KUNSTZAALVAN LIER Tentoonstelling Opening morgen, 29 Maart 1924 Eemnes VoogdenerJ BUSSUM ERNST LEYDEN „Battersby" x „Borsalino" „Christy" o. M „Scott" MERKELBACH „De Gooische Giashandel" Telef. lnterc. No. II, - Buizen N B. Victor ia-Water- VRIJDAG 28 MAART 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdag;. EpnriEIIEF-QGUF? ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1 elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK t 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct f*" Officieels Kennisgeving Kiezerslijst. Burgemeester en Wethoudcis van Eem- Los brengen ter openbrre kermis, dat (ie kiezeislijst is vastgesteld en deze van 2:'. Mtart tot 21 April a. s. op de secretarie voor een ieder ter inzage is ncdcrgelecd', en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Tot en mot 15 April as. is een ieder cp grond van art. 11 der Kieswet bevoegd verte kring aan te vragen. Stremmii'gscheepvaart. De scheepvaart door de Eemnesser schutsluis is gestremd van 5 Mei tot 2 2 Juni ten behoeve van eenige vernieu wing. Stremming van het Waterschap. In dc formulieren betreffende stem ming voor Heemraden en Hoofdingelan den is een drukfout geslopen Er staat Dinsdag 3 April, dit moet zijn Donderdag 3 April. De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, \,*.n Wolderen Baron Rcngers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 10Ï2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 24, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 56 uur. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911, van 2van 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 81411, van 2414, van 67 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- eu feestdagen 's morgens 7 uur. De tijd verzet. In de nacht van Zaterdag op Zondag moet tengevolge invoering Zomertijd de klok oin 2 uur een uur vooruit gezet wor den. Laarderweg. Zooals bekend is, is aan den Laarder weg reeds veel gebouwd de drie laatste jaren en komen er nog steeds huizen bij. De bewoners welke ongeveer ter hoogte v. h. kerkhof wonen, aan den straatweg en de gehccle Molenbuurt moeten voor de meeste boodschappen zich naar Laren el naai het dorp Eemnes Legeven. Meestal ging men naar Laren en is het dus uit dorpsbelang toe te juichen dat er thans verschillende nieuwe zaken zijn geopend. Niet alleen blijft het geld zoodoende bin nen do gemeente, doch behoeft men ook voor allerlei do reis naar Laren niet meer te maken. Te meer daar de nieuwe zaken ingezien hebben dat om te slagen ze met de prijzen mee moeten gaan, d.w.z. niet naar boven, zooals helaas nog te veel ge beurt, doch naar beneden. Van Eomnessers mag verwacht worden dat ze in de eerste plaats dorpsgenooten bevoordeclen, doch te meer zullen zij zulks doen als ze dan ook nog goedkoo- per uit zijn. Verleden jaar opende de heer Vonema een rijwielhandel, terwijl hij zich ook be last. ir.et rep-.ratiework var allerlei meta len voorwerpen. Thans is rechts van hem gevestigd een Eloctro-techniscU bureau van den Hoer Suuring en links „Dc Markthal", winkel in chocolade, koek enz. Wij bieden do nieuwe zaken, wier aan wezigheid reeds alleen blijk-geeft van de uitbreiding van ons dorp, onze beste wen- sohen aan, terwijl wij belangstellenden \crdicr verwijzen naar de in ait no. voor komende advertenties dier firma's. Landverhuren. Op dc landverhuring te Huizen zijn gis teren de prijzen f 40 per dainmaot in de Ee m nesse r pol der achteruitgeloopon. In de sloot. Dingdag is een bijwagen vam een betcn- l'irma welke door een lastauto getrokken werd losgeraakt en bij de Tol on- derstbt ven in de sloot terecht gekomen. Met behulp van talrijke vrijwilli.gen, trok do lastauto zijn volg wagen weer eruit. Haven. Aangekomen deze week 1 schip steenen, 1 schip turf, 1 schip kunstmest. Oudlicidkund'gc vondsten. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft aan Commissarissen der Koningin geschreven: Het blijkt nog telkens, dat dc bij herhaling gegeven voorschriften, hoe gehandeld dient te worden ten aanzien van oudheidkundige vondsten in den bodem, van niet voldoende bekendheid zijn of althans niet voldoende wor den nageleefd. Daarom noodig ik u uit, er wederom de aandacht van de burgemeesters in uw provincie op te vestigen, dat. zoo bij het verrichten van graafwerk, enz. in hun ge meente voorwerpen in den bodem aan bet licht komen als vaatwerk, munten, wapenen, beenderen, lijkkisten, palen, steenen enz., die van hoogen ouderdom schijnen, zij hiervan onmiddellijk kennis dienen te geven aan den directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Het is dan van het grootste be lang. dat die overblijfselen gedurende eenige dagen tot nader deskundig onderzoek beschik baar blijven in den stand, waarin zij in den bodem werden aangetiroffen, en dat dus het graafwerk in de omgeving van de vondst aan stonds wordt gestaakt. De directie van genoemd museum stelt dan óf zelf onmiddellijk een onderzoek ter plaatse in, óf bevordert, dat dit geschiedt vanwege een andere oudheidkundige instelling. De lente koint! Eindelijk dan toch symptomen van de lente, na drie maanden vorst, sneeuw en ijs; de Gooische bouwakkers worden met bekwa men spoed omgewerkt, bij de versche, zwarte ploegsporen tript de kwikstaart, gansche zwer men meeuwen zweven over dc akkers, alsof zij geruild hebben met de fiere bonte kraaien, die toch lijkbidders van koning winter ble ken Hoorden we onlangs niet den merel zijn loflied uitfluiten; scheerden de spreeuwen niet in kluchtige en dolle vluchten om de top pen van hooge boomen? Deze week fladderde, ganseh alleen en eenzaam, de citroenvlinder door een nog bloemloozen tuinhet deed vreemd aan den vlinder in deze voor hem nog woestenij te zien. Maar toch. ook hij verkon digde in zijn verschijnen de naderende lente. Gansch anders deden dat de vlugge kieviten, die in een groote vlucht op een der velden nabij de Mecntweide waren neergestreken wat een drukte, wat een kieviten-praat daar op dat nog allesbehalve groene land. Wacht even nog en het milde lente-regentje en -zonnetje zal de laatste sporen van den Win tervorst uitwisschenen dan breekt de gulden tijd ook voor het vogelenheir aan. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 20 Maart. Stijntje d. v T. Schotsman en T. van do Brug. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: M.Huizing en eehtgen. van Kortenhoof. J. van der Splinter en echtgon. vun Laren Noord-Holland. Agenda. ZONDAG: 30 Maart. 11-12 on 2.311 uur R. K. Leesbibliotheek in de R. IC. Veroen i ging VRIJDAG: 4 April 7.30 nam. Repetitie Chr. Gemengde Zang vereeniging Excel sior in de school met don Bijbel. ZATERDAG: 5 April 7 uur nam. Ver gadering Chr. Jnngelingsvcrecn. „Timo- theus" in dc Lindeboom. Alle bijeenkomsten enz. worden gratis in deze agenda vermeld, mits opgave ons uiterlijk Woensdag der voorgaande week wordt toegezonden. Do bogrootingsdebatton. De heer P. A. Je Boer uihier geeft in een zeer ontstemd schrijven te kennen (!i 1 dc door hem verzonden brief aan den Commissaris dor Koningin in de Prov. Noord-Holland en den Burgemeester al hier, wc-lke bri'1' dcor ons in het Vrijdag- nummer van dc vorige weck werd afge drukt niet tor publicatie door hem was aangeboden en daarvoor zijn goedkeuring niet. had. Wij maken or den heer de Boer opmerkzaam op, dat bedoeld schrijven ons tor hand werd gesteld getypt, en wol door één zijner konnissen met het verzoek dit in liet Dinsdagmunmer le plaalscn. Toen liet. reeds gezet was, word door den bren ger van het stuk verzocht hot to* Vrijdag te laten liegen, wat ons aannemelijk voor kwam. daar ook andere do Vrijdaguitgave prefereerden. Er bereikte ons geen ver zoek dit stuk niet te plaatsen zoodat op name volkomen ter goeder trouw ge- .sch iedde. Wij vertrouwen dat na liet bovenstaande (lc heer de Boor onze goede trouw wil aannemen en zullen (le verdere inhoud daarom onbesproken laten. Pluimveehouders. Dinsdagavond 25 Maart, S uur werd de propaganda-vcrgadcring der Pluim vee- vereeniging Bussum en Omstreken geliou- dn in 't Stationskoffiehuis, alhier. Ten 