XUNST2AAL VAN LIER Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek DINSDAG 25 MAART 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags. fFEnnESiEff-QouRAprr] i ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie <=yABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden VAAnrlpnOP^ Ppï-y» r»pc 70 cent- met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent Tuuyucucg MM LCHJHCD Tnet geïllustreerd Zondagsblad n.80 Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Ons Dorpsleven. ii. Waterschap. Het waterschap is een tamelijk onaf hankelijk .Bestuurslichaam, niet alleen U-lost met onderhoud en instandhouding van (lijten en zeewering, doch ook met 't op pc-il houden en de waterloozing van den pi Uier. Deze waterschappen vindt men overal in het lage gedeelte van ons vaderland verspreid en zijn historisch gegroeid uit dc noodzakelijkheid de lage landen tegen overstr -omingeu te beveiligen Het Waterschap Eomnee in zijn tegen woordige vorm is opgericht, in 18C3 en ontstaan uit de samenvoeging \au Noord-, Zuid-, Hc«aellen-, Maat- en Binnendijks- polder met het Waterschap der Gecom mitteerde Gcëriden van Ecmnos. De oppn lakte is 3018 II. A., 01 A. e.A. gelegen onder de Gemeenten Ecin- ncs er Baorn. De beide bestuuislieliemen Waterschap en Gemeente hebben geen direct verhand met elkaar, al is samenwerking natuur lijk meermalen geboden. Zee heeft het ge meentebestuur niets in Waterschapszaken te zeggen en omgekeerd. Dat op 'n kleine 1 laats als Eemnes beide organismen per soonlijk verhonden zijn, d w.z» dezelfde jiersonen fwnct-es in Gemeente en in Wa terschap Unicoden spreekt van zelf en kan de samenwerking niet anders dan ten .goede komen. Zoo is bijv. de Hoer D. van Roepen Gemeente-Secretaris en Secretaris-Penningmeester van het Wa terschap. Til voege re tijden, toen de be stuursorganisatie in 't algemeen niet zoo precies afgebakend was in verschillende onderdeden, was het verband nog wel nauwer, zoo zijn bijv. de oude archieven v Eemnes ccuc mengeling van Gcmeente- Waterschnps- en andere stukken; men is juist bozig hierop orde te stellen. Tusschen de hieronder volgende functi onarissen zal men dan ook ingezetenen aantreffen van andere gemeenten; vol doende is als zij eigenaar van poldergrond zijn. Het Dagelijksch Bestuur wordt uitge oefend onder toezicht van Provinciale Staten van Utrecht door een College be staande uit: 1. De Dijkgraaf: de Heer A. .T. Looxma van Weldorcn Baron Rrmgers te Amers foort. 2. Do De Secretaris-Penningmeester, de lieer D. van Hoepen te Eemnes; de secre tarie is gevestigd ten Gemeentehuize en alle werkdagen geopend van 9.3012.30 u. 3. Tien leden, genaamd Heemraden, t.. w. de Ileeren: TI. .1. Rooyaards te Utrecht 1926. 1) J. Kwakemaak te Eemnes 1926. .T. L. \an Os, te Hilversum 1926. Jhr. A M. A J Roël te Leusden 1926 J. Prinsen te Eemnes 1928. H. van Wegen tc- Eemnes 1928. J. van Woudenberg te Eemnes 1928. G. E. Rigtrr te Blaricum 1924. W. G. T. II. van Sorgen te Zeist 1921 B. Blom Gzn. te Eemnes 1924. B Meijer te Eemnes 1921. De aandachtige lezer zal opmerken, dat dit lijstje 11 namen telt. Oorspronkelijk was namelijk het aan tal Heemraden 12, hetgeen later in 10 is gewijzigd. Daar thans de Heer J. L. van Os ontslag heeft aangevraagd komt nu de lijst in overeenstemming met het wette lijk aantal. Behalve het. Dagelijkis'ch Bestuur, „de Regeering", bezit hot Waterschap ,,een parlement" in het College van Hoofdinge landen. Dit bestaat uit dc 12 volgende nee ren: W. C. v. d. Brink te Eemnes 1926. 