XUNST2AAL VAN LIER Tentoonstelling VoogdenerJ Eemnes ERNST LEYDEN DINSDAG 8 APRIL 1924. Verschijnt Dinsdag en Vrijdags. 'FtnriESlDTtOURAnt ADVERTENTIEPRIJZEN: vari 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Officieele Kennisgeving De Burgemeester der gemeente Eemnes maakt bekend, dat eene opgave van de uit komsten der meting en schatting van gebou wen en onbebermdc eigendommen in deze ge meente gelegen, gedurende 30 dagen, van 1 tot en met 30 April a s ter gemeentesecretarie voor ieder ter inzage ligt Afslag melk. De verkoopsprijs der melk, thuis ge bracht, is verleden week verminderd van 13 op 12 cent. Mond- en klauwzeer. Er zijn 4 nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer. Controle. Zondag had de politie weder eene con trole ingesteld op de hardrijders, welke icderen Zondag den Rijksstraatweg langs schieten. W K G. te Amsterdam is bekeurd. Eenden-eieren. Wij brengen in herinnering: a. het zoeken, rapen en buiten openbare wegen en voetpaden vervoeren van wilde eendeneieren is toegestaan tot en met 15 April h het ten verkoop in voorraad hebben. Ie koop aanbieden, verkoopen. afleveren en langs openbare wegen en voetpaden vervoe ren van eieren van wilde eenden is toege staan tot en met 17 April a.s. c het zoeken, vervoeren enz. van ander wa terwild is niet toegcslar.n. Onze Haven. Verleden week geen schepen aangeko men. Het marktveld. Aan liet in de laatste raadszitting geno men besluit tot verharding van liet z.g. markt veld. ook wel en juister genoemd havenplein, is reeds gedeeltelijk uitvoering gegeven. Er is nu een klinkerrijweg, welke midden over het veld loopt tot de kade en dan links af langs de aanlegplaatsen, zoodat ten minste 3 schepen tegelijk kunnen lossen, direct op dc-straat. De overgebleven ruimten zullen met steenslag gevuld en door een wals verhard worden. Ook is de weg tot het lick. dat den dijk langs de vaart afsluit, verhard. Het werk wordt verricht door de firma Hoogenbirk te Laren. Arbeidsbemiddeling. Als werkloos ingeschreven op 1 Maart 1924: 3 bouwvakarbeiders. 1 expediteur. 3 land- en tuinarbeiders. 2 timmerlieden, totaal 9. Als werkloos ingeschreven op 1 April 1924: 1 sigarenmaker. De overige 8, in verschil, als werkloos in geschreven, hebben werk gevonden of wel zijn om redenen van anderen aard afgevoerd Bevolkingsregister. INGEKOMEN: J. E. H. Schellinkhout. cchtge van A. van den Ham. uit Amsterdam. VERTROKKEN: E. Kriek, echtge. van C. Doorn, naar Huizen. Gevonden voorwerpen. GEBORENJohannes Marinus, zoon van W. van de Kuinder en W. Kwakernaak Veetentoonstelling. J. 1. Woensdag werd te Hilversum een vergadering gehouden van het Bestuur <k?r nfdeeling Gooiland van de Holland- sche Maatschappij van Linihouv. en het Bestuur der Goolsche Landbouw Sport- vcreeniging te Kaarden. Het onderwerp van bespreking was: „Te houden Veeten toonstelling in Augustus a.s. in 't Bosch van Bredius". Algemeen was men van meening dat jaarlijks uit het Gooi zeer weinig vee op c'e tentoonstelling in het Bosch van Bre- dius werd aangevoerd. Hierin verande ring te brengen was de wensch van allen. Het vee van de koog© gronden kon even wel niet concurreeren met dat uit Loos- dreeht, Ankeveen en Kaarden. Wilde men cok vee uit Huizen, Blaricum Laren, Hil versum en Bussum zien aangevoerd dan diende men daarvoor een bijzondere klas se to maken en daarvoor bijzondere prij zen beschikbaar