TELEFUNKEN PHILIPS Nieuws- en Advertentieblad Verschijnt Woensdag en Zaterdag LEVENSINHOUD. Aanbieding gemeente-en bedrijfs- begrootingen voor het dienstjaar 1934. Kerstmis nadert en Nieuwjaar (omzetbelasting) Techn. Bur. H. SCHUIJFF Een en Twintigste Jaargang Woensdag 20 December 1933 UITGAVE: N.V. EERSTE SOESTER ELECTR. DRUKKERIJ v.h. 8. v. d. 80VE8XAMP REDACTIE- EN AOM.-ADRESv. WEEDESTR. 7 - TEL. S62 - GIRO 161165 Bekendmakingen Officieel - OFFICIEEL SERVICE-STATION NO 101 (Gegarandeerde oplaag 3000 exemplaren) BUREAU VOOR ADMINISTRATIE: VAN WEEDESTRAAT7 - SOESTDIJK ADVERTENTIÉN EN INGEZONDEN STUKKEN WORDEN INGEWACHT TOT UITERLIJK DINSDAGS. EN VRIJDAGSMORGENS 10 u.a. h. BUREAU ADVERTENTIÉN i VAN 1-5 REGELS 75 CTS.. ELKE REGEL MEER 15 CTS' GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE, BIJ ABONNEM. KORTING ABONNEMENTSPRIJS f 1— PER DRIE MAANDEN, FRANCO PER POST HET AUTEURSRECHT VAN DIT BLAD WORDT UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN OVEREENKOMSTIG ART 15 VAN DE AUTEURSWET 1912-(STAATSBLADNo.380) ^9 BEKENDMAKING. REGELING INZAKE HUISSLACH TINGEN. Burgemeester en Wethouders van Soest brengen, ter kennis van belanghebbenden, dat met ingang van 11 December j.I. is in werking getreden de Ministerieele Crisis- Huisslachtingeni-beschikking 1933; dat zij die ingevolge art. 3 van het Cri sis-Varkensbesluit 1933 in het bezit zijn of nog zullen worden gesteld van een acte van vrijstelling van de verschuldigde heffing, telkens wanneer zij tot slachting wenschen over te gaan ten minste vier dagen te voren het Gemeentebestuur van dat voornemen moeten verwittigen, met gebruikmaking van .-eene kennisgeving volgens den inhoud van het formulier aan de acte van vrijstelling gehecht; dat bij gebreke van die kennisgeving aan degene, die in gebreke is, geene acte van vrijstelling voor eenig volgend kalender jaar wordt verleend, onverminderd de ter zake in te stellen tucht- of strafrechterlijke vervolging. Voor deze gemeente bestaat gelegenheid tot het aanbieden en afstempelen der ken nisgeving hiervoren bedoeld, iederen werk dag van 9 tot 10 uur v.m. en van 1.30 uur tot 2.30 uur n.m., de Zaterdagmiddag uitge sloten, aan het Kantoor van den Keurings dienst aan den Lange Brinkweg, alhier. Burgemeester en Wlethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van M. Hornsveld, wonende Nieuwerhoekstraat 4, om op/in perceel, kadastraal bekend in sec tie A., No. 2141/2142 gelegen aan de Van Weedcstraat een autogarage met herstel plaats voor automobielen te mogen oprich ten door hen is ingewilligd op 12 December 1933. Soest, 14 December 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Soest maken bekend, dat het verzoek van E. J. Holtrust, Van Weedestraat 3, te Soest om op/in perceel, kadastraal bekend in sectie H. No. 4052 gelegen aan de van Weede straat No. 3 een inrichting voor het maken van bouillonproducten te mogen oprichten door hen op heden is verdaagd. Soest, 15 December 1933. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, G. Deketh. De Secretaris, J. Batenburg. Liefde en waardeering voor het goe de en edele verleent glans aan ie- mand's leven en geeft het rijkdom. JOHN. S. HUEBSCHMANN. Een beetje meer cultuur zal de nau we begrenzingen van den egoisti- schen geest neerhalen, zal den menschen leeren over zich zelf te la chen en met andere menschen te la chen; en zal hun sympathie en be grijpen van de menschheid in haar geheel verdiepen, door een wijze en uitgebreide gemeenschap met de groote zielen der menschheid. PROFFESSOR J. DU PLESSIS. Er is ongetwijfeld nog nimmer zooveel geleerdheid in de wereld geweest, zooveel mogelijkheden en kanalen voor het verwer ven van kennis op bijna elk denkbaar ge bied, als tegenwoordig. En men