Een eigen Courant. KUNSTZAALVAN LIER 1 ürSMi VoogdenerJ Eemnes Eemnesser Courant, De Eemnesser Courant „De Gooische Glashandel" Telef. Interc. No 11, - Huizen N.H. Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek MERKELBACH Victoria-Water VRIJDAG 14 MAART 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags» 'ftnriesséff-qour/ it: t «r&m TT 1 J Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprljs. Bi) contract belangrijke reductie. ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Wie het hoofd van dit blad ziet, zelfs zonder den naam te lezen, herkent daarin terstond het panorama van ons geliefd Eemnes. Van Baarn komende, voor de bocht, ziet men op den voorgrond hetStompe Torentje", de afhelling van den dijk naar den polder, meer rechts de Katholieke en nog verder de Hervormde kerk te Buitendijk. Zoo vertoont Eemnes zich, zoo zag het ook de kunstenaar welke het in beeld bracht en zoo staat het afgedrukt aan het hoofd van ons blad. Een overzicht van Eemnes. Ook zinnebeeldig drukt dat hoofd geheel de bedoeling van ons blad uit. Wij stellen ons voor een geregeld overzicht te geven van al wat in onze plaats voorvalt, van wat daar werkt en leeft. Bij het deze maand te Hilversum gevierde feest ter herdenking van het 500-jarig bestaan. Is nog eens duidelijk naar voren gekomen hoe snel Hilversum in de laatste halve eeuw is opgekomen en nog sterker in de laatste 20 jaar. Hetzelfde doet zich voor in de andere Gooische dorpen. Eemnes bleef lang daarbij achter. In hoeverre dat al of niet te betreuren is kan hier buiten beschouwing blijven, Vrienden van na tuurschoon en dorpsrust en eenvoud zullen den ouden tijd de voor keur geven, maar keus bestaat er niet. De nabijheid van Amsterdam oefent haar machtigen invloed onweerstaanbaar uit en of wij willen of niet de honderdduizenden komen in 't Gooi zon, licht, lucht, gezondheid zoeken, welke hun de stad niet kan bieden. En tienduizenden vestigden zich reeds blijvend als forenzen in ons gewest. De ontwikkeling van het motorisme na den oorlog versnelt dezen onvermijdelijken gang van zaken. Duizenden auto's en motoren pas- seeren Zondags ons dorp Reeds thans zijn er personen gevestigd welke te Amsterdam zaken hebben en per auto dagelijks naar hun werk in de stad gaan. Het steeds drukker worden van het heele Gooi zal de rustige plekjes welke ons dorp bezit steeds meer in trek doen komen. Temeer daar Eemnes meer dan eenige andere Gooische Gemeente natuurschoon van verschillenden aard biedt. Aan de eene zijde de witte bergen, de heide naar Hilversum, de hoogten bij de Waschmeeren, meer naar Baarn veel bosch, aan de andere zijde de dijken en polders, en de nog veel te weinig bekende schoone Eem. Eemnes zal de eerstvolgende jaren een periode van ongedachte snelle uitbreiding doormaken, waartoe ook de nieuw aan te leggen auto-weg veel zal bijdragen. De snelle ontwikkeling van Hilversum Bussum, Laren, zal zich tengevolge der vervolmaking der techniek in Eemnes in veel sneller mate herhalen. De eerstvolgende tien jaren zal Eemnes zijn bevolking tenminste zien verdubbelen. De buitengewone gezondheidstoestand blijkende uit het hooge per centage ouden van dagen en de lage belasting zullen daarbij niet weinig bijdragen. Maar dat alles plaatst ons dorp voor allerlei vraagstukkei- ei stelt andere eischen, dan voorheen. In één daarvan, de behoefte aan een eigen orgaan, hopen wij te voorzien. Zeker tot nu toe wijdden verschillende in andere GoDische dorpen uitgegeven bladen, speciaal Laren en Hilversum, geregeld een deel hunner ruimte aan berichten uit ons dorp, doch na tuurlijk in de tweede plaats. Dat kan ook niet anders. Een In een bepaalde plaats uitgigeven blad zal steeds noodzakelijkerwijs de belangen daarvan In de eerste plaats behartigen en pas daarna ruimte en aandacht besteden aan hun buren. Ook kon dat niet anders zoolang Eemnes was wat het was, een eenvoudig landbouwersdorp. Maar ons komt het voor dat h t ïu tijd is Eemnes mondig te verklaren en mondig zijnde, het een eigen mond te verschaffen voor uiting van zijn wenschen en verlaigens, behoeften en nooden. Deze taak zullen wij, eerste trachten te vervullen. Met