TENTOONSTELLING KUNSTZAAL VAN LIER „JAN TABAK" - BUSSUM ALBERTA J. SMETZ Tentoonstelling A 1 - Q E- B VoogdeneiJ Eemnes van werken door BLARICUMSCHE BOEK- EN KUNSTHANDEL ERNST LEYDEN MERKELBACH HOEDEN CHRISTY" en „SCOTT" HOEDEN f „De Gooisclie Glashandel" Telef. interc. No. 11, - Huizen N.H. Victoria-Water VRIJDAG II APRIL 1924. Verschijnt Dinsdag en Vrijdags. Êlhie: s LIE 1 £0 □UF?> IT. r Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f I.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Offficieele Kennisgeving De Burgemeester der gemeente Eemncs maakt bekend, dat eene opgave van de uit komsten der meting en schatting van gebou wen en onbebermde eigendommen in deze ge meente gelegen, gedurende 30 dagen, van 1 tot en met 30 April a s. ter gemeentesecretarie voor ieder ter inzage ligt. Verkiezing Waterschap. Op 3 April had de verkiezing plaats voor 4 Hoofdingelanden en 4 leden van het water schapsbestuur. wegens periodieke aftreding. Het stembureau was samengesteld uit den heer A. J. Looxma van Weideren Baron Ren- gers als voorzitter en de H.H. J. Prinsen en B. Meijer als stemopnemers. I. Verkiezing 4 Hoofdingelanden. Ingeleverd 93 briefjes met 1099 stemmen. welke als volgt zijn uitgebracht Vacatureaantal st. 1 T. Majoor Jzn. 1047 1 J. Ruizendaal Czn. 52 2 L. J. van Gelder 995 2 J. Jongerden 52 2 J. Kint 52 3 C. G. de Jongh Azn. 1047 3 IJ. Kint 52 4 J. Rigter Tzn. 1047 4 B. Bos 52 Zoodat de met aangeduide personen ge kozen zijn. II. Verkiezing 4 Bestuursleden. Ingeleverd 91 briefjes met 1094 stemmen, welke als volgt zijn uitgebracht ie Vacature aantal st.: ie plaats W. G. Th. H. van Sorgen 1042 ie F. Bonn 52 2c L. L. Graaf v. Randwijck 1042 3e W. C. v. d. Brink 1042 2c Vacature ie plaats G E. Rigter 1042 ie C Bos 52 2e C. G. de Jongh Azn. 1042 3e A. van Stoutenburg 1042 3e Vacature ie plaats Br. Blom Gzn. 1042 ie K. Blom 52 2e L. J. van Gelder 1042 3e J. Schaap Jzn. 1042 4e Vacature ie plaats B. Meijer 1042 ie N. Jongerden 52 2e H. Pas 1042 3e R. A van 't Klooster 1042 N.B., „plaats" wil zeggen „plaats op de aanbevelingslijst", uit welke door H. M de benoeming geschiedt. Landverhuring, op 8 April, ten overstaan van Notaris F. P. E. van Ditzhuize», in „de Lindeboom" Voor de Diaconie der Herv.ormde Gemeente te Eemnes-Binnendijk Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 Maatland 2 152 104 2 2 154 94 5 2 154 86 4 2 162 98 5 Hooiland 3* 108 62 6 2è 116 62 7 3 126 73 8 4 no 74 9 4 114 76 5 134 84 11 5 138 82 12 Grasuiterdijk J) 80 48 13 Hooiland 4$ 124 80 ■4 3 132 84 15 6 128 74 *6 5 150 94 17 3i 134 86 18 5 100 66 19 5i 104 /6 20 7i 142 86 Voer de Gemeente Eemnes. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 ie Westerkamp' 600 320 2 2e 1) 500 265 3 3e 360 195 4 4e 460 iio 5 5e i) 530 340 6 6e 710 405 7 7e 420 245 8 8e 430 240 9 9e - 600 300 10 ie Noorderkamp a) 410 210 11 2e i) 350 200 12 3e i) 520 300 13 Voorste Sdaatkamp r 790 490 14 Groote Buurtkamp 280 185 15 Kleine Buurtkamp 250 175 16 Achterste Vaartsteeg 310 130 Voor het R.K. Armbestuur te Eemnes. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 Armen maat 104 50 2 Wei- en Hooiland J) 3-1 166 100 3 Grasuiterdijk J) 450 275 4 Wei- en Hooiland 2*^ 132 76 5 Uiterdijk niet verhuurd 6 Hooiland 2 168 110 Voor het R.K. Kerkbestuur te Eemncs. Perc. Huurprijs No. dammaat 1923 1924 1 Uiterdijk 2* 154 100 2 Wei- en Hooiland 3 156 110 3 ói 132 76 4 Voorland 4* 144 86 5 - - 6 3 3/4) 148 90 7 2 a/4 130 78 8 8* 4 130 72 9 Uiterdijk l) 110 52 10 Voorland 6 152 100 11 Uiterdijk 3 148 90 12 Binnenland 2 146 96 13 2\ 132 62 14 24 134 74 15 6 136 78 16 6 94 50 Voor het R.K. Gesticht te Eemnes (onder Soest). Perc. Huurprijs No. dammaat 1923 1924 1 Hooiland niet verhuurd Voor den heer C. G. de Jongh te Hilversum. Perc. Huurprijs No. dammaat 1923 1924 1 4è 128 70 2 2 130 78 Voor den heer L. Raven te Baarn. Poro. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 4 128 76 2 6 134 80 Voor den heer T. Nieuwenhuizen Fzn„ te Hilversum. Pero. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 6 136 76 Voor Mej. de Wed. T. van der Heijden Nienwcnhuijzen. te Hilversum. Perc Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 7 134 80 Voor den heer H. F. Smit. te Laren Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 6 150 100 I11 ons vérslag, opgenomen in ons nr. van 4 April, is een storende drukfout geslopen; de vermindering bedroeg verleden week ge middeld f 30.per dammaat. Dinsdag was de vermindering gemiddeld ruim f 50(vijftig gulden) per dammaat. De grootste vermindering onderging perceel 3 der Herv Diaconie, met f 68. De verpachting der Gemeentegronden bracht slechts f 4210.op. tegen vorig jaar f 7520.dus eene vermindering van f 3310. of 44 Als bijzondere bepaling werd voorgelezen, dat de verhuurders het jacht recht en de ver pachting daarvan aan zich houden. Keuring. Woensdag 9 April vond te Baarn de keuring plaats der dienstplichtigen voor Lich ting 1925. Goedgekeurd zijn: H. C. Hilhorst, G. Mol. C. W. Stalenhoef. J. C. Voskuilen. H A. van der Wardt. C. Dop. Voor goed afgekeurd zijn; H. C. Hilhorst en J. J. van 't Klooster. Waterschap. Het Bestuur van het Waterschap Eem nes heeft een onderzoek doen instellen door een technisch ambtenaar naar de noodzakelijk heid der aan te brengen verbeteringen aan de schoeiingswerken langs de zee. Gooischc Belangcncommissie. Onder leiding van den burgemeester van Hilversum kwam de Bclangencommissie van het Gooi Woensdag ten raadhuize te Hilver sum bijeen. In dè eerste plaats werd welkom gehecten het gemeentebestuur van Baarn, welke ge meente alsnog tot de Bclangencommissie is toegetreden. In deze vergadering kwam het in de bladen besproken voorstel van den burgemeester van Laren, betreffende den aanleg van een groo- ten, aan alle eischen voldoenden, verkeersweg tusschen Amsterdam en het Gooi, in behan deling. De vergadering nam met zeer veel in stemming kennis van het voorstel. Men was algemeen van oordeel. dat niet alleen de be langen van de streek met den aanleg van dezen weg ten zeerste zouden worden gediend, doch dat daarmede grootere en algemeenc belangen zouden worden gebaat Men besloot het vraagstuk in studie te nemen, waartoe een commissie werd ingesteld. HOTEL - PENSION RESTAURANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners I11 deze commissie namen zitting de heeren jhr. Van Rcenen en jhr. Van Nispen tot Sevenaep, resp. burgemeester van Baarn en Laren en -de heer P. Kuyper Dzn., wethouder van Publieke Werken der gemeente Hilver sum. Deze commissie zal in de volgende ver gadering haar rapport indienen en daarbii adviseeren zoowel over de wijze van uitvoe ring als over de wijze van verdeeling der kos ten. De commissie zal zich in verbinding stel len met lichamen als den A.N.W.B. en de K.N.A.C., ten einde zooveel mogelijk met practische wenschcn van die zijde rekening te kunnen houden Ter tafel kwam ook het schrijven van «ei door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland ingesteld Gooisoh Kanalen- comité. waarbij dit comité zich aanbeveelt voor eventueelc wenken, mededeelingcn of voorstellen, welke kunnen bevorderen het doel. waarvoor de commissie is ingesteld en die door haar ernstig in overweging zullen worden genomen Met den wensch van dit comité zal zooveel mogelijk rekening worden gehouden. Agenda. Zondag 13 April. EEMNES. van 1112 en 2.303 uur nam. R.K Leesbibliotheek in de R K. Verceniging. Woensdag 16 April. EEMNES, 7.309.30 nam. Repetitie Fan farecorps „de Eendracht", in de Lindeboom. Vrijdag 18 April. EEMNES. 