TENTOONSTELLING XUNSTZAALVAN LIER „JAN TABAK" - BUSSDM ALBERTA 1. SMETZ Tentoonstelling Hollandsch Strijkkwartet. VoogdenerJ ia/< van werken door BLARICUMSCHE BOEK- EH KUNSTHANDEL DERDE FREYERAVOND DONDERDAG 24 APRIL ERNST LEYDEN HOEDEN 21 Emser-Pastilles DONDERDAG 17 APRIL 1924. Verschijnt Dinsdag en Vrijdags. Bureau wan Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden tpiYip OC 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent L-ClIllltrS met gei||ustreerd Zondagsblad f 1.80 Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Officieels Kennisgeving De Burgemeester der gemeente Ecmnes maakt bekend, dat eene opgave van de uit komsten der meting en schatting van gebou wen en onbebermde eigendommen in deze ge meente gelegen, gedurende 30 dagen, van 1 tot en met 30 April a.s. ter gemeentesecretarie voor ieder ter inzage ligt. De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, v.'in Weldercn Baron Rengers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 1012 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 24, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 56 uur. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buitcn is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911. van 214van 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 8lA11, van 2—4%, van 67 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. Het Correspondentschap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd' bij den heer N. Hagen. Laarderweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap dor Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eomnes. Plaatselijke agent der PROVINCIA LE UTKECHTSCHE ELECTRICITEITS- MAATSCHAPPI.T is de heer J. Dop, tim merman aan de Haven, tot wien men zich heeft te wonden voor klachten, aansluitin gen en wat verder met de electriclteits- voorziening in verband staat. Ons Dorpsleven. IV. Nederlandsch Hervormde Kerk te Buitendijk. Vermoedelijk is deze kerk gebouwd in 1352, op de plaats waar te voren een andere had gestaan, welke in de destijds veelvuldige oor logen was verwoest. Wij hopen later een apart artikel aan het kerkgebouw te wijden en zullen ons dus thans bepalen tot het Bestuur, zooals dit heden ten dage is samengesteld. De wijze waarop het Bestuur is ingericht is dezelfde als bij de kerk te Binnendijk, en kunnen wij dus volstaan te verwijzen naar ons artikel III dezer serie. Predikant is op heden Ds. W. J. Kolkcrt. welke in 1905 tot den Heiligen Dienst werd geroepen te Zunderdorp. Zijne volgende standplaatsen waren Ter Aar en Loon op Zand. van welke laatste hij 12 December 1920 in onze gemeente kwam. De kerkeraad bestaat uit: Ds W. J. Kalkert, voorzitter: J. Prinsen, ouderling: G. Breu- nesse, ouderling; T Roodhart. diaken; B. Blom. diaken. De kerkvoogdij wordt gevormd doorJ. Hagen. J. van Ijken. J. Dop. welke laatste tevens koster is. Notabelen zijnW. Scherpenzeel, C. Ruizen- daal. A. Bos. en plaatsvervangende notabelen A. van Woudenberg. T Roodhart. Als organist treedt op J. Dop J.Gzn. Brievenbus. Bij café van Wijk is thans ren brieven bus geplaatst voor de Eemnes9er Courant, waarin alle stukken bestemd voor de Redactie m Administratie kunnen wor den gedeponeerd. Broederdienst Zij, die aanspraak meenen te kunnen ma ken op broederdienst. moeten zich