KUNSTZAAL VAN LIER Tentoonstelling VoogdenerJ ÏMÏ Eemnes ERNST LEYDEN Kattebelletje. Emser-Water VRIJDAG 4 APRIL 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags. EtnriESSEfl-QOURAnt ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 cl Officieele Kennisgeving R Strenimii'gsclieepvnnrt. De scheepvaart door de Eenineö3er schutsluis is gestremd van 5 Mei tot 2 2 Juni ten behoeve van eenige vernieu wing Kiezerslijst. Burgemeester en Wethouders vin Eem nes brengen ter openbrvc kennis, dat de kiezerslijst is vastgesteld cu deze van 22 Mtart tot 21 April a. s. op de secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd-, en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Tot en niet 15 April as. is een ieder cp grond van art. 11 der Kieswet bevoegd verbetering aan te vragen. De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, van Weideren Baron Rengers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 101'2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 21 en 78, Woensdag 2—4, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa- menvallcn. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 5—6 uur. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eem nes-Bui ten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911, van 2'4Yvan 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 81411, van 204. van 67 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. Het Co Tespondentscliap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd bij den heer N. Hagen. Laarderwog 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap dor Vrijwillige Oudcrdoms- Verzekering voor de Gemeente Eemnes, Plaatselijke agent der PROVINCIA LE UTitECHTSCHE ELECTRICITEITS- MAATSCHAPPIJ is de heer J. Dop, tim merman aan de Haven, tot wien men zich heeft tc wonden voor klachten, aansluitin gen en wat verder met de eleetrielteits- voorziening in verband staat. Ons Dorpsleven. in NFRERL. HERVORMDE KERK TE, EEMNES-BINNEN. In de door onzen gcachten medewerker, den heer T. Pluim, geschreven historische ru briek vindt men tal van geschiedkundige bij zonderheden. welke wij dus hier niet behoe ven tc herhalen. Dus. aanstippende, dat de kerk te Binnen dijk in 1439 gebouwd is zonder toren, welke later werd aangebouwd en in 1580 op last der Staten van Utrecht afgestaan aan de Her vormden, kunnen wij terstond overgaan tot den tegenwoordigen tijd en wel 18 Juni 1921. Dien dag. een Zaterdagmorgen, prachtig zomcrschen dag, was ten ongeveer 9 ure 's morgens brand ontstaan in een woning, welke links van de kerk (van Laren komende) gelegen was. De vrijwillige Ecmnesser brand weer deed zijn best, doch uit de bijna droge slootjes was niet veel water te putten. De woning waar de brand was ontstaan, was bin nen een uur totaal uitgebrand. Te ongeveer half elf vertoonde zich de eerste vlammetjes boven aan den nog van het met leien ge dekte dak. vlak bij den toren. Eenige perso nen begaven zich in de brandende kerk en baalden er de kerkboeken, koperen lusters e.d. uit. Ook schrijver dezes hielp daaraan mede en kan dus uit eigen' aanschouwing zijne mede- deeling putten. Boven in de kerk was een rond, uitgekalkt gewelf; het dak stond toen reeds lang in brand, doch het gewelf scheen zeer soliede te zijn en een half uur lang was binnen in de kerk niets te zien boven 't ge welf hoorde men een gerommel als van een onweer of de zee bij storm Ten slotte slaat de politie de deuren in, met het oog op ge vaar \an instorten. Ten halt twaalf stortte met luid geraas het gewelf in; de ruiten sprongen, de steunbalken brandden. De Burgemeester, welke het blusschings- werk leidde, had reeds lang ingezien, dat de kerk niet te houden zou zijn en deed dc materialen richten op de zijde van den toren, welke aan de kerk aangebouwd is. Inmiddels arriveerde een betere spuit uit Baarn en met vereende krachten slaagde men er in den toren