kan zich wel eens schuchter afvragen of al de ze kennis en al deze geleerdheid er feitelijk wel zooveel toe heeft bijgedragen om het geluk der menschen te verhoogen, in even redige mate met de toeneming van de ken nis. Want dit zou toch het geval moeten zijn aangezien alle menschelijke streven en dus ook al dit streven naar geleerdheid uit eindelijk gericht is op het verwerven van geluk. We zullen een regelrecht antwoord op deze schuchtere vraag maar liever achter wege laten en slechts uitdrukking geven aan het vermoeden, dat het met dit verhoog de geluk der menschen nu niet zoo bijster gunstig gesteld is. En dat het leven door het verwerven van louter stoffelijke kennis niet buitengewoon aan inhoud heeft gewon nen,. De zaak is, dat maar al te dikwijls twee soorten opvoeding door elkaar worden gehaald, de opvoeding van het menschelijke gemoed, welke men karaktervorming noemt en de opvoeding van de menschelijke ge dachte uitsluitend tot het verwerven van kennis. En dit laatste heeft niets met ka rakter te maken. Hoewel karakter steeds, altijd en overal het allervoornaamste voor den mensch zal blijven. Zooals iemand on langs eens opmerkte: „Ware opvoeding moet het instrument zijn, waardoor alle vraagstukken worden opgelost. Ware opvoe ding houdt zich met 't absolute bezig en heeft begrijpen tot doel. Verkeerde opvoeding heeft het uitsluitend verwerven van kennis tot doel. Ware opvoeding stelt den student in staat intelligentie tot uitdrukking te bren gen. Verkeerde opvoeding cultiveert slechts een, intellect. Intelligentie kenmerkt zich door eenvoud, welke immers het kenmerk van waarheid is. Daar is niets ingewikkelds Een man of vrouw mag over veel boe kenwijsheid beschikken, dus een zooge naamd intellectueel zijn, maar daarom is hij nog niet intelligent. Academische graden en diploma's en het systematisch verwerven van boekenkennis verschaffen het individu nog geen intelligentie. Ze verschaffen hem slechts handige gereedschappen, welke ge bruikt kunnen worden bij het toepassen van intelligentie. We zien heden ten dage het resultaat om ons heen van veel ver keerde opvoeding. Vele menschen in deze wereld zijn ongelukkig, juist door deze verkeerde opvoeding, onjuist onderwijs, dat uitsluitend gericht was op het verwerven van kennis, doch dat het karakter geheel buiten beschouwing liet. Het gevolg is geweest, dat al het stoffelijke rede neeren hopeloos in het honderd is ge- loopen; strijd, twist en oneenigheid tus- schen naties en volkeren zijn er het gevolg van geweest, uitsluitend omdat bij al te veel menschen het ware karakter ontbrak en er dus geen geestelijke kwaliteiten aanwezig waren, die de razernij £an het intellect kun" nen bedwingen. Het is daarom volkomen -terecht, dat er meer en meer de aandacht op wordt gevestigd, dat we niet de beschou wing en aanvaarding van geestelijke din gen en geestelijke waarheden moeten bewa ren voor den Zondag alleen, terwijl wij ge durende de overige zes dagen van de week volgens een geheel anderen standaard le ven. Wij hooren in dezen tijd zooveel over den gouden standaard, den zilveren) stand aard, en den dubbelen standaard, enz. We dienen ervoor te waken, dat we er in ons leven geen „dubbelen standaard" op na hou den, één voor Zondag en één voor door de week. De ingewikkeldheid van onze ge dachten, welke zoo zeer bevorderd is door de stoffelijke opvoeding, door opvoeding uitsluitend ter verwerving van materieele kennis, liefst nog onder de holle zinspreuk van „kennis is macht", moet plaats maken voor „eetVvoud van denken en geestelijke waarheid", welke verworven wordt door ware opvoeding, door karaktervorming, door loutering van het karakter, waardoor het leven een inhoud verkrijgt en een rijk dom, welke men vroeger