3 XUHSTZAAL VAN LIER VoogdenerJ Eemnes Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek Emser-Pastille VRIJDAG 21 MAART 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags. FLnriESlElff-QOUFïAriT. t, aisföug i., ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl—elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactëe en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad 1135; per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad I 1 80. Per weeR 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct ££MN£^ De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, \.'.n Wc kleren Baron Rengers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 10Ï2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 24, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 56 uur. LE U'l ïvECHTSCHE ELECTRICTTEITS- MAATSCHAPPIJ is de heer J. Dop, tim merman aan de naven, tot wien men zich heeft te wenden voor klachten, aansluitin gen en wat verder met de electriclteits- voorziening in verband staat. Oud Eemnes. Wij waren zoo gelukkig: den bekenden schrijver o\er Gojische Oudheden den Heer T. Pluim to Banrn bereid te vinden ec-i:.iige artikelen te schrijven over Oud- Eemnos. Wij vangen daarmede in 't num mer van heden aan. Be zemeityd. De zomertijd zal beginnen op 30 Maart a«s. Deze datum valt op Zondag. Waterschap. De Voorz. v. h. Waterschap Eernnes be richt aan dc stenigerechtigdc ingelandou dat op Dinsdag 3 April des vooriniiMags 9.3012 uur in de Raadzaal v. h. Gemeen tehuis te Eemnes zal plaats hebben eone stemming: le. Voor het opmaken der aanbevelings lijsten ter vervulling van 4 plaatsen vin periodiek aftredende Hcemsraden, t. w.: W. G. Th. H. van Sorgcn, G E. Rigter, Br. Blom G'/.n. B. Meijer. 2e. Ter verkiezing van 4 Hoofdinuelnn- clcn wegens periodieke aftreding van: F. Majoor, Jzn. P. Perior, C. G. de Jongh Azn. J. Rigter Tzn. De nieuwe Rijksweg en de uitbreidings plannen. In ens lx-richt in ons 110 van Dinsdag 18 de/er is en storende drukfout gcslo- l»en. Dc secties waarin de uitbreiding zal pints vinden zijn F. en G. niet F. en S. welke laatste trouwens niet bestaat. Deze streek is bekend onder den naam Zuidpolder 011 Binnendijk Te Veen. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 14 Mrt Johanna, Maria «I v. W. Bron wc. en W. Zwanikken 16 Maart Rigardus Reinier d. v. G. Vos en A. A. Beurs. OVERLEDEN: 15 Maart, Grietje Blom, oud 1 jaar, d. v. C .Blom en S. J. van Van Woudenberg. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: 15. de Bruin en echtgenoote uit Huizen. VERTROKKEN: A. M. Goedkoop naar Amsterdam. Gevonden. Door bakker Heek is gevonden op den Rijksweg een koperen gordijnroede, welke aldaar door den rechthebbende afgehaald kan worden. R.K. Kerkberichten. EEMNES. ZONDAG* 3e Zondag van de Vasten. Vroegmis om half 8. Jloogni:3 om 10 u. Om half twee Catechismus, om 2 uur lijdensmeditatie en Lof. WOENSDAG:avond om 7 uur Lof VRIJDAG:uvond om 7 uur Kruisweg oefening. ZATERDAGavond* om 7 uur I.of. De IT. D.onsten in de week om half aclit. Blaiicum* Belang. Dc heer Land. te Amsterdam, die eenige jaren onder de z.g. boefjes werkzaam is geweest als opvoeder, heeft voor boven staande verecniging Maandagavond in het Hotel Raven ccn causerie gehouden over zijn ervaringen, in zijn leven onder deze boefjes opgedaan. Dc kleine zaal was goed bezet. Nadat de