8.15 uur opende de Voorzitter t'c minder dan matig bezochte bijeenkomst nog geen 20 toehoorders, slecht weer of gebrek aan belangstelling? en gaf hot woord aan den lieer K. Kooiman. De spreker, welke hart en hand verpand heeft aan „Koningin kip" zooals hij deze nuttigt? dnines noemt, sprak voor de pauze over de Pluim vee-ve ree n i ging „Bus- suin en Omstreken", welke grootcndeels zijn werk is. Twee jaar geleden is spr. begonnen in de Gooi- en Eemlandcr propaganda te maken voor eeno dergelijke vereeniging; eane tegenactie ging daarna uit van dc tc Hilve'sum gevestigde Gooische Pluimvec- H eiliging, welke volgens cp- alleen tc Hilversum werkt en slechts eea ninat- sehai pelijke groep, nam. werklieden er- ga n beert,. Sprekers ideaal is een? groote Gooische vereeniging, waarin arm eu lijk, jong en oud mits aanbidders van II. M. „kip", vereenigd zou zijn. Verleden jaar herfst hebben de konij- nr nfokverecniging en postduivenvereni ging te Bussum een- tentoonstelling ge houden welko schitterend geslaagd is: er weien 1300 inzendingen. Zondagsmiddags tusschen 2 cn 5 uur kwamen 2000 bezoe kers. Alles zat dan ook keurig in elkaar. Toen bleek, dat er voor pluimvee vol doende bclviigsteïling was, organiseerde spr. ocne p-opaganda-vergaderiug te Bus sum waarop 64 leden toetraden, de vol gende maand telde m ?n er 148 on thans 200. netf. Gooi leent zich best voor kippen- teelt en ieder houdt er dan ook kippen. Do bedoeling is (lat B. E. O. in dc. maand November oene tentoonstelling or- WETENSCHAPPELIJK SAMENGESTELDE PLUIMVEEVOEDERS jjjjj POSTGIRO 38295 TELEFOOPI 805 HANDEL IN ALLE PLUIM VE EVOEDERS VERLENGDE FORTLAAN 2A. - BUSSUM BROEDEIEREN VERKRIJGBAAR VAN WIT WYANDOTTES ZILVER DUCKWING WIT LEGHORNS ROOD ISLAND REDS HAMBURGER ZILVERPELLEN LIGHT SUSSEX ANGON A'S CHAMOIS PADUA'S EN DIVERSE KRIELRASSEN KUIKENS VAN BOVENGENOEMDE RASSEN VERKRIJGBAAR VAN BEGIN APRIL AF. NEEMT PROEF MET MIJN OPFOKVOEDER EN UW SUCCES IS VERZEKERD. vai« jongste we/ken van Daast het Postkantoor te Laren N.tl. Dagelijks ook des Zondags geopend Vooideelige aanbieding piima Villhoeden 17.50-18.50. FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leidscb .plein. Geb- Hlrsch Cle LIFT TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. ganiseert, naar Engelscii model, waar de prijzen veel lioogcr zijn. De Gooi- eu Eem- lftudcv stelde reeds een zilveren beker be schikbaar. Voordeden van het lidmaatschap zijn: Door collectief contract met een leve rancier kunnen lec'en het voeder 25 pL't. goedkooper betrekken onder controle een er voedereoinmisie, terwijl dc mon sters to Wageningen onderzocht zijn, dat is een verschil van Vj cent per kip cn por dog. Alle andere bcnoodigdheden, broedma chines enz. kunnen door tusschonkomst van het Bestuur 10 ii 25 pCt. goedkooper worden betrokken. Het vereengingsorgaan „de klein-vcc- tcelt", waarvan aan de bezoekers exem plaren worden uitgereikt, kost f 6 per jaar en voor leden f 4.50. Dc lezingen zijn gratis voor leden, o. a. Douderdag a. s. eeno lezing met lieht- toelden. Verschillende fokkers stai.n aun telen 10 pCt. en meer reductie t^e op broed- eieren en kuikens. Vrij toegang ip tentoonstellingen en reductie op inzondingen. Het is cc bedoeling volgende winter cur sussen! in pluimveeteelt te houden; op d<it gebied woedt in Holland nagenoeg mots gedaan; in Amerika heeft men lager, middelbaar en hooger pluimvee-onder wijs, terwijl ook de d.ictorale grand ver leend wordt, waartoe 7 8 jaar studie noo- c'iig is. Als het lodenaantal uit l.aren en Blaricum wat loopt, hopen wij ook hier zulke cursussen te organ i see ren. Als wij 500 leden hebben, willen wij een Pluimvee-consulent aanstellen; deze komt 1 x per jaar de hokken nazien en of de beesten goed onderhoui'-eu worden; verder houdt hij maandelijks zitting in ieder dorp voor inlichtingen. Er zijn in Nederland slechts 3 Pluimvee-consulen ten; die waar het Gooi onder ressorteert heeft Zeeland, Noord- eu Zuid-Holland en- oen gedeelte van Utrecht. Dat ia voor een man veel te