daartoe aanmelden op Maandag 19 Mei, voorm. van 1012 uur. Rijksontvanger. De Rijksontvanger houdt zitting ten Gemeentehuize Woensdag 23 April van 10 tot 1 uur. Wij vermeldden, volgens de ons toen ver strekte opgave, dat de zittingen zouden plaats vinden den 3den Woensdag der maanddit is 1111 gewijzigd in den 4den Woensdag. Daar nieuwe wijzigingen niet zijn uitgeslo ten. en er ook maanden zijn waarin geen zit ting plaats vindt, zullen wij voortaan op ver zoek iederen zitdag tijdig van te voren aan kondigen. Waterschap Eemnes. Het Bestuur zal op Dinsdag 22 April '24 om 6 uur namiddag ten Gemeentehuizc in het openbaar aanbesteden ie. het van modder en onkruid zuiveren van de kadc-rlaat in den Maatpolder, de Heinellen- of Saswetering, de Opgaande Wetering in den polder Binnendijk en de Dijkwetering. 2e. het verdiepen in 2 gedeelten van per ceel 7 van de Goyersgracht. Aanwijzing op Dinsdag 22 April a.s., nam. 4 uur. bij Jakob Mol; 3e. het van modder en onkruid zuiveren van de Goyergracht, in 8 perceelen 4c. het uitkruien van eenige mennegaten in den Wakkeren Dijk. Waterschap. Het Bestuur van het Waterschap houdt eenc vergadering op Vrijdag 25 April. Daarna vindt eenc inofficieele bijeenkomst met alle Hoofdingelanden plaats ter bespre king belastingvraagstuk. „Excelsior". In onze agenda van 11 April vermeldden wij, dat de repetitie plaats zou vinden Vrijdag 18 April. Na het verschijnen van ons blad is dit gewijzigd met het oog op Goeden Vrijdag in Zaterdag 19 April. Landverhuring. op 15 April, ten overstaan van notaris F. P. E. van Ditzhuyzen. Voor de Erven van den 'heer Mr. C. G. de Balbian van Doorn, onder Eemnes. Perc. Huurprijs No. dammaat 1923 1924 1 3 '90 96 2 1 H.A. 70 A. 60 c.A. U 600 390 3 2 170 102 4 2 164 90 5 5i '85 94 6 3 82 56 7 S «04 62 8 4 94 60 9 3i «30 74 10 1 H.A. 42 A. x) 760 480 11 1 H.A. 91 A. 10 c.A. Voor den heer Jhr. J. P. W. van Doorn. onder Eemnes. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 a/4 124 70 2 23/4 162 90 3 3* 172 94 Voor den heer H. M. Heek, onder Eemnes. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 3 112 72 2 2\ 104 64 Voor de Erven van den heer J. van Dijk. onder Eemnes. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 3,/k) 162 100 2 3,/k) 3 2a/,) 90 4 2'/,) 5 2'/,) 160 108 6 2 Voor Mevr. J. P. Bredéevan Dijk, onder Eemnes. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 -) 4 74 2 4 150 80 Voor Mejonkviouwen J. M. en S. van Schermbeek, onder Eemnes. Perc. Huurprijs No. dammaat 1923 1924 1 2\ 170 90 2 3Ï '72 9<5 3 2'/, 152 84 Voor het St. Anna Gild te Baarn. onder Soest. Perc. Huurprijs: No. dammaat 1923 1924 1 De Gildsmaat 460 270 Voor de Erven van den heer P. C. v. d. Brink. te Laren, onder Eemnes-Buiten. Perc. Huurprijs No. dammaat 1923 1924 1 U 4 5>o 320 Voor den heer E. H. D. Insingcr te Pijnen burg. onder Baarn. Perc. Huurprijs; No. dammaat 1923 1924 1 5 860 110 2 4 '/s 222 130 onder Eemnes. 