XUNSTZAAL VAN LIER - QE. B EL L_ 1 VoogdenerJ "jjjjjj' Eemnes Voor de Jeugd. Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek DINSDAG 18 MAART 1924 tfersehijnt Dinsdags en Vrijdags. ÊfnriExiE lIMit 1 1 LR-rouRAnfl Bureau wan Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelpnjs Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad i 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Officieele Kennisgeving Keuring. Do keuring tier dienstplichtigen uit onze gemeente zal plaats vintic» 9 April a.s. «los n.m. ten 1 ure in oen zaul van het po litiebureau, Stationsweg te Baarn. Daaraan zullen zich moeten onderwor pen alle dienstplichtigen der lichting 1925 on één tijdelijk ongeschikt verklaar de der lichting 1924. Ons Dorpsleven. I. Gemeentebestuur. Aan het Hoofd staat de Burgemees ter, dhr. I. Rutgers ven Rozen! urg, he ii K ind in 1907. Daar de Burgemeester voor den tijd van 6 jaar bencemd wordt, eindigt de loopend* periode in 1925. Wet houders zijn «Je Hoeren R. Groen en II. Ph.s, welke tezamen met den Burgemees ter, het College vin B. on W. vormen oi- wcl het Uitvoerend Gezag. De Gemeenteraad bestaat uit 7 per sonen, t. w.: W. C. van den Brink, B. Groen, Jan Ilagen Wzn., G. van 't Klooster, Herman Pas Jr. M. J. Solden rijk on A. Stouten- burg. Hiervan zijn de H. II. J. Hagen Wzn., lie ir:n Pas Jr. en M. J. «Solden rij. Protestant en de 1 andere leden Katho liek. Deze ra id is gekozen 7 Mei 19211, met uitzondering van den Heer G. van 't Klooster welke 9 Oct. 1.1. tot het Raads lidmaatschap werd geroepen in plaats van den Hoer A. de Bruijn; deze laatste moest, benoemd* zijnde tot Gemeente ontvanger, als Raadslid bedanken. De raad heeft 4 jaar zitting, dus tot 1927. De Gemeente-Secretarie bestaat, uit den Heer D. van Hoepen, Gemeente-secre taris. benoemd in 1918 en den Heer A. A. Piet's A\oiituur. Mr. ar Pier merkte, toen hij .i'n schaut- •<n i it had, hoe pi juli jh. zijn voeten warot. va«i de riemen en hoe stijf zijn Iconen, llij kreeg ook zoon warm gezicht «ui sir j onge zware oogleden. .Weet je wat" dacht hij, „ik ga even hier war zitten uitmten, cd loop dun straks over land terug, door 't l.osch. Ik weet i og best den weg. En mot een zucht lier hij zich op 't mos vallen en leunde met z'n rug tegen een dikken boom. Daar zat hij wat te droomen, terwijl de wind boven in de naalden zwaar ei. loom een slaaplied zong. De schemer viel. en 't was luel stil om hom hoon. Piet d'.clit eraan, hoe hij vroeger zoo stellig geloofd had, dat hier kaboutertjes woonden en elfjes. Xu peinsde hy moer over Indianen, roe vers vu kolenbranders, die diep in 't bosch iltijd hun houtvuren haddeu, en hij lachte «m z'n oude kindergedachten. Muar '.\<it was dat?! Juist toeu hij weer verder wilde gsnn, voeide hij tot z'n schrik, dat de narde onder hein bewoog en losser werd rn eensklaps merkte hij, dat hij weg zakt.v Vlug wilde hij opstaan, maar meteen pakten vlugge sterke handen hem don grond in. Al 2*11 spartelen hielp niet, hij zakte steeds dieper weg, en bovendien voelde hij zich kie ner worden Ilelp, help, liep hy nog, toen kon hij niets meer zeg gen, want hij stikte haast in 't droge brokkelige zand, dat van de wanden stoof der nauwe a a edging, waarin hy terecht gekomen was. Even dacht hy nog aan kabouters, maar toen verging hoorou en zien hem, door het geraas van de snelle vaart. Langs boomwortels en uitstekende sleenon ging het, terwijl zandkluiten en A. Snel, Ambtenaar ter secretarie en van den Burgelijken «Stand. Gemeente-Ontvanger