f 6 „Briefkaarten"-Foto's Z. K. H. PRINS HENDRIK Juist bij het ter perse gaan van dit blad ontvingen wij de droeve mare, dat hedenmiddag 1.30 uur, is overleden. ©^Plaatselijk Nieuws^© MlMM IF 2„= in de bekende prima uitvoering Fotograaf Drost - Steenhofstraat 56 - Tel. 486 Soesterberg j^@ Braobaaptsch Briefke. spoedig mogelijk aan te vangen en tot ontwikkeling te brengen; dat U.E. aan de Stichting Mij. Em Kol. en aan den heer Pijttersen te kennen heeft gegeven, dat verschillende groepen, die hetzelfde doel beoogen, zich gezamen lijk zouden kunnen organiseeren; en trachten de middelen te verkrijgen, om van de uitvoering hunner plannen re delijk succes te kunnen verwachten; dat de FUSIE voor de financiering de zer plannen bereids tot den Minister van Justitie het verzoek gericht heeft eenige geldloterijen te mogen houden, zijnde een der gebruikelijke wegen tot het verkrijgen van groote kapitalen, zonder 's Rijks schat kist hierdoor te bezwaren; dat de FUSIE de vorming van een goede organisatie zooveel mogelijk wenscht te be vorderen; dat zij meent daartoe met meer gevolg werkzaam te kunnen zijn, indien deze or ganisatie het volle vertrouwen van U.E. in de eerste plaats en tevens van de betrokken organisaties met' gelijk streven heeft en dat deze organisatie over de vereischte be kwaamheden en-kwaliteiten beschikt, als mede over de geldmiddelen om de gestelde taak tot een goed einde te brengen; dat in de Haagsche Courant van 6 Juni uit een ondehoud van de Nieuwsbron met de Ministers van Onderwijs en Econo mische Zaken blijkt, dat de vraag is of het particulier-initiatief de taak heeft de Re geering te steunen bij Haar pogingen de sociale lasten te verlichten; dat de FUSIE daartoe het initiatief reeds heeft genomen; dat op grond van het bovenstaande de FUSIE U.E. eerbiedig nadert met het verzoek een goedgunstige beschikking te willen nemen op haar rekest d.d. 5 Mei j.1 aan U.E. aangeboden. Voor de FUSIE; C. F. Abrahams, Voorzitter van het N.V.K.S.' R. Houwink Hzn. Voorzitter der S.M.E.K. 's-Gravenhage, 13 Juni 1934. Gerard Reynststraat 6. DE RIJWIELBELASTING. Thans kunnen wij mededeelen, dat de rijwielbelasting voor het nieuwe belasting jaar, op 1 Augustus a.s. ingaande, niet, zoo- als oorspronkelijk in het voornemen dei- regering lag tot 3.wordt verhoogd. De belasting zal ook voor het komende belastingjaar op 2.50 gehandhaafd blij ven, en op 1 Augustus 1935 eerst 3. worden. dat een diepganggbozogom bovox zoxzeo DEN HAAG. AANBIEDING VAN HET GEDENK RAAM VAN CURACAO. De vorige week Vrijdag werd in het de partement van Koloniën het gedenkraam, aangeboden door de ingezetenen van Cu- ragao, ter herinnering aan het feit, dat dit gebiedsdeel drie eeuwen geleden met Ne derland vereenigd werd, aan den minister van Koloniën. Hierbij waren tegenwoordig de minister Colijn met den secretaris-generaal van zijn departement, alsmede vele hoofdambtena ren en hoofden van dienst van het departe ment en voorts de heeren De Kanter en Zuijdenhoff respectievelijk voorzitters van het Alg. Ned. Verbond en van de Vereeni- ging Oost en West, met de meeste leden van de herdenkingscommissie, welke zich uit deze vereenigingen gevormd heeft. Namens de ingezetenen van Curaqao sprak de heer Schotborgh, oud-administra teur van financiën. ONBRUIKBAAR MAKEN VAN TARWE. De heer Duymaer van Twist, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den minister van Economische Zaken de volgende vragen ge richt: le. Is het juist, dat dezer dagen te Oud- Beijerland, ten aanschouwe van verschil lende personen, die daarover hun ergernis te kennen gaven, 100 ton tarwe voor men_ schelijk voedsel is onbruikbaar gemaakt? 