veel; hij is dan ook in 't Gooi nog nooit geweest. De contributie bedraagt f 6 per jaar.. Pauze, waurin gelegenheid tot opgeven voor lidmaatschap, waarvan slechts spa ir- zanm gebruik wvidt gernaukt. Na de pauze deelt spr. een en ander mode, o\er hetgeen hij, wandelende, te Laren gezien heeft op kippengehied. De huisvesting is sehardelijk slecht en lit alles blijkt, dat in 20 jaar d iar nie mand een woord over gerept heeft Men ziet in groote villa's n« g dc open front- hokken welke indertijd uit Amerika werden goïmporteerd, doch reeds 15 jan? Kattebelletje. DE BEUROOTINGSDEBATTEN. Motto: Het leven is een raar geval, De beste stuurlui staan aan wal. Wat te doen wanneer de eene jc voor Katholiek uitkrijt, en de ander de redactie anti kcrksche hits verwijt En een derde zegt: „U zijt me veel te veel een Calvinist", en een vierde houdt je een tijdje voor een soort van Bolsjiwist. Wat te doen wanneer je om moet gaan als redacteur der Bel, met begrootingsdebatt eerder s, allen even raak en fel. Als er een je aan je jasje stilhoudt in de Naorderslraat, en om zulk een wissewasje op zijn achterbecncn staat. En een ander met dc strooppot of een pot met honing komt, als je om bepaalde reden 't plaatsen van zijn stuk verdraait Als de een je zijn annonce geeft wanneer je wit als hij, en. weer die zijn hoofd zal fronsen en je smalend loopt voorbij Als ze allen vlak voor 't drukken komen met kolommen aan en van boosheid barst' aan stukken als je zegt .Jiet zal niet gaan". Als ze denken dat je krant maar, en haar redacteur er bij. eig'lijk leven vati een standje in den schoot der burgerij Moraal: Hoog je schouders maar ophalen, liefst je neus er plastisch bij, denken dat de duivel halc jelui met je koek cn ei, jelui met je praats of paaien, met jc anti's cn je pro's, en jc op je hakken draaien, en niet lief zijn en niet boos. CASTOR, k 1; n» weer verlaten zijn, als absoluut on geschikt voor ons klimaat. De kleine incn6clicn voelc-n moer vcar lckkoi nauwe, \uilo, stinkende hokken, een soort van doodkisten. Mevr. V. K. te Blaricum liet door oen timmerman zonder eenig verstand van kippenhokken zoo'n soort doodkist bou wen, en raapte in 1U maanden geen enkel ei. Op mijn advies werd 't hok veranderd cn nu 14 dagen begon nou ze te leggen. Huisvesting verbeteren betcekent. JU 50 eieren meer pet kip en por jaar. Nadoelen der bestaande hokken zijn: to dicht, veel te \cel dieren, stinkende atmos- fecr, waardoor de dieren er 's winters (Je voorkeur aan geven buiten in den regen of in koude te staun. Verder zijn die don kere hokken goede luizenkwockplaatsen. Een hok moet ruim, licht, luchtig en zindelijk zijn. Vereischten zijn <!-ón vierde M2 per kip, rr.inen op het Zuiden, schuine voor- ventilatic, een meatplank, welke dagelijks gereinigd moet worden, ronde losse rust- stokken, de binnenzijde gewit. Dan kan de kip bij slecht weer binnen blijven; strooi wat voer tusschen kaf op den grond opdat zij in bewoging blijven. Orn in den winter eieren te rapen is eene speciale eloctr. Installatie, waarvan het licht langzaam uit en aangaat, noodzake lijk. Men kan liet licht tot 3 uur luten bran den, of 's morgens om vier uur aansteken tot het dag wordt, of met oai 10 uur 's avonds een half uur voeren. Dut geeft circa 20 eieren in den winter in den duren tijd, waardoor de onkosten spoedig gedekt worden. Er zijn veel hoenderparkhouders welke van fok leer gVen begrip hebben; daardoor zijn veel zwakke kuikens in omloop. In 't voer moeten vitaminen zijnspr. beveelt daartoe aan: Sapio, hetwelk deze bevat on in verhouding van 1 op 9 onder 't .ge wone voer wordt gegeven, e vergadering werd te 10 uur met dankbetuiging aan den spreker gesloten Dronk men vmoger 's avonds na de thee. een plas wijn of bier. thans is het (OberJahngtelo) dat, veimengd met Sinaasappel, Citroen, of Limonadesiroop een vcrrukkelijken avond-, drank geeft Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in heele liter schroefflessehen, in- houdsprys 39 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1