien. De rok, nen heeft, loopt van 'kkend uit. Verder is td. Deze japon is ook fluweel gemaakt te ewvoudiger doen, dan >onnetje met rood en en vestje buitenge ntoor of om ons zelf op te knappen. Wil den/ modernenl kant mooie groene kleur i kraagje zeker wor de noodige hoeveel- t men twee maal de f wel ongeveer 3.25 ed noodig. Voor het •0 c.M. geruite stof MADELEINE. LING iONEN. en knippatroon ver uitsluitend in een' de afmetingen ge en 46. Met ecnige it standaardpatroon gebruiken voor zoo als 46 en 48. id over de post te kplein 45, A'dam-Z. ssel of postgirobil- iURS 71512) nauvv- n en adres van af- iet gewenfechte mo- :n niet geruild wor- •ondenitie over wor- ?en worden alleen •gezeld zijn van be- IMANf 4 aerd Drukwerk k geeft. Komt geven U gaarne t tevreden xijnl r. Drukkcrii 4 4 4 4 4 4 4 444444444 an onzen nieuwen ord schuldig; zjjn ur stond nog niet oorloopig ook een is er op voorbereid lijk de mantel zou at hij zich er toe neenang vrij uit te rvan was hem lof :erd was, wilde er i; hij wist niet te uitnoodiging te en oordeel is ook toen König nog aat vast: mijn ak- sloten! wat er in die ak- het opschrift „ge- ïliswaar niet, wat maar geloof toch. uders. Woudt gij kennen? Ik heb in opgedaan? c droevigste aller ik steeds gegaan zooveel weet ik bevriend zal ra- /ederkeerig 'd het glas weer verbuigend, juist nwelwillend over /an z'n woorden 'ordt vervolgd. BUREAU VOOR ADMINISTRATIE. VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIËN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS I 1.— PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART. 15 VAN DE AUTEURSWET 1912. (STAATSBLAD No. 380) DIENSTPLICHT. Bekendmaking inzake vrijstelling. 1. De Burgemeester van Soest brengt ter algemeene kennis, dat Gerardus Gijsbert Egbers, dienstplichtige der lichting 1934 de zer gemeente, bij beschikking van den Mi nister van Defensie dd. 16 November 1933, VIIe Afd. No. 223 V, met ingang van 16 Februari 1934, voor een jaar vrijstelling is verleend wegens kostwinnerschap. De Burgemeester van Soest brengt ter algemeene kennis, dat Antonius van der Vaart, dienstplichtige der lichting 1933 de zer gemeente, bij beschikking van den Mi nister van Defensie dd. 16 November 1933, VII Afd. No. 252 V., met ingang van 16 Fe bruari 1934 voorgoed vrijstelling van den dienstplicht is verleend wegens kostwinner schap. Tegen deze uitspraken kan binnen tien da gen na den dag dezer bekendmaking in be roep worden gekomen door: a. den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettigen vertegenwoor diger; b. door elk der overige voor deze ge meente voor dezelfde lichting ingeschreven personen, of door diens wettigen vertegen woordiger. Het verzoekschrift daartoe, aan de Ko ningin te richten, moet met redenen zijn omkleed en worden ingediend bij den Bur gemeester ter secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift. Soest, 21 November 1933. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. GEMEENTERAADSVERGADERING. De Burgemeester der gemeente Soest maakt bekend, dat een openbare vergade ring van den Raad dezer gemeente is belegd tegen W,oensdag, 29 November 1933 te 14.00 uur. De Burgemeester voornoemd, G. Deketh. i. De jongste dagen zijn weer rijk aan be langrijke gebeurtenissen geweest. Dat is in de eerste plaats de erkenning van Rusland door de Vereenigde Staten van Noord-Ame- rika, welke tot een goed einde werd ge bracht. Wij hebben reeds eerder uiteengezet hoe van deze nauwere samenwerking tus- schen deze twee groote republieken een gunstigen invloed mag worden verwacht op de situatie in het verre Oosten, welke er den laatsten tijd nu niet bepaald vroolijk heeft uitgezien in verband met de militaire expansie-drift van het land van de rijzende zon. Er zijn veel duidelijke symptomen dat men ook in Japan de beteekenis van deze gebeurtenis volkomen beseft. Zonder dit te willen heeft Japan het openlijk erkend. Er is een min of meer cynisch gezegde, dat be weert, dat de spraak den