1) II. Pas *o Eemnes 1926. L. L. G. van Rnndwijek te Acrdenhout 1926. N. .T. ,T. Makker te Eemnes 1926. A. van Stoutenhurc te Eemnes 1926. T. Schaap.Tzn te Huizen 1928. R. A. van 't klooster te Eemnes 1928. •Tan Eek te Eemno9 1928. H. van Betlehem te Eemnes 1928. T. Majoor Jzn. te Laren 1924. P. Perier te Eemnes 1924. C\ G. de .longh Azn. te Hilversum 1924. Joh. Rvgter Tan. te Blaricum 1924 leder die, al was 't mu-.r een voet grond in den polder bc2it heeft recht op den litel van ingeland en tot betaling van Waterschapslasten. Wie tenminste 1 11. A. lezit stijgt ten trapje hooger. hij is steni gen chtigd. Wie tenminste 3 H. A. bc/it komt in aatimerkipg voor verkiezing tot Hoi fdingeland of benoeming tot lleom- ïfad. Hier is namelijk een eigenaardig systeem voor. De stemgerechtigde inge landen kiezen uit de grootgrondbezitters (3 H. A.) direct de Hoofdingelanden. Voor Heemiaden kiezen zij uit dezelfde categoiie dubbeltallen, welke aan den kroon worden voorgedragen; uit deze \coidiocht benoemt de Koningin do Heemraden. Wij spraken reeds een enkel woord over waterschapslasten, liet waterschap als zelfstandig lichaam heeft zeil in zijn uit gaven tc voorzien en daartoe liet recht waterschapslasten te heffen van zijn inge landen. In 't algemeen zullen weinig be lastingbetalers het eens zijn met de wijze van besteding hunner gelden men zie eens bij onze buren. Dit kan van Water schapslasten niet gezegd worden: Iedere ingeland weet, dat zijn belastinggeld uit sluitend besteed wordt voor hot Water schap waarin zijn grond ligt; voor dc ver dediging tegen overstrooming, afvoer van overtollig water enz., dat is een absoluut onontkombarc noodzakelijkheid en wij ontmoeten hier het helastangbegrip in zijn meeste zuivere vorm. Overigens is deise belasting vrij laag, zij wordt gelieven volgens do huurwaarde der porcoelonde meermalen geopperde plannen tot wijziging van hot. systeem in heffing volgens de oppervlakte is steeds op zoodanige bezwaren gestuit, dat liet bestaande stelsel lief, lxisto geacht wordt. Di» liegrooting 1924 sluit met een totaal 1-edrag van f 4e.535.76 nan ontvangsten uitgaven voor Ion Gewonen Dienst en f1600 voer de Inlichting van de bema ling van de Heinolle- en Noerdpoh'.or te Veen. liet technisch personeel Instaat uit A. Prinsen sluiswachter en Machinist aan het Elect lisch Gemaal en T R-vel hart, werkman in vasten dienst Groote wer ken weiden steeds uitbesteed, terwijl nis meer personeel noodig is, daarin voorzien wordt door losse arbeiders Gas voor enze gemeente. Wij zijn er in geslaagd een deskundige op gasgebied te vinden, die zich bereid ver klaard heelt in eenige artikelen op het groote belang van gas voor een gemeente, vooral een als de onze, tc wijzen. In het nummer van Vrijdag zullen we daarmede een aanvang maken. Aanbesteding. De leverantie van riviergrint voor de grintwegen in ons dorp is bij onderhandsche aanbesteding gegund aan onze plaatsgcnooten dc heeren J. en E. Rozcndaal. Een aanwinst. Dc heer J. E. Land, die laatst voor Blaricums Belang een zoo interessante lezing heeft gehouden over zijn leven en werken onder de z.g. boefjes, heeft zich van af heden in onze gemeente gevestigd als paedagogisch adviseur. Men zie onder de officicele berich ten van Blaricum, betreffende de uren wan neer de heer Land zal zijn tc consultceren. Het is dc bedoeling van den heer Land om de ouders, die voor hunne kinderen bij de opvoeding eenige voorlichting wenschen tc ontvangen, die te verstrekken en hij gevallen van misdadigheid als bemiddelaar op te tre den. Het kan immers meermalen voorkomen, dat een geval van overtreding of misdaad van welken aard ook, kan worden voorkomen en opgevangen, wanneer voor dien tijd een ver trouwd raadsman en vriend het kind of den volwassene heeft bestudeerd en onder krach- tigen invloed heeft gebracht. Veelal blijken dc ouders in sommige ge vallen niet genoeg tijd en aandacht aan hunne NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks ook des Zondags geopend kinderen