te stellen. De geldmidde len daarvoor ontbraken. Men zal nu trach ten om de Gooische Gemeentebesturen uit Eemnes, het Bestuur van Stad en Lande en de Gooische Boerenbonden te l»ewegen gelden c-n medailles beschikbaar stellen oin bovengenoemde Besturen in de gele genheid te stollen ook belangstelling te wekken bij cle boeren in het Gooi voor deze i(.o nuttige tentoonstelling. Moge deze goede gedachte slagen door jilgemeeno medewerking. cc-*/ „Smeda" Genootschap tot ontwikkeling en l»e- ccforiii.g van Textiel en Nrjve,heitlskuiüt voor vrouwen. Dezer dagen wed ons een circulaire ge stuurd vau bovengenoemd genootschap, waaruit wij het volgende ontlecncn: 0ndergeteekendenmeerendeels ingeze tenen van Blaricum en Omstreken verga derd in „de Smidse" te Blaricum op 1 Folir. 1924 besloten stappen te doen tot oprichting \an een Genootschap tot ont wikkeling en beoefening van Textiel en Kjjverheidskunst voor vrouwen. Do zetel van het genootschap zal geves tigd zijn te Blaricum, waar ook de Weef school „Smeda" is en waar in „do Smidse" gedurende de Zomermaanden eene tentoonstelling van liet werk dei- leden zal worden gehouden. Zij stellen zich voor een groot geheel in logisch samenstel zich te doen ontwik kelen uit kleine groejien, opdn' elk der leden zoo groot mogelijke vrijheid zal heb ben een en werkemd aandeel Kan nemen i eigen groep. Elke groep, bestaande uit zeven leden kiest uit haar midden haar eigen leidster en haar eigen naanu De naam wordt aan de goedkeuring van het hoofdbestuur on derworpen. Zeven groepen vormen een district wel ker leidster weer een afzonderlijk? groep vennen waarvan een tot leidster wordt gekozen. District-leidsters vertegenwoor digen hare groepen op congressen, verga deringen, enz. zoo binnen als buitenslands. Groepen worden zooveel mogelijk „vnks- gewij/e" ingedeeld, bijvoorbeeld weefsters ki ntwerkst ïis, borduursters en vlechtsters enrtonnage- of lederbewerkstcrs enz. enz. Op kleine plaat-vn km ï.en verschillende M'kkc-n tezamen worden gevoegd: is ech ter in één vak een zevental bereikt 7.00 scheidt zich dit uf en werkt zelfstandig. Jaarlijks zal er eene collectieve Ten- toonsk-Bing van alle groepen in alle vak ken worden gehouden. Eerst gedurende de zomermaanden in Blaricum daarna in Amsterdam, den Ifaag, Rotterdam o.s. Groeptentoonstellingen kunnen door districtsleidsters met hunne groepleid- sters worden geregeld in overleg met het Hoofdbestuur. Om elkanders werk te leeren kennen kunnen groepen uit ve.-schillende doelen van bet land hun werk onderling verwis selen. Tentoonstellingen in speciale vakken worden op aanvrage door het TL B. ge organiseerd of d K>r haar uitgeschreven. Het Hoofdbestuur stelt zich voor door het samenstellen en doen circulcercn van stulcncollectios, alsook door op aanvrage uitlconcn van Technische Boek<oi (waar voor Bibliotheek moet worden ingericht) tot onderlinge studie aan te sporen. TTet. TT. B. stelt zich voor: Uitgaande van de Weefschool „Smeda" te Blaricum, waar geregeld zomer- on winfcercursussen in verschillende vakken worden gegeven, vanaf heden op aan vrage in alle doelen van het land cursus sen te organiseeren in weven, kantklos sen en Egypt, vlechten. De kant lessen zullen worden gegeven door Mevr. L. W. v. d. Meulen-Nulle. (Condities nader te bepalen.) Het H. B. stelt zich voor Diploma vu 11 vai jongste we/ken van naast bel Postkanloor