voor onmogelijk zou hebben gehouden. FLORIS C. (Nadruk verboden). Wij hebben de eer Uwen raad hierbij aan te bieden de ontwerpen van de gemeente- begrooting en van de bedrijfsbegrootingen het dienstjaar 1934 betreffende, alsmede het ontwerp der begrooting van maatschappe lijk hulpbetoon voor het dienstjaar 1934, vergezeld van de noodige toelichtingen,. Op den bij de begrooting 1933 ingeslagen' weg van bezuiniging is voor 1934 voortge gaan; zoo zijn ook voor 1934 de subsidies evenals voor 1933 met 10 vermindering uitgetrokken, behalve die voor de instellin gen van weldadigheid, terwijl enkele subsi dies, die in 1933 nog waren beschikbaar ge steld, niet in het ontwerp der begrooting 1934 zijn opgenomen. Evenmin zijn daarin opgenomen de vacantietoelagen der ge meentearbeiders. Voorgesteld wordt deze toelagen met ingang van 1 Januari 1934 in te trekken. In een tijd van versobering be hoort naar de opvatting van ons college toekenning van zoodanige toelagen, achter wege te blijven. Voorts hebben wij op daar voor in aanmerking komende posten der ontwerp-begrooting zooveel mogelijk be zuinigingen toegepast. Bij de opmaking van het begrootingsontwerp is het ons streven geweest in deze moeilijke tijden de ingeze tenen der gemeente niet met meerdere las ten in den vorm van belastingen te bezwa ren. Te meer bestaan daartegen bedenkin gen nu de rijksbelastingen aanzienlijk zijn verhoogd. Het stemt ons college daarom tot voldoening te kunnen mededeelen dat wij in ons streven zijn geslaagd en U, on danks de zware offers die tengevolge van de buitengewone tijdsomstandigheden van de gemeentefinancien worden gevraagd, een sluitende begrooting te kunnen aanbieden zonder dat tevens voorstellen tot belasting- verhooging mooten worden gedaan. In de U aangeboden ontwerp-tfegrooting is reke ning gehouden met de bij missive van 4 No vember 1933 No. 20820 afd. B.B. van denj minister van binnenlandsche zaken mede gedeelde verlaging voor het jaar 1934 van het subsidie van het rijk in de uitgaven, voortvloeiende uit de gemeentelijke steun regeling en de werkverschaffing met rijks subsidie. Voor 1933 werd in de begrooting geraamd een subsidie van het rijk van 40 in de zoo juist vermelde uitgaven; met in achtneming van bovengenoemde missive kan dit subsidie voor 1934 op geen hooger percentage dan 25 worden aangehouden. Een andere factor van verstrekkende betee- kenis voor de gemeentelijke financiën is de aanneming op 21 November j.1. door de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het wetsontwerp tot vermindering der uitkee- ring uit het gemeentefonds, bedoeld in ar tikel 3, onder b, der wet van 15 Juli 1929 (Stbl. No. 388), indien althans dit ontwerp ook door de Eerste Kamer der Staten-Ge neraal wordt aangenomen en door Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden wordt goedgekeurd, aan welke aanneming ert goedkeuring wij intusschen niet twijfe len. Volgens het aanvankelijk door de re geering ingediend wetsontwerp zou blijkens een opgezette berekening de vermindering der genoemde uitkeering voor deze ge meente 8 procent bedragen. Bij nota van wijziging zijn echter uit genoemd ontwerp de bedrijfswinsten gelicht, terwijl boven dien de schaal, vermeldende de percentages van korting, gewijzigd werd. In verband met het buiten beschouwing laten van de bedrijfswinsten is het bedrag der draag kracht voor alle gemeenten des rijks per inwoner, dat door den minister van bin nenlandsche zaken aanvankelijk was ge raamd op f 27.49, nader door dien minister geschat op f 21.38. Aangezien bij de bepa ling der draagkracht per inwoner voor de ze gemeente geen bedrijfswinsten konden worden medegerekemd, daalde het bedrag der draagkracht per inwoner voor deze ge meente, door