IHBTZMLNILIU Tentoonstelling VoogdenerJ Eemnes Goeden Vrijdag. ERNST LEYDEN DINSDAG 15 APRIL 1924. Verschijnt Dinsdag en Vrijdags. FtnilELSW-QOUfïAMT. Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tarief advertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80 Per weeK i 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct In verband met den Goeden Vrijdag verschijnt het eerstvolgend nummer reeds Donderdagavond. Prof. van Rees. D<e prof. zoo-als li ij in die wandeling ge noemd.' wordt. Profafkomstig: vau Professor, snaar ook van Profeet, en zoo zien wjj hem, Prof. naar roeping en aanleg, doch Profeet door zijn hart. Me delijden mot de slachtoffers van den al cohol d"rong hem tot geheel-onthouding, maar niet tot passie! nalaten, doch tot inspannende actiïve propaganda, 80 jaar lang. Medelijden met ue dieren dwong hem tot Vegetarisme. Medelijden inet armen en verdrukten bracht hem tot Socialisme, Commu nisme, Anarchisme in de mees-1: edele be teeken is dezer misbruikte woorden. En de Profeet, :dc man van de B'aad, van de| Heilige Daad, openbaarde zich ook op dit gebied, in de Internationale Broeder schap' en do' Humanitaire. School. Onwil lekeurig trèlcicon wij een parallel met een anderen Groote: Domein Nieuwonhuis; een man uit den zelfden tijd, en feitelijk als we tot de kern doordringen door dezelfde idealen liczield. Oogenschijnlijk was Domei a Nieu- wenhuis een krachtige figuur, en zijn kracht deed hem de schijnbare zwakheid gering schatten van Prof. vnn Rees. Dome la Nieuwenihuis meende het geluk voor armen en verdrukten door geweld te kunnen veroveren; Prof. van Rees was al leen door de Liefde geïnspireerd en in dit teeken zal hij overwinnen. 15 April 18541924. Zijn zeventigste verjaardag. Jubilea zijn er zoovele en de woorden van lof. welke den jubilarissen worden gewijd, lijken zoo spoedig banaal. En dezen vriendelijken bescheiden man, welke nooit haakte naar eerbetoon, de hu 1de te brengen, welke hem toekomt is oen even aangename als kiesche taak. Uit één koornzaadje, dat ontkiemt ont spruiten in de loop der jaren ontelbare mil li oenen, dat is het geheim der maet- kiindSgfe reeksen. Wie zal de som va'n geluk becijferen, ontstaan uit eenc fami lie, welke afkomstig van alcoholisten, er toe gebracht is, den dranik te laten staan, dit beginsel op hun kinderen cn kinds kinderen te hebben overgebracht en dat tot in een oneindige reeks vi.n geslach ten. Dat is le groote zegen, welke rust op het werk der Profeten, het geluk dat zij' bienigen tot in de verre nakomelingschap i< oneindig groot. En dasr ,'s niet alk*en de stiijd tegen den alcohol. De Interna tionale Broederschap, de voormalige ko lonie te Blarieum. Deze poging tot eene Communistische samenleving in deze maatschappij is misluktrsehijrLaar. Zeker die kolonie is te niet gegaan, doch wie weet hoeveel er leven, welke van U diei idealen geleerd hebben? Evenals in het Oude Testament de Pro feeten. den Christus aankondigden, den v.ieg voor Hem bereidden, hebt U, Pro feet van den nieuwen tijd meegeholpen den weg te bereiden voor eene andere, liefdevoller, mensch waardiger snmenle- v-.rtr, dan die van heden is soms on dankbaar. U beklaagt zich dat U nu een propaganda rede slechts 2 of 3 personen bekeerde tot geheelonthouding; maar be denkt U wel dat cr tienduizenden zijn, die nooit iemand bekeeren? Geboren te Utrecht 1B April 18Ö4 heeft N leger onderwijs aenotcn op de