2e. Zoo ja, op grond van welke over weging heeft dan deze handeling plaats ge had? 3e. Schuilt in het onbruikbaar maken van tarwe, met het oog op het feit, dat van den nieuwen oogst nog niet bekend is, of hij voldoende broodgraan voor ons volk zal opleveren, niet het gevaar, dat zich gebrek aan tarwe zal kunnen voordoen? HILVERSUM. TEGEN DIEFSTAL VAN FIETS- PLAATJES. De vorige week heeft op „Zonnestraal", de inrichting voor arbeidstherapie aan den Loosdrechtschcweg alhier, een persconfe rentie plaats gehad, in verband met een uit vinding, welke het stelen van rijwiel-be- lastingmerken zal voorkomen. Deze uitvin ding van den heer M. Hoedemaker, chef van den technischen dienst van een der ge. meenteziekenhuizen te Amsterdam, is ter exploitatie in handen van „Zonnestraal' gesteld, en komen de baten aan die inrich ting ten goede. De heer Jan van Zutphen deelt over een en ander het volgende mede: „Na verscheidene pogingen is het ten slotte gelukt een vermogend man te inte resseeren voor de vinding en op 28 Mei j.1. is met een proefmachine de eerste de monstratie gegeven. In 50 seconden bleek het mogelijk het plaatje van naam, adre en woonplaats te voorzien, zonder dat van eenige beschadiging in den zin der wet sprake was. De minister van financiën "had inmiddels zijn goedkeuring aan het op deze wijze ponsen der belastingmerken gehecht. Doordat nu het plaatje van naam en adres is voorzien, is het waardeloos voor een ander en ook niet verhandelbaar; door het koopen van een gestolen plaatje zou de nieuwe eigenaar zichzelf tot een heler be- stempelen. Door onuitwischbare relieflet- ters wordt aan elk belastingmerk het al gemeene karakter ontnomen; het wordt een aanwijsbaar persoonlijk eigendom en bo vendien werkt de behandeling preventief, doordat zij in vele gevallen diefstallen zal voorkomen. Bij het in gang zetten van het object hebben de uitvinder en de "eigenaar veel medewerking mogen ondervinden van den heer G. H. Sanders, hoofd-administra teur der gemeente-ziekenhuizen te Amster. dam, welke heer tevens secretaris van „Zonnestraal" is. Wat de wijze van exploiteeren betreft te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden machines geplaatst in, of nabij de groote postkantoren, alwaar dan direct na aankoop van het belastingmerk dit van naam en adres kan worden voorzien. De kosten bedragen slechts 10 cent. De ma chines zullen zooveel mogelijk worden be diend door onvolwaardige arbeidskrachten, welke door de A.V.O. in overleg met „Zon nestraal" worden aangewezen. In dertig andere steden zullen machines worden ge plaatst in winkels, gelegen' in het centrum, zoo mogelijk dicht bij het hoofd-postkan- toor. Ook dan bedraagt de prijs der be werking 10 cent. En ten slotte kan men ook tijd besparen door op giro No. 800 van het bureau „Zonnestraal", Stadhouderskade 108, A'dam, een bedrag van 2.70 te storten, waarna een van naam en adres voorzien plaatje omgaand franco wordt toegezon den. Het bestuur van het sanatorium is nog voornemens voor rijwielhandelaren, stallingen en andere daarvoor geschikte zaken, bonboekjes beschikbaar te stellen, welke als bestelformulieren dienst doen en door de betrokken zaken naar Amsterdam worden