3 3 «50 104 4 s 168 96 5 2\ 136 96 6 4* 110 64 7 7 124 72 8 6è 114 64 9 2è 98 64 HOTEL PENSION RESTAURANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners 10 2 126 80 11 4 132 74 12 4 128 74 13 4 410 260 '4 4 400 260 15 2 «72 98 16 2 «70 98 «7 3 4 130 76 18 3 s/4 «30 70 «9 «44 86 20 iè 146 82 21 140 78 22 3 150 86 23 4 «56 84 24 5 146 86 Voor liet Waterschap Eemnes. onder Eemnes Perc. No. Voor Perc. No, i Voor de Perc. No. i Huurprijs dammaat 1923 1924 3>o «45 310 190 525 350 458 3«o 218 135 560 370 440 3«o 330 3«o 170 110 300 180 -) 200 100 100 62 150 82 100 46 -) 176 105 186 130 124 52 «54 92 80 44 den heer S. Koelcwijn, te Baarn. Huurprijs dammaat 1923 1924 2 166 90 11 heer W. v. d. Heijden, te H'sum. Huurprijs dammaat 1923 1924 3i «26 74 x) Per perceel. '-) Verleden jaar onderhands verhuurd. De prijzen zijn gemiddeld 45 gedaald Agenda. Zondag 20 April. EEMNES, van n12 en 2.303 uur nam R.K. Leesbibliotheek in de R.K. Vereeniging. Woensdag 23 April. EEMNES, 7.309.30 nam. Repetitie Fan farecorps „de Eendracht", in de Lindeboom. Vrijdag 25 April. EEMNES, 730 nam. Repetitie Chr. Gem. Zangvei ceniging „Excelsior", in de School met den Bijbel. Zaterdaq 26 April. EEMNES. 7 uur nam., Vergadering Chr. Jongelingsvereen. „Timotheus", in de Linde boom. 57 uur Repetitie Fanfarecorps „de Een dracht", in de Lindeboom. Bezoek van buitcnlandsche artsen. Dinsdagmiddag brachten buitenland- scho geneeskundigen een bezoek aan het Sanatorium „IIoog-Laren" te Blaricum, welk© inrichting zij onder leiding van den geneesheer-directeur dr. Do Bloeme bezichtigden, die hierbij oen uiteenzet ting gaf van genees me tliodt n en erva ringen. Vervolgens werd de «l aanbouw zijnde uitbreiding van dit sanatorium be zocht en dr. De Bloeme gaf aan de hand' van kaarten een overzicht hoe deze ge bouwen na de voltooiing ingericht zou den worden. Het gezelschap begaf zich toen naar het Amsterdamsche Kindcr-anntorium „Hoog-Blaricum" te Huizen, waar de ge neesheer-directeur dr. Huet voorlichtte. Te zeven uur werd het middagmaal ge bruik' in bet H hel het Bosch van Bre- dhis te Nnarden, Het diner droeg eeD in tiem karakter en de enkele speeches waren van on-offieieelen, eoll^gialen aard, Met den trein van omstreeks 1 uur uit Bussnm keerden de medici naar Amster dam terug 5 APRIL I MEI Entrée vrij naast liet Postkantoor Men van MOZART (d-molkwartet) BRAHMS en DE BUSSY 8 uur CONCORDIA (gr. zaal) - BUSSDM van jongste we/ken va» naast hel Postkantoor Ie Laren N il. Tel 424 Dagelijks ook des Zondags geopend Hilversum Bussum Schoulenslr. 4 Brink 90 Alleen verkoop voor 't Gooi der echte GrandPrix •ParisHHlO „CHRISTY" en „SC0TT" HOEDEN Belangrijke veiling. Gistermorgen had in het hotel Hamdorff een zeer belangrijke veiling plaats, n.l. de ver- kooping bij opbod en afslag, bij combinaties, van 41 landhuisjes, liggende in de gemeenten Blaricum en Huizen, door de notarissen L. J. de Kup en G. Kramer. Verschillende vooraanstaande Amsterdam- sche makelaars, alsmede een afgevaardigde van het Kantongerecht te Hilversum, en de architect Harry Elte. waren aanwezig. Na voorlezing van de artikelen en voorwaar den dezer veiling werd tot verkoop overge gaan. Medegedeeld dient nog te worden, dat, naar ons ter oorc kwam, f 275.000.hypotheek op deze combinatie is gesteld door de Incasso- bank, terwijl door 11 personen te samen voor een som van f 88.000.borg is gebleven. Daar ditmaal slechts alleen in specificatie werd geveild, kunnen wc de bedragen voor de bedoelde perceelen alleen nog afzonderlijk mededeelen. Ze zijn de volgende 1 Sectic A No. 1801. 7 A. 10 Ca. f 5.800. A A A A A A A 1802. 6 A. 25 Ca. 1803. 6 A. 55 Ca. 1804. 6 A. 60 Ca. 1805. 