voorzitter, dc heer Ter Brugge, den spreker met een enkel woord had ingeleid, gaf hij den heer Land het woord, die, zittend aan de bestuurstafel, al improviseerende, op onder houdende wijze ons een helder inzicht gaf in de psyche van het verwaarloosd of misdadige kind. Spr. deed dit aan de hand van enkele typen, die hij uit de reeks zijner leerlingen er uitpikte. Hij excuseerde zich tegenover de dames, zoo nu en dan misschien cenigc taal te moeten bezigen als boefje zelf, maar hoopte dat hem dit niet kwalijk zou werden genomen.. Het d)!ent opgemerkt, dat deze taal nogal onschul dig was en dat de lieer Land om onkiesehe onderwerpen zeer tactvol heenging, terwijl wij als toehoorders heel best begrepen, waar het om en over ging. Allereerst liet dc heer Land ons kennis ma ken met „Bakkertje", een toffe jongen, maar een echte dief. Het was een schilders jongen, hij had twee jaren te goed voor diefstal. Op een gocjen dag was Bakkertje verdwenen en spr. kreeg opdracht, hem te halen. Dit ge beurde. Zij vonden den jongen en eerst ging alles goed. Op den Dam (te Amsterdam) ge komen. stond Bakkertje stil, met de mede- deding. dat hij eerst een bakje met gummi bandc-n moest hebben want dat hij anders geen stap meer deed Wilde spr. geen oploop veroorzaken, dan moest hij wel aan dit bevel voldoen, en zoo verdween hij met den jongen in een rijtuig. Tot het station ging alles goed In den trein vroeg B. zich even tc mogen absentecrcn. Hij kwam niet vlug genoeg terug. Toen spr. dc deur der W.C. opende, was Bakkertje dan ook door het por tierraampje verdwenen. Vier weken daarna was hij... weer gepakt en kwam tc Oldenbroek. Daar maakte spreker nader kennis met hem. Bakkertje was on houdbaar, hij was ook zeer onverschillig, want wat kon het hem schelen, „hij had toch eenigc jaren te goed", zeide bij. Spr. heeft toen getracht, hem vóór die straf eenige dagen vrij te geven, wat een heel gevaarlijk experi ment was. Hij kreeg dit verlof en toen spr hem bij z'n weggaan zeide: „Bakkertje! over eenige weken zul je veroordeeld worden, maar ik reken er op dat jc terug komt", zeide Bak kertje: „Top. Luit!" en verdween. De officie ren lachten spr. uit. 's Avonds, op een bepaal den dag, moest B. terug komen. Hij kwam n.iet Spr. was daarover uiterst bedroefd en gesohokt, maar bleef vertrouwen, 's Middags 2 uur van den volgenden dag kwam B zich melden. Hij had beloofd tc zullen komen, hij kwam, en niets was gemakkelijker geweest dan te ontvluchten cn 11.ets was psychologisch beter te verklaren, want B. had straf, c-11 veel straf op te knappen. Daarna vertelde spreker van zijn ervaringen bij dc Harskamp, in liet opvoedingsgesticht tc Hoenderlo, waan de heer van Wijk directeur was. Deze van W. hield er een systeem op na van vrijheid en blijheid als stimulans voor het goede. Spr. was het daarmee geheel eens, maar vertelde ook daarbij van zijn geweldig moeilijke dagen daar doorgebracht,, bij het zelf toepassen van dit systeem. Hij vertelde o a. dit van den hee* van Wij. Er werd eens een jeugdige dief binnengelaten. Eerst kreeg hij eenige dagen arrest Toen de drie dagen om waren, riep van Wijk den jongen bij zich en zeide: „Kijk eens hier! Hier is een fiets, hier is f 10.en ga jij nu eens naar Apel doorn en betaal deze rekening van f 9.Ik vertrouw, dat je dit doet zooals ik je dit zeg." De jongen sprong op de fiets en kwam eenige uren