Eranseho school vnn den Heer NijlnmJ, ■Nieuwe Gracht, aldoor. Vnn Augustus 3667Nov. 1870 bezocht hij te Utrecht het Gymnasium. Na eenig privaat-onder wijs tot April 1871 in W urzburg, deed hij 22 Juii van lat jaar Staatsexamen. Van jongs af manifesteerde zich liefdo voor dieren witte muizen. Guineesche biggetjes, doch nooit vogels in kooien en steeds verzamelaar van dieren, planten on schelpen. Langs deze weg is hij in zyn studievak Zoölogie terecht gekomen on vandaar later in de histiologie (weefselleer). Reeds als kleine jongen wus hij groot liefhebber van wandelen, bijv. Utrecht- Sehooiihoven, 6 uur, en ook later als gymnasiast en student heeft hij veel ge wandeld en gebot a risee rd. Muzikale begaafdheid had li ij niet. Hij vertelt hierover zelf o.a. .Met 10 jaar kroeg ik pkiiolos omdat ik de halve noten miste op de gkspiuno. T Be Me. helaas wat ik vnn mijn piano- leeraar geteerd bob, was "1st men met ven gouden ring de „strontjes" aan zijn ooglid kon wegw'ijvcn". Fen jaar vioolles als student had geen beter resultaat. Met teekenen ging liet beter; hoewel hij rooit teekonles gehad heeft, kan hij met succes nanr de ni-tuur teekenen, het geen hem ..Is histiologies docent van veel nut. ia geweest. Reeds in 1870 heefr hij in Würzburg fiets gereden op een hcuten kar, d'aarnn eerst weer in 1800 op een „Rover" en van 1'oen 1 f onafgebroken tot nu toe. Op nauwelijks 17-jarigen leeftijd stu dent geworden, sloot hij zien 11a 2 jaar rat' bij d* dlub van Winkler. Birnie, Mejndersmi. Als leerling van Engelsman, naast Donders en Ilarting, beantwoordde hij een door hot Amst. Atheneum Ulustrum 1 itgeschreven prijsvraag over infusorièn tn werd in 1876 met goud bekroond. 18 .luli 1878 promoveerde hy als !a aste Doctcr in de philosophie op proefschrift over Carcunus Moenab, Van Rees bectt verschillende studiereizen gemaakt Voor jaar 1877 eerste studiereis nanr Napels. Vau herfst 1883 tot zjmer 1885 studiever- llijf te Freiburg in Breiegau als leerling vnn Weidmann. AVirter 1887 er. voorjaar 1890 tweede en dei de studiereis naar Nupels. In Jvnua-i 1886 werd hij le< lor in de Histiologie en in voorjaar 1889 Buitenge woon Hoogloerai r in hetzelfde vak to Amsterdam. Daar is hij tot nu toe ge weest. Als Prof. van Rees zij 11 weten schappelijke arbeid- aun de Hoogesohool nc<r zal liggen, zal er gelegenheid zijn, ierop uitvoeriger terug te konum. Ily is Lid \an 't Provinciaal Utrechtsch Genootschap en van 't Genootschap voor Natuur- Genees- cn Heelkunst te Am sterdam. Laten we thans vau Rees aan 't woord. ,,'n Rookcr beu ik nooit ge woest, voor n.'n ooigeo, moest ik als student 't al laten up raad van Prol. Donders. ,.In Napels le©-de ik tigengerolde sign- ïctten rooken, doch zeer matig. Sinds 188!) heb ik niet meer gerookt, 'n Maagkwaal in 1884 door mikroskopisoe- icn met. v.dlc niaag en door 't drinken van Koud bronwater op een wandeltocht opgedaan, bracht me over de tlcohol, dj. bier, tot nadenken; sterke drank heb ik nooit gedronken, bitter zelfs nooit ge proefd. Sinds 1893 ben ik geheel-onthouder. ..Die maagkwaal, wraarin ik na her- 1 ieuwd' mikroskopiseeren met volle maag bij een zomerverblijf in Duitsehland was ingestort, bracht 111e bij een radicale kuur in 1887 ook over het zeer vele vleeseh- etcn tot nadenken, zoodat ik op beide ge bieden om lichamelijke redenen ine in de kwesties beu gaan verdiepen en eerst daarna 't radikale etiese standpunt ben gain .rnemeu (1899). In 't voorjaar 1894 kreeg de onvermoeide voorzitter van de Afsehaffem-Vereeniging, m'n oud-oom Dr. Egbert. Koch, van mijn woning uit, die hij "bezocht om mij voor de groote be weging te winnen, (daar ik voor de „af schaffing" weinig gevoelde.) een inwen dige kneuzing aan 't hoofd, waaruan hij in 1895 bezweek. Ik gevoelde toen iets, alsof zijn Profe tenmantel op mij was gevallen en ik zijn verlaten werk moest voortzetten, maar dan l>eslister nog, voor geheelonthouding. Ik sloot me 11a een gesprok met Sehreu- dcr bij de N. O. P. C. aan, verkocht brochures met van Eeden, met Pinkster op de Soestdijkcr straatweg. bectocht dat zelfde juur 1895 het congres in Bazel, zag daar Forel cn werd door hom propagan dist, hoofdzakelijk wegens liet rnsboder- vend karakter van den alcohol. In 1897 werd hoofdzakelijk door toe doen van den Gcheel-Onthouder>-Leider, Van Roes de Algcmeene Ne-ierlandsehe Geihoel-Onthoudershond' opgelicht, waar van hij de cerate voorzitter was en nog Eenige jaren later richtte hij te Hilver sum eer-, dran'kvrij Volksgebouw in, na 8 jaar voortgezet in drankvrij- Vereoingïngs- gebouw A. V. E. te Hilversum. In 19U8 richtte hij mede op de Neder- landschc Tak der Independent Order of Good Templars-neutral, waarvan hij sinds Augustus 1919 Internationaal Algemeen Voorzitter was tot. aan de hereenigiug met de oude orde (T. O. G. T.) 111 den zo mer van 1923. Driemaal gaf hij mede den stoot tot de oprichting van een Studen ten Geheel-Onthoudcrs-Vereeniging. In 1917 kwam op zijn initiatief de Blauwe Week-actic tot stand. Als gede- kgfeerden van den A. N. G. O. B. be zocht hij de anti al.?oholeoi)gressen te Bazel (1895) London (1969) den Haag (1911) Milaan (1913) Lausanne (1923). Publicaties op drankbest-ijdersgebied o a. „Vriend en vijand". „Pii geldt mij", (voor a an komen de stu nt 11 ten). ..Alcohol cn spierkracht'. „Invloed van alcohol voor de geboorte". „Go< r. middel to kras". „Liefde 't mceet. „De sluipmoordenaar". Niet minder dan 2500 redevoeringen tegen don alcohol hield hij. De noodzakelijke beperking welke een si^ry v< r van krantenartikelen zich moot opleggen in verband met de hem toegemeten tuimte, heeft bovenstaand het karakter van een© droge opsomming ge geven. Dit leven is zoo rijk. cat het niet doen baar is iu enkele kolommen een eonigs- zins volledig overzicht te gevon en nog stipten wij slechts oven aan enkele der- dingen welk© hij deed in den strijd tegen den alcohol. Doch er is zooveel meer: In 1899 stichtte hij de Tolstaiaansehe kolonie Internationale Broederschap te Blarieum. In 19o3 richtte hij mede de Humani taire School op te Lanen, waarvan hij tot heden Icstuurder is. In 1904 richtte hij mode de „Rein-Leven Beweging" op. Van jonger datum is zijne medewerking uan het 'Religieus Socialistisch Verbond, terwijl hij mee© lid is van: Bond van Roligieus-Anaroho-Commu- rieton. Pructisch Idealisten Associatie. Nodcrlandsche Esperantisten Vereen en van do jongste loot daarvan: Gooische Esperanto Veioeniging. Dit lijstje dat overigens niet de pre tentie heeft compleet te zijn. teekent den mersch. Alles wat werkt aan de verbote- ïing van het menschdom heeft onvoor waardelijk zijn instemming. Wat Professor Van Rees voor de We tenschap deed, weet il; niet en oen ik niet tot looorieclen bevoegd, maar wat de profeet Van Roes voor de mensch- heid deed, blijkt v»r een klein gedeelte uit bovenstaande gegevens. Het k'eino