opgezonden. De plaatjes gaan dan naar die verzamel-advessen. De posterijen verleenen ook nog medewerking in dien zin, dat, als een verloren geraakt belasting merk door den vinder in een brievenbus wordt gedeponeerd, de post het plaatje tegen betaling van het gewone strafporto bij den eigenaar thuis bezorgt." Daarna heeft de heer Hoedemaker een demonstratie van het ponsen van een plaatje gegeven. TOESTAND VAN PRINS HENDRIK. Gisteren was de algemeene toestand naar omstandigheden bevredigend. De temperatuur was iets lager. H.K.H. Prinses Juliana onderbreekt haar verblijf in Engeland voor een bezoek aan haar Vader. Zij komt heden in den Haag terug. OPBRENGST COLLECTE. De opbrengst van de Collecte Volks, onderwijs, Fonds tot steun, heeft alhier opgebracht 172.16. VOORDRACHT—AVOND. Maandagavond 9 Juli a.s. half acht wordt in 't zaaltje van hotel Eemland door eemge leerlingen van Ida Jongsma muziekleerares alhier, een voordrachtavond gegeven. Ter afwisseling wordt 't zangspel „Perrette en de melkkan" opgevoerd. FRIEZENDEI 1934. Zondag a.s. wordt des morgens om 11.15 uur op Birkhoven de Friezendei gehouden door den Bond van Friesche gezelschappen buiten Friesland. Daaraan nemen 8 zang koren deel, ook het koor der afd. Soest. Des middags om 3 uur wordt een open luchtspel gegeven met 150 medewerkenden o.a. 12 deelnemers(sters) uit Soest. De le den kunnen de entreekaarten bekomen tot en met Donderdagmorgen bij den heer Zwart, Kerkpad, Soest. OPENBARE VERKOOPING. Door notaris A. O. Dammers werd Dins_ dagmorgen om 11 uur in het Koffiehuis „de Gouden Ploeg" publiek verkocht: het land huis genaamd „BoemiAjoe" met erf en tuin, aan de Beaufortlaan No. 2 te Soest- duinen, groot 23 A. Verkocht aan den heer E. van Eeden q.q. voor 4770. VAN DER HUCHTSCHOOL. Vriendelijk daartoe uitgenoodigd hebben wij een bezoek gebracht aan de tentoonstel ling van werkstukken der leerlingen, waar allerlei voorwerpen van hout, papier, klei en nuttige handwerken voor meisjes, in een der lokalen'van genoemde school, keu rig waren uitgestald. Deze tentoonstelling was zeker de moeite waard om daar eeni ge oogenblikken te verpoozen. Het bezoek op Zaterdag en Zondag,was grooter, dan men had verwacht. Het gebodene, was het bezichtigen waard; de afd. voor poppen- bébé's en jonge kinderen, was keurig ver zorgd, evenals de merklappen, waarmede de eerste beginselen der borduurkunst wor den gelegd. Bij de verschillende teekenin- gen waren zeer mooie exemplaren, o.a. verschillende bladmotieven en kubussen. Ook het boetseeren met klei vroeg de aandacht. De tentoongesteld^ collecties worden eerstdaags in Amersfoort tentoon gesteld, wel een bewijs dat hier goed en degelijk werk wordt verricht. Lest best, was de figuurzaagafdeeling, o.a. de kunstig bewerkte schemerlamp; en onder de hout waren de prikslede, nestkastjes, rijwielhek e.a., en vooral niet te vergeten de zeer mooie cano, door de jongelui Herman van Zuilen, Henk Wessel en Jaop Blom uit. stekend en met smaak in elkandèr gezet op de timmerwinkel op zolder. Menig zweetdroppeltje heeft het gekost, maar er is iets te voorschijn gekomen dat de bezichtiging meer dan waard is, daarbij is de cano beproefd, en is hij volkomen waterdicht. Dus, wanneer men bij de ver loting gelukkig is, daar de cano den lsten prijs is, kan men haar direct op de Eem probeeren. Uit alles \vat er te zien was; kan gecon- stateerd worden, dat de Humanitaire v. d. Huchtschool, met