lin richting Tentoonstelling KTMH WIJ IN AFENI8- ENIGING RDAM n leren Pochets rzakdoeken ifi WIJK producten VoogdenerJ Eemnes ERNST LEVDEN Agenten. UBILEUM 'GVOEDERBA* RATÏS voor 25 Kippen te bevorderen, ikker was, laten tegen slechts koopers rekening. Belam Buesum; et, Huizen. oep - R. T. G. de lezingen der R T G. t a s. zal dus Mevrouw de sloot en op Vrijdag :n Maatschappij", «man van Hensbergen »n Doornik en de Blar. LAREN N.H. - Tel. 47. NTROLE REN leuweweg 401, Tel 7 IRICUM" I DOORNIK - Telef. 393 D. VAN VUURE. Sezichts-en 'massage ISBERGEH-v. d. VECHTE. Hilversum. Laren, N.-H. inkers", •e nlaan 313. ANONSEN. Laren. Laren, 'ransche pad. ;rhoed, DINSDAG I APRIL 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags, FE. f\ri EHEF?- QO U RAHT. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bjj contract belangrijke reduciie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad 11.80 Per weeK6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Officieele Kennisgeving Stremmii'gscheepvaart. De scheepvaart door de Eemnesser schutsluis is gestremd van 5 Mei tot 2 2 Juni ton behoeve van eenige vernieu wing. Kiezerslijst. Burgemeester en Wethouders van Eem nes brengen ter openbrre kermis, dat de kiezerslijst is vastgesteld en deze van 23 Mr.art tot 21 April a. s. op de secretarie voor een ieder ter inzage is neelergelegd-, en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Tot en niet 15 April as. is een ieder op grond van art. 11 der Kieswet nevoegd verbeuring aan te vragen. Het Correspondentschap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd bij den heer N. Hagen, Laarderweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap der Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eemnes. Been gebroken. De 4-jarige Tinus Nachtegaal speelde Vrijdag bij Molenaar Pas op de meelzakken. Plotseling viel een der zakken van den hoop op een beentje van den kleine. Dit werd op 2 plaatsen gebroken. Dr. Catz uit Blaricum verleende de eerste hulp en gelastte over brenging naar het Ziekenhuis te Laren. Onze Haven. Verleden week zijn aangekomen 2 steen- en 2 turfschepen. Een der turfschepen kon zijn waar niet verkocht krijgen en moest met de halve lading weer vertrekken. Wat buiten- den hooitijd zelden' gebeurt. Zaterdag en Zon dag lagen 6 schepen in de haven. De polder droog. Terwijl een week geleden nog geklaagd werd over te veel water in den polder, is deze thans geheel droog. Behalve dat er druk ge malen is. is dit te danken aan den goeden toe stand der watergangen. Zomerdijk. Donderdagavond 3 April aanbesteding in Hotel Gooilust van herstelling schociingwerk aan de Zomerkadc. Het Badhuis. Woensdag j 1. is het bestuur van Blari- cums Belang bijeen gekomen, ten einde de resultaten te bespreken betreffende den bouw van een badhuis. Voorloopig is het resultaat nog niet zeer bevredigend te noemen, ofschoon bij <le in woners voor het plan toch buitengewoon veel belangstelling bestaat Ecnige inwoners hebben reeds voor dit nuttige doel gelden gestort, maar dit is nog lang niet voldoende natuurlijk. Het bestuur hoopt dan ook van velen matcrieclen steun te verkrijgen alsnog. Volgens eerste berekenin gen was wel een vijftien duizend gulden nood zakelijk voor den bouw en de verdere onkos ten. In de laatste vergadering is nu een der bestuursleden met een berekening aan geko men, die ver beneden deze eerste begrooting liep. Of inderdaad echter deze laatste plannen voor uitvoering vatbaar zouden zijn. zal nog onderzocht moeten worden. Deze laatste be rekening kwam beneden het derde deel der eerst uitgetrokken post. Wij hebben meenen we bij ons eerste bericht over deze aangelegenheid vergeten mede te doelen, dat het plan eigenlijk opgeworpen is door Dr. Cats. Coöperatieve Boerenleenbank. Jaarvergadering op Woensdag 26 Maart. 