TELEFUNKEN PHILIPS Waarheen (1 Radiotoestel Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag U regelt GAS zooals U wiltl 't Is eigen schuld als 't wordt verspild H. J. M.v. d. WEERO PAX FILMS Kerstmis nadert en Nieuwjaar (omzetbelasting) Techn. Bur. H. SCHUIJFF WONINGBUREAU P. MAN - SOESTDIJK Naar verbetering der Inter nationale Verhoudingen. Wa ld o rp-Rad io Zijn Excellentii de Nathals 0e groots Overwinning Ingezonden - OFFICIEEL SERVICE-STATION - EERSTE SOESTER BEGRAFENIS-ONDERNEMING Begrafenissen - Transporten - Crematie's No 100 (Gegarandeerde oplaag 3000 exemplaren) Ean in Twintigste «laargang Zaterdag 16 December 1033 BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIËN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS- EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.». k. BUREAU UITGA' E: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ f.h. 8. v. I0VEHKAIIP ADVERTENTIËN: VAN 1~5 REGELS 75 CTS., ELKE REGEL MEER 15 CTS" GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS 1— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST REDACTIE- ER AON.-ADRES: v. WEEDESTR. 7 - TEL. 962 - GIRO 161165 HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART 15 VAN DE AUTEURSWET 1912 - (STAATSBLAD No. 380) Dll nurnmwr beslaat uit 2 bladen. 1. Het is nog maar heel kort geleden, dat internationaal de stelling werd aanvaard, dat het economisch internationalisme, de onderlinge verbondenheid der naties door het internationale ruilverkeer, de beste waarborg voor den: vrede vormde. Alle ecopomisten waren het cr feitelijk over ééns, dat in onzen tijd van ver doorgevoer de productie-verdeeling, met daaraan pa rallel loopend de inkrimping van afstan den door snelverkeer en het gebruik van Radio, waardoor afzet op de wereldmarkt werd vergemakkelijkt, het beginsel van na tionale zelfgenoegzaamheid absoluut ver ouderd was en uit den booze. Men wees er op, dat het verderfelijk was om in elk land een eigen industrie kunstmatig in het leven te houden, tenslotte met de gelden afkom stig van consument en belastingbetaler. Men maakte duidelijk, dat het eene land, dat bepaalde producten door gunstige lig- ding 't meest economisch kan produceeren, het andere land, dat weer andere producten goedkooper en beter kan leveren, noodig heeft, precies zooals in elke kleine gemeen schap, in dorp of stad, de kruidenier van den bakker moet koopen en de bakker van den slager en de kleermaker van den groente boer, enz. Doch onder den invloed van de voor een m naar RADIO - TECHN. BUREAU civ. ing. o.a. Hoofdagentschap: Radiotoestellen voor Ultra korte-, korte- ent lange golf - Krachtverster kers van 25-400 watt, met daarbij be- hoorende luidsprekers Vraagt demonstratie HEUVELWEG 42 - SOESTDIJK z.g. crisis en nog een aantal andere facto ren, die we hier op het oogenblik buiten be schouwing laten, begon het eene land na het andere de invoer te beperken en daar door een vicieuze cirkel te openen van maatregelen en tegenmaatregelen, welke ten slotte eenomvangaannamen, dat elk land eindelijk probeerde uitsluitend en al leen op eigen beenen te staan. Een en ander had natuurlijk tengevolge, dat de verhou dingen tusschen de landen er niet bepaald op verbeterden, en door deze handelsbe lemmeringen de stemming dikwijls zeer ge ïrriteerd werd, hetgeen een bewijs temeer opleverde, hoezeer een onbelemmerd inter nationaal handelsverkeer tot goede ver standhouding en vrede bijdraagt. Maar