zijn tijd mede gaat, en allerlei goede sluimerende krachten in de leerlingen tot ontwikkeling komen. De han denarbeid, het vak van de .laatste jaren, wordt daar met veel liefdé onderwezen, daar staat het hoofd der school, de heer A. van Asselt nret zijn staf van personeel borg voor. Op de tentoonstelling werden vele loten verkocht, zoodat ook dat gedeel. te geslaagd is. Ook werd nog gelegenheid geboden de schooltuintjes in oogensehöuw te nemen, die er allen keurig uitzagen. Met veel interesse hebben wij "een en ander be zien, en is de school aangewezen om het beste in den leerling te helpen ontplooien 2e ZOMERCONCERT. De Soester Harmonie „P.V.O.", dirigent den heer H. Kok Jr. te Zeist, gaf Vrijdag avond in de fnuziekkapel in het rosarium, haar 2e zomerconcert. Het concert was goed bezocht en er heerschte volmaakte rust, behalve aan de achterzijde op het Kerkpad. Er waren zelfs complotjes van 3 fietsrijders en rijdsters die een ge noeglijk babbeltje hielden en waartusschen de fietsers en wandelaars zich door moes ten werken. En bij dat al was er nog een a.s. wegracer die onophoudelijk een blokje rond trok. Ook was er een clubje jongen die gezellig „tikkertje" speelden, altemaal dingen om voor echte muziekliefhebbers de zaak te bederven. De politieman, die toe zicht hield, kon er niets aan doen, want hoe kan 1 man overal gelijk zien. Mogen burgers zich hier niet mede bemoeien, op dat het hier bij uitvoeringen even rusti, wordt als dit in Baarïi het geval is? Het corps deed zijn best; de K.L.M. marsch was een voorproefje van Hetgeen 14 Juli a.s. te Soesterberg zal te hooren zijn. Pittig en rythmisch werd de marsch uitge voerd, gevolgd door een aangrijpende ouverture, daarna door een aanstekelijke wals, waarbij de voetjes op de maat mede trippelden. De „Suite Ballet" kwam zeer goed tot zijn recht. Meermalen werd elk nummer met een warm' applaus begroet. Ook het tweede deel van het programma was zeer goed. Na afloop maakten ve len een dansje in hotel Eemland, waar het strijkje Uiterwijk zijn medewerking ver leende. De avond is zeer geslaagd. GEVAARLIJKE KRUISING IN DEN RIJKSWEG. Door den A. N. W. B. en de IC N. A. C. is het verzoek gedaan om verkeersstrepen te doen aanbrengen uit de as van den Rijks weg AmsterdamAmersfoort bij Soestdijk naar den provincialen weg naar Bilthoven. De wegbeheerder heeft thans medegedeeld, dat dit verzoek zal worden ingewilligd en vernieuwing van den weg ter plaatse wordt opgenomen in het plan voor verbetering van dit weggedeelte. LIEFDADIGHEIDSVLUCHT VAN DE POSTDUIVENVEREENING „DE ZWALUW" TE SOEST ten behoeve van de T.B.C. bestrijding. De ingezetenen van Soest en omstreken zullen zich herinneren, dat door bovenge noemde vereeniging van postduivenliefheb- bers verleden jaar een dergelijke vlucht is georganiseerd. Deze vlucht is toen buiten gewoon goed geslaagd, zoowel financieel als wat de vliegresultaten der duiven be troffen. Een fiksch bedrag kon aan H.H. Doktoren van de algemeene vereeni ging tot bestrijding van de T.B.C. te Soest worden afgedragen. De ontvangst der gel den en de uitreiking der prijzen had toen door Dr. Rupert plaats. Zooals bekend is wordt deze vlucht w.b. de financieele overschotten gehouden ten bate van de T.B.C. lijders van alle gezindten. Döor de vereeniging „de Zwaluw" zijn de volgende H.H. gekozen in het bestuur van de organisatie van de wedvlucht: Voorz. H. Broekhuis, Mendelssohnlaan 14 Soestdijk. Secr.