ons becijferd op f 28.69, niet. Vertegenwoordigde aanvankelijk de draag krachtper inw. der gem. Soest rond 104% van de draagkracht p. inw. van 't rijk, na evemgenoemde wijziging van het wetsont werp is de genoemde draagkr. gestegen van rond 104 tot rond 134 Als gevolg hiervan en van de wijziging van evenge- noemde schaal stijgt de vermindering der uitkeering uit het gemeentefonds voor de ze gemeente van 8 tot 16 Indien het bo venbedoeld wetsontwerp wet wordt, ver valt voor het uitkeeringstijdvak 1934/1935 de vermindering, die reeds krachtens art. 1, eerste lid der wet van 18 Maart 1932 (stbl. No. 104) voor de uitkeeringstijdvakken 1932/1933 en 1933/1934 op de uitkeering uit het gemeentefonds, bedoeld in art. 3, onder b der wet van 15 Juli 1929 (staatsblad No. 388) werd en wordt toegepast. Voor deze gemeente bedroeg deze vermindering f 3344 per uitkeeringstijdvak. Aannemende dat het hier in bespreking zijnde wetsontwerp tot wet wordt verheven, dan zal voor het uit keeringstijdvak 1934/1935 de desbetreffende uitkeering uit het gemeentefonds worden verminderd met 16 van f 124.044.67 is f 19.847.15. Ten laste van de begrooting '34 komt 3/4 gedeelte van deze vermindering zijnde f 14.885.36. Zooals hiervoren reeds is opgemerkt zal de korting ad f 3344 voor het uitkeeringstijdvak 1934/1935 niet meer wor den toegepast. Per saldo zal de begrooting 1934 tengevolge van de van hoogerhand genomen maatregelen dus een bate derven van f 14.885.36 f 2.508 (3/4 van ff 3344) is f 12.377.36. Ook deze tegenvaller is reeds in de cijfers der ontwerp-begrooting ver werkt. Teneinde de primitieve begrooting 1933 te doen sluiten werd voor dat jaar beschikt over de reserve tot een bedrag van f 23.933.28, bij Uw besluit van 10 Augustus 1933 verhoogd met f 2810.tot f 26.743.28. Voor het dienstjaar 1934 is geen beschik king over de reserve ten bate van den ge wonen dienst der gemeente geraamd. Zoo danige beschikking was voor het sluitend maken der ontwerp-begrooting 1934 niet noodzakelijk, omdat dit ontwerp opent met een van den diernst 1932 verkregen batig sal do groot f 25.677. Na de hiervoren gedane mededeelingen willen wij nog enkele aangelegenheden puntsgewijze behandelen. Secretariepersoneel, personeel politie en personeel openbare werken. Voorstellen met betrekking tot dit perso neel worden U aangeboden resp. bij de volgnummers 260, 312 en 392 der gemeente- begrooting. Brandwezen. Evenals voor '33 wordt voorgesteld voor 1934 aan de Vereeniging „Vrijwillige brand weer van Soest" op te dragen het onder houden en schoonhouden der brandweer materialen te Soest voor een vergoeding van f 1000. Eveneens heeft de vereeniging „Vrijwillige brandweer van Soesterberg" verzocht het onderhouden en schoonhouden der brandweermaterialen te Soesterberg op zich te mogen nemen tegen een vergoeding van f 250.per jaar. Wij hebben daartegen geen bezwaar in verband waarmede wij U voorstellen met deze vereeniging gelijke re geling te treffen alss met die te Soest. (Zie volgnummer 320 der gemeentebegrooting). Bij volgnummer 347 der gemeentebegroo ting wordt voorgesteld machtiging te ver- leenen met elk der commandanten der vrij willige brandweerverenigingen van Soest en Soesterberg een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het uitoefenen van het preventief brandweertoezicht tegen een vergoeding voor 1934 voor den comman dant te Soest van f 300.en voor den com mandant te Soesterberg van f 50. Bij nota van wijziging zal U worden voorgesteld den op de begrooting van den kapitaaldienst geraamden post „Kosten van aanschaffing van een automobielbrandspuit voor Soesterberg" ad f 4000 in te trekken, omdat op den dienst 1933 reeds een krediet voor aanschaffing van zoodanige spuit is verleend. Onderhoud