in- tusschen wierpen de economisten het roer om en begonnen op de gevaren voor den wereldvrede te wijzen, welke aan een vrij ruilverkeer van goederen en kapitaal tus schen de landen verbonden waren, en dus begonneni de economisten te betoogen, dat ieder land feitelijk moest probeeren zich uitsluitend tot zijn eigen markt te beper ken. II. Indien inderdaad dit laatste waar zou zijn, dan zou het op het oogenblik toch wel langzamerhand tijd moeten worden, dat de ze argumenten door de praktijk bewezen werden. Immers al ruim 2 jaren, sedert En geland den. gouden standaard in September 1931 opgaf, heeft de wereld niet anders ge daan dan zich in verschillende nationale economische eenheden teruggetrokken. En de geprikkeldheid in de stemming tusschern de verschillende landen en de verslechte ring der internationale verhoudingen vor men nu niet bepaald een overtuigend be wijs voor de beweringen der nieuwe eco nomische school, dat nationale economi sche zelfgenoegzaamheid den vrede bevor dert. Bovendien, wanneer men even verder denkt, dan ziet men al gauw, dat econo misch nationalisme, met aanheffing van de leuze, dat het eigen binncnlandsche fabri kaat of product het allerbeste is, al heel spoedig leidt tot cultureel nationalisme. En tot welk een zelfoverschatting en onver draagzaamheid de tot het uiterste doorge dreven nationale zelfverheerlijking voert, daarvan geeft de ontwikkeling in het land van Hitier een weinig opwekkend voor beeld. III. In den allerlaatsten tijd echter, ziet men bemoedigende symptomen opduiken, die er op wijzen, dat men van de tijdelijke dwalingen terugkeert en de zaken langza nierhand weer in een wereld-verband wil zien. Inderdaad is dit ook een zuiver lo gische ontwikkeling. De mensch heeft zich - KLUCHT IN 6 ACTEN OP VERZOEK HOOT G1BSON In Wild West] in 5 acten. Unlversal Picture. - DINSDAG a.s. 8 uur, in de kleine zaal van Religie en Kunst. Entree f 0.60, 0.40 en f 0.25. opgewerkt van uit den oerstaat tot het ge zin, daarna kwam de volksstam, vervol gens de natie, daarna de staat en tenslotte dc wereld. De heele ontwikkeling van on ze beschaving, van onze verkeersmiddelen, van luchtvaart, Radio, enz. enz. duidt op een wereldverband en op uitwisseling en verkeer van goederen en gedachten tus schen ook de verst-afgelegen deelerc van het groote wereldrijk. Een van deze bemoe digende verschijnselen is de nieuwe samen werking tusschen Amerika en Rusland. Ge heel afgezien van de internationale politieke beteekenis kan men hiervan een verleven diging van den Russisch-Amerikaanschen handel verwachten. Rusland is nog steeds een bodemlooze put, wat betreft de afname van industrieele producten. De Russische industrie is nog op geen stukken na in staat aan ook maar de allerprimitiefste be hoeften van de 130 millioen Russen te vol doen. Wanneer men Rusland maar in staat stelt om zijn betalingen op langen termijn te doen, kan men voor practisch gesproken onafzienbaren tijd enorme hoeveelheden producten van den meest verscheiden aard in Rusland afzetten. Amerika bezit voldoem- de kapitaal om dezen afzet op langen ter mijn te financieeren. Een belangrijke ople ving voor den Amerikaanschen handel en industrie kan hiervan het gevolg zijn. En geland zal dan eveneens trachten den, on- verzadiglijken Russischen afnemer voor zich te winnen, en het gevolg kan zijn, dat hierdoor de ban van de verlamming van het internationale ruilverkeer verbroken wordt en