M. H. v. Raalte NIEUWERHOEK Banketbakkerij JAC. KOUWENHOVEN Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag Frankrijk in de crisis. AMERSFOORT M. H. VAN RAALTE Een en Twintigste Jaargang Zaterdag 2 December 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ tf.h. 8. v. d. BOVEMKAMP REDACTIE- EN ADM.-ADRESv. WEEOESTR. 7 - TEL. 962 GIRO 161165 Uit nummer bestaat uit 2 bladen. Gemeenteraadsverslag. De aantijgingen van den heer Busch aan het adres van het personeel van het Natuurbad, inzake het hebben van een „busje", worden NIET onderzocht De Soesterbergsche Brandweer krijgt een nieuwe motorspuit. GEEN NIEUWE ENGENDAALSCHOOL. De Nieuwesteeg wordt herdoopt in „Stadhouderslaan". Doe Uw Sint-Nicolaas inkoopen van »r wat betreft Banketletters, Sta ven, gevulde Speculaas, Poppen en kleine Speculaas enz. enz. enz. in n en U zult tevreden zijn. N. B. Gelieve Uw Letters s.v.p. vroegtijdig te bestellen. Aanbevelend, ff Tot uiterlijk Zondagmiddag 4 uur gemaakte ATELIER-OPNAMEN komen nog SINT NICOLAAS-AVOND 7 uur klaar Fotograaf Drost - Steenhofstraat 56 - Tel. 486 I EERSTE SOESTER BEGRAFENIS ONDERNEMING I Begrafenissen - Transporten - Crematie s No 96 (Gegarandeerde oplaag 3000 exemplaren) BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIÈN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIÈN, VAN 1-5 REGELS 75CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1._ PER DRIE MAANDEN. FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART 15 VAN DE AUTEURSWFT 1012 - (STAATSBLAD No. 330) i. Het is wel een merkwaardig verschijnsel en wellicht verklaart het de tegenstelling tusscheni Frankrijk en Duitschland, dat de groote buurman van Duitschland als het ware het plechtanker vormt van de demo cratie. In politiek opzicht is Frankrijk zeer conservatief.. Wat geenszins identiek is met politieke stabiliteit wat de regeeringsvorm aangaat. Doch daarover straks. En waar Frankrijk dus als het ware de bakermat der democratie is en het parlementaire stelsel er sterker dan elders is doorgevoerd, ligt het voor de hand dat in dit land de euvelen daaraan klevend ook in sterkere mate tot uiting komen, dan in andere landen. In geen enkel ander land heeft men zooveel kabinetscrisis als in Frankrijk. Het is be grijpelijk, dat er natuurlijk ook in Frankrijk eenige elementen zijn, die aangetast zijn door de dictatoriale geestesgesteldheid el ders en thans hevig tegen het parlementa risme en de excessen daarvan ageeren. Doch het dictatoriale systeem is zoo door en door in strijd met de Fransche volksna tuur en de traditie, dat men nimmer aan een soortgelijk systeem als het nazi-dom in Frankrijk behoeft te gelooven. Wel heeft men getoond oog te hebben voor de fouten* waartoe een verpolitiekt parlementarisme kan leiden. En daarom is het zoo begrijpt lijk, dat de Fransch-e oud-premier Tardieu dezer dagen een campagne opende tegen het marxisme en dc binnen- en buitenland- sche politiek der linksche partijen. Hij stelde de instabiliteit der ministeries aan dc kaak, die ontstaan zijn uit de samenwerking der radicalen met de socialisten, welke tot vijf regeeringscrises in achttien maanden heeft geleid. Tardieu eischte dan ook, geen dictatuur, geen Hitlernavolging, doch een anti-socialistische, republikeinsche eenheid, een zuivering van het republikeinsche regi me door een grondwetherziening, terwijl hij als derde punt naar voren bracht, dat aan Frankrijk weer het bewustzijn gegeven moet worden van zijn historische, taak; dat de Fransche beschaving, die gegrondvest is op de achting voor de waardigheid en vrij heid van het individu, gered moet worden, juist ot» dit oogenblik, nu Frankrijk door dictatoriale regeeringen omgeven