te Laren N.H. Dagelijks, ook des Zondags geopend Bekwaamheid af te geven aan leerlingen meegemaakt, voor c-ie vakken waarin het Ryk niet of slechts ten dcelc voorziet die cle lessen met goed gevolg hebben (weven, kant niakcn, Egypt, vlechten.) Het Genootschap zal bestaan uit een Hoofdbestuur van zeven leden, waarvan di ie het Dagclijksch bestuur vormen. Verder: Kunstlievende loden, werkende leden en aspirant lcd-m. Werkende leden moeten den le;ftijd vi-n 23 jaar bereikt hebben. Zjj kunnen cp voordracht van drie leden en na iuzen- ciing van werkstukken tot het lidmaat schap worden toegelaten. (Het II. B. behcude zich het recht voor in uilZ( 11 derings-gevallen, van dezen regel af te wijken.) Aspirantleden vormen eveneens groepen van zeven, zij kunnen op zeventien jari gen leeftijd toetreden en kiezen zich een „werkend" lid' tot leidster. Elke stad heeft één plaatselijk Secre tariaat, 't welk voortdurend- voeling houdt met het IT. B. en welks Penning- mecsteresse rekening en verantwoording aan het IT. B. verschuldigd is. Leden en aspirantleden hebben recht op gereduceerde of vrije toegang op alle Tentoonstellingen. Eenmaal per jaar (in den zomer) verga dert. het II. B. met alle loden te Blari cum. Tweemaal per jaar met alk- Dis tricts leidsters. Tweemaal per jaar met alle groepleid- sters. Contributio bedraagt voor: Kunstlievende leden (minimum) f10. Werkende leden (minimum) f 5. Aspirant leden (minimum) f2.50. De Directie van de Weefschool „Smeda" verbindt zich op alle evcniuoele bestellin gen eene reductie van 10 pCt. toe te staan, wanrvan 5 pC't. wordt gestort in de kas van het genootschap en 5 c/c voor de leden-koopsters. Allen <Tio in principe met. dit plan symprtiseeren worden uitgenc died voor 7 April hun naam en adres op (e geven, waarna eene ecrsle Aigemeei c Vergade ring kun worden uitgeschreven I r ver kiezing van een Definitief Bestuur en l ehai deling van verdere werkzaamheden. De circulaire is onder teekend door de dames: Margarethn Veiwcy, Presidente. Smidse" Blniicum. Mevr. IL van DeldenEnger. Movr. DuijsGoedhart. Mevr. G. Gaymans-van dor Mculon. Mevr. TIeybroekLambert, Mevr. E. B. Hollis. Mevr. E. KakebeenVan der Slooson Mej. P. L.inghcut. Mevr. TT. Lensden Ansingk. Mevr. J. SchmidtD«* Txruyf. Mej TI. Sehilthuis. Mevr. E. TeilanderPhilips. Mevr. G. Wilbrink HoitsemaKok. Mevr L. W. vim der MeulenNulle, Secretaresse. Cclcbcsstraat 28, 's-Graven- hage Klein Tooneelavond. Op Zaterdagavond 5 April 111 dc groote zaal van Hotel Hamdor/f. Les absents out toujours tortinais cette fois-ci pasde zaal was nog voor geen derde deel gevuld. Het klein tooncel bad zijn eigen orkest medegebracht, dat zonder ecnige waarschu wing, plotseling ieder opschrikte met een ge weldig levenons past bewondering voor de energie, welke dit slechts 4 jongelui tellende corps ontwikkelde ten einde de zaal te vullen met een hoop lawaai, welke deze ruimte on mogelijk kon absorbeeren. Wij prefereeren d« kermis ot het Leger des Heils. die demon- streeren tenminste buiten. Door te late aankomst der danseres werd de voorstelling buiten het programma 0111 ingezet niet een voordracht van den heer Anton Ruys: verschillende liefdesverklarin gen. De eerste die van den verloren jongen man. leek ons niet gelukkigdeze had beter van een imbeciel kunnen heeten. De beide volgende: van iemand die te zwaar gedi neerd had en van het