volkomen respect voor iedere godsdienstige en politiekeover- tuiging zullen wij onze taak, voorlichting onzer dorpsger.ooter ver vullen. Hoe Uitvoerige verslagen van Gemeenteraad en Waterschap alle aankondigingen der dorps- en provinciale overheid berbhten betreffende het Kerkelijk en Geestelijk leven der verschillendï ce- zindten berichten betreffende alles wat in ons dorp voorvaltver- koopingen, verhuringen, aanbestedingen, verslagen en berichtei te- treffende alle vereenigingsleven kortom alles wat in ons dorp leeft en doende is, hopen wij getrouw weer te geven. Men zie ook onze rubriek .Ons Dorpsleven". Waar in lange jaren de landbouwersstand de grondslag vai cns dorpsbestaan zal zijn en blijven, uitvoerige berichten voor de lard- bouw van belang artikelen over land en tuinbouw, over vte- en pluimveeteelt, marktberichten enz. En doch in de 2eplacts berichten betreffende onze buurdorpen waarmede velen onzer dcor familie of belangenbanden verbonden zijn. Voor alles stellen wij ons tot taak de belangen van Eemnes en zijne Inwoners op krachtdadige wijze te bevorderen gaarne ïtaan onze kolommen open voor wie daartoe wil medewerken. verschijnt twee maal per weeK, Dinsdags en Vrijdajs sn kost slechts 6 cent per week of 70 cent per 3 maanden. Mogen allen die met ons streven sympatiseeren, daarvan door een abonnement doen blijken UITGEVER EN REDACTIE. Officieele Kennisgeving Keuring:. De keuring der dienstplichtigen uit onze gemeente zal plants vinden 9 April a.s. des n.m. ten 1 ure in een zaal van het po litiebureau, Stationsweg te Baarn. Daaruan zullen zich moeten onderwer pen alle dienstplichtigen der lichting 1925 en één tijdelijk ongeschikt verklaar de der lichting 1924. De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJ'KGRAAF, de heer A. J. Looxma, Baron van Weideren Rengers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 10Ï2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 2—4, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom- inel te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 50 uur. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911. van 24A, vnn 07 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 8A11, vun 2AA, van 07 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.60, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. Plaatselijke agent der PROVINCIA LE UT nECIITSCHE ELECTRICITEITS- MAATSCHAPPIJ is de heer J. Dop, tim merman aan de Haven, tot wien men zich heeft te wenden voor klachten, aansluitin gen en wat verder met de electrielteits- voorziening in verband staat. Het Co "respondentschap van de Inter communale Arl>ci(Lsl>omiddeling is geves tigd bij don heer N. Hagen, Laarderweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur: aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap dor Vrijwillige Ouderdoms- Verzokoring voor de Gemeente Eemnes. Ons Dorpsleven. Het gemis aan een eigen blad doet velen, speciaal de nieuw inkomende inwoners, onvol doende bekend zijn met de talrijke instituten en organisaties, welke hier reeds op ieder ge bied bestaan. In een vaste rubriek onder bovengenoemd hoofd hopen wij deze grondig te bespreken. Eerst de Overheid, daarna de verschillende kerkgenootschappen, vervolgens de scholen, verccnigingen voor muziek, zang, tooneel, sport, voor geestelijke, moreclc of maatschap pelijke belangen, enz. Wij noodigen bestuurders uit. zich daartoe met ons in verbinding te stellen, terwijl wij tevens de gelegenheid aangrijpen hen attent te maken op onze rubriek ..Agenda", waar alle bijeenkomsten gratis in worden aangekondigd. In ons no. van Dinsdag a.s. verschijnt als no. I dezer rubriek ..Het Gemeentebestuur". Hiiiidvtefokkeiti. Dinsdagavond hield de heer J. S. Swierstra, Rijksveeteeltconsulent te Utrecht, in het R.K. Vcrcenigingsgebouw alhier eene lezing met lichtbeelden over bovengenoemd on derwerp. voor leden van den Boerenbond en belangstellenden. Na een welkomstwoord van den voorzitter, den beer \V. Eek. speciaal ook gericht tot dc aanwezige besturen der Boerenbonden Laren en Blaricum. neemt dc inleider bet woord. Sps. wenscht eenige punten tc bespreken van