is. II. Uiterlijk kan men Frankrijk sedert de Fransche revolutie onstabiel noemen. Na de omverwerping van de monarchie werd de eerste republiek al spoedig weer omgezet in een keizerrijk, met Napoleon aan deri kop. In 1830 werd Karei de Tiende onttroond en werd de zoogenaamde burgerkoning Louis Philippe in zijn plaats gesteld. Op zijn beurt werd deze weer door de revolutie van 1848 verdreven en werd de tweede republiek ge sticht. Toen zagen wij het merkwaardige verschijnsel, dat de president, Louis Napo leon Bonaparte bij de volksstemming uit gebreide volmachten kreeg en het keizerrijk herstelde. Dit ging ten onder in het stof van Sedan. En sedert 187U heeft thans de derde republiek eiken aanval afgeslagen. En de grondgedachte bij alle roerigheden en con flicten 'n de negentiende eeuw is geweest de bevordering en bevestiging der democra tische instellingen. III. Terecht mag men verklaren, dat dit ook thans nog het Fransche doel is. En zoo kan men dus komen tot de opvatting, dat Frank rijk conservatief is in dien zin, dat het de revolutionaire doeleinden van de achttiende eeuw nog steeds bewaart en dat de verkte- gen rechten van de regeering door het volk en voor het volk zullen verdedigd worden. Al zijn er ook in Frankrijk natuurlijk stem men, die om een dictatuur roepen, de groote meerderheid der Franschen is sterker dan ooit met onverbrcekbare banden verknocht aan het regime der republikeinsche vrij heid. Frankrijk gelooft, dat slechts door volksvertegenwoordiging in een vrij geko zen parlement, waarin alle inzichten vrije lijk kunnen worden geuit, dat slechts door een regime, waarin het recht van openbare vergadering en discussie gehandhaafd wordt en waaronder kranten van allerlei kleur gepubliceerd mogen worden, de ver bijsterende problemen van onzen tijd kun nen worden opgelost en de waardigheid van het individu gehandhaafd. Men ontgeeft zich niet evenzeer als men zich daarvan ook in ons land bewust is dat er groote ver beteringen en hervormingen op administra tief, intellectueel en moreel gebied noodig zijn. Doch, evenzeer als in ons land, is men er van overtuigd, dat deze hervormingen tot stand moeten worden gebracht onder het bestaande systeem van politieke en in tivi dueele vrijheid. Elk volk heeft tenslotte de regeering, die het verdient en het is een goed systeem, dat ieder volk zich uitsluitend met zijn eigen binnenlandsche politieke aangelegenheden bezig houdt en zich niet mengt in de bin nenlandsche politieke aangelegenheden van den buurman. Er zijn thans besprekingen aanstaande tusschen Frankrijk en Duitsch land, welke tot verzekering van den vrede kunnen leiden en daarom met belangstel ling gevolgd worden. Tevens kunnen deze besprekingen wellicht een brug slaan tus- schen de landen onder dictatorisch regime en die onder normaal parlementair regime. (Nadruk verboden). FLORIS C. Een Kerstgave van f 2.50 voor betrokkenen bij de werkverschaffing, bij de steunverleening en bij Maatschappelijk Hulpbetoon. De gemeenteraad van Soest kwam op Woensdag, 29 November des namiddags te 2 uur in openbare vergadering bijeen ter behandeling van de reeds eerder door ons gepubliceerde agenda. Te ongeveer 2.15 uur werd de vergadering (geopend, alle leden blijken aanwezig te zijn. Allereerst komt aan de orde: 1. Mededeeling van ingekomen stukken. Ingekomen zijn: a. Adres van W. F. van Riet te Soest, betreffende de steunregeling en tewerkstel ling van werklooze schilders (No. 3282). Om prae-advies in handen gesteld van B. en( W. b. Een besluit van Gedep. Staten tot niet-goedkeuring van een Raadsbesluit tot .wijziging der Gemeentebegrooting voor '33 inzake dekking Grondbedrijf. De burgemeester zegt, dat dit bekend was