leger, waarin ieder op zijne wijze arbeidt aan de verbetering van het mcnschdom. vond altijd in Van Rees oen mcJcsti.nder en veelal een Leider. En bij zijne huldiging zal hein deze voldoening het aangenaamste zyn, te weten dat naast de door hem gezaaide zoden, welke reeds in bloei zijn, andero ontkiemen en weer andere, in latenten toestand wachten tot ook hun tyd geko men zal zijn, om te kiemen en te bloeien, en deze schakel groeit naar alle kanten uit, naar alle kanten en naar alle tijden. II a bien mérité de rïïumanité. v. H. Post- en T elefoon verbindingen met en in het Gooi. Ook de bewoners van het Gooi ondervin den, dat het haastige spoed is zelden goed het meest geëerd wordt bij een instelling, waar van juist verwacht tnag worden, dat zij dit spreekwoord te schande wil maken. Met uitzondering van Hilversum, waar schier elke posttrein stopt, hebben de Gooische gemeenten een postverbinding met de hoofd stad, die wel eenige verbetering behoeft. Brieven na zes uur 's avonds te Amsterdam aan het hoofdpostkantoor gepost, worden te Bussum eerst den volgenden morgen met de iste bestelling van c.a. 8 uur bezorgd. Zelfs 'n „expresse", enkele minuten na 6 uur te Amsterdam afgegeven, arriveert den volgen den dag eveneens c.a. 8 uur bijden geadres seerde te Bussum. De extra-kosten zijn dus vergeefs geweest. Dc fout ligt o.i. aan de instructies voor het kantoor te Bussumde brief bevindt zich immers volgens de post treinregeling (via Hilversum) te half tien 's avonds te Bussum. doch mag dan niet meer bezorgd worden. Ook wordt geklaagd, dat brieven, 's avonds tusschen 10 en 1030 uur aan het kantoor te Bussum gepost, den vol genden dag 4 uur hun bestemming te Am- van jongste we/ken vau naast bet Postkantoor te Laren M.H. Tel 424 Dagelijks, ook des Zondags geopend sterdam bereiken. Dit moet echter in het debet van den Amstcrdamschen dienst gesteld worden (hetgeen voor de betrokkenen even onaangenaam is). Blarieum en Laren zijn 's avonds na half negen, Huizen na half -ze\Htn van postver binding met Amsterdam verstoken De eerst volgende posttrams vertrekken dan niet eer der dan c.a. half acht uit Huizen cn Blari eum. zoodat bovendien de eerste bestelling in Amsterdam gemist is. In het zelfde geval ver keert Laren, waar een tram 7.15 vertrekt. Brieven, 's avonds na half negen nam te Blarieum gepost, worden te Bussum den vol genden avond 111 de bestelling van half zeven bezorgd. Indien naar Bussum via Huizen ver zonden mocht worden, zou de bestelling van half twaalf gehaald kunnen worden, maar 'n desbetreffende „depêche" tusschen Gooische Stoomtram en Post sluit dit uiteen ongc- riefclijke en ingewikkelde dienstregeling staat nu eenmaal interessant. De afstand van tien minuten naar Laren wordt door de Blaricum- sche mail afgelegd tusschen half negen 's avonds en vier uur den volgenden middag Hetgeen volgens de dienstregeling van tram en post volkomen correct is. Hoeveel Blari- cummers van deze snelle verbinding gebruik maken is gemakkelijk te begrijpen. En toch worden dagelijks 60 a 70 brieven van Blari eum naar Laren verzonden 1? Doch dit zijn brieven voor Blaricummers bestemd en die dus door het postkantoor tc Laren bezorgd worden. Het postkantoor te Blarieum is verplicht deze brieven voor de eigen gemeente bestemd, door te zenden. Ondanks de groote vertraging mag aan deze Larcnsdie postregeling niet ge tornd worden. En zoo ziet 'n Blaricummer, die deze grenzen niet uit z'n hoofd kent. 