men aldus aan den vooravond staat van een: algemeene verbetering. Met behulp van de vele kostbare, doch waardevolle lessen in wereldeconomie van de laatste ja ren, speciaal op het gebied van de produc tieregeling, enz. moet men dan toch in staat zijn deze verbetering in goede banen te leiden, en aldus dern grondslag te leggen voor een meer permanenten vorm van. al gemeene welvaart. FLORIS C. (Nadruk verboden). Buiten verent woordelijkheid der Redactie - DE RIOLEERING EN DE RIOOL BELASTING. Art. 13 van de Aanlegbelasting-verorde- ning zegt: Onder rioleering van openbare wegen wordt in deze verordening verstaan het urengen in deze wegen van overdekte on- deraardsche kanalen tot afvoer van huis- erfwater, faecaliën en/ ander vuiligheden, welke laatste uitdrukking inmiddels door ccne meer parlementaire, (welke, weet ik niet) is vervangen. leder zal het er wel mede eens zijn, dat het overbodig worden van zink- en beerput ten mèt den aankleve van dien, als kosten van schoonmaken en de vergezellende min der aanlokkelijke geuren, werkelijk een of fer waard is, doch er is een groote „maar" bij. Kan het optimisme, door onze bestuur ders in deze aangelegenheid getoond, in een daad worden omgezet? Kritiek op een daad, die reeds tot uitvoe ring kwam, is gemakkelijk maar niet doel treffend, omdat de fouten, die te voorschijn ijn getreden,, zelfs zeer gemakkelijk kunnen gesignaleerd worden, doch dan slechts zijn goed te maken ten koste van wellicht groote geldelijke offers. Nog steeds geldt ons oude spreekwoord: „voorkomen is beter dan genezen. Daarom wensch ik een „opbouwende" kritiek te leveren welke de gemeente aan merkelijke offers kan sparen. Men begrijpe daaruit tevens, wat opbouwende kritiek nu werkelijk is; dat is geenszins het lainentee- ren bij het lijkje van het verdronken kalf Wie eenigszins beseft wat eene rioleering bcteekent, zal begrijpen, dat zulks niet is het in den grond stoppen van een ongeli miteerd aantal rioolbuizen tot een prijs k raison van zooveel gulden per strekkende meter. Wanneer men de plaatsing van rioolbui zen langs Nieuweweg, Beukenlaan, Birkt str. enz. heeft gezien, welke k niveau langs het wegdek zijn gelegd, stuit men dadelijk op de onsystematische plaatsing, wanneer deze ook. als riool voor afvoer van faecaliën e.d. zijn bedoeld. Aanvankelijk meende men dat deze uitsluitend dienden voor directe af voer van water van het wegdek en zou men zich kunnen vereenigen met de wijze van plaatsing, behoudens het op den duur on vermijdelijk verstoppen door ingevoerd zand enz. In zekeren zin dienen zij thans als vervanging van de vroegere greppels, en berusten beide, voor zoover zij niet uit monden op slooten of afvoeren op absorb- tie van den bodem, welke in dat opzicht in Soest in eene gunstige conditie verkeert. Intusschen blijft het een open vraag of al leen het aesthetisch verkregen effect door deze ondergrondsche afvoerkanalen in alle gevallen opweegt tegen de financieele las ten.. Wanneer men eene rioleering voor af voer van faecaliën enz. in eene uitgebreide gemeente als Soest, met hare groote niveau verschillen wil tot stand brengen, dan dient men eerst een uitgewerkt plan te maken met nauwkeurige 'bepaling van de ligging der wegen boven; A.P., de plaatsing en uitmon ding der hoofdriolen en last not laest, de bemaling. Ik laat mijn neus en ooren afsnij den als eem dergelijk' uitgewerkt plan bij gemeentewerken aanwezig is, terwijl men met dat