later terug. Ook vertelde spr. var» zijn verblijf als op voeder aan de Kruisberg en stond lang stil bij eenige typen en hun gedragingen. De quintessens echter van sprekers causerie was deze. dat de beste opvoeding wel is. „het vertrouwen in het goede cn het negceren van liet kwade, cn vooral het scheppen van een sfeer." Spr. vertelde over liet scheppen van deze sfeer zeer veel interessante dingen, o a. „het opleggen van drie dagen touw aan ccn gansche klasse". Even stond de heer Land nog stil bij het milieu, waaruit jeugdige misdadigers komen en liet ons voelen hoe voor de hand liggend het voor vele kinderen vaak is. te zondigen. Hij vertelde van kinderen, die naast hun moeder of zuster in het zelfde bed slapen waarin prostitutie plaats heeft; de meest lugubenc dingen plegen te gebeuren, dronken schap, misdaad, ontucht etc.. ei» pleitte niet rechtstreeks, maar toch warm, door zijn neu traal verslag van d'eze weemoedige toestanden, voor een mild oordeel over deze zielige arme kinderen, wien dc misdaad als de moeder melk wordt ingezogen. Als verbetering geeft spr. aan dc afleiding, de sport, dc sportparken (deze hebben heel wat goeds gesticht), de padvinders, de dorps huizen. betere scholen (Montessori). speeltui nen, clubhuizen, door welke instellingen heel wat kwaad te voren kan worden opgevangen en voorkomen. De heer Ter Brugge dankte den spreker voor zijn boeiende en interessante causerie cn gaf gelegenheid tot debat. Een der aanwezigen vroeg, hoe het kwam dat er eenige tucht scholen. o.a. te Haren, waren opgeheven. Was dit een goed tccken? De heer L. zeide, dat dit eerstens een be- zuiirgingskwestie was, maar ook w as de mis- daad na de mobilisatie sterk afgenomen. De kinderen leefden toen in een sfeer van dief stal en hamsteren. De ouders gaven vaak een slecht voorbeeld. Daar geen der aanwezigen verde* het woord vroeg, sloot de voorzitter dc vergadering. Een nieuwe industrie. Uit de agenda voor de vergadering van het bestuur van Stad en Lande blijkt, dat de Gebr van den Brink, te Laren, voornemens zijn op de door hen bedoelde gronden onder Blaricum een modern ingerichte kalkzand- steenfabriek (zonder kalkbranderij) te willen stichten. Een dergelijke fabriek moet geen ka'lkverstuiving veroorzaken. De fabriek zal worden ingegraven, het bouwplan en de be planting van het terrein zullen aan de beoor- dceling van het bestuur van Stad en Lande worden onderworpen. Het D B. vindt geen bezwaren tegen het verleenen van vergunning, temeer waar ge bleken is, dat geen fabrieksschoorsteen zal worden gebouwd en de fabriek behalve één droogketel. electdsch zal worden gedreven. Stille cmgaiig. Een twintigtal personen uit onze ge meente neemt a.s. Zondag deel aan den Stil len Omgang te Amsterdam. Jaarvergadering derAfd. Laren-Blaiieum van lui Centraal Genootschap voor Kin- dep herstel lings- en Vacauüe Kolonies. Deze vergadering zal plaats hebben op Dinsdag 25 Maart 1924, des avonds 8 uur. ten huize van mevr. van de Blocqucric, Naarder- straat, Laren (N.H.). Punten der agenda zijn 1 Jaarverslag van de secretaresse; 2 Verslag van den penning meester; 3 Verkiezing'bestuursleden en voor zitter; 4 Ingekomen voorstellen, o.a. Winter uitzending i.p.v. zomer uitzending. De diefstal. In aansluiting op ons bericht van de vorige week over de verduistering bij de fa. K. alhier wenschcn wij nog het volgende mede te