en stelt conform het vroegere beslote nen voor van deze afwijzing in hooger be roep te gaan. De heer de Bruyn kan zich daarmede vol komen vereenigen en aldus wordt besloten. c. Een verzoek van R. G. Steitner in zake ruil van grond. De heer Gasille heeft gemerkt, dat de be trokken menschen: geheel overstuur zijn ioor een voorstel, dat hun is gedaan door den* Burgemeester en de Raadsleden Horns- veld en Busch, want zij krijgen in hun oogen minderwaardige grond terug. Zij lig gen met de rooilijn aan de Beetzlaan. De burgemeester zegt, dat de menschen het verkeerd begrijpen, de ruiling is geheel i.i hun voordeel daar ze alleen uitgang heb- oen op den Albert Hahnweg. De heer Hornsveld beaamt zulks. Toch is de Burgemeester bereid dit punt nog eens kalm met de menschen te bespreken. Het verzoek wordt hierna in handeni ge steld van B. en W. om prae-advies. d. Een besluit van Gedep. Staten waar bij zij goedkeuring verleenen aan het Raadsbesluit omtrent de Stichting Soester Natuurbad. De burgemeester zegt, dat thans spoedig voorstellen zullen volgen tot samenstelling van het bestuur. Het besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Voorstel van B. en W. tot oninbaar verklaring van belastingen (No. 2863). Na een korte vraag van den heer Gasille over een post, waar geen stukken bij waren en die in raadselen bleef gehuld, wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. 3. Voorstel van B. en W. tot het aan brengen van gasverwarming in de brand weergarage te Soesterberg (No. 3267). Lanpestraat 34 36-37 AFD. BONNETERIE SHAWLS in wol en in zijde PEIGNOIRS in groote keuze BONT HANDSCHOENEN WOLLEN HANDSCHOENEN AVOND HANDSCHOENEN Wollen Vesten en Pull-overs AFD. WITTE GOEDEREN Pyramide Zakdoeken - Zijden Zak doeken Ontbijt-stellen aparte Pyama's Nachtponnen en, - Garnituren in aardige modellen - De burgemeester stelt nader voor dit punt voorloopig van de agenda af te voeren en nader zullen worden overwogen andere voorstellen dien aangaande. Aldus besloten, nadat de heer Busch noch twijfel heeft geuit over den aankoop van een nieuwe brandspuit voor Soesterberg voor f 50000 op een bevolking van 2000 zielen. 4. Voorstel van B. en W. tot verhooging van het krediet voor Maatschappelijk Hulp betoon te Soest met f 10.000 (No. 21-280). Aangenomen. 5. Voorstel van B. en W. tot wijziging van de beheersverordeningen voor het gas bedrijf en wegenfonds en tot het nemen van een besluit als bedoeld in krt. 124 der ge meentewet ten aanzien van de sluiting der boeken en de opneming van boeken en kas van den Technisch Ambtenaar van het gas bedrijf (Nos. 2313 en 3240). Aangenomen. 6. Voorstel van B. en W. tot intrekking van het 'raadsbesluit van 28 Juni 1933, 4e afd. No. 21-261 tot wijziging der begroo ting voor het dienstjaar 1933, waarbij gel den werdeni uitgetrokken voor den bouw van een nieuwe Engendaalschool. (No. 21/261). De heer de Bruyn meent, dat het School bestuur toch recht zal hebben op vergoe ding der gemaakte kosten, wat voor dc wet verplicht is. De burgemeester zegt, dat de aanvrage is ingetrokken en de consequenties eerst la ter volgen, daar de wet dat regelt. Het voor stel wordt tenslotte aangenomen. 7. Vaststelling van een besluit tot bepa ling van het bedrag der vergoeding voor het gebruik der politie-ambtswoningen voor het jaar 1934 (No. 247). Conform voorstel aangenomen/. 8. Vaststelling van besluiten tot wijzi ging der gemeente- en wegenfondsbegroo- tingen voor den dienst 1933 (No. 21/24). Wat aangaat de gasverwarming in dc brandweergarage te Soesterberg, deze post wordt aangehouden, terwijl de post voor een boedhoudmachine, die niet noodig is, voor Openb. Werken met f 75 werd vermin derd. De besluiten worden overigens vast gesteld. 