en aanleg van plantsoenen. In Uwe vergadering van 21 December 1932 werd besloten ingaande 1 Januari 1933 van maand tot maand voor een maximum duur van één jaar een overeenkomst aan te gaan met J. Kraaijenbrink, boomkweeker en tuinarchitect te Soest tot het verrichten van werkzaamheden en het geven van ad viezen inzake beplantingen tegen een beloo ning van f 100.per maand. Aangezien de diensten van Kraaijenbrink voornoemd door de gemeente nog niet kunnen worden gemist, wordt bij volgnummer 398 der ge meentebegrooting voorgesteld zoodanige overeenkomst ook voor 1934 aan te gaan. Salarisregeling gemeentepersoneel. Bij ons antwoord, op het verslag van de eerste en tweede raadsafdeeling betreffen de het onderzoek der ontwerp-begrooting 1933 hebben wij toegezegd tegelijk met het voorstel tot het toepassen eener tijdelijke korting op de salarissen van het gemeente- personeel bij het georganiseerd overleg aanhangig te maken een nieuwe ontwerp- salarisregeling voor het gemeentepersoneel, waarbij rekening zoude worden gehouden met het opheffen van onbillijkheden. Door verschillende oorzaken en de verwachting, dat van regeeringswege in deze materie eenige richtlijnen zouden worden aangege ven, als gevolg van het onderzoek der re- geeringscommissie Schouten is de opma king der nieuwe ontwerp-salarisregeling uitgesteld. Het ontwerp is echter thans in zoodanig stadium van voorbereiding geko men dat het spoedig bij het georganiseerd overleg kan worden ingediend. Subsidies. De subsidies, die op de begrooting voor 1933 zijn uitgetrokken en tot wederopzeg- gens toe zijn verleend, zijn met de daarop reeds in 1933 toegepaste korting van 10 ook weder in de ontwerp-begrooting voor 1934 geiaamd, echter met uitzondering van de volgende subsidies: a. voor de Model Politievakschool te Hilversum (1933 f 22.50); b. voor „de Goede Strijd", afdeeling Soest van de internationale orde der goede tempelieren (1933 f 45.en, c. voor de plaatselijke jeugdherberg „de Heidebloem" (1933 f 90. Naar de meening van ons college moeten de gemeentelijke uitgaven in deze moeilijke tijdsomstandigheden al schijnen zij onbe langrijk toch zooveel mogelijk worden be perkt. In verband daarmede komen, even- genoemde subsidies in aanmerking om ge schrapt te worden, waartoe wij U bij dezen het voorstel doen. Ten aanzien van het sub a vermelde subsidie voor de Model Poli tievakschool te Hilversum merken wij nog op dat deze inrichting naar ons bij informa tie is gebleken door slechts weinig gemeen ten wordt gesubsidieerd. Voorts is in de gewijzigdef begrooting 1933 voor de afdeeling Soest en omstreken der Nederlandsche vereeniging tot bescher ming van dieren een subsidie geraamd van f 50.waarop voor het jaar 1933 een kor ting wordt toegepast van 10 Om gelijke redenen als hiervoren voor de intrekking van enkele subsidies zijn vermeld, komt dit subsidie naar het oordeel van ons college voor vermindering in aanmerking. Wij stel len U voor dit subsidie met ingang van 1 Januari 1934 te bepalen op f 25.per jaar en daarop voor het jaar 1934 een korting toe te passen van 10 of f 2.50. In het door U genomen besluit tot sub- sidiëering van turnclubs dd. 30 December 1930 en dat tot subsidiëering van de Eerste Soester Voetbal- en Athletiekclub d<L 21 December 1932 is bepaald dat voor de vast stelling van het subsidiebedrag de leden, die den veertigjarigen leeftijd hebben bereikt, niet worden medegerekend. Het komt ons gewenscht voor deze leeftijdsgrens te verla gen en wel tot 21 jaar, zoodat met ingang van 1 Januari 1934 voor de bepaling van het bedrag der subsidie buiten aanmerking blijven de leden, die op 1 Januari van het begrootingsjaar den leeftijd van 21 jaar heb ben bereikt. Naar wij vermeenen ligt het niet op