'n brief 's avonds 11a half negen tot 'n medeburger ge richt, den volgenden dag te 4 uur ter bestem ming arriveeren. Er zijn ook wel voordeeligc grcnsgeyallen geweest, waarbij de gelukkige door beide postkantoren bediend, 7 posten pei dag ontving; doch de concurreerende post kantoren dwongen, bij ontdekking, tot kiezen of deelenTe Naarden en Bussum vallen eveneens de gemeentegrenzen niet met dc postale samen doch ingevolge de scherpe af scheiding Naarden binnen en buiten de ves ting veroorzaakt dit in de practijk geen on aangename gevolgen. Onder Huizen bevinden zich 111 het Stukken-kwartier enkele villabewo ners, die zoowel door Huizen cn Naarden als door Bussum bediend worden, hetgeen bij verdere uitbreiding wel tot complicaties aan leiding zal geven. Tot dusver is de Huizcr postbediening vlug cn geriefelijk. Postwissels en aangetcekende brieven worden thuis be zorgd en uitbetaald, ongefrankeerde brieven ter be- en verzorging mee teruggenomen, enz Voor het gcheele Gooi lijkt ons echter een nieuwe regeling gcwcnscht, waarbij gebruik tc maken is van bestaande autobusdiensten of van een postauto, welke bijv. viermaal daags langs de postkantoren rijdt. De slechte telefoon- en telegraaf-verbindin- gen zijn ook 'n nadere beschouwing waard. Duizenden Amsterdamschc forensen kunnen 's avonds na 9 uur hun betrekkingen te Am sterdam niet meer telefonisch of telegrafisch bereiken. Evenmin op Zondag (behalve 8—9 en 12). hetgeen zeer bezwaarlijk is. In Laren en Blarieum is men bovendien tot 's avonds 9 -uur van locale verbinding ver stoken. Te Bussum hangt het van 'het inzicht van de telefoonbeambte af, of het aangevraagde gesprek dringend is! Een verbetering zou het in Bussum ook zijn, indien de abonné, die „Politic" of Majellastichting" vraagt, in het vervolg niet meer laconiek te hooren krijgt: u moet 't nummer opzoeken. Dat zoeken kan immers fataal worden. Voor het invoeren van een streknet in het Gooi lijkt ons de tijd ge komen. Indien aanvankelijk Naarden-Bussum, Laren-Blaricum en Huizen onder één net ko men. zal volgens de huidige tarieven het abonnement 70 gulden per jaar bedragen. Toe voeging aan Hilversum zou op 80 gld. komen. In elk der gemeenten afzonderlijk wordt than9 resp. 50, 60 en 65 gld. betaald, hetgeen met het oog op het toenemend aantal abon- né's toch binnenkort verhoogd zal moeten worden. Daarom is het beter thans de mo gelijkheid van centralisatie onder het oog tc zien Te Blarieum staat een gebouw leeg. Spoedige invoering van het automatische stel sel zal pcrsonecluitbreiding onnoodig doen zijn, hetgeen bovendien voor interlocal ge sprekken het noemen van elke gemeente af zonderlijk mogelijk maakt. Begin April. Het schijnt, of de koudegolf geen einde zal nemen in ons landje van mist en neveL; kaal en dor als een steppe ligt dc groote meent- weide aan den voet der heuvels, de enkele groene sprietjes die na den eersten „lente"- regen einde Maart het waagden op te fleuren, zijn weer verkleurd door de nachtvorsten daar ontloken op de helling der havendammen nabij Huizen reeds begin Februari de nederige Meizoentjes! De Gooische bouwakkers zien er al even treurig uit: de frisch groene rogge- akkers, die anders „den Eng" als kleurige vakken beginnen te sieren, men ziet ze nog haast niet. Welk een verschil met verleden jaar, toen 4 April dc blauwe pruim reeds volop in bloei stond I En toch is er een