al toch reed.1 duchtig met het aan leggen eener roleering bezig is. Wel is waar blijkt uit de gemeenteraads verslagen, toen de verbetering van den Noorderweg ter sprake kwam, dat men zich aldaar de uitmonding van de rioleering heeft „gedacht", waaruit het ontbreken van een vastgesteld plan met kosten-begrooting vrijwel als vaststaand mag worden be schouwd, doch ook de wijze en plaats van uitloozing ligt nog in nevelen. Men lieeft de keus tusschen vloeivelden of loozing op de Eem. Vloeivelden geven een ondragelijken stank, zoodat de keus van een, gescnikt veld In verband met heerschende winden en afstand van bewoonde streken nauwkeurig overleg behoeft, terwijl voor loozing op de Eem toestemming wordt vereischt van de betreffende autoriteiten. Heeft men zich van die toestemming bij voorbaat verzekerd? Zonder gelegenheid tot loozing valt toch immers het geheele rioleeringsplan! Voor 'de bemaling is noodig één zeer groot gemaal, doch het kan zeer goed noo dig blijken, dat twee gemalen noodig zijn, één aan de Oostgrens en één aan de West grens der gemeente, terwijl ook waterin- vocr aan de beginpunten van de hoofdrio len noodzakelijk is. Voor invoer van spoelwater zal men ge bruik moeten maken van de waterleiding, met daarmede gepaard gaande kosten, of een speciaal pompstation moeten vestigen^ tenzij misschien het riool langs de Soester- bergschestraat voldoende capaciteit en schot heeft om het uitgepompte water uit het na tuurbad deze taak te laten vervullen. In waterrijke streken, bijv. te Rotterdam, wordt doorspoeling van de hoofdriolen ver kregen door het overtollige gracht- en sin gelwater, afkomstig van hemel- en inge voerd ververschingsvvater, door deze riolen af te voeren, waardoor ook de noodige ver dunning voor het uitmalen wordt verkre gen. Bepaalt men/ zich tot één groot gemaal, dan zal het hoofdriool moeten liggen in het laagste gedeelte van de gemeente en om den geheeien voet van de Eng. Het traject zou aan globaal de volgende route moeten vol gen: Ferd. Huycklaan, dwars door de 'Zwar te weg en het naastgelegen bouwland reent- uit naar den Brinkweg en verder Nieuwe- steeg, thans Stadhouaerslaan, en vandaar dwars door de landerijen naar de Eem; an- derzijdsch van de Eng zou een tracé moe ten worden gekozen op eenigen afstand ten zuiden van Nieuweweg en Beukenlaan, (ni veau verschil) terwijl verder gevolgd zou kunnen wordenl Laanstraat enz. naar Noor derweg en Stadhouderslaan. Terrein-insnijdingen van minstens 2 M. tot 5 k U M. diep zijn dan nog niet te ver mijden. Ruw geschat zou dit hoofdriool een leng te hebben van 12 k 13 K.M, De kosten hier van plus een stoomgemaal van voldoende capaciteit zouden reeds eenige tonnen gouds verslinden, vermoedelijk blijft dit niet on der een half millioen. Stel dat de gemeente deze kosten wel kan dragen, terwijl de kosten van de zijriolen langs de wegen uit eene rioolbelasting wor den bestreden, dan nog stuiten wij weer op andere groote moeilijkheden. Nemen wij de ringwegen om de Eng, als Burg. Grothestraat tot en met Kerkstraat, Nieuweweg, en-z. Aan de Engzijde, dus den hoogen kant, hebben de huisuitloozingskanalen of sprui ten, voldoende schot op een normaal gele gen rioolbuis. Voor de tegenoverliggende zijde, den lagen kant dus, moeten de riool buizen minstens 3 M, worden ingesneden voor verkrijging van voldoende schot in de spruiten. Dergelijke diepe ligging vormt eene ernstige belemmering voor de noodza kelijke