geheel te behouden. Van de kerk stond om 12 uur niet meer dan de naakte muren. Bijna onmiddellijk werd de restouratie be gonnen en met zoo'11 bekwamen spoed door gezet, dat 28 Mei 1922, flus ii maanden later, de kerk weer in gebruik kon worden geno men. Bij de inwijding werd gesproken naar aan leiding van Psalm 24. Afgevaardigden waren aanwezig van H. M de Koningin-Moeder, van de Synode, van het Provinciaal Kerkbe stuur en van den ring „Amersfoort". Voorts de Burgemeester van Baarn en Eemnes en Jhr van Citters, Commissaris der Koningin 111 Gelderland. Ambachtsheer der beide Eem- ncssen. Van af de Reformatie van de kerk in ge combineerd gebruik der beide Eemnessen. La ter werd Binnendijk eene zelfstandige kerke lijke gemeente. De eerste predikant was Joh. Jac. Hanfeldt, met een Latijnschen naam zich noemende Palatimis. Op heden staat hier als predikant Ds. H. H. Ynzonides. geboren 1871. Hij werd in 1897 candidaat tot den Heiligen Dienst in Zuid- Holland en 1 Mei 1898 beroepen als Predikant te Obergum (Gron.). Sedert 18 November 1906 staat Z.E.W hier en mocht verleden jaar 1 Mei zijn zilveren ambtsjubileum vie ren. bij welke gelegenheid hij 's Zondags ge sproken heeft naar aanleiding van 2 Cor. 3 511. over „de Heerlijkheid van het ambt van den evangeliedienaar". De kerkelijke gemeente is niet groot en be staai uit slechts pl m. 600 zielen. Dc Jacob van Lennepstraat, dc Ferd. Huycklaan. de Heem stralaan. Buitenzorg. Groeneveld en de zes woningen, burgerlijk bchoorende onder Baarn, i.s kerkelijk Ecmnes-Binncn. De kerkeraad alhier bestaat uit 5 personen. Voorzitter is de Predikant; de beide ouder lingen zijn: A. Veldhuizen en T. v. Oosterom. De beide diakenen zijn. T. Blom Sr. en C. J. van Brucken. Ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde lidmaten der ge meente. Dat zijn sedert 1923 zoowel de mannen als de vrouwen .Nieuw Synodaal Reglement). De kerkeraad vertegenwoordigt en bestuurt de gemeente. I11 gemeenten met minder dan 3 predikanten worden de diakenen altijd gerekend mede tot de kerkeraad te hehooren. In gemeenten met drie of meer predikanten maken dc diakenen een afzonderlijk college uit. maar worden in gevallen, nader tc bepa len. mede tot de handelingen van den kerke raad geroepen. De kerkeraad. uit predikanten en ouderlingen bestaande, draagt den naam van bijzonderen kerkeraad. Die uit predikan ten. ouderlingen en diakenen bestaat, wordt algemeen kerkeraad genoemd. De kerkeraad bepaalt liet getal der ouderlingen en diake nen. en regelt dit naar de talrijkheid en uit gestrektheid der gemeente, den aard der com binatiën en het getal der predikanten. Het beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde Gemeenten in Ne derland en de zorg voor de kosten van haren ceredienst. zijn in iedere gemeente opgedragen aan kerkvoogden, onder medewerking van no tabelen. Hier zijn op lieden kerkvoogden: S. Koclewijn, T. Blom, G de Brce; notabelen zijn: F. v d. Kuinder, C. van Bruchem. L. J. \au Gelder en T. Stein. Dc notabelen worden in deze gemeente ge kozen door de stemgerechtigde iiiaiulidmatcn deze notabelen verkiezen op hun beurt weer dc kerkvoogden. Het College van Kerkvoogden en notabe len heeft het stemrecht niet toegekend aan de vrouwelijke leden Inzake stemrecht wat de vorm betreft, heeft liet College zich niet te storen aan het Synodaal Reglement voor de benoeming van predikant, ouderlingen en diaken. Alhier is vrij beheer, d.w.z. kerkvoogden en notabelen staan niet onder 't College van toezicht. Eene speciale vermelding verdient het feit, dat H. M. dc Koningin-Moeder een gestoelte in de kerk heeft en 's zomers tijdens Haar verblijf ten paleize Soestdijk hier eenige kce- ren ter kerke komt. Hulp by electri&che ongevallen. Een paar weken geleden heeft men in de dagbladen kunnen lezen, dat iemand gedood werd, doordat hij in aanraking was gekomen met een toestel, dat onder