belang voor veehoudersde tijd staa' niet stil. altijd nieuwe dingen doen zich voor, zoo ook in veeteelt en veefokkerij. Verleden jaar heeft een congres plaats ge had van allerlei vooraanstaande mcnschen op dit gebied, ook uit bet buitenland, waar vooral aandacht werd gewijd aan de overerving der eigenschappen, en de groote invloed van den stier op de fokkerij m 't licht gesteld. Oude gezegden bevatten veel waarheid, zoo ook dc uitdrukking: dc stic-r is dc halve vee stapel. De stier is niet alleen uit oogpunt van goede lichaamsbouw te beschouwen, al blijft dat natuurlijk eene voorname zaak. Te veel wordt nog vergeten, dat de stier ook eene moe der beeft; wel meende men tot kort geleden, dat die invloed niet zoo groot is, doch deze mecning moet spreker met klem als onjuist bestrijden; niet voldoende aandacht kan aan de moeder van den stier gewijd worden, wat melkgift betreffende zoowel als literaantal, dan wel als mclkgehalte. Het doel is toch zeker een zoo hoog moge lijke melkopbrengst te verkrijgen Als voorbeeld haalt spreker de fokvereeni- ging te Achterveld aan, welke hem verschil- Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks ook des Zondags geopend FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldsch plein, Gcb. Hlrsch&Cle LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM lende interessante gegevens verschaft voor zijn rede Natuurlijk zijn veel meer voorbeel den aan te halen, doch daar de resultaten min of meer gelijk zijn, en bedoelde gegevens streng gecontroleerd, kunnen zij zeer goed dienen als grondslag «Ier beschouwing. Meer dere gegevens houdt spreker gaarne ter be schikking van belanghebbenden De vereeniging te Achterveld bracht op de markt een stier, waarvan dc moeder op melk opbrengst onderzocht was. Het was een beste stier en de jongen daarvan gaven gemiddeld per vaars 503 Liter meer melk per jaar dan andere vaarzen bij gelijke voeding. Uitdrukkelijk vestig ik uwe aandacht op het feit dat de moeder van de stier altijd voorop stond in melkopbrengst. De gemiddelde melkopbrengst der door de zen stier gefokte vaarzen was 2800 Liter te gen 2300 Liter der andere vaarzen steeds bij gelijke omstandigheden Ook bet lang doorgeven van melk is eene erfelijke eigenschap, welke natuurlijk met ie jaaropbrengst ten nauwste samenhangt De heer Kiihn, uit Naarden, 11 allen wel be kend, wiens vee in Noord-Holland bovenaan staat wat Liters be.reft, heeft de zelfde erva ring opgedaanevenzoo de vereeniging te Loosdrechï. Thans volgen eenige cijfers ter toelichting Eene vercenigmg op lichten grond, wier naam spr niet noemt- vaarzen 2200, koeien 4200 Liter Een vereeniging op kleigrond, waarvan de naam evenmin genoemd is: vaarzen 2400. koeien 3900 Achterveld 28004500 Loosdrecht 28 a 29004900 Montfoort 28 a 29004900. Zooals u ziet. zijn dit verschillen die iets zeggen, een verschil van 700 Liter is wel de moeite waa d eens over dit vraagstuk 11a te denken. Spr. behoeft de opbrengst in centen per Liter niet te wetenieder vermenigvul- dige zelf eens dat bedrag met 700 en 't be lang der zaak zal hem ongetwijfeld duidelijk zijn. De verkoop van vee is toch niet 't voor naamste; de boerderij moet drijven op de melkopbrengst. Het is voldoende dat dc stier van een beste melkkoe isstamboek is niet noodig. Dc moe der moet minstens 4000 liter geven, anders deugt de stier voor ons niet. Van belang is het lichaam en de melkpro ductie van de inoedcr-koe, let daarop en als 't kan ook op de grootmoeders, want ook daarvan erven dc eigenschappen over. Een ander voornaam punt is goetl en goed koop voer. Jonge boeren, welke cursussen vol gen. let er op wat u daar wordt geleerd. besp:ceki «lc zaak eens met uw vader en neemt proeven. Een ander belangrijk punt i> de ziekten van bet vee. en hier doet spr ccn ernstige waar schuwing hooren. In 2 provincies, Noord- Holland en Friesland, doet men alle moeite koeien met tuberculose en pokken kwijt te aken. Veelal wordt dat vee gezonden naar dc markten te Purmercnd, Zwolle en Utrecht. Wat koop je daar? Koeien die niet deugen, natuurlijk moet daar uiterste voorzichtigheid betracht worden. Vervolgens bespreekt spreker, aan dc hand