is de lieer A. de Bruijn sinds 1923. Gemeente-opzichter <lo lieer H. Eggen- kamp. Havenmeester do Heer C. Dop. Oorrespondent der arbeidsbemiddeling de heer N. Hagen. De oppervlakte der gemeente is 3078 34 II. A on hc-t aantal inwoners 1712, waar van verleden jaar waren ingeschreven als kiezers voor de 2e Kamer 809. Als kie zers voor do Provinciale «Staten 770. Als kiezers voor den Gemeenteraad 769. Waarschuwing. De scheepvaart en visscherij wordt ge waarschuwd, dat 26, 27 en 28 Maart oefeningen met scherp worden gehouden door vesting- geschut te Naarden. De onveilige strook ligt 6 K.M. uit den wal, en zal door bakens worden aangegeven. Ken motor-veiligheids vaartuig /al schippers, welke onverhoopt verkeerd mochten koersen, waarschuwen en in geval van nood hulp ver- leenen. De nationale vlag zal als sein genoemde da gen waaien van de torens te Naarden en Hui zen, van 's morgens 8 uur, tot afloop der oefe ningen. Bevaren der afgebakende zone is niet De subsidie aan werkloozenkassen in '24. Aan 13 werkloozenkassen is een subsidie over 1924 verleend.- van 150 pCt n. 1. aan de meubelmakers- en de metaalbewerkers- bonden, welke ook verleden jaar 150 pCt. hadden en aan de R. K. Stoonfabricksar- 1k idersbond en de Sigaien ma kersben den. welke verleden jaar 200 pCt. huduen Aan 0 k-i3t.cn is een subsidie van 125 pCt. ver leend, n. 1. aan do Ned. Scluldoisgezcl- h iibr-r.d, san de R. K. Neuistorsbond, run «le I.and arbeidersbonden en aan den Ghristel. Zcelicdenbond. De beide eerstge noemde bonden hadden in 1923 125 pCt- do Lr ndnr'eidcrsbondcn 125 pCt en de Christel Zoclieclenl ond 200 p(.'t. De kassen, welke 1.50 pCt subsidie ont vangen, krijgen deze voorloopig slechts tot 28 Juni 1924, uitgezonderd de signrenma- kersbe ndon, welke event Is do kassen met minder dan 1.50 pCt. het geheole jaar do vermelde subsidie zullen ontvangen. Een subsidie van 100 p('l. ontvangen de Bouw: rbeidcrèbondcn, welke voileden jaar 125 pCt. h idden, do Chr. Nat. Ver. van Werklieden in het Landbouwbedrijf welke 175 pCt. had en de Fahrieksnrbeidersbon- den «-r de Ver. van Gins- en Aardewer kers, welke verleden jaar 200 pCt. hadden. kleine kiezeltjes rommeldcbommel mee vielen. Eerst wus de grond hardbevroren, maar meer naar lxmöden wus hy week en vochtig "n er hing ccn benauwde, muffe lucht van dompige aarde, waar nooit do zon in door drong, 'n lucht van schimmeL Dat was 't cenige, wat Pie; op die duize lingwekkende tocht opmerken ken. E11 toen, onverhoeds stond hy weer op z'n boenen en hij zou omgetold zijn, als i.ict een paar kleine handen mot lange graai vingers hem stevig in z'n kraag ge pakt en vastgehouden hadden. En tegelij kertijd gilde oen schelle stem dicht by hem, ik heb er één, ik heb er één, hoera, hoera' Laat me los. schreeuwde Piet, ruk kend en trekkend om bevrijd te raken hoewel hij niet geweten zou hebben, waarheen te vluchten, want hij stond in een kleine droge ruimte, net een kamertje met steenigon vloer, waar verscheiden donkere ga «gen op uit kwamen. Boven z'n hoofd was de uitmonding van den gang, waar hij juist uit was komen ploffen. Toen hot vreemde, kleine man netje, dat. hem vasthield, zoo triomfante lijk: ik hob hom gegild had, kwam er on middellijk bewoging en leven in de vele gangen. Overal hoorde je gebons en se- loop van voeten en geroep van- „Wat heb je, wr.t heb je?!" „Een monsch",schreeuw de het mannetje terug, en overal in ion grond scheen zieli die reep t«* herhalen, hoog en laag, van ver en dichtbij, sèlie! kryschcnd en knorrig brommend, vra gend, hoonond ou jubelend. „Een mensch! een mcnsch! een mensch! 