deden. Dc bewuste jongen heeft zich. bij nader onderzoek, meermalen schuldig gemaakt aan diefstal. De familie heeft verschillende malen gestolen geld moeten dekken, maar ditmaal wilde en kon dc familie niet meer bijsprin gen. Bovendien, de jongen moest liet nu maar eens f'link voelen. Ook beeft dc jongen een goud horloge ont vreemd ten nadcele van mej. K. Toen zijn meisje eens in een café het hor loge zag zitten in de portemonna.'e van haar verloofde, vroeg zij, hoe hij er aan kwam. De jongen vertelde, dat hij het van zijn vroe ger meisje had gekregen. Dc verloving raakte inmiddels uit cn het meisje vertelde aan mej. K dat het horloge door haar gesignaleerd was Toen heeft de delinquent nog getracht een Duitsch dienstmeisje er 111 le draaien, door te doen vertellen, dat zij het hem gegevc-n had. De verloofde, die een vriendin van dit bewuste meisje was, moest hem daarin dan helpen. Zij deed dit natuurlijk niet. Wat de administratie betreft: dc jongen rekende 3 maal per week af, dus niet, zooals men ons berichtte, eens per week. Wanneer mej. K zelf er op uit wilde, wanneer het geld der klanten niet binnen kwam betaalde dc jongen gauw af met geld. dat hij elders ont ving, zoo speelde hij dit spelletje al eenige maanden, tot bet op het 'laatst tc erg werd. Dinsdags werd hij gearresteerd in den mid dag Dien zelf den morgen stal hij, 111 bet bij zijn van den heer K., nog een stuk vleesch weg, om het 'te gelde te maken. Hij schijnt lont te hebben geroken en wilde er vandaan. Daarvoor moest hij wat con I an ten hebben. Ook vroeg hij, kort voor zijn arrestatie, verlof 0111 een nieuwe betrekking tc zoeken, hetwelk de lieer K. hem gaf. want deze wilde liever geld dan een arrestatie cn was bereid, in gedeelten zelfs, de som aangevuld tc zien. De jongen ging geen nieuwen baas zoeken, of geld van zijn familie, zooals hij voor wendde, maar verdween met eenige Larensche schooneiv naar Amsterdam, alwaar hij eens fijn uitging en den Stadsschouwburg bezocht. Te zijner tijd zal deze zaak wel geheel opgehelderd worden, maar er schijnt nu al heel wat meer licht op dan dc vorige week. Dt lestauratie van dc kak tc Lai'?n. In het Maandblad „Hand aan Hand", gedirigeerd door Ds. D. G. W. L. Róder. te Blanicum, vinden wij over dc restauratie van de kerk tc Laren het volgende artikel, ge- NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks, ook des Zondags geopend schreven door den lieer A E. van Hunialda van Eijsinga „O111 te beginnen neem ik aan, dat dc lezer bekend is met bet bestaan van de Restauratie- commissie van onze Herv. Kerk in Laren. Menigmaal wordt mij gevraagd, hoe het toch wel staat met deze restauratie. Allicht doet u mij die vraag ook. cn liet antwoord is het volgende. Nadat een architect vanwege het Rijks bureau voor de monumentenzorg te 's-Graven- hage in de Kerk geweest was voor opnemin gen'. heeft liet bureau daarop in Mei 1923 bericht gezonden omtrent de kosten-ranrng. De herstelling van het bestaande kerkje werd toen geraamd op f 12.000In het ge- heele restauratieplan zullen nog kosten van aanbouw komen. Evenwel kan h:ervan zonder ccn vaststaand plan geen prijs genoemd woeden. Vele particulieren en daarbij een zeer groot aantal uit Laren cn Blaricum, gaven reeds giften of deden toezeggaig daarvan Hiermede werd op ccn paar bonde d gulden na f 5000 bereikt. (Wie verstrekt ons die paar honderd