te kunnen schenken bij de opvoeding, meermalen ook gaat deze opvoeding hen boven hun krachten. Wij zijn immers niet allen ge boren opvoeders. In dergelijke gevallen dan lijkt het ons zeer wenschelijk niet alleen, maar ook noodzakelijk, dat daarvoor bevoegde en vertrouwde hulp wordt ingeroepen. Wij komen op deze zaak t.z.t. uitvoerig terug en kunnen niet anders doen dan alvast den lieer Land. die velen hier reeds bekend is, in het vertrouwen der gemeentenaren en daar buiten hartelijk aanbevelen. J I)e Schoonheidsec mniissie. De Schoonheidscommissie houdt Woens dag a.s. om 2 uur nam een vergadering in het nieuwe bureau van Gemeentewerken aan den Eemnesserweg, naast het Gemeentehuis. Do Hoeienlccnbuiik. Dc Coöperatieve Boerenleenbank alhier zal Woensdag 26 dezer. 0111 8 uur, cene algc- mecne vergadering houden in liet R.K Wcrk- liedengebouw aan den Eemnesserweg Do onredelijkheid. Mevr. K.. S K. heeft bij onze politic aangifte gedaan, dat een haar onbekend mans persoon bij den Hocflooweg onzedelijke han delingen bedreef. Dit is in dit nieuwe jaar het zoovcelstc geval. Tiet houdt niet op. De politic doet onderzoek en hoopt den dader reeds op liet spoor tc zijn. Hot Eiichni istisch Congres. Men verzoekt ons mede tc dcelen. dat Woensdag 2 April a.s. m het gebouw der R.K. Werkliedenvcrecniging alhier een groote parochiale vergadering zal worden belegd. Deze vergadering beoogt, propaganda tc maken voor hel Internationaal Eucharistisch Congres, dat tc Amsterdam zal worden ge houden op 26 en 27 Juli a.s. Bij deze bijeenkomst zullen een meisjes- zangkoor uit Hilversum en het koor der R K. Vrouwenbond hunne medewerking vcrleenen. Pater de Rijk, uit Amsterdam, zal bij die ge legenheid als spreker optreden. Het tooiieelwcik A. Zoo heeft de Duitschc tooneelschrijvcr A clan Vrijdagavond j.l. de tweede acte voorge dragen van zijn tooneelstuk, dat propaganda' beoogt voor den wereldvrede De groote zaal van het Hotel Hamdorff was stampvol. Wanneer wij dit optreden louter als criticus gaan beschouwen, dan moeten we eerst eenige aanmerkingen maken. De lieer A. heeft in de kunstzaal van Carel van Lier incer indruk gemaakt op ons Dit komt omdat de ruimte daar kleiner was en dc declamatorische talen ten van hein veel sterker tot hun recht kwa men. Voorts las dc schrijver slechts ccn acte voor, zoodat velen, die van dc rest van dit werk niets afwisten, er weinig van hebben gevolgd. Twcedens, de stem van den schrijver was voor de groote zaal veel te zwak en de fijne nuancccringcn van zijn actie en zijn stem, de fijnheden vooral \an den dialoog, gingen verloren. Achter in de zaal was het vrij rumoerig. In het algemeen niecncn wc te mogen op- nierken, dat hier en daar eenige banale pas sages in het stuk voorkwamen, die wij bij liet eerste hooren niet hebben bemerkt. Wij ïnee- nen, er waren eenige melo-dramatischc elemen ten te bespeuren, zoowel in het stuk als ook in zijn dansen. Zoo kwam ons de uitroep ..Mutter 1" bij den dans ,.der Kriog" vrij banaal voor, als ook het geeselen en verbran den op het altaar bij den laatsten dans Entsagung". Maar dan 1 Dat stuk heeft dan misschien geen sterk tooneelkundig verband, het heeft een verband, dat niet van het woord is, maar van den geest. Het gansche oeuvre is geschreven on der een geweldige inspiratie, die op verschil lende plaatsen in prachtige rhythmische storm- loopcn doorbreekt Het bezet een rijkdom van scherpe, ironische opmerkingen en de verzen die den inhoud dragen, worden soms zwel lende en minderende als venijnig kletterende cn doffe omfloerste trommelslagen. Of het als tooneelstuk dien invloed zal hebben, als dc schrijver zich voorstelt, wij hopen het van harte, maar we betwijfelen het toch. Een knap vcrsificator en bezield dichter is nog geen