9. Voorloopige vaststelling van gemeen te- en bcdrijfsrekeningen voor den dienst 1932 (No. 214/208/2863). De heer Gasille verzoekt voortaan reke ning en begrootingen in den Raad zelf aan te bieden zooals gebruikelijk is en in de Wet is voorgeschreven ingevolge de art. 256 en 238 der Gemeentewet. Hij wijst er op, dat het Gasbedrijf een verlies heeft geleden van f 7471.65, wat echter komt door verhoogde afschrijvingen) en doordat dc inkoopprijs van het Gas per 1 Mei is verhoogd. Spr. vraagt het hooge rentetype der leeningen, 55 3/4 spoedig te converteeren. Hem is gebleken, dat de administratie bij het Gas bedrijf uitstekend is en zeer accuraat, wat een buitengewoon goeden, indruk geeft. Daarom wil spr. niet nalaten daarover hier in den Raad zijn heel groote tevredenheid uit te drukken. Wat aangaat het Wegen fonds, zooals afgesproken, komt dus het eerste gede'elte van den Verlengde Postweg nog in bespreking in den Raad. Mede brengt spr. hulde aan de afdeeling financien voor dc keurige en overzichtelijke wijze, waarop alles is geboekt en waardoor het Bureau voor verificatie slechts heel wei nig aanmerkingen had te maken. Geconsta teerd moge worden, dat er goed werk is verricht en spr. zegt het hier met genoegen, waar hij ook niet nalaat de aandacht te ves tigen op minder goed werk, als de gelegen heid daar aanleiding toe geeft. De burgemeester is er van overtuigd, dat de door den heer Gasille gemaakte opmer kingen aan den betrokken ambtenaren zeer aangenaam zijn. 10. Voorstel van B. en W. inzake kas- geldvoorzicningcn en belegging van gelden voor den dienst 1934 (No. 259/260). Aangenomen. 11. Voorstel tot het opnieuw ongewij zigd vaststellen van verordeningen op dc heffing en invordering van schoolgelden (No. 1666). De Verordeningen worden opnieuw en ongewijzigd vastgesteld. 12. Voorstel van B. en W. tot vaststel- heg r Wacht s.v.p. niet tot 't laatste nippertje Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS. Opgericht 1899 TELEF O ON 731«92, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 ling van een ontwerp-besluit betretfende het onderhands oi in het openbaar vprkoo- pen van verscnillende aan de gemeente toe- benoorende goederen, voor zooveel noodig deze in ftet jaar 1934 mochten beschikbaai komen (No. idUU). Aangenomen. 13. Opnieuw behandeling van het adres van J. Berg e.a. verzoekende uitbreiding dei gasleiding in de Bosstraat en in de Den Blieklaan met voorstel van B. en W. (No. 3U41). De heer Busch kan zich niet met het afwijzende prae-advies van B. en V\ver eenigen. Het bedrag is gering en een geheel gedeelte is van gas verstoken. Ten slotte is dit een Overheidsbedrijf, ter wille van de ingezetenen en niet voor winstmakerij. Wil men anders, dan moet men een bepaald deel der gemeente geheel en al overlaten aan de P.U.E.M. De heer Grootewal meent, dat water een levensbehoefte is, gas niet. Dit toestaan zou andere consequenties medebrengen en dan worden de kosten hoog. De heer Nooder zou een deel van het rc- servepotje voor deze uitbreiding willen be steden, daar de gronden er toch meer bouw rijp en de huizen er bewoonbaar door wor den, zoodat het geld productief gemaakt wordt. De heer van Duren svil voorzichtig zijn en zuinig op de reserve. Men moet waken tegen verlies en prijsverhooging tegen gaan. Alleen rendable uitbreidingen moeten wor den gemaakt. Daarenboven wenschen Ged. Staten ook niet dat er aan het reservepotje wordt getornd. Men moet het oog houden op toekomstige tekorten en met klem noet spreker er tegen waarschuwen, de gaspnjs te gaan verhoogen. De heer Grootewal zegt, dat dc reserve is gebruikt voor verhoogde afschrijvingen cn een hooger rentepercentage. Reeds than-- kunnen wij zeggen, dat het geheelc bedrijf na 2 jaar kloppend zal kunnen worden ge maakt zonder Gasprijsverhooging. Dat mout men in elk geval voorkomen, want het Elek trisch bedrijf ligt op den loer. De burgemeester wijst op consequenties voor anderen bij het toestaan dezer uitbrei ding op gemeentekosten en zonder garantie. Besloten wordt dc uitbreiding niet op kos ten der gemeente tot stand te brengen. 