periodieke reiniging. Wat voorts de betonwegen aangaat, daar zal men ter weer zijden van den weg eene rioleering moeten aanbrengen, wijl men toch onmogelijk aan- slutingen onder het wegdek door, naar de overzijde kan tolereeren. Men diene fouten, als met het Natuurbad gemaakt, te vermijden. Begint men aan een dergelijk object, dan kan men, wanneer hel tegenvalt, niet halverwege eindigen. Een doelmatig rioolstelsel voor onze uitgestrek te gemeente, zal een: reuzen kapitaal ver gen, terwijl ook de aanmerkelijke exploita tiekosten voor schoonhouden en bemaling het gemeentebudget ernstig zou bezwaren. Dus dan de rioleering maar ongedaan la- ten? Indien de kosten na ernstig onderzoek f werkelijk te hoog blijken om op te wegen tegen de verkregen' voordeelen, dan zeker ter zijde stellen, nu het nog tijd is. Twae gunstigs factoran om zich nog hedan aan modern radio apparaat aan ta schaffen. Elk gswenscht type van TELEFUNKEN of PHILIPS voorradig. Vraagt inlichtingen en demonstratie bij v .Weedestraat 46 Soest Telefoon 487 Fa. M. HAKS en WED. D. HAKS, Opgericht 1899 TELEFOON 731, 692, 982 D. HOOLWERF, Dir., Heuvelweg 18 Dan ook voorzichtig met het begraven van een inproductief kapitaal aan rioolbui zen, waarin reeds nu op clandestiene wijze hier of daar keukenwater en misschien ook beer wordt afgetapt! Waar moet dat heen, wanneer zulks in een doodloopend riool geschiedt! Blijkt eene rioleering ondanks alles wèl uitvoerbaar, welnu, dan ook goed werk verricht en de nu te leggen, rioolbuizen reeds zoodanig gelegd, dat zij ook aan hun ne toekomstige bestemming onmiddellijk kunnen voldoen. Zonder goed uitgewerkt plan, kan dit echter onmogelijk! M. C. VAN DER PLAS. ANTI COMMUNISTISCH VERBOND. Ik stel er prijs op, dat een onjuistheid, meer een onvolledigheid, in het verslag van de vergadering van het A.C.V. wordt ge rectificeerd. Er staat, dat de eigenaar van Pax Films de rolprent „Het Signaal des doods" afdraaide. Inderdaad, doch hier wordt ten onrechte de meening gewekt dat de rolprent zelf eigendom is van het A.C.V. Dat is onjuist. De film is eigendom van ondergetekende. Ook zijn er geen foto's geprojecteerd uit Mexico en Spanje. NIEVEEN. enz. Spijkert de zonderlingste vlaggen aan de zonderlingste masten. Raast en tiert maar bewijst NIETS. Zijn betoog samen vattend gelooft de schrijver in een komend wereldcommunisme en een menschheid rijp voor de verlossing. Waarmede ontkent wordt de grondstelling dat het menschdom door de zondeval geen Paradijs op aarde meer te verwachten heeft. Ontkent wordt nee gansche verlossingswerk. Er wordt in geprofeteerd op de zonderlingste wijze. Wat begrijpelijk is, wanneer men bedenkt dat de schrijver zich ook al waagde aan een geschrift: „Eenvoudige gesprekken over het toekomstig leven." Het leven» dat geen mensch gezien, geen oor gehoord heeft, en in geen menschenhart is opgekomen." De heer Boschman is echter vertrouwd met het toekomstig leven. Waarom ook niet. Deze geweldige meneer zegt over Colijn en Slo- temaker de Bruine: dat men het hen niet kwalijk mag nemen/ dat ze ons met alle kracht van het christendom zoeken af te houden." verder: „datgene, wat het Evan gelie van Christus ons oplegt, is een vree- gelijk iets." Toen ik dat gelezen had, heb ik mijzelf in den arm geknepen. Ik wks wak ker. Het is dwaas voor een mensch neer te knieleni: het is krankzinnig om mee te doen aan een hersenlooze Hitlervereering. STEENHOFSTRAAT 5 TELEFOON 300 