8 uur in de R.K. Werklieden Vereeniging. Aanwezig 68 leden. Aan de bestuurstafel links van den voorzitter de Z.E.W. Heer Pastoor van Laren. Na opening met gebed door den voorzitter, den heer T. J. Majoor, leest de kassier,, de lveer E. Majoor, de notu len der vorige vergadering, welke zonder op merking worden goedgekeurd. Daarna rekening en verantwoording over 1923, het 33e boekjaar. Een staat van ont vangsten en uitgaven en de balans waren den leden in druk thuis gezonden, en behoeft dus niet te worden gelezen. Wij publiceeren een en ander verkort hieronder. De kassier, de heer E. Majoor, leest eene toelichting voor. Gedurende het afgeloopen jaar steeg het aantal uitgegeven spaarboekjes van 412 op 474voorschotnemers van 94 op 101 rckcning-couranthouders van 105 op 112: leden van 169 op 177. De staat van ontvangsten en uitgaven be droeg het voorlaatste jaar f 1.308.910.57 en het nu afgesloten boekjaar f 1.659.412.98, dus een omzetvermeerdering van f 350.502.41. De winst bedraagt over 1923 f 4126.78, welke naar de reserve wordt overgebracht. Uit deze cijfers blijkt voldoende, dat de Boerenleen bank in het afgeloopen jaar weder flink voor uitgegaan is. I11 tegenstelling met het beeld, dat zoovele andere bankinstellingen vertoo- nen, is hier geenerlei verlies geleden, integen deel nog een aardige winst gemaakt. Door absolute onthouding van allerlei speculaties en streng toezicht op de soliditeit der voor- schotnemers, kon dit verheugend resultaat geboekt worden. Voorschotten worden alleen verstrekt als ie hypotheek, onder persoonlijke zekerheid van 2 zeer solide borgen, of op deugdelijke effecten. Het bestuur wikt en weegt iedere aanvraag zeer nauwkeurig. Bij de in Februari van dit jaar gehouden inspectie vanwege de Centrale Bank werden dan ook alle boeken, kasbescheidcn e.d. vol komen in orde gevonden, zooals blijkt uit het door den kassier voorgelezen Inspectierapport. Na voorlezing werd van de geboden gelegen heid tot vragen en inlichtingen gebruik ge^ maakt door een der leden, welke toelichting verzocht betreffende den post koersverlies f 947 62 De kassier legde uit, dat dit geen wer kelijk verlies is, doch eene comptabele kwestie; de staatsfondsen, welke de Bank bezit, zijn namelijk achteruit gcloopen en de waarde daarvan is opgenomen in de Balans tegen de beurskoers op 31 Dec. 1923 Daar deze fondsen echter niet verkocht worden, doch bewaard tot uitloting, waarbij natuurlijk het volle nominale bedrag ontvangen zal worden, is van werkelijk verlies geen sprake. Daarna worden rekening en verantwoording bij acclamatie goedgekeurd. Met 64 van de 67 stemmen wordt de heer .1 PI. Majoor herkozen als bestuurslid en met 62 van de 68 stemmen de heer P van Dijk als Lid van den Raad van Toezicht. De H.H. P. van Dijk en KI. Kool worden bij acclamatie herkozen als plaatsvervangende bestuursleden. Daarna verwijdert de kassier zich, daar aan de orde is vaststelling van zijn