-Penningm.: J. Pot, Gallen. kamp Pelsweg 4, Soest. Commissarissen: H. Rijksen, De Elzenaar, W. Priem, H. v. Sitter, H. Schaap. Een eere-comité, tevens comité van aan beveling wordt dezer dagen nader bekend gemaakt. De wijze waarop zoo'n vlucht ingericht wordt, willen wij hieronder voor belang stellenden nader uiteen zetten. Ten eerste de vraag: Hoe komt men aan de gelden? De gelden komen a. uit dona- tie's, b. is elke aan den wedvlucht (waar over nader) deelnemende duif middels een vasten aluminium voetring van een bur gerlijken stand voorzien. Deze ring heeft het dier ongeveer tien dagen na de geboor te aan den poot gekregen en kan door het toenmalige groeien van den poot er niet meer af. Elke ring heeft een geregistreerd nummer. De ongeveer 300 deelnemende postduiven worden nu wat hun ringnummer betreft tegen 25 cent per stuk ter beschik king gesteld van een ieder die aan de fi nanciën van de vlucht wil bijdragen. De duiven worden nu gebracht per spoor en onder deskundig convooi naar Neufville, een plaatsje ten Zuiden van Brussel. Op 12 Augustus a.s. worden zij daar los gelaten en zullen zij nu probeeren, wie van hen het eerste in Soest is teruggkeerd. Zulks wordt op de hokken van de eigena ren-liefhebbers middels automatische con troleklokken geconstateerd. Hiervoor zijn een groot aantal luxe prijzen beschikbaar gesteld, evenals verleden jaar door dona^ tie's van particulieren en van den daarvoor in Soest wegens haar liefdadigheid zoo be kend staanden handeldrijvenden midden. GEVONDEN VOORWERPEN. Aard van het voorwerp: Terug te bekomen: gouden collier politiebureau wit scjiortje politiebureau hondenriem Nieuwe weg 2a fototoestel Heideweg 20 rijwielbelastingmerk politiebureau stand. Dit is dus punt c. van de inkomende fi nanciën. Terwijl de duiven op reis naar Neufville zijn en vandaar terugvliegen naar hun hokken te Soest, wordt te Soest een speld jesdag gehouden, door verkoop langs de huizen en op straat. Evenals vorig jaar hoopt het uitvoerend comité weer op de hulp en deelname daaraan door vele lief tallige meisjes, die dezen verkoop op on weerstaanbare wijze weten te pousseeren. De. controle op de financiën, de verant woording daarvan en de uitreiking aan de Alg. Comm. t. Bestr. van de T.B.C. heeft met toezicht en verantwoording aan de plaatselijke politie plaats. De uitreiking der prijzen geschiedt op een officieelen avond, nader bekend te ma ken. Wie verhinderd is krijgt zijn prijs thuis bezorgd. Zij, die belang stellen in het verloop van een wedvlucht, wordt gaarne gelegenheid gegeven, daarvan kennis te nemen. Men meldt zich slechts bij het bestuur van de P.V. „de Zwaluw" (eenige leden boven reeds vermeld) en gaarne wil men U op een Zondag zoo'n vlucht in haar eind en op een Vrijdagavond of Donderdagavond in haar begin eens laten zien. WAARSCHUWING. DE SPAANSCHE SCHATGRAVER. De Inspecteur van Politie dezer gemeen te waarschuwt tegen de praktijken van den Spaanschen Schatgraver, die weer eens van zich laat hooren en in deze gemeente zijn slachtoffer zocht. In een brief, welke ge post was in Barcelona (Spanje) zegt hij in de gevangenis -te zitten, wegens een bankroet en verzoekt nu geldelijken steun om een koffer, waarin zich een groot be drag aan geld, een geheim en een reisbil jet bevindt en aan een station staat, terug te krijgen. Hij belooft daarvoor het derde deel van het bedrag. GESLAAGD. Geslaagd voor het eindexamen „Slöjd" aan de Jan van Nassau Kweekschool te Utrecht: Mejuffr. G. C. v. d. Broek, alhier. ATHLETIEK. Op den laatsten competitiedag van den U.P.A.B. werd de heer J. Grootewal van T.O.V. I bij Kogelstooten le kl. No. 3 met 10.25 M.; bij Discuswerpen 1ste klasse No. 1 met 33.45 M. DE GROOTE LUCHTVAARTDAG. Hiermede wordt nogmaals de aandacht gevestigd op den alhier op 14 Juli te hou den grooten Nationalen Luchtvaartdag, waarvan de baten zullen komen aan het Pelikaan Comité, dat in 't leven geroepen werd om gelden bijeen te brengen voor de stichting van een Nationaal Luchtvaart fonds. Zooals uit de tallooze aanvragen om kaarten blijkt, bestaat er bij het Nederland- sche publiek groote belangstelling voor deze militaire vliegdemonstratie. Voor wie zich alsnog van een kaart wenscht te voorzien, worde er hierbij nog maals op gewezen, dat deze toegangsbewij zen verkrijgbaar zijn bij de plaatselijke ver eenigingen voor vreemdelingenverkeer, bij de K.L.M.bij de reisbureaux en bij het Pelikaan Comité, Anna Paulownalaan 6, den Haag. Omtrent de deelneming aan deze demon. tratie kan nog worden medegedeeld, dat het programma geleid wordt door den ka pitein-vlieger Steup, dezelfde die zeven jaar geleden te Zürich met zijn escadrille onder vele buitenlandsche mededingingen op den eersten prijs beslag wist te leggen. Een der andere deelnemers, de eerste-luit- tenant-vlieger Jhr. Sandberg, behaalde in 1932 te Zürich den tweeden prijs bij den in ternationalen wedstrijd voor luchtacroba- tiek. EEN UITSTAPJE. Juni,, vier en» daartig. Menirke, Het Kinderkoor, onderafdeeling van „Soesterbergs gèmengd koor", heeft op een middag in de vorige week met zijn gelei ders per autobus van den heer Leguit, wel ke voor dit doel bizonder geschikt bleek, een tochtje gemaakt naar Ouwenhand's Dierenpark te Rhenen, alwaar men enkele uren verbleef. Dat men op dezen tocht en vooral gedurende het verblijf in den fraaien tuin, uitbundig heeft genoten, zal wel geen commentaar behoeven. Daarbij heeft het ook niet aan de noodige versnaperingen ontbroken, zoodat het voor de kinderen een onvergetelijken middag werd. VERGADERING VAN 'T NUT. Door het Departement Soesterberg-Huis ter Heide, zal op 5 Juli a.s. 's avonds een algemeene vergadering worden gehouden in ,,'t Zwaantje" alhier. De agenda ver meldt o.m.: Verslag clubwerk, voorstel contributie verlaging, bespreking winter- campagne, uitbreiding bestuur enz. GESLAAGD. Voor het eindexamen H.B.S. Afd. A. van t Baarnsch Lyceum, slaagden o.a. de hee ren U. E. C. Cazius, A. P. Iburg, F. Kloeke en C. L. Touber, allen alhier. „Allee, Arjaon" zeej' oons Trui tegen me „ier is oew ientpotje.en oewen pen-ouwer en schrijft manneke, waant nouw begien ik ok te geleuven dah in Soest alles ineuge- lèk is." Ze aar de Kattelieke „Soester Booj" ge lezen van Vrijdag 22 Juni en ge wit wel Menirke, 'n wefke is over zukke diengen 'n bietje eerder aongebraand dan ne man- meinsch. 'k Zijn niej zoo aard van' staopel geloo- pen, mar kern gewacht op 't vervolg. 'k Zal wel wachten worre van eeuwighèd tot aomen, waant ik dunk zoow, dat diejen riddakteur zot geworren is. 