0 eindelijk din hebben we ec-n mensch gepakt"' Piet lie groep er niets meer van, hij werd wel een beetje angstig, hoewel hij dat niet weten wou. En daar kwamen ze aan, uit alle openin NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks, ook des Zondags geopend Gevallen. A. v. d. Pijl alhier, te Baarn werkzaam bij een brandstoffenhandelaar. heeft het on geluk gehad Vrijdagmorgen te vallen met ccn zak brandstoffen, en beeft ccn knie vrij ernstig gekwetst. Ds. Heijbrock te Baarn heeft liet eerste verband gelegd, waarna de gekwetste per auto is thuisgebracht. Hij is verder toever trouwd aan de goede zorgen van Dr. B. F. Catz. Burgerlijke Staiul. GEBORENJohanna Maria, dochter van \V. Brouwer en W. Zwanikkeii. Gevonden. Een portetnonnaie niet drie biljetten van f 10.drie blauwe wanten, een zakmes. Arbeidsbemiddeling Laren (N.-H.) GEVRAAGDE arbeidskrachten: Vrouwen: 1 dagdienetibode, 1 nood- hnlpdienstfbode2 dienstboden, 1 dag meisje. A A N GE BODEN a rbeidsk r ach ten Mannen: 2 bet en werk eis, 1 boeren- kiK-dhl. I calefmlor, 15 grond-werkere, 1 kantoorbediende, 1 'koeteier, 1 loodgieter, H losse ar belde ie, 5 metselaars, M opper lieden. 1 schilder, 1 sigaiemnaker, 11 timmorliedcn. 4 tuinlieden. 1 voerman. 1 wrtver. gen. veel wonderlijke kleine wezentjes, erg leclijk, vond Piet, met groote, grijn zende monden, groene, bolle oogjes, pun tige 00ren en heel lange armen en b'ce- nen ami hun korte, -«.11de lijfjes, ilet mannetje, dat hein nog steeds zoo stevig vasthad, lachte schel van plezier, al hij gend nog van de vermoeiende tocht, want hot was een sjouw geweest met die zware Piet. Zo drongen zich allemaal 0111 hem heen om hem ecus goed van dichtbij te be kijken, want de moesten luidden nog nooit een mensch gezien. Heel het hokje werd er benauwd van. vooral, toen allo dwerg jes opgewonden van plezier begonnen te «lansen en te springen en grimassen te maken. Het draaide Piet voor z'11 oogen, hij wist niet meer, hoe hij zich houden moest, want telkens kreeg hij een duw en een stomp en sommigen probeerden ook hom eens stillejes te knijpen en te por ren. Daarby giehelden en schreeuwden ze om 't hardst. Soms moest Piet tegen wil en dank wel eens even lachen om de malle sprongen en 't gekke gegichel van sommigen, inanr eindelijk word hy zoo benauwd, dat hij juist van plan was maar eens een uitval t.c* wag< n 011 op de vlucht te .-laan, toen z'n bewaker, die Trol bleek te boeten, uitii'Y- Vooruit, naar i'en kfiiing! En da- r buitelden ze allemaal heen mat Piet tusschen zich in, die nu wat moor lucht kreeg in dó tamelijk «vijdc gang plezier in 't avontuur ging krijgen, zoo- dat hij 't zelfs waagde oen dwergje dat voor iiem uit huppelde hooi oven op don staart te trappen. De staart? Ja, sommi gen hadden heusch een stsirt, maar 't was een .*:ilsehe, die ;e alleen voer de sierlijkheid droegen, 't Arme dwergje ver loor «c dan ook in 't gedrang en huilde en gilde zoo hard hij kon. Inlichtingen zijn dagelijks gratis te verkrij gen bij den Correspondent der Intercommu nale Arbeidsbemiddeling ten Gemeentehuize. telefoon 25. Bekeurd. De heer E. 1L Fr., uit Rloemendaal. is hier Zondag j.l. bekeurd wegens het rijden zonder achter-autolicht. Tooiicel.stuk A. Wij inakc-n onze lezers er nog eens, en nu voor het laatst, opmerkzaam op, dat Vrij dagavond a.s. de tooneelschrijver A de tweede acte uit zijn tooneelwerk zal voordragen, ter wijl