menschen is gege ven om hun gedachten te verbergen. Daar aan moest men onwillekeurig denken, toen men dezer dagen zelfs eenige keeren achter een eCn officieel communiqué uit Tokio in de bladen kon lezen, waarin verklaard werd, dat het verdrag tusschen Rusland en Amerika geen enkelen invloed had op de si tuatie in het verre Oosten. De Japanschc regeering had geen beter middel kunnen vinden om de wereld te vertellen, dat de si tuatie er zeer sterk door beïnvloed werd, dan juist door dit ontkennende communi qué. II. Er zijn bij de jongste wapenstilstand herdenking hier en daar pessimistische din gen gezegd over den internationalen politie- ken toestand, dat men, slechts 15 jaar na den oorlog, weer evenver is als in 1914, enz. Het lijkt ons echter een vrij goedkoope me thode om zich van de verantwoordelijkheid af te maken en bovendien een goedkoop middel om zich bijval te verzekeren. Zeker, het afgeloopen jaar heeft teleurstellingen gebracht, doch toch is wellicht de wapen stilstandsdag nog nimmer zoo ernstig ge meend en diep doordacht gehouden als dit jaar. Wij hebben de ineenstorting gezien van een ontwapeningsmachinerie, die opge trokken was van grootendeels emotioneele gevoelens en goedkoope leuzen. Dat wil echter niet zeggen, dat wij terug zijn geval len in den toestand van 1914. De nieuwe ge neratie weet, door het herhaaldelijk ophalen van historische politieke herinneringen van vóór 19x4, welke enorme krachten er in 1914 aan het werk waren,. En inderdaad zijn in den wereldoorlog verschillende groote lan- den den krijg ingegaan onder de leuze „Oorlog om voor goed een einde te maken aan den oorlog!" Dat het resultaat van dit streven thans in gevaar lijkt te zijn, dat de Volkenbond bedreigd wordt geacht, is geen reden tot wanhoop. Integendeel, wij geloo- ven, dat deze dingen steeds gebeuren om ons allen wakker te schudden en ons te doen beseffen, dat men geen vrede verze kert door fraaie woorden, doch door een postvatten in de harten der volkeren van de liefde voor den vrede en de daarmede nood zakelijk gepaard gaande bereidheid tot op offering en tegemoetkoming, ter wille van het algemeen welzijn. III. Hetzelfde geldt voor het groote probleem van de ontwapening, waarmee men zich juist dezer dagen weer, door Henderson's krachting optreden, heeft moeten bezig hou den. Men is wakker geschud tot het besef dat een simpele bewapeningsvermindering, al was het ook met 50 den vrede nog niet verzekert, doch dat de moreele ontwape ning het eerst noodig is. Kanonnen en vlieg machines, bommen en gifgassen bezitten van zich zelf geen intelligentie, 2e hebben zich zelf niet gemaakt, ze zijn voortgeko men uit de menschelijke verbeelding. En of een land nu honderdduizend kanonnen heeft of vijftienduizend, de vrede blijft evenzeer in gevaar gebracht, wanneer ondanks die bewapeningsvermindering de strijdlustige stemming in dat land hetzelfde blijft. Voor al ten opzichte van Duitschland dient men dit op het oogenblik goed te beschouwen. Het gaat er op het oogenblik niet om of Duitschland ontwapend is, het gaat er om: welken geest heerscht er en wordt er aange kweekt! Hitier heeft tien jaar lang den strijdgeest aangekweekt. Vorige oorlogen werden verheerlijkt en de Duitsche. helden moed kreeg weer een extra kwastje verf. Nu plotseling is Hitier van houding veran derd enb zooals een Britsch collega het uit drukte: „slingert met donderend lawaai vre- deswoorden de ruimte in met een welspre xendheid, welke door geen enkelen pacifist ter wereld overtroffen kan worden." Inder daad doet dit onze trommelvliezen wel een oeetje vreemd aan. En de wereld wacht nog steeds op het bewijs, dat deze vredelievend heid werkelijk is en de uitdrukking vormt van den geest, die onder het Duitsche volk leeft. Een tegenspraak van Hitler's vredes- woorden lijkt de voortschrijdende militari- satie van het Duitsche volk, want nu krij gen alle arbeiders ook al een uniform, een feestuniform, dat voorloopig, nog maar bij plechtige