7.30 nam. Repetitie Chr. Gem. Zangvcreeniging „Excelsior", in dc School met den Bijbel. Zaterdag 19 April. EEMNES, 7 uur nam Vergadering Chr. Joiigelingsverecn. „Timotheus", 111 de Linde boom. 57 uur Repetitie Fanfarecorps „de Een dracht", in de Lindeboom. Ter waarschuwing. Dat tegenwoordig met de controle der passen van vreemdelingen niet gespeeld wordt, bewijst wel het feit, dat heden een Duitsch •dienstmeisje over de grens wordt gezet, die bij herhaling haar pas ter viseering te laai had ingezonden, niettegenstaande haai patro- nesse haar tijdig daartoe had aangespoord Het passenkantoor weigerde verlenging van pasvisum te verleenen. Tentoonstelling Kunstzaal van Lier. De Kunstzaal van Lier, naast het Laren- sche postkantoor, wordt gelukkig niet alleen op commercieclen grondslag geleid, maar de directie streeft er ook naar, een bewust kunst inzicht te verwerkelijken. Zoodoende brengt zij in Laren, dat. als geheel genomen, nogal eens topzwaar pleegt te gaan van een ge makzuchtige, min of meer smaakvolle „artis tiekerigheid", een weldadig element. Sinds cenigen tijd vindt men er een aantal doeken van den schilder Ernst Leijden bijeen. Leijden. die in zijn vroegere werk zijn Amsterdamsche stadsgezichten bijv. blijk gaf van een haast brutale hartstocht, viel in den beginne mogelijk tc karakterisecren als een volbloed impressionist, wiens ongebrei deld talent, al naar 't uitviel, kon uitschieten in een uiterst suggestief en ..schlagend" stuk, of ook in een min of meer mislukte krab bel, waarin herinneringen aan allerlei stijlen en genres chaotisch dooreen lagen. Hoe wel, toen toch óók al, in zijn portretten voor namelijk (dr. Schocnmaekcrs. Mevr. de Boer van Rijk, Enny Vrede, ea.) een indringend vermogen naar boven welde, dat er van ge tuigde hoe sterk onder den ongeremden schilders-drift, een geconcentreerder, con templatief element leefde. Toch bleef de schilder, in zijn verdere ontwikkelingsgang, doorgaan met toe te geven aan zijn daverende schilders-dadendrangUrk. met zijn botters, zijn stoere, schonkige bevolking, zijn primi tieve sfeer, werd door zijn storm-loopende scheppiogslust van alle kanten aangevat en veroverd. Gelukkig misschien!, want juist doordat hij zich zoodoende met zijn bewuste aandacht, geheel gaf aan zijn opwindende brutaliteit, kon liet dieper levend contemplatie- vermogen des te zuiverder, ongehinderd, in zijn werk opkomen en. als alle stillere krach ten die men vrij laat. tenslotte gaan winnen. Ik zie dezen gang heel duidelijk in het 5 APRIL I MEI --Entrée vrij HUIZERWEG naast het Postkantoor van jongste werken van naast bet Postkantoor te Laren N.H. Tel 424 Dagelijks ook des Zondags geopend FOTOOR tFISCH ATELIER Ingang Leidsch plein Geb. Hirsch& Cie LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Alleen verkoop voor 't Gooi der echte GrandPrix 'ParizlXQ Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. werk uit den laatsten tijd, thans in de kunst zaal van Lier bijeen. Er is hier nog een doek „I11 het atelier", uit den tijd, dat alleen in het portret dit andere, stillere element, tc onder kennen viel In dc houding en het gebaar van de vrouwen-figuur voor de ontbijt tafel lééft het; zonder dat 't echter nog het overige der compositie zou doordringen E11 het hier eveneens aanwezige Urkcr tafereel, hoe vol in kleur, hoe stevig van plastiek ook, kent nog bijna uitsluitend de sterke vreugden der verovering en de humoristische speelsch- hcid die de overwinning van het actief-crea- tieve schenkt; dc teer-toon van de botters viert er feest in een donkcr-sterk kleuren gamma; de scheeps-rompen staan er va«t in de verf gebouwd, roerpennen zijn met één forschen veeg afdoende geheeld, en tusschen dc twee masten op den voorgrond, die dc schilderij als een drie-luik indcclcn. ziet men op de kade, aan dc overzijde van het haventje, met enkele penseel-strccken gecstiglijk: een visschertjc, een ventertje-met-kar, een vrouw tje. tusschn dc Urker speelgoed-huisjes, aan gegeven. Het middelpunt van deze expositie vormt echter een serie doeken, die men gevoegelijk met den verzamelnaam: voor het atelier-raam, zou kunnen betitelen. Leijden bouwde zich midden in het Loosdrechtschc, op dc Muye- veldsche