clcctrischen stroom stond van hooge spanning Dit feit staat ech ter niet op zichzelf, immers herhaaldelijk lezen wij van ongevallen met doodclijken af loop tengevolge van het aanraken van voor werpen, die onder spanning staan De Maat schappij tot Redding van Drenkelingen heeft naar aanleiding van bovengenoemd ongeval zeer ernstig gewaarschuwd, dat men iemand, die door den electrischen stroom wordt ge troffen. steeds als z.g. schijndood moet be schouwen. Het is namelijk meer dan eens ge bleken. dat personen, die zelfs door den blik sem. getroffen waren, niet gedood werden, doch slechts bewusteloos werden geslagen. Werd daarbij dan niet zoo spoedig mogelijk hulp geboden, dan ging die bewusteloosheid, die toestand van schijndood, over in den dood en het is alleen een gevolg van dc onbekend heid met «lezen toestand, dar nog altijd zooveel inenschenlevens. tengevolge van het in aanra king komen met den electrischen stroom, ver loren gaan. Ik meen daarom goed te doen, het bovenstaande eens onder aller aandacht te brengen. Tri onze huizen heeft de clectrische stroom wel is waar een betrekkelijk geringe sterkte, doch het is meermalen voorgekomen, dat gevoelige personen door het aanraken van een gewoon gloeilampje dat defect was, of cenig clcctrisch kookgerecdschap of vcrwar- mings-instrument, bewusteloos werden gesla gen. In zulke gevallen is kalmte en voorzich tigheid dan ten zeerste geboden. In dc eerste plaats is het dringend noodig den getroffene met de noodige voorzichtighicd uit het be reik van den stroom te brengen en als dit gelukt is. dan moet men onverwijld overgaan tot kunstmatige ademhaling, zooals deze bij drenkelingen wordt toegepast. Het is natuur lijk vanzelf sprekend, dat bij een dergelijk on geval altijd zoo spoedig mogelijk geneeskun dige hulp moet worden ingeroepen. Nieuwe telefoonaansluiting in Maart '24 Jan Dooyewaard. Nó. 385. De Leeszaal. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek Larcn-Blaricum leende in de maand Maart 2483 boeken uit. d.i. 611 meer dan in Maart 1923. De Leeszaal werd bezocht door 608 per sonen, t.vv. 438 mannen en 170 vrouwen, be halve degenen die boeken kwamen halen. Hot groole stille spel. Vrijdag j 1. speelde de schaakkampioen Eeuwen een simultaanvvcdstrijd tegen de leden der Larensche Schaakclub. De heer E. werd ontvangen in bet kleine achterzaaltje van het Hotel Hamdorff en vervvellekomd door den heer de Graaf, die eenige hartelijke woorden sprak. Daarna verzocht de heer de G. aan den hoer E. om den burgemeester toe tc staan alle spelen met een beginzet te openen, bet geen dc heer E gaarne toestond. De burge meester opende daarop niet minder dan 22 borden, waarop een overweldigende stilte in viel. gepaard gaande met een nerveus gespeel met kuiten en ellebogen Van de 22 partijen won de heer Eeuwen cr niet minder dan 20, terwijl hij cr twee verloor. Het mocht den heer Kokje Jr. en den heer van Groningen gelukken de/en kampioen le verslaan. Als het schaakspel niet een spel was, waar- hij de grootste kalmte en stilzwijgendheid ver- cischt wordt, zouden we bijna zeggen willen, dat deze avond ..ongetwijfeld" „geanimeerd" was, ofschoon wij er niet bij waren, maar dit bericht alleen van hooren zeggen hebben. Dc Reisduif. Dc Postduivenvereniging „De Reis duif' alhier zal op Zaterdag 12 April haas eerste wedvlucht houden met oude duiven, van Utrecht. Voor niet leden bestaat gelegen heid ook mede tc doen vliegen tot aan de grenzen, waarhij een kleine prijs /al worden uitgeloofd. Het inkorven geschiedt hij \V. van Laar. Sint Janstraat 304. des Vrijdagsavonds tusschen 7 en 8 uur. Dc Hockeyclub. Zondag 6 April, 2 uur, speelt dc Laren sche Hockeyclub, op haar terrein aan den Eemnesserweg. een wedstrijd tegen het eerste klas elftal van „de Musschen" uit Haarlem Stumper. Een 24-jarige jonge man, die in Jan. j.l. uit het ziekenhuis te Venraay was ontsla gen als patiënt, zwierf van dien tijd af als koopman rond door ons land De man leed aan toevallen en kon daardoor nooit vast werk krijgen. Gisteren kreeg hij een toeval in onze gemeente, en wel op de Drift. Bij dc dames A. binnen gedragen, verleende Dr. I.ommel geneeskundige hulp. Hij werd naar Amers foort gebracht. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Laren en de daar onder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Maart 1924 ingelegd 15935-terugbetaald f 16909.34. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nummer 6926. Mevr. Carry van Bruggen. Zaterdag j.l. hield mevr Dr. A. P. A. (Carry v. Bruggen) een lezing over „Het huisje aan dc sloot", op de tentoonstelling der R.T.G., in de Concordiazaal van het hotel Hamdorff. Daar wij destijds deze zelfde lezing, die mevr. P. A. hield voor de Vereeniging van van jongste we/ken van naast het Postkantoor le Laren N.11. Dagelijk s ook des Zondags geopend Huisvrouwen te Bussum, uitvoerig hebben verslagen, lijkt het ons thans onnoodig. deze nog eens op te nemen. Met vuur spelen. Wij vernamen op het politiebureau, dat Donderdagmiddag j.l twee Larensche jonge tjes. genaamd A. en L.. een vuurtje hadden gestookt nabij het Mauvezand. De kleuters hadden een zak met droge bladeren meegeno men. een doosje lucifers enz. waarmee zij eens een fijn brandje wilden makc-n. Geholpen door den scherpen tellen wind, leek dat dan ook al aardig op een fijn brandje, want de vlammen pakten wat meer beet dan de blade ren die de jongens hadden meegenomen. De politie wist het te dooven voor er ergere dingen gebeurden. We kunnen dit bericht nu wel beëindigen als een ouderwetsche school meester. met den vinger omhoog, „ouders ziet toe! dat gij nimmer uwe „knaapjes" met vuur laat spelen", maar dat weten de ouders al van af het tijdstip, dat Prometheus het op aarde bracht, zoodoende doen we het niet en gaan ovet tot de orde van den dag. Bovendien is de heer Land genegen zelf enkele kinderen als regel niet ouder dan 12 jaar voor ecnigen tijd ter observatie of verzorging bij zich in huis te nemen mits zij afkomstig zijn uit een beschaafd milieu. Gevonden voorwerpen. Een wandelstok, een giijze handschoen, een dameshandschocn grijs met paars gevoerd. Be vo 1 k i ngsvigiste r. VERTROKKEN: Mcj F A. van der Vliet naar Amsterdam, te Helmersstraat Mej. D. A. M. Fokkens^naar Amsterdam, Pretorius- plcin iSIMej. A. G. M. Thuijs naar Nijme gen. Pater Brugmanstraat 38. Me). T. Velt naar Huizen. Lindenlaan E 157. E. Schipper naar 's-Gravcnhagc. Maretakstraat 32. Mej \l Griess naar Amsterdam. Vondelstraat 112. J. Schouten n. Amstelveen. Coorengellaan 13. Mej. L. Gorsier naar 's-Gravcnha^c. Nieuwe Havenstraat 74. Mej. M. Kirchmann naar 's-Gravenhage. id. H. H A. de Graaft naar Xaarden. Peperstraat 18. P. P. C. Huselmans naar Bilthoven, Braiulenburgcrweg 131. GEVESTIGD: J. van Altvcer en gezin, van Bergen (X.-H.) naar Jagersweg 934b- J. Dooijewaaul en gezin van Amsterdam naar' Noolsche weg 672 c. J. F. Bentz en gezin, van Leiden naar Naarderslraat 588, V \Y. Boscker van Amsterdam naar Langehosch 457. Mevr. G. P. Maclaine Pont en gezin, van N. O-I. naar I lilversumsehc weg 469. F. Snip- hout en gezin, van Amsterdam naar Molen weg 322 G van WijngaardenBothof en dochter, van 's-Gravenhage naar Hilversum- sche weg 469 F. Macrcker, van Utrecht naar P. C. van den Brinkweg 339 f. K. Luberti en gezin, van Soest naar Noolschc weg 667. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Gerrit Johannes, zoon van W. Bakker en M. de Leeuw Johanna Claudina At'ia, dochter van A. B C de Grefte en J M. Iv Auë. Cornel is Elbertus Joseph, zoon van van der Schaal en K. M. Kok. SECRETARIE geopend van 91214 en van 21 uur nam. Zaterdags tot 1214 uur. Voor POLITIEZAKEN te melden aan het gemeentehuis. Tel. 414. GEMEENTEARTS is Dr. B. F. Cats. APOTHEEK bij Dr. Cats Het POSTKANTOOR en TELEGRAAF KANTOOR is geopend: Postzaken 87'.