gelegenheden van het arbeidsfront gedragen mag worden. Het moet de eenheid van de Duitsche arbeiders symboliseeren. Maar het schijnt ons toch een erg slap soort van geestelijk ideaal te zijn, dat de zeer stoffelijke hulpmiddelen noodig heeft van een, uniform. Wanneer Duitschland er zoo op gesteld is in het buitenland een goeden indruk te maken, dan moet deze uniform parade van de Duitsche arbeiders, waardoor dan langzamerhand elke Duitscher een uni form zal hebben, toch gevoegd worden bij de reeks van weinig taktvolle gestes. Al kan men uit hoofde van binnen-landsche politiek en werkverschaffing deze laatste maatregel en meesterlijke zet achten. FLORIS C. (Nadruk verboden). De Raad der gemeente Soest wordt hier bij in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Woensdag 29 November 1933 te 14 uur, ter behandeling van de volgende: AGENDA: 1. Medcdeeling van ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. tot oninbaar verklaring van belastingen (No. 2863). 3. Voorstel van B. en W. tot het aan brengen van gasverwarming in de brand weergarage te Soesterberg (No. 3267). 4. Voorstel van B. en W. tot verhooging van het krediet voor Maatschappelijk Hulp betoon te Soest met f 10.()00 (No. 21-280). 5. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de beheersverordeningen voor het gas bedrijf en wegenfonds en tot het nemen van een besluit als bedoeld in art. 124 der ge meentewet ten aanzien van de sluiting der boeken en de opneming van boeken en kas van den Technisch Ambtenaar van het gas bedrijf (Nos. 2313 en 3240). 6. Voorstel van B. en W. tot intrekking van het raadsbesluit van 28 Juni 1933, 4e afd. No. 21-261 tot wijziging der begroo ting voor het dienstjaar 1933, waarbij gel den werden! uitgetrokken voor den bouw van een nieuwe Engendaalschool. (No. 21/261). 7. Vaststelling van een besluit tot bepa ling van het bedrag der vergoeding voor het gebruik der politie-ambtswoningen voor het jaar 1934 (No. 247). 8. Vaststelling van besluiten tot wijzi ging der gemeente- en wegenfondsbegroo- tingen voor den dienst 1933 (No. 21/24). 9. Voorloopige vaststelling van gemeen te- en bedrijfsrekeningen voor den dienst 1932 (No. 214/208/2863). 10. Voorstel van B. en W. inzake kas geldvoorzieningen en belegging van gelden voor den dienst 1934 (No. 259/260). 11. Voorstel tot het opnieuw ongewij zigd vaststellen van verordeningen op de heffing en invordering van schoolgelden (No. 1666). 12. Voorstel van B. en W. tot vaststel ling van een ontwerp-b* sluit betreffende het onderhands of in het openbaar verkoo pen van verschillende aan de gemeente toe- behoorende goederen, voor zooveel noodig deze in het jaar 1934 mochten beschikbaar komen (No. 1300). 13. Opnieuw behandeling van het adres van J. Berg e.a. verzoekende uitbreiding der gasleiding in de Bosstraat en, in de Den Blieklaan met voorstel van B. en W. (No. 3041). 14. Adres van de Gooische Actiegroep tegen Volksverwildering te Hilversum, ver zoekende verschillende maatregelen te ne men op het terrein van het Natuurbad voor de veiligstelling van de zedelijke levens waarden der bevolking met voorstel van B. en W. (No. 1447). 15. Adres van A. Freriks e.a. inhouden de een protest tegen een uitlating van het raadslid Busch in de raadsvergadering van 22 Sept. j.1. inzake het hebben van een „bus je" door het garderobepersoneel bij het Na tuurbad, en verzoekende deze zaak nader te willen onderzoeken en bij onjuistbevinding van de uitlatingen van den heer Busch, zulks openlijk te willen verklaren (No. 3174). 16. Voorstel van B. en W\ tot vaststel ling van de vergoeding ex art. 101 der L.O. Wet over het jaar 1929 ten behoeve van de Chr. School in de Kerkebuurt (No. 110) 17. Verzoek van C. J. Knop om eervol ontslag als onderwijzer aan de Openbare U.L.O. School (No. 1404). 18. Vaststelling van een besluit tot het is beter dan deze ooit geweest is! Billijke prijzen - Oudste en beste adres ZONDAGS GESLOTEN stellen van een eisch in rechten tegen J. A. van Dillen, J. v. d. Hoed, F. Rosendal en G. van Rootselaar inzake beëindiging erf- pachtsrecht (No. 2599). 