salaris. Z.E.W. constateert, dat bestuur en verga dering overtuigd zijn van goed en accuraat vat- jongste we.'ken vhd naast hel Postkantoor te Laren N.h. Dagelijks ook des Zondags geopend werk van den kassier, den hser E. Majoor, en doet opmerken dat feitelijk van een goeden kassier het beheer en de bloei van de Boeren leenbank geheel afhangt. Daar de werkzaamheden zich steeds uit breidden en cr een tamelijke winst gemaakt is, meent het Bestuur eene verhooging van 1 250.voor te moeten stellen en dus het salaris van den kassier te brengen van f 2000.op f 2250. Het voorstel wordt tamelijk kil ontvangen. De heer P. van Es zou eigenlijk wegens be zuiniging vermindering willen en stelt voor het te laten zooals het is. Z EW. verdedigt energiek het voorstel; be zuiniging is voor de Regeering vercischte, daar zij met tekorten zit; dat motief geldt voor ons niet; er zijn dit jaar 150 dagboek- posten meer geweest. De heer P. van Es vraagt stemming over zijn voorstel, hetwelk door verschillende leden ondersteund wordt. Van de bestuurstafel verdedigen de H.H P, van Dijk en J. PI. Majoor de verhooging. De kassier stelt feitelijk zijn huis ter beschik king van de Bank; ontvangt ook buiten de verplichte zittingsuren en staat voor ieder steeds klaar; verder behoort liet vaststellen van het salaris tot de bevoegdheid van hel bestuur, daar rle leden niet in staat zijn den omvang der zaken te bcoordeelen. Ten slotte trekt de heer P. van Es zijn voorstel in en wordt dc verhooging bij accla matie goedgekeurd. De kassier deelt mede. dat de rentevoet voor spaar- en deposito-gelden verhoogd wordt van 4-1 op 4* terwijl die der voorschotten op 5 bepaald blijft.. Ten slotte sluit Z.E.W. de vergadering met een korte rede, waarbij hij zijn vreugde uit drukt over den bloei van de Boerenleenbank. Tijdelijke stoffelijke bloei leidt ook tot ver- hooging van zedelijken bloei. Hoe armer de me-i.schheid is. hoe lager het peil daalt van zedelijkheid en deugd. Meerdere welstand strekt dus tot bevorde ring der goede zeden en maakt 't mogelijk, verschillende goede en nuttige instellingen in 't leven te roepen. Een woord van dank aan Bestuur, Raad van Toezicht en kassier. Moge de krach van dc Hanzebank een oogenblik het vertrouwen ge schokt hebben, de Boerenleenbank heeft bewe zen. dat zij waard is dat haar blijvend ver trouwen geschonken wordt. Lang moge daar om de Boerenleenbank groeien en steeds stij gen tot hoogcr bloei Gemeentelijke tennisbaan. Bij cle gemeente zijn plannen in v001 be reiding 0111 aan den Eemnesserweg, op de z.gn. Mnatschappij-terreinen, twee tennis banen op lc- richten, die, naar wij verne men alleszins zullen moeten voldoen aun dc modernste eischen. Hel plan is z.g.n. „red-cover' te laten maken". Scorpio. Men (Wit ons mede dat. do tooneelvoor- Coöperatieve Boerenleenbank le Laren. Bekering over 1923, het 23e boekjaar. rekening. Ontvangsten. Kas op 31 Dec. 1922 f 19 743 20 Ontvangsten spaargelden - 390.624 50 Terugbetaalde voorschotten - 27 975.— Ontvangs en in Bek. Courant - 1.175 957 04 KoersverliesU47 62 Div. ontvangsten, rente, pro visie enz- 44 165.62 f 1.659.412.98 Uitgaven. Terugbetaalde deposiio s spaargelden Voorschotten Uitgaven in Rek Couiant Div. uitgaven aan rente, sala ris, provisie enz Kas op 31 Dec. 1923 BALANS. Kas 31 Dec. 1923 Tegoed in Rek. Courant Uitstaande voorschotten Te vordeien rente f 812.466.53 Spaargelden Schuld in Bek. Courant Winst f 54 478.46 - 378 001 50 111.800.