gulden?... denkt dc Commissie verlangend). U zult begrijpen, dat de Commissie cr van den aanvang af op bedacht was, den steun te zoeken van het Rijk, Provincie en Ge meente Bij de Rijksmonumenten-commissie, die in dergelijke aangelegenheden liet Rijk van advies dient, is ons kerkje een monument gevvo"den, dat van zich liet spreken. Nadat officieel aan het Rijk 0111 bijdrage was gevraagd, stond in de vergadering van 22 September 1923 van genoemde Rijkscomm. de subsidie-kwestie op de agenda. De leden van die Rijkscommissie hebben zich dus met de belangen van 011s kerkje bezig gehouden en de belangstellende lezers, die weten, dat zij die gelooven n et haasten', willen dus wel in goed vertrouwen het antwoord afwachten, dat in verband met liet advies der Rijkscomm. door dei» Mini sten zal gegeven worden. Weemoedig is het om tc bedenken, dat 2 leden van de Rijkscommissie, met wie onder- geteekende over liet restauratieplan mocht spreken, t.vv. dc architecten De Bazel cn Paul dc Jongh, welke beide bouwmeesters grootc belangstelling voor liet plan hadden, in ccn kort tijdsbestek nog niet zoo lang geleden van deze wereld zijn heengegaan. In liet tegenwoordige stadium kan de 'res tauratie-commissie vooidoopig geen stap van beteekenis doen. Ik hoop. lezer, dat ik uw vraag naar ge noegen beantwoord heb. Onze commissie zal u cok wel eens iets vragen, en voor zoover dat nog niet gebeurde, hopen we een goed geldelijk antwoord tc krijgen. Dc Begtcotingtdebatteii. Door den lieer P. A. Boer M.E.Zn., 't Boerenerf, alhier, werd liet volgende schrij ven verzonden aan zijne Excellentie den Com missaris der Koningin der Provincie Noord- Holland. en aan den Burgemeester der ge meente Laren zelve. Excellentie. Het zij mij vergund dc aandacht van Uwe Excellentie te vestigen op een ingezonden stuk door den Burgemeester \an Laren in een plaatselijk blad geplaatst tegen de tien hoogst aangeslagenen in dc plaatselijke belasting, die het met het beheer van B. en W. van deze gemeente niet eens zijn. Het is mijn meening, dat een Burgemeester boven de partijen inoet staan cn het door den Burgemeester geplaatste stuk buitengewoon 011 tactvol en grof is. De uitnoodiging van ZEd. Achtb. aan zijne tien hoogstaangeslage nen om zijn gemeente tc verlaten spreekt boekdeelen Het raadslid Diamant in kwestie is acoun- tant en heeft iiv casu gewezen op den zorg- vollen toestand der gemeentelijke financiën. Tot voor kort was onze Ed. Achtb. gewend de gemeentezaken met den Katholieken Raad en Wethouders te behandelen en schijnt het zijn Ed.Achtb. slecht tc passen, dat andersdenken den niet zijn beleid niet ingenomen zijn. Het bewuste tiental zijn zakenmcnschen. die van financiën wel eenig begrip hebben, o.a dc heer van Ommen van Guylick, oud-directeur van de Beton-IJzerfabriek „Wittenburg", dc lieer Groesbeek. firmant der firma van Wis- selingh. de bekende Kunsthandelde lieer F. C. Stable, oud-raadslid van Amsterdam, enz. Het door den Burgemeester aangehaalde geval Groesbeek heeft zich geheel anders voorgedaan en heeft ZEd.Achtb. daarin ccn niet zeer fraaie rol gespeeld. Het geld voor Kattebelletje. DE LEVENSVERZEKERINGS WELLUSTELING. Bij dc achterdeur naar huiten, bij de voordeur cr zceer in, tracht hij posten af te sluiten, de verzckcringszonderling. Voor geen waaien en geen dond'ren binnen of buiten, houdt hij halt, tracht maar niet jc af te zoud'rcn als je in dc termen valt. lierst komt hij bescheiden bellen. „Is meneer soms lliuis, juf f rome?" „Wilt ti hem dan zoel vertellen dat zijn vriend hem spreken zoon," .