't Is toch ijselik om zoo'n stukske voor. aon in 'n Katteliek blaoike le zetten. Jao, Menirke, hij zal wel zot ge worre zijn, want om te begienen is dat stukske toch alleenlèk bedoeld vor de minderjao- rige! Hij zal toch niej zoow onnoozel zijn om te deinken dah wij getrouwde meinschen van dah vortplaantingsgevalleke niks af weten. De wieken zijn ier van den meulen af, aanders motte toch wel deinken dat dah kloddermanneke d'r 'n klap van gekregen eeft. Toch motter wel wah los geloopen zijn in z'ne kop, aanders schrijfde toch niej zukke wartaol. Ik zouw deinken, agge wah over 'n koej wult schrijven dagge dan toch niej bij 'n tiet-ei begient. Witte wah ik geleuf menirke? Dah kloddermanneke eeft z'n eige is uit wulle sloven en op zijn menrer 't Soester Naotuur-Bad af wulle breken, wah aan- dere meinschen zuvveul ooftbrekens en oons rikdaoldeers eeft gekost om op te bouwen. Dah kraantebaoske eeft ok ne sjouw**) in 't zakske wullen doen. om wah te kunnen zeggen, mar 't waar beter, dattie 'n gouwe-tientje aon de Zonnestraal-col- lekte aar gegeven en z'ne kop dichtgehou- wen. Over diej Zonnestraal-collekte ge sproken, diej meinschen wullen zon en nog is zon vor alle zon-looze en dah Soester Boojschrijverke zouw wullen emmen, dah wij ge_zon-de meinschen oons eigen lieten beschijnen deur 'n kaors-vlammeke, bin nenshuis meej de gordijntjes dicht. Toch vien ik 't misselèk menirke, en 't is ok niej waor wattie schrijft al lijk 't nog zoow geleerd. 't Is niej waor menirke, datter in 't open. baor onzedelèkke diengen gebeuren, dah wordt stiekum gedaon, achteraf of in 't doonker. De zedelèkheid en crimminaoliteit loopen parrelel meej mekaor op. Das zoow klaor as 'n kl'oontje. As ik dah kraanteprulleke is vroog me nirke: „Wanneer en waor wordt 't 't meeste gestolen?" zouw iej dan zeggen, in 't Open- baor! Zouw iej oons wijs wulle maoken, dah bij braandstichtingen eerst de peliesiej bij gehaold wier? Zouw iej de Soesters aonder verstaand kunnen brengen dah oplichterijen eer^t meej 'n advertensie bekend gemaokt worre? Zouwen moordaonslaogen soms ok al in 't gezicht van 't cpenbaar ministerie ge beuren? Zouwen Liefdesverklaringen meej al watter aon vast zit, tegenworrig nouw we- zenlèk gebeuren oonder de gloeiende zon- nestraolen, of is dah 'n gevalleke vor de maon? 'k Zal der mar meej ophouwen menirke, mar dih mok nog zeggen: „Den inhoud van dah stukske is nul komma nul!" Doettum de groeten vam-nie. Daor worre ier nog meer kraantjes roondgedeeld in Soest. Sakkerbatje! Menirke, diej emmen dei- eigen vleeje week ook al uitgesloofd vor de zedelèkheid! Diej motte noote beene menister Marschant emme en dah doen ze niej rechtstreeks. Neeje, dah doen ze deur middel van oonze Ad-Rem in z'n hemd te zetten. Das niej alleen onzedelèk mar ok nog gemeen. Afijn, menirke, dah menisterke en oon- zen Ad-Rem emme mijn niej noodig, om dah stelleke (eveneens oonbekende) dicht- ters d'r jasje aon te meten. 't Is kassuweel menirke, tot overmaot van raamp ek ook nog „de Soester Cou rant" thuis gestuurd gekrege. Is dah, om 'ne meinsch te negere of zouwen ze daar op 'n abbeneejtje jaogen? Van uit dezen oek mok dan zeggen, dak vor 'n allege- meen cristelek-advertensie blaaike feestelèk bedaank. As diej zaokskes uit „de Pers" (Soester Post) artikelen overneme om daor ne koon- kerent meej dwars te zitten dan schrijven ze d'r vast niej boven* hoeveul of zoo'n transaksie in der portemeneej brengt. Toch klienkt 't goed: „uit de Pers"! Menirke, ik gao der niej dieper op in want 'n artikel uit de Soester Post, vor de Soester Kraant in het Soester Nuuwsblad is toch allemaal „één tut mem"!! Hoew doew worre ARJAON. Kip ei. Duit.

Historische kranten - Archief Eemland

De Soester | 1934 | | pagina 2