14. Adres van de Gooischc Actiegroep tegen Volksverwildering te Hilversum, ver zoekende verschillende maatregelen te ne men op het terrein van het Natuurbad voor de veiligstelling van de zedelijke levens waarden der bevolking met voorstel van B. en W*. (No. 1447). B. en W. stellen voor het adres voor ken nisgeving aan te nemen daar het Gemeente bestuur als overheid zal waken voor de zc- I delijke levenswaarde der bevolking en daar voor de verantwoordelijkheid aanvaardt. I Mej. Funke vindt dit een hooghartig woord. De ervaring heeft geleerd, dat een woord van protest in dit opzicht waarde kan hebben. Zonder protesten Was niet uie groote verbetering gekomen in <Je sla vernij, drankmisbruik en gevangeniswezen. Spr. erkent heel graag, dat er geen) groote misstanden zijn geweest. Er is op het Na tuurbad een sterke prikkel voor excessen, daar is altijd nog een groot gevaar. De heer Nooder ziet in dit adres een on dermijning van het Gezag, daar gepoogd wordt hier inbreuk te maken op de Ge meentelijke autonomie en de Gemeente haar eigen Gezag te ontnemen (vroolijkheid, ge roep: Hij is goed!). Het adres wordt voor kennisgeving aangenomen. 15. Adres van A. Freriks e.a. inhouden de een protest tegen een uitlating van het raadslid Busch in de raadsvergadering van 22 Sept. j.1. inzake het hebben van een „bus je" door het garderobepersoneel bij het Na tuurbad, en verzoekende deze zaak nader te willen onderzoeken en bij onjuistbevinding van de uitlatingen van den heer Busch, zulks openlijk te willen verklaren (No. 3174). De burgemeester zegt, dat de Raad geen vergadering is waar dergelijke protestent kunnen worden behandeld. Dit is een' adres van burgers, houdende bezwaren tegen de uitlatingen van een Raadslid in de Raads vergadering. Als men meent beleedigd te zijn, zijn er andere organen* waaTtoe men zich kan wenden en, daarom geeft spr. in overweging het adres thans hier te depo- neeren. Dc heer Nooder meent, dat het Natuur bad een gemeentelijke instelling is en dat men daarom over dit geval wel wat anders mag denken. Klachten wegenis beleediging geven hier niet, want daarvoor is de heer Busch als Raadslid onschendbaar. De heer de Nies zegt, dat cr toezegging is gedaan cei> onderzoek in te stellen over de aantijgingen van den heer Busch. Door dat hij deze menschen heeft beschuldigd van onbehoorlijke handelingen, hebben die menschen een kans gekregen op niel-bc- noeming voor de toekomst, hoewel ze hun werkzaamheden tot tevredenheid hebben vervuld. De burgemeester zegt, dat toch zoo met een de stichting optreedt en de gemeente met die zaak niets meer te maken heeft. Spr. wil dus dit verder maar aan het toe komstige bestuur overlaten. De heer Gasille meent, dat het voor beide partijen van belang is opheldering hierover te verkrijgen. Men moet dit adres maar niet zoo botweg afwijzen. Mej. Funke zou cr ook prijs op stellen als de betrokkenen gerehabiliteerd worden als dc aantijgingen onjuist blijken, terwijl, in dien hun schuld zou blijken* dc heer Busch gerehabiliteerd wordt. De burgemeester meent, dat alle Raads leden wel eens wat zullen hebben gezegd, wat een ander onaangenaam is, doch de Raad der gemeente is geen opperste Raai om daarover tc oordeelen.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1