tooneelschrijvcr. De dansen van A. houden sterk verband met zijn litterair werk Ik be doel, hetzelfde hevige gevoel voor plastiek en rythmc viert daarin opmerkelijk hoogtij. Men herinnert zich bijv. de dans wel van de Pers Was deze niet geestig cn pittig en was het links cn rechts snel cn oppervlakkig uitdec- lend gebaar met de vlakke handen niet mees terlijk raak in de verbeelding van het vlakke wegwerpen der kranten, links, rechts, koud en kil. hooghartig en pedant? Dit was vol gens inij het mooiste moment van den avond, en A. maakte hij het applaus een beweging met de handen, waarmee hij zeggen wilde: ..Wat zou dat nou. dat gaat van zelf, dóór is het mij nu hcclemaal niet om te doen!" Neen! wellicht niet Maa-" A. is juist kun stenaar in dit opzicht cn kan daarin ontegen zeggelijk verbazend vc-el bereiken. Hij zal felle dialogen kunnen schrijven, hij zal de hoogte kunnen hereiken van een Hugo van Hoff- manstal zeker, hij zal voor kleine gezelschap pen uitnemend zijn stukken declameeren kun nen en daarmede grooten invloed kunnen uit oefenen, maar ik meen. dat een kundig too neelschrijvcr hem terzijde moet staan, als hij zijn werk op dc planken wil doen opvoeren. Wij zullen afwachten. I11 elk geval wie hem gevolgd heeft in dien dans .de Blinde" en 111 sommige gedeel ten van ..dei Krieg" cn ..die Presse", wie zijn 2e acte heeft verstaan en hel weinige banale voor lief wil nemen, moet toegeven dat het optreden van dezen Duitscho; zeer interessant was en dat wc hem in zijn idealisme dienen te steunen. De critiek is helaas den mensch ingeboren, laat ze echter op de tweede plaats komen wanneer achter cn over dit kunstwerk een groot doel wordt beoogt, waarmee we allen sympathiseeren. Misschien komt hij nog eens terug 0111 het werk geheel voor te dra gen voor een kleineren kring van menschen, die hij kan ..bchccrschcn". De Russische zanger Pelski sloot, wat sfeer betreft, prachtig hij hem aan. maar wij laten een oordcel over het muziekgedcelte gaarne over aan ccn ander. Men schrijft ons dan daarover het navol gende Voor het muzikale gedeelte van den avond hadden zich belangeloos beschikbaar gesteld de Russische zanger Boris Pelsky uit Petro- grad en mevr. Augusta Reclairc uit Hilver sum. De zanger zong Russische liederen in de oorspronkelijke taal, wat aan de liederen zeker ten goede kwam, want wat leent deze taal zich 111001 voor zingendc zachte uit spraak der consonanten geven er een bijzon dere charme aan, zonder dat aan de duide lijkheid der uitspraak te kort wordt gedaan. Deze jonge Rus verloochent niet den land aard van zijn volk, waarin diepe weemoed en stille berusting wel den grondton vormen. Zoowel zijn rustige voordracht en zijn prach tig. zacht getunbreerd geluid, dat zoo sym pathiek aandeed, waren volkomen in harmonie met de mooie liederen van P. Tsjaikowsky, die hij zong, waarvan mij het meest bekoor den „Geen woord, oh mijn vriend" en „Zoo spoedig vergeten". Wat een weemoed sprak uit zijn schijnbaar onbewogen gelaat, even opgehelderd door een zachte glimlach bij het zingen van „Tijdens 'het bal". In de „Serenade van Don Juan" had dc pianiste (mej. Emmy van Eden, uit Haarlem) even gelegenheid op den vóórgrond te treden door dc geestige, pctillantc begeleiding van dat lied. Het pu bliek betoonde hartelijken bijval. Mevr. Augusta Reclairc heeft een mooi alt- geluid jammer dat waarschijnlijk een lichte verkoudheid haar soms parten speelde Van de liederen die zij zong. lag het laatste „dei Kreund van Hugo Wolf" haar blijkbaar het beste, cn sloeg dit dan ook het meeste in. Dc piano-begeleiding bij de liederen, af wisselend gespeeld door mej. Emmy van Eden en den heer M. J. Cohen uit Hilversum, was alleszins bevredigend.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1