Aan- en verkoop van Villa's, Landhuizen, bouwterreinen, onroe rende goederen, etc. Gratis advies en inschrijving Assurantiën en Hypotheken. Sluit verzekeringen op leven, brand, inbraak, storm, glas, etc. etc. tegen billijke tarieven „CHRISTUS EN HITLER'' is de min of meer hersenlooze en wezen- looze titel van een voos penne-produkt van een zekere Hilbrandt Boschma. En dat zon derlinge werkje beleefde een zevende druk. Reeds de combinatie van namen wijst op een.' hopelooze onkunde in de waardeering van namen. Een volkomen depreciatie van de waarden. Het is lichtelijk dwaas, zulk een combinatie van namen, zooals ook dwaas was de gekozen tekst van een der Vrijz. Predikanten onlangs die het had over „na Adolf komt Israël". Hitier zelf zou op dat alles antwoorden: „te veel eer". Het is zonde van den tijd om de geheele brochuri te gaan bespreken. Ieder weldenkend mensch heeft reeds genoeg ervan, wanneer hij op de eerste bladzijde leest dat Krishna Murti een Heiland is, en hetzelfde gezegd wordt vanMussolini, Lenin, en Stalin, en dan Hitier. Al deze combinaties en opsommingen: zijn een Godslastering te gen Jezus, den Gekruiste. Wanneer de weeë zoetelijke Krishnamurti, die opgefokt is door den> homosexueel Leadbeater als een Heiland wordt voorgesteld, dan kan men tevens de terzaké-kundigheid ontsluie ren van den schrijver van dit pamflet. Ze ker, men behoeft niet te ontkennen dat er een soort Hitlercultus is ontstaan. Dat lich telijk getikte juffrouwen en, meneeren in aanbidding zwijmelen voor den mensch Hitier. Dat deden ze voor Napoleon ook, en voor Bismarck, en anderen. Ze doen het zelfde voor Josephine Baker, Jeanette Mc Donald, Greta Garbo en anderen. En toch zal niemand het bestaan om deze combina tie neer te schrijven: „Christus en Rudi Va- lentino". Het is zonde van het papier dat voor dit schriftuur gebruikt is. Het gegeven is geschreven door een geest geïnspireerd door een volkomen geïnfecteerd brein. De schrijver schrijft over democratie, zonde, Derde Rijk, Hitier Christus was de zoon van een timmerman. „Hitier was ingeschreven Lid van een club je, tien jaren geleden, van politieke bier drinkers." (hm. hm.). Petrus was een arme visscher. Ik zelf ben totaliter een niemen dal. Wie zijt gij: mensch, dat gij een oor deel suggereert te kunnen vellen over een man, die, hoe dan ook, het wel en wee van iö millioen menschen in de hand heeft. Een 'til gebed voor hem is beter dan Uw ge- xrijsch. En ook practisch christendom. NIEVEEN. DIEREN-ASYL. Bij de opening van het Asyl, zeide de Voorzitter van de Baarnsche Dierenbe scherming o.m. „en het locaal kan ook ver warmd wordenl". Ja, dat kan, maar t wordt niet verwarmd. Nu waren er juist met die strenge vorst eenige honden in. Men kan zich voorstel len), wat een koude die dieren geleden heb- oen, als men weet, dat die honden van het bevroren cement in koude onverwarmde hokken komen. Een hond, die bij een dierenvriend een goed tehuis had gevonden, was de eerste dageni dan ook ziek, van de daar geleden koude. Het is te hopen, dat die arme zwervers (die toch al zooveel moeien ontberen), spoe dig een verwarmde ligplaats krijgen. DIERENVRIEND. VOGELLIEFHEBBERS. Woensdag 20 December houdt de Veree- niging van Vogelstudie te Baarn, aangeslo ten bij de Nederlandsche Bond van Ver- eenigingen van Vogelliefhebbers, een pro- paganda-avond. De heer van Uchelen, redacteur van het

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1