den weg der gemeente om ten be hoeve der lichamelijke oefening van 21 ja rigen en ouderen subsidie toe te kennen omdat velen dezer personen over eigen in komsten beschikken, waardoor zij in staat zijn de aan hun lichamelijke oefening ver bonden kosten zelf te dragen. In verband daarmede stellen wij U voor de desbetref fende bepalingen der bovengenoemde be sluiten te wijzigen in vorenomschreven zin. Bij de vaststelling der begrooting voor 1933 werd ten aanzien van een adres van de afdeeling Soest van de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhou- deniden drank om een subsidie uit de ge meentekas te mogen ontvangen besloten dit adres te behandelen bij de gemeente begrooting voor 1934. Waar U uit het vo renstaande reeds is gebleken dat voorge steld wordt over te gaan tot intrekking met ingang van 1 Januari 1934 van het aan „de Goede Strijd" afdeeling Soest van de internationale orde der goede tempelieren toegekend subsidie, welke afdeeling even eens op het gebied der drankbestrijding werkzaam is, stellen' wij U voor om voor dit doel geen nieuw subsidie te verleenen en derhalve afwijzend op bovengemeld adres te beschikken. Met betreking tot een op 19 Augustus 1933 ingekomen adres van het bestuur der Soester vrijwillige reddingsbrigade om een subsidie uit de gemeentekas te mogen ont vangen ten bedrage van f 100.teneinde uit dit bedrag de aanschaffing van oefen materiaal en verbandmiddelen, alsmede lo kaalhuur te kunnen bekostigen, werd in Uwe vergadering van 22 September j.1. be sloten dit adres in nadere overweging te nemen bij de behandeling van de gemeente begrooting voor het dienstjaar 1934. Aan gezien de stichting van het natuurbad in deze gemeente aanleiding is geweest om tot vorming eener reddingsbrigade over te gaan en( mede gelet op de in het adres voorko mende bereidverklaring van de leden der brigade om op dagen wanneer dit noodig mocht blijken toezicht te houden en even tueel assistentie te verleenen tijdens het ba den in het Soester natuurbad, meenen wij dat wanneer er aanleiding bestaat om tot toekenning van een subsidie over te gaan, deze uitgaaf ten laste van de exploitatie- begrooting van het natuurbad behoort te komen. Wij stellen U daarom voor ons te machtigen het adresseerend be«tuur te be richten dat het zich te zijner tijd met zijn subsidieaanvraag behoort te wenden tót de eerlang in het leven te roepen stichting tot beheer van het Soester natuurbad. Tenslotte heeft de voorzitter van de Poli- tie-radio-commissie te Hilversum zich tot ons college gewend met verzoek een jaar- lijksche bijdrage in de kosten ter instand houding van den politie-radio-omroep te mogen ontvangen. Onder verwijzing naar het bij de begrootingsstukken ter inzage nedergelegd raport dd. 28 October 1933, La. E. No. 419/4 van den inspecteur van politie dezer gemeente, stellen wij U voor aan deze instelling onder de gebruikelijke voorwaar den tot wederopzeggens toe een jaarlijk- sche bijdrage te verleenen van f 10.zon der korting. Belastingen. Zooals reeds gezegd is geene wijziging gebracht in de ingestelde belastingen, noch in de heffingspercentages. De belangrijk ste belastingen, die geraamd zijn, zijn: straatbelasting (5% der belastbare huur waarde). 80 opcenten hoofdsom grondbelasting ge bouwde eigendommen, 20 opcenten hoofdsom grondbelasting on gebouwde eigendommen, 90 opcenten hoofdsom personeele belasting, (wijziging der wettelijke tarieven heeft niet plaats gehad), Twee gunstigs factoren om zich nog heden een modern radio- apparaat aan te schaffen. Elk gewenscht type van TELEFUNKEN of PHILIPS voorradig. Vraagt inlichtingen en demonstratie bij v .Weedestraat 46 Soest Telefoon 487

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1933 | | pagina 1