tevens de schrijver ©enige voortreffelijke dansen zal uitvoeren. Men zie de advertentie, in dit nummer voor komende. Bekeuringen. De heeren L. C, L. A., W. A. en Th. K, allen inwoners van Laren, zijn door de politie bekeurd wegens het spelen met geld eu kaarten. Zondag j.l. op den openbaren weg. Een geraeene hond. De lieer H.. Eemnesserweg alhier, heeft bij de politie aangifte gedaan van het feit, dat zijn dochtertje eenige dagen geleden, uit de Openbare Leeszaal komend, aangevallen is door een hond van den heer C. Het beest beet het kind zoodanig in het handje, daT doktershulp inoest worden ingeroepen. Het is trouwens bekend, dat dit exemplaar iederen Leeszaal-bezoekers den schrik op het lijf jaagt en het is te hopen, dat dc eigenaar het beest of onschad lijk maakt, of binnens huis houdt. Vc irigheitfctritfen. 200 menschen per fiets, respectievelijk behoorende bij de rijwielclubs „Olympia", „De Peddelaar" en de Ge-maan", passeerden Zondag in groepjes ons dorp. Zij hadden een veilighoidsrit te maken via ons dorp. De politie posteerde op verschillende punten der wegen en bekeurde er eenigen. die geen bel hadden en links reden. De heer B., één der agenten, vertelde ons, dat de heeren het zichzelf moeilijk maken door hun onbeschoft optreden. „Wanneer ik hen vriendelijk verzoek", aldus dc heer B.. ..een beetje kalmer te rijden, roepen ze me de meest vuile en brutale taal na." Velen van deze sportinenschen zijn er dan ook heeren naar. Prettig voor degenen, die de sport als sport alleen willen beoefenen en in de school van velen moeten nicezwcmmen, die een taaltje er uit gooien waar je je voor geneert. Wan neer de besturen niet ingcijpen, zal er veel stagnatie moeten worden veroorzaakt in ons dorp gedurende deze veiligheidsneten. Piet bogen werkelijk nieuwsgierig te worden naar don koning. II k? /.ou die Ci;- 1 it rit n en wat zou die mot hein doen? Er lot k wc' gix-n eind nna die g.angeu t« kou en. I)c. ecno in, de andere uit, nau we, wijde, rechte en kronkelende. Nooit zou Piet alleen de terugweg kunnen vin den Eindelijk kwamen ze in een ruim nitiek, waarvan tie wanden kunstig in gelegd waren met kiezelsteentjes in al lerlei liguron, Piet wilde zijn bewondering- t< kernen geven en het mooie werk wat. dichterbij gaan lekijkon toon hij alweer in ccn andere kamer kwam ook ruini en hoog c>n nog mooier dan de vorige, want hier waren hot geen kiezelsteentjes, maar fijngerlcpen bergkristalletjes die in dui zend kleuren fonkelden by hot licht van do vele toortsen, die de dwergjes mee droegen. Hier moest de heelc stoet halt koudon. Piet dacht nu, dut z.c aiten wel stil zouden worden, maar nee, 't gejoel en gespring weid haast nog erger, tot einde lijk oen breedc deur aan 't eind dv»r zaal f.|*n ging. En toon ze op clou drempel da-irvnn stonden, hield Piet eensklaps hult. Hij uist niet, wat hij zag. Zoov<*»l schatten ge ml, zilver en edelgesteenten had hij nog nooit gezien. Hy stond verstomd en pas toen Trol hem nijdig vooitdnwi'.e kwi.rn or weer beweging in heni E11 ju. daar ach ter in dio ichit te rente zaal zat de k«v ning, op oen flonkerende goudeu troon. In de oenc hand hield hy een rijkversierde staf, in Je andore ewn ju weeion appel. Op zyn loelijke hoofd, tusschen z«jn punt- ortjos prijkte 'n groot'.-, pmehtigo kreon <n tot over de triden van zijn troon golfde zijn staart, de allergrootste in 't heolo rijk. O-n hem heen .«-tonden heel deftig nog veel donkere dwergjes. (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1