■lis hij binnen is gekomen zegt hij zonder te bezinnen, „O, pardon'k zie, ik vergis me 1" Ondertusschcn is hij binnen. Dan ontploft hij in geleuter over 's levens kort'cllcndc, over studiën van je peuter en een oom dien je nooit kende, over de solide basis, over reuze stcrvenspech, „Man", zoo smeek je bij jeselve, lieve man. hoe kom ik zeeg". Aldoor wordt hij familjaarder, eerst slaat hij je op jc knie, en dan zegt hij „zvclk tarief jc? ja of ja, of die of die?" Als je nee zegt, en je hebt hem bijna bij dc deur, 0 jé als ie lieve vrouw dan aankomt, blieft meneer een kopje thee?" Als de middag is verstreken onder zzcaar geredeneer, is de kans totaal verkeken tot nog krachtig tegenweer. leder argument bestrijdt hij, van de voeten tot den kop „;Vecm me dan! Ik kan niet anders", kreun je zzvak, cn geeft het op." M oraal: Laat je maar vcrassurccren, tot jc zevende geslacht, vóór je door zulk convcrsccrcn, geestelijk zeordt omgebracht. Wat je denkt en zeilt bctvcren, 't is verloren taal cn tijd. Zelfs vail kikkers plukt hij veeren, met dc grootste vricnd'liikhcid. CASTOR. het wegenfonds, dat afzonderlijk beheerd diende te worden, is als „kasgeld" gebruikt, d.w.z in de dagelijkschc huishouding opge soupeerd I De kwestie van het „Ziekenhuis" is u be kend. Van Roomschen baat is geen sprake. Als inwoner van Bussum heb ik persoonlijk tc zijner tijd geheel spontaan en vrijwillig ca. f 1000.bijgedragen aan dc Stiohting van Majclla, Ziekenhuis door katholieken opge richt. Maar Bussum had toen ruim 15.000 inwoners cn Laren heeft er nog geen 6000! Buitendien heeft dc gemeente verzuimd bij dc jaarlijksclic subsidie van f 25.000.vrij- bedden voor gemeentelijke armen te reservee ren, waarvoor nu nog circa f 6000.extra betaald wordt. Waair de Burgemeester het heeft over de toename van gemeente-lasten, verzuimt hij in aanmerking te nemen de toename van het be lastbaar inkomen gedurende cn na dc oorlogs jaren. De afname cn teruggang met 1/3 van de forensen-belasting dateert eerst van na 1922. Dc waarde van de gemeente-gronden door ZEd.Achtb. aangenomen op ca. 70 ets., om tc komen tot een gcmeentc-sehuld van een half milliocn, is geheel fictief. De heer Harkema heeft voor zéér kort gronden, grenzende aan de gemeentegronden, gekocht a 18 ets. ZEd.Achtb. is er geheel naast en maakt zich absoluut onmogelijk. De tijden zijn voor bij dat een boeren landjonker kon doen en laten wat hij wilde, cn zich tegenover zijne ingezetenen kon uiten als door den heer van Nispen in zijn ingezonden stuk wordt gedaan. ik meende in het Larensche gemeentebe lang goed te doen Uwe Excellentie op een en ander te wijzen. Op cn bij dit schrijven bad ik u wel eenige honderden adhaesicbetuigingcn kunnen zen den, doch waartoe? Lc hoofdzaak is. dat wij niet anti-roomsch, doch de burgervader te zeer pro is! Buitendien hoe landelijker Laren blijTt, hoe liever het ons is! Met verschuldigde hoogachting, Van Uwe Excellentie de dienstw. dienaar. vv.g. P. A. BOER. Zijt eij verkouden9 Neemt dan ook 'savonds voor eij naar bed gaar een in den mond, 't houdt Uw mond vochtie en voorkomt hoesten. Verkrijgbaar in alumi nium kokertjes.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1