19. Adres van J. Akkerman e.a., verzoe kende verbetering der Korte Kerkstraat met voorstel van B. en W. (No. 3111). 20. Adres van A. Brugman Jr., verzoe kende wijziging der Bouwverordening met voorstel van B. en W. (No. 3226). 21. Vaststelling van besluiten inzake ge meente-eigendommen, t.w. a. aanvaarding van strooken grond ter verbreeding van den Korte Hartweg en Hartweg (No. 3007). b. aanvaarding van een strook grond ter v.erbreeding van den' Verlen,gde Postweg (No. 3239). 22. Voorstel van B. en W. inzake naams verandering van de Nieuwesteeg (No. 3079). Soest, 22 November 1933. De Burgemeester, G. Deketh. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Geachte Redactie. Vergun mij nog een plaatsje in uw veel gelezen blad. Bij voorbaat mijn dank. De geschiedenis verhaalt ons van den Griekschen wijsgeer Diogenes, die op klaarlichten dag op de markt te Athene rondliep met een brandende lantaarn in zijn hand, en daar alle hoeken afzocht en toen men hem vroeg, wat hij zocht, antwoorde de man: Wijsheid, maar ik kan het niet vin den. Deze episode kwam mij voor den geest, toen ik geheel uit het veld geslagen het ar- til el van den heer Doorman had gelezen over: Gemeentelijk allerlei, in de Soester van Woensdag 8 November. Ik dacht: sjonge, sjonge, wat moet ik daar mee aan, k zou graag even hierop willen reageeren. Bezat ik nu maar een klein beetje wijsheid van den wijsgeer, dan was ik klaar, maar.... enfin, ik zal het zonder dat ook probeeren. In het eene artikel zegt de heer D.: de loonkorting had reeds veel eerder moeten geschieden, in het andere artikel: de tijd vóór 1929 ligt reeds in het grijs verleden. Ja, heer D., Willem de Zwijger is al 350 jdar zoo dood als een pier, maar het is dit jaar bewezen, dat hij nog lang niet verge ten is, ook de dag van gisteren behoort in direct tot het grijs verleden, maar: als men een paling zijn kop afsnijdt, kronkelt hij zich nog langen tijd. De heer D. publiceert een loonstaat, over genomen uit de begrooting 1931, en zegt, dat er 5 man waren met een loon van f 23. per week, dit moet zijn 8, omdat er vermoe- 4444* 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 mm! 1»! rum I<IM C ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft Komt U eens luisteren of vraagt demonstratie bij Technisch Bureau H. SCHUIJFF SOEST Van Weedestraat 46 - Telefoon 487 AKI»**»»**!*********»'*?' (6 „Brielkaarten"-Foto's vanaf f 2. delijk (ik blijft weer bij de laagste loonen) 3 als los-vast, niet in die begrooting waren opgenomen. Hieruit blijkt, dat dit loon toen nog ongeveer f 1.50 minder was, als het loon, toegekend volgenls C. A. C. in het grondbedrijf. Immers ik weet, dat bij ver nieuwing van den Kampweg een voorman, niet in fantasiebroek, leeren jekker en deuk hoed, maar in sober werkpak, den geheclen dag meewerkte, leiding moest geven, de standjes op moest vren als loon f 1.50 minder ontving, als zijn onderge- chikten, dit was in 1930. Hieruit blijkt, dat het volgende jaar het verschil bij f 1.verhooging nog f 0.50 was, ten voordeele der tijdelijke werklieden. 'Nu ga ik aan 't rekenen; was het loon f 25.geweest voor deze 8 man (er waren er die voor 1929 in dezelfde branche werk zaam f 28.en] meer hadden), dan maakt dit een verschil tusschen f 18.en f 25.- f 7.per week en per ma\i, of wel f 364 per jaar. Rekent nu dit sommetje voor 8 man bij elkaar over een tijdsduur van 5 jaar, dus van 1924 tot en met 1928, dus in de jaren der hoogconjunctuur en vanaf de totstandkoming van het Collectief Arbeids contract in de verschillende bedrijven, dan krijg ik f 14.560 zegge en schrijve: veertien duizend vijfhonderd zestig gulden en zou den. de kiezers van Soest nog beginnen te gelooven, dat zij zich schromelijk hebben vergist, door het vorig SoesterKa binet, grootendeels den hals om te draaien, die konden nog eens bezuinigen. Dat er loonsverlaging