— - 1.033 994.66 - 47 961 85 33 176.51 fl 659 412.98 609.382 H3 198.956 92 4.126.78 f 812.466.53 blaricum. Blarieumscke Boek- en Kunsthandel, naast het Postkantoor. eemnes. H. Hagen. J. v. Hengel Voogdenerf. laren. M. Wilmink, Sigarenmagazijn ,,'t Hoekjt", Torenlaan, Telef. 304. P. v. d. Puyl, Zijtak 186a. A, ,T. van Oevelen, Lunchroom „Het Wa pen van Nassau, Nieuwe weg. hilversum. V. Wulf ten's Reclame-Bureau, Lavend< 1- plein 17. stelling der plaatselijke tooneelvereeni- ging „Scorpio" zal plaats hebben op 27 April a.s. Het is nog niet geheel zeker wat dien avond zal worden gegeven. Het is niet on mogelijk dat. niet door de werkende leden zelf zal worden gespeeld, maar dat een gezelschap elders voor dien avond zal worden uitgenoodigd, het bestuur heeft, nog geen definitief besluit genomen. Wij komen op deze uitvoering t. z. .t nader terug. Ouder dak. Wij ontvingen dezer dagen een bijzon der aantrekkelijke reclame van de be kende zaak „Onder Dak" aan den P. C. v. d. Brinkweg alhier Do circulaire bevat een twaalftul alleraardigste stalen, res pectievelijk van Jute stof, van Grafton- nette en wollen crêpe. Tevens vijst de firma ons op het feit, dat vanaf heden artistieke kinderschor- lies van aardige gebloemde stof met Icianlsluitingen vedkrijgbanr zijn en her inner' er aan. di.t in deze zaak hel Ge roemde artist like Engelsche Modeblad „Mabs" te bekomen is, alsmede Weldon's Butterrieks modebladen. Bevolkingsregister. VERTROKKEN: A. ,T. Verkerk en gezi.n naar Hilversum. Kerkstraat 45 a. X. Pm-ijk en gezin naar Blaricum, Molen weg. Mej. C'. W. Rerge.voe-t mar Blari cum, Torenhaan. J. van der Splinter naar Eemnes, -p.a. PI. R-oodhart. Mej. J. de Leeuw naar Eemnes, id1. II. Goedikoop naar Dordrecht, Reeweg 58. Mej. A. Nie- liot naar Leiderdorp, Kindertuin ..Voor dorp'1. GEVESTIGD: Mej. H. E. Koelink, van Hilversum naar Hilversumsche weg 4G4 a. Mej. E. -Sa a me, van Hilversum naar Brink 4T8. Mej. M. Ebert, van Hilversum naar 'Êémnesserweg 1056. Mej. M. Kirdhmann, van Duitschland n. 'lloefloo 474 k. Mej. M. Egel-hardt, van (Duits'h land naar Melkweg 85. Mej. M. Dormagen, van Duitschland naar Toren laan 87<G e. Mej. L. ITeller, van Duitsch land naai Ta leibergweg G63. Mej. L. Saame, van Duitschland naar Brink 425. J. 1'. de Jong. van Soest naar Zevenend 47. Mej. E. A. Smit, van Antwerpen naar Xaarderstiaat 509. Mej. S. Hagen, van Eemnes naar Volthuijsenlaan 448 4). Mej. M. Wurtz, van Blaricum naar Ro zenlaantje 6'ftl. Mej. A. van den Ham, van Putten (G.), naar Schoolpad T'023 c. Wed. C. Boelhouwer-Schuurmans en ge zin. van A msterd am 11 a-a r Z ij ta k 2)07 b PI. Schnclle-van Koningsveld en gezin, van Duitschland naar Brink 1041. Wed. M. Veldhuizen-Koster, van 's-Gravenbagc naar Jordaan 39 a. A. Smits en gezin, van Amsterdam naar Oud-Blarieummer- weg 847. Arbeidsbemiddeling Laren (N.-H.) GEV RA'A GDE arbcidsk rach ten Vrouwen: 1 noodhulpdienstbodc, 2 d^dienstboden, 3 dagmeisjes. AANGEBODEN arbeidskrachten Mannen: 1 bakkersknecht, 1 beton werker, 1 'boerenknecht, 1 califactor, 1 olectriciên, 4 grondwerkers, 1' kantoor bediende. 1 loodgieter. 4 losse arbeiders, 1 metselaar, 1 opperman, I schilder, 1 sigarenmaker, 4 timmerlieden, 1 tuin man, 1 wever. Laren. Tel. 381.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1