- Aangeteekendc stukken Zaterdags tot 3 u. Zaterdags 86 uur. Aangeteckende stuk ken Zaterdags tot 3 u. Betalingen 8143 u. foon 88. Zondags 8—9 u. WIJKVERPLEGING. Lokaal: School steeg. Geopend eiken dag van 121 uur. Consultatie-Bureau. Lokaal der Wi'^c- verpleging. Elkeu eersten Donderdag der maand van 12.30 uur 's nam.. Kosteloos onderzoek door Dr. Huid, Directeur Kin dersanatorium. OPVOEDKUNDIG ADVISEUR. T F Land, Molenweg 42 b Blnricum. Te consulteeren op alle dagen, doch slechts kosteloos op Maandag en Donder dag van 1 tot 3 uur nam. HET WEER. I11 de April-aflevering van het Amerikaan- sclie tijdschrift „The Air" voorspelt Prof. Brownsley een totale verwoesting van Europa. De tijd zal nici ver af zijn of een tijdperk van ijs en versteening zal aanbreken. Alle teekenen daarvoor zijn aanwezig. Dc aardbevingen, overstroomingen, liet wegblijven der lente etc. Holland zou volgens Prof. B. er het eerst aangaan ij lieten ons na lezing ijskoud tot dit wreede rijm inspireeren. Zullen wij dan toch verstecncn Zou het denkbaar zijn en "waar, vindt men ons ua zooveel jaren, als het weer weer zal bedaren, tot een stapel op elkaar, vreeslijk stijf en vreeslijk raar Zullen wij opeens verstijven, in ons huis of op dc straat, zal er niets van ons beklijven, ik bedoel van onze lijven, Als dat zou wat verder gaat, dun wat ijs om ruggegraat? Zullen eens geen 'wollen bonten helpen meer voor wind en kou: Liggen wij straks in de rondte als moderne mastodonten hagelwit of pruimcblaun), onder een verzakt gebouw Zal het nageslacht ons hakken tusschen schotsen uit of grint, zal hij. die ons bloot zal leggen, niet, terwijl hij glimlacht, zeggen „YVelk een vreemd gewichtig dier vind ik in de kluiten hier"? Zullen wij met Toet ank amen, .1 lammoelhs, fypporotami, wat dies meer zij aan mirakels, van vergane tabernakels, niet staan op de zelfde lijn, daar wij dan toch slccncn zijn Zal de 'wind dan blijven waaien uit het Noord of uit het Oost? Zal geen boer meer kunnen zaaien, blijft de kolenboer slechts aaien langs zijn buik en langs zijn goud, en zijn paard dat kolen sjouwt? Inderdaadhet valt te vrcczcn. als de -wind niet ijlings keert. Ve'ien zal geen ramp verrassen, zitten reeds in zak en assche, voor het stcenen tijdperk keert zijn zij reeds geruïneerd, door de brandstof opgeteerd. CASTOR. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Blaricum en de (iaarerder icssortoercnde hulpposlkan- 1( ic-n word gedurende de 11nd Maart JU24? Ingelegd 19900.13. T< rugbelaald f 8210.07. Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt liet nummer 328. Het. laatste door dat kantoor overge»- sebreven boekje draagt het nummer 1398. Opvoedkundig advies. Ons bereikte deze week een circulaire van den lieer J. E. Land, die zicli immers dezer dage 1 ilhior heell gevestigd als I atdagogiach adviseur. Wij hebben in eenige nummers voor dezer, reeds met een paar weerden er hij enze lozer.-! de aandacht cp gevestigd dat vanaf deze maand zelfs kosteloos advies kan worden genoten op bepaalde dagen, hij opvoedkundige mooi 1 ijkl ede u. Wij lozen ttians in die circulaire dat de heer Land zich hoeft voorgesteld ouders en op voeders kosteloos te zullen ra ad ge ven iederen Maandag en Donderdag van 1 tot 3 uur namiddag!-, behalve in de maand Augustus. Oveiigens ellcen na voorafgaand '00- 1 iciit. Ook stelt de heer Land zich heschik- i aar voor hot houden van go retro M toe zicht op. Ie. Bijzondere kinderen die speciale h i ding behoeden: 2e. Kinderen die op den vet keerden weg d vei gen te geraken. 3c Onder eurateele gestolden. I ioh al leen, indien tevens aan hem opdracht is verstrekt,, hou to plaatsen in hot voor hen - tiaar zijn oordeel. meest geschikte gezin, ter verpleging in Gooi of Ecmland. met warme melk, het van ouds bekende beste middel tegen hotst en Yirkoodhtld.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1