oude heertje, welke dc b5*jarige juffrouw Jansen uitnoodigde juf frouw Pictcrse te willen worden, waren heel echt en levend getypeerd Mejuffrouw Anny Winter is een gracieus en lenig danseresje; het lichtere genre der schermdans gaat haar beter af dan de Ooster- sche dans. „Aan elkaar gewaagd", een allerverkwikke- lijkst ruzietje, kon niet anders dan een be- leefdheidsapplausje halen en verdiende ook weinig beter. No. 4 „de Pop", en „Louis XVI". voor drachten van mej. Anny Meister, zijn zonder aankondiging weggelaten. Het beste van den avond was ongetwijfeld „De bedevaart naar Kevelaer", van H. Heine. Mevr. Gusta ChrispijnMulder bewees hier meer te kunnen, dan wat de tooneelstukjes haar gelegenheid gaven te toonen. Hier zweef de werkelijk ontroering door dc zaal. en hoewel o.i. daarna applaus de stemming ter stond bederft was dit van harte verdiend. De begeleider, een der vier orkest-leden, bewees luer ook anders te kunnen dan uit sluitend levenmaken de begeleiding stond op dc hoogte der voordracht. „Impromptu", een aardigheidje op een hongerig dichter en broodjes met roastbeef vermalende portiersvrouw, was goed voor dragen, doch viel af na het voorgaande: waarom deze nummers niet verwisseld? Na de pauze, waarin de spanning onzer trommelvliezen weer aan 't maximum tril lingsvermogen onderworpen werd, wij hoor den o.a. de opmerking „hoe kunnen 4 nien- schen zoo'n lawaai maken", nog twee tooneel stukjes. „Hondsdolheid" en „Dc Nieuwe Firma". De inhoud hier te herhalen heeft geen zin. wfe het gezien heeft, weet liet, en wie het niet heeft gezien heeft niets verloren. De heer Louis Chrispijn. welke de stukjes voordroeg, maakte er van. wat er van te maken was en de anderen hadden heel geen gelegenheid te toonen wat zij kunnen Het laatste stukje. ,.De Nieuwe Firma", had dc verdienste cenige glimlachen te voor schijn te roepen. Van de drie was dit net minst onbeduidende. De heer Louis Chrispijn was hier dan ook op zijn best. Mevr. ChrispijnMulder hooreu wij liever in ernstige voordrachten, zooals in „de bede vaart". Programma en orkest schenen ons toe, be rekend te zijn voor eene provincie-tournée en dan nog op boerenkermissen. In Laren is men nog wel wat anders gewoon en als het klein Tooncel hier nog eens weer komt, hopen wij dat het ons zal willen toonen, wat het op kunstgebied presteert. Nog eene opmerking Men had eene claque meegebracht, welke niet alleen steeds het sein tot applaus gaf. doch het rumoer van liet orkest nog ondersteunde en door fluiten en schreeuwen den heelen avond zeer hinder lijk was. Een volgende maal dit gevolg s.v.p. te Amsterdam laten. v H. Concert Armenzorg. Het door ons aangekondigde concert voor Armenzorg, op Vrijdag 25 dezer, ui Hotel Hamdorfl. zal worden gegeven door den heer en mevr Jhr. R. Humalda van Eijsinga. zang en het Amsterdamschc Trio: Elsa N'olthenius, piano; Louise Wijngaar den viool en R. Xolthenius Jr.. violoncel Hoog bezoek. De Minister van Oorlog heett, nadat hij Vrijdag een bezoek aan de stad Xaarden heeft gebracht. Zaterdag daarop dit aan Laren ge bracht, hij gelegenheid van een militaire oefening van de te Xaarden in garnizoen liggende zware houw itserbattcrij met auto- tracties. Deze oefening werd gehouden nabij Crailoo. Er waren nog eenige hooggeplaatste militaire autoriteiten bij de oefening aan wezig.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1