moest komen, en nog meer zal moeten komen( staat voor mij ook zoo vast als een paal boven water, als onvermijdelijk gevolg van het noodlot, niet ter oplossing van den crisis, want trots al le loons- en steunverlagingen, trots alle cri sismaatregelen zakt heel Nederland steeds dieper in den put (laat Zwanenberg en de ongeveer 600 meest noodige en onkundige crisisambtenaren het niet hooren) ook hier in Soest, en ik verzoek u beleefd heer D., geeft eerst eens andere middelen) aan, ter bezuiniging, ze waren er reedsveel eerderte vinden geweest. Dan be gint niet in Alkmaar, maar in Soest de Vic torie. Weet u ze niet, dan hoop ik nog eens ter gelegener tijd u den weg te wijzen, maar ik herhaal nog eens, een kleine groep ar beiders hebben al duizenden guldens geof ferd op het altaar van dezen crisis, toen het nog heel geen crisis was, altijd in de hoop verkeerende, dat het voor hen ook wel eens zou gaan dagen in het Oosten. Wat dan ook in 1929 gebeurde, en ik geloof dan dat de Spanjaarden en Italianen uit het zonnige Zuiden, de Eskimo's en Laplanders uit het barre Noorden wel eens een zonnigen dag zullen gunnen, maar ik geloof ook, dat het zingen van ons populaire volkslied: Wij leven vrij, wij leven blij op Nêerlands dierbren grond! ook spoedig tot het grijs verleden zal be- hooren. Geachte Redactie, ik kon over boven staande onderwerpen wel een heele pagina volschrijven, maar ik heb reeds te veel plaatsruimte van u gevergd, waarvoor ik U dan ook hartelijk dankbaar ben, en tee- ken ik Hoogachtend, Uw abonné: v. d. BEDUM. PAX FILMS EN C.W.V. Geachte Redactie. Beleefd verzoeken v» ij U, onderstaande regels wel te willen opnemen, waarvoor wij U bij voorbaat dank zeggen. Eenige weken geleden werd er, in ver band met een z.g. kinderfeest, door de Pax- film gegeven, cadeaux door verschillen de winkeliers aan den operateur der Pax- film beschikbaar gesteld. In eenige der plaatselijke bladen, de mededeeling gedaan, dat „de Centrale Wïnkeliersvereeniging en de Pax-film voor hun samenwerking eer toekwam", bij verschillende particulieren en winkeliers, de meening verwekt, dat hier van een daadwerkelijke samenwerking spra ke was. Wel is in een der bladen hierop een rectificatie geplaatst, doch schijnt door een deel van het publiek niet gelezen te zijn. In elk geval komen er nog telkenmale klachten over een z.g. samenwerking bin nen. Vandaar, dat we hier nadrukkelijk wen- schen te verklaren, dat de Centr. Winkeliers- vereenig'ng, in geen relatie, in welk ver band dan ook, met den operateur der Pax- film staat. Ten eerste, wordt bij een Kinderfeest, ge geven door de C.W.V. nimmer een toe gangsprijs gesteld, zoodat alle kinderen aan dit feest kunnen deelnemen. Ten tweede, acht de C.W.V. zich om verschillende rede nen niet-geroepen, filmavonden voor kin deren te organiseeren. Dat de C.W.V. voor de kinderen iets over heeft, hebben wer kelijk de diverse actie's wel bewezen. Ook het kinderfeest, hetwelk binnenkort gegeven zal worden, en waarvoor thans alle*jongens en meisjes bonnen' verzamelen, zal hiervan weer het bewijs zijn. Deze bonnen worden gratis gegeven. De kinderen hebben dus voor niets een pleizirigen middag, en wor den ze ook op dit feest met cadeaux ver rast, terwijl er nog meerdere dingen op het programma staan. St. Nicolaas en kiuderén! Weet U een grooter feest? Als juist dit voor kinderen? Ouders! zendt daarom Uw kinderen naar dit feest. Zorgt, dat U bon nen hebt voor toegangskaarten. Geef Uw kinderen dezen middag. Zij zijn er U dank baar voor, en het kost U niets. Niets, dan alleen Uw artikelen, die U toch noodig heeft, te koopen bij de leden der C.WvV. Daarom: Koopt bij de leden der Centrale Winke- liersvereeniging. Hoogachtend, HET BESTÜUR. Uw beste en voordeeligste adres voor alle soorten prima is en blijft KANTOOR. KERKPAD 1A - SOEST - TELEF. 676, HUIS 636 Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1899 TELEFOON 731, 892, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1