van lantaarnplaatjes, de bouw. Getoond wor den o a. koeien, welke 9000 en 10000 Liter gaven, dat is wel heel veel, doch geen ideaal, want beide dieren hebben het inet een vroegen dood moeten bckoopen. Spr. vertoont plaatjes van mooi, sterk, gezond vee en van beesten met allerlei afwijkingen. Kattebelletje. DE EEMNESSER KRANT. Boven 't beeld der uitgestrektheid over t wijd en zonnig land, in een veld van onbevlektheid, staat gedrukt „Eemnesser krant". En haar letters overspannen heel het dorp van Noord tot Zuid, en De Bel lijkt zeel verbannen, of ten deele uitgeluid. Hoort die Bel dan in 't verschiet maar luiden aan den horizon. Laat de Bel tn haar gebied maar klinken ais ie i'roegcr kon. Laat zij thans ccn balkje lager zingen, als een echo maar laat d'Ecmncsscr in dc wolken stijgen als een adelaar. Als 't u blieftHier is me krant dan, die ge zóó gewenscht hebt al Laat hem sterk en bloeiend worden leest Item veel en overal. Alles zal hij u vertellen wat er tn me dorp geschiedt. Doe dan van uw kant, Eemnessers ook me bestmeer zeg ik niet CASTOR. Gelet moet worden op een rechten rug, de borstlijn moet meer dan de halve hoogte van de koe zijn, flinke dijen, billen, uier, goed lange meikader. enz. Ook van stieren, o.a. een van 12 jaar, worden foto's vertoond, terwijl de afbeelding van de beste Dirk IV van Gor- cum. geruimen tijd op het doek blijft staan, opdat men gelegenheid hebbe het beeld van het mee-t gewenschte beest in 't hoofd te T enten. \"a de punzc geeft spr nog eenige toelieh- t.ngen. Als landbouwcoustilcnt is spr. iederen Zaïerdag ie consulteeren op de landbouwbeurs bij «len schouwburg Vreeburg. Utrecht. Zelf koopen mag spreker met. hij is echter gaa ne bereid als adviseur met belanghebbenden mee tc gaan Ten slotte noemt spreker nog eenige cijfers uit Achterveld, deze geven de zuivelopbrengst per jaar en per dier aan in geld. In 1923. het 5e jaar dat deze Vereeniging werkt, bracht de slechtste vaars op f 135 62* en de beste f 238 50. In 1919 was het gemiddelde der 10 slechtste koeien f 270 der 10 beste koeien f410. |n 1922 waren deze cijfers 10 slechtste koeien f 40010 beste koeien f 560 Men bestudcere deze cijfers, welke voor zichzelf spreken. De lieer C. Willeman. landbouwleeraar, van wien het initiatief der vergadering is uitge gaan. stelde eenige vragen, welke spr. beant woordde. Daarna sluit de heer W. Eik de bijeenkomst met een woord van dank aan den spreker wiens vader hij vroeger dikwijls ge hoord had. en nu mag van den zoon getuigd worden, dat het ccn waardig zoon van zijn vader is. De rede van den heer Swierstra was zoo eenvoudig en duidelijk, dat ook de volslagen leek op dat gebied deze zonder eenige inspan ning kon volgen. De vergadering werd door circa 70 boeren bezocht Ned. Hei v. Kerk. Woensdagavond had 111 de Ned. Herv. kerk te Eemnes-Buiten een „Bidstond voor het Gewas" plaats. Dc avonddiensten in de kerk tc Binnendijk zijn voor dit seizoen ge«:indigd. Landbouw. Dc grond is nog te hard voor bewerking mest wordt er echter druk geredenook zagen wij reeds enkele pinken buiten. Aanrijding. Dc heer J0I1. Hagen, alhier, kwam Woensdagmiddag circa 5 uur per fiets van Bussum. Op den \mstcrdamschcn straatweg bij Cra I00. wilde hij. wegens dc slechte toestand van het fietspad, dat links van dc straat is, naar rechts oversteken. De heer C.Oversteegen te Blaricum. kwam hem per motor achterop en kon eene aanrijding niet voorkomen. De heer Hagen werd gekwetst aan knie en heup; «lc heer Oversteegen kwam r vrij goed af en II Ricshaar alhier, welke duo reed, vv.i.s heel erg geschrokken, doch had geen letsel bekomen. Rijwiel cn motor waren ernstig be- schadigd. Uitbaggeren van do Vaar!. Wij vestigen er de aandacht op. dat als de vorst, niet toeneemt, de aanwijzing bepaal blijft op Maandag 17 Maart. v.m. 9 uur, aan het Gemaal, en de aanbesteding op Vrijdag 21 Maart, 's nam. 12 uur Drinkt ook in de wintermaanden Oberlahnttcln het bevordert de digestie en een regelmatige afscheiding der vochten. Voor huishoudelijk gebruik bizonder aanbevolen in heele Liter- schrocffleszehen, inhoudapiljs 32 ct».

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1