6 A. 60 Ca. 1806. 6 A. 50 Ca. 1807. 6 A. 60 Ca. 5400 5400 5.200. 5.000. 5.600 5.200.— 1808, 6 A. 60 Ca. 5.500. Kattebelletje. VERTIKT! (De oude heer K.. die reeds eenige tien tallen jaren bij de firma ten S. op het kantoor werkzaam was. werd heden middag dood voor zijn schrijfmachine gevonden. (Een krantenbericht). Stipt eiken morgen kwart voor tien, begon hij aan zijn schrijfmachien, tiktik, tik, riktiktik eerst vlug en frisch en met een vaart, dan langzaam aan en meer bedaard, tiktik.. tik... rik...ke...tik! Om een uur rust, om twee uur weer tot duizend maal maar op en nccr\ een nicuzuc regeltik en weer ten ende, ....pingde bel 1 wat zeggen wou, zeg zie je wel? je regel uit tiktik 1 Om vier uur thee dat smaakt maar fijn pik, riktiktik, hoe laat zou 't zijn) „geachte heer van Kluit" tiktik, „bij deze hebben wc „de eer U onze zending te...." ping 1 weer een regel uit I En zoo dag in En zoo dag uit bij 't zelfde rythmische geluid alleen, allang, altoos! Zoo speelde hij met zijn vingers in de lettersrijgde zin aan zin, weemoedig zinneloos! Maar op een middag voor de thee, was plots dc chef uit zijn privé gegaan en opgeschrikt, want over zijn klavier gebukt, de vinger op de punt gedrukt, zat d'ouwc stil en gaf geen kik, zijn l. ..c....v ..e.tiktik, had plots'ling het vertikt. CASTOR. 9 A 1809. 6 A. 60 Ca. 5.200. 10 A 1810. 4 A. 90 Ca. 4 900.— A 1811, 4 A. 70 Ca. 4 900.— 12 A 1812, 5 A. 10 Ca. 4.900. '3 A 1813. 7 A 50 Ca. 5 400 «4 A 1814. 5 A. 80 Ca. 5.100. «5 A 1815. 3 A. 20 Ca. 5.000 16 A 1816. 6 A. 5 Ca. 5.800.— '7 A 1817. 7 A. 65 Ca. 5.000.— 18 A 1818. 4 A. 70 Ca. 4.900.— «9 A 1819, 6 A. 70 Ca. 5.100.— 20 A 1820, 6 A. Ca. 5.200. A 1828, 8 A. Ca. 5 500.— 22 A 1821, 5 A. 75 Ca. 4.900. 23 A 1822, 6 A. 90 Ca. 4.900.— 24 A 1823, 6 A. 25 Ca. 5.200 25 A 1824, 4 A 60 Ca. 5.000 26 A 1825, 9 A. Ca. 5.200.— 27 A 1826, 7 A. 10 Ca. 4.900. 28 A 1827, 3 A. 90 Ca. 4.900 29 B 2398. 6 A. 20 Ca. 5-400.— 30 B 2586, 3 A. 30 Ca. 4.800. 3' B 2585. 3 A. 30 Ca. 4.800. 32 B 2589. 6 A. 85 Ca. 4.800. 33 m B 2588. 2 A. 75 Ca. 4.700. 34 B 2587, 6 A. 20 Ca. 4.800. 35 B 2590, 7 A. 40 Ca. 4.800. 36 B 2591. 6 A 85 Ca. 4-700.— 37 B 2592. 4 A 40 Ca. 4 700 38 B 2593, 7 A. 60 Ca. 4.800. 39 B 2594. 6 A 20 Ca. 5.000 40 B 2595. 5 A. 25 Ca. 4.700.— 4' B 2596, 5 A. 80 Ca. 4.800. Nieuwe aanwinsten Openb. Leesz. en Bibl. Laren-Blaricum. Kinderboeken. Marryat, Do landverhuizers in Canada Ons kindci blaadje. Scout. B. P. De Padvinders. Eyries, M en E. Fuye De strijd tegen de g-clven. Hulst. W. G. v. d. Zoo'n vreemde jongen. Johanna Wat Grootmoeder voorspelde. Jlcogewerft', J. 0. De Kermiswagen. Kr.iits Emnit Regen en Zot neschijn. Alcott, Louise M. Vertelselboek van tante Jo. Berken, Tine an Rogen en Zonne schijn. Berken, Tine van Van een Grootmoe der en zeven kleinkinderen. HuLst, W. G. v. d. Willem Wijeherts. Don Quiehot, liewcnkt doer G. W. El be rts. Marryat, Kap. Jacob Eerli.k Kieviet, C J. Onder verschillende mees ters. Svend F'ouron De roode bende. Kieviet, C. .T. Pension Zonneduin Osenbrnggen, C. v. 3>e tweelingen Flip en Henk. Jhcn, Télicie Do tweelingen Bel» en Bob. Slooten, Aug. v. Het ongeluksrapport. Dc echte worden alléén in aluminium kokertjes verkoch Het beste middel tegen hoest en verkoudheid

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1