landtong, een huis: het atelier, boog öp palen over het water heengebouwd, geeft vanuit het raam een eindeloos vergezicht over de wijde plassen. Voor dit raam werkend, stelde de schilder zijn stillevens, zijn bloemen op; nu eens half op den grond en op een laag tafeltje, dan weer op de vensterbank, voor het geheel of gedeeltelijk dichtgetrokken gor- Kattebelletje. I. Trutfis je wou piano lecren1 Bingclbingclbingclbing Voor ze zich ging engageer co, Jingeljingeljingeljiug Want een meisje uit goede kringen dient tc spelen of te zingen. Daarom deed ook Truusje mee aan dit e... d... e... y... II. Bovendien zei Moe „voor Idter heb jc er veel plezier van, kind". Jan daar valt een kip in 't water) bij een feestje bij een vrind. Is het dan niet leuk tc spelen, als de gasten zich vervelen, iets van Mozart of Chopin, binge!tingel jingel dsjin III. ,Ja"zei Truus en voor-taan zat ze eiken middag aan 't klavier. En ze maakte vingerfratsen met haar neus op het papier. Jan daar zinkt een kip te water 1) Truusje kreeg een halve kater van dit zelfde c... d... e want musick-docn valt niks mee. IV. En zij trouzvde na verkeering met een heer uit „goeden stand", die bijzonder van muziek hield na zijn koffie en zijn krant. „Toe, 'k ben melig", zei hij lijzig, „speel eens wat\" dan zette zij zich op de kruk en speelde voor iets van Schubertsnoezig, hoor V. 'k Was dc buurman dezer mensehen, lieve hemel", kreet ik vaak, „ik heb werkelijk weinig wenschcn in dit leven dat ik smaak, maar verlos ons van die vrouwen, die wat van piano houwen, 'k sterf van dit geklingelklaug, jingeltingeljengelpang 1 CASTOR dijn. E11 nu komt dit merkwaardige: dat hij blijkbaar eerst ook op die bloemen en stil levens afging met den ouden, impressionisti sche» hartstocht, zoodat hij hen gaf, voorgoed veroverd en overtuigend vastgelegd in sterke kleuren en in een felle karakteristiek (zijn bloemen bloeien in de eerste stukken uit deze periode nog in een eigen, streng-besloten. egoïstische schoonheid), maar dat langzamer hand, als kwam vanuit dc oneindigheden van water en lucht een groot er en stiller leven aan, door dit bloeien heen een ijl en zuiver licht begint tc zeven, dat meer en meer dc bloem omvangt en doordringt. Het gor dijntje wordt meer en meer weggetrokken en tusschen de wijde aandacht van dc uitge strekte wateren en luchten en den, nu tot een geconcentreerder stilte gekomen, geest van den schilder, staan dc bloemen in een trans parante schoonheid. Met een enkele dunne ver f-veeg w ordt hun w ezen aangegeven om verder prooi te zijn voor deze ineen-paring vin twee „aandachten": die van de Natuur daarbuiten, en die van den Mensch daar binnen. Ongetwijfeld beteekent deze atehcr-raain- scric in Lcijdcn's werk een nieuwe bereiking. Wat dc schilder in een vorige periode met het schilderen van Christus- en Heiligenkop- pen m i. tc krampachtig trachtte te bereiken waardoor een gewrongenheid ontstond die hinderde, kwam bier tot stand met net natuurlijk gebaar van een vrije ontwikkelings gang. Men vindt hier tenslotte nog enkele Muye- vcldsche winterlandschappen, zuiver van stemming en breed gedaan, en een gedurfd doek: verdorde zonnebloemen, als niet te versmaden omlijsting van wat ik in het boven staande als het ..piece dc milieu" heb trachten aan tc duiden. April '24. v. d. T. Tentoonstelling Lucie Wittig-Keijser. In de Kunstzaal Brok. van Lenneplaan 6 bij de Boomberglaan te Hilversum, exposeert Lucie Wittig-Keijser schilderijen en pastels gedurende de maand April e.k. Die tentoon stelling wordt 12 April te half drie geopend en is verder dagelijks tc bezichtigen tot 30 April e.k. Zie verder advertentie. Drinkt ook in de wintermaanden Oberlahmitin het bevordert de digestie en een regelmatige afscheiding der vochten. Vo®r huishoudelijk gebruik bizonder aanbevolen ïp heele Liter- schroefflesschen, inhoudsprijs 32 ets.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1