oord in onze Gooi sche landouwen, waarop het oog reeds met welgevallen staart, waar de bodem van rijke wateraderen doorsneden, den schaarschqji regen desnoods ontbeert, waar de kille, gure wind goeddeels wordt tegengehouden. Het is in de weidevallei, begrensd door den hoogen woudrand der „Limieten" zuidwaarts, en door den beukenkoepel van Oud-Naardcn ten Noorden; hier 'heeft een afgraving van tientallen meters diep al sinds jaren een rijk besproeid weidevlak doen ontstaan, waar het oog met welbehagen op het groene planfcn- klecd blijft rusten, 's Zomers een bekoorlijk plekje, van den -meest verscheiden Gooisehen wildgroei, ontwaakt het lenteleven 'hier vroeg in den dalketel, omringd door de beschutten de heuvelen. Vogel- cn plantenleven tiert'hier al. De zwartkop met den witten bdord, 't staartje met witte randen iets uitgespreid, zingt op het tecnigc twijghout van een peppel aan den grasrand; 't liedje is heel eenvoudig van klank en voordracht, geheel in overeen stemming met zijn aard. Is de rietgors,'want zoo heet hij, ook niet eenvoudig in al zijn doen en laten, gaat hij niet rustig en stil zijns weegs, viert hij zelfs niet zijn bruiloftsfeest op bescheiden wijze? „Tie-e tie-cl" Och, wat fijne klachtI Ja, die toon spreekt duidelijk; het is -hem nog niet naar den zin. Wat een verschil bij April 1923!; toen was hij er ook al, de rietgors. In de warme week was hij zijn wijfje was er natuurlijk bij gekomen. De boomen rondom de boekwaarden bloeiden in zilver cn goud, de sleutelbloemen lokten stilletjes het zonlicht in haar lichtgele kroontjes, 's Avonds kwaakten al kikkers in de breedc slooten, mugjes daVisten, dc eerste vlinders vlogen en dc katj'es kregen druk bijenbezoek. Dat was een week van verruk king en gejubel! Intens en schitterend werd toon het feest der herleving gevierd „Tie-c. tic-c!" Denk je aan die blijde dagen klein deftig manneke met je witte staartpanden en boord? Maar misschien -het wijfje nóg meer, want zij is het, die hem in zijn zang steunt en hem in blijde golfv'ucht doet opvliegen om tezamen hun vreugde uit te stoeien in 't ber kenhout. Niet minder levendig zijn dc kivicten, die echte lentc-voorloopers. Ze dartelen en vleugelsuizcn, de wiekste evoluties door het vochtige weiland langs dc beek makend. „Chi-wie! Chi-wie! Ghi-wietl" Er zijn cr wel dertig, ze gaan geheel in lentevreugd op, ze jagen cn spelen en schijnen onvermoeid Ziet die „kieften" zwaaien cn tuimelen als groote bonte vlinders, plotseling door een wervel wind gegrepen. Ze gaan straks naar hun brui loftsdomein. want eenmaal zal 't toch heusche lente zijn. De kuiven trillen geagiteerd; druk zijn ze bezig ncstkuiltjes te draaien, om, als er eentje klaar is, op te vliegen en te roepen en 't heele nest schijnt vergeten. Maar 't wijfje weet het en dat is 'hoofdzaak. Voor den opmerkzamen toeschouwer is ondanks het wintersche Aprilbegin toch reeds te genieten van veel natuurschoon Langs de Eemvallei, den trekweg voor kwikstaartjes, wulpen en meeuwen, door het weiland met kivieten cn leeuwcrikken, op de plassen van het Naarder- meer met futen en koeten, langs de blanke Zuiderzeekusten met zilveren meeuwen, in dc bosschen bij dc spechten en lijsters. Hoort de merel reeds in dc buitentuinen „Ik hoor een merel zingen, Even voor den regen Hoe vele dagen gingen, Die hij heeft gezwegen." zong de dichter Zcldenthuis.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1