KUNSTZAAL VAN LIER TENTOONSTELLING „JAN TABAK" - BUSSUM Tentoonstelling ALBERTA 1. SMETZ DL Bi EL L« VoogdenerJ Eemnes Zondag 27 April laatste dag ERNST LEYDEN van werken door BLARICUMECHE BOEK- EN KUNSTHANDEL MERKELBACH „De Gooische Glashandol" Victoria-Water VRIJDAG 25 APRIL 1924. Verschynt Dinsdag en Vrijdags. rFEi/v\roiER'-rouFïAnT: Bureau wan Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels fl—elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 80 Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 11, van 24'A, van 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 8Yt11, van 24H, van 67 uur. Busliehtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. Het Correspondentschap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd bij den heer N. Hagen, Laarderweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap der Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eemnes. Plaatselijke agent der PROVINCIA LE UluECHTSCHE ELECTR1CITEITS- MAATSCHAPPIJ is de hoer J. Dop, tim merman aan de Haven, tot wien men zich heeft te wenden voor klachten, aansluitin gen en wat verder met de electriciteits- voorzieninp in verband staat. Controle. Bij de Istc Pansehdag gehouden controle is door de Rjjksveldwacht alhibr bekeurd G. T. uit Amsterdam wegens rijden op fiets zonder bel Hijksvcld wacht. Den rijksveldwachter Roskamp alhier is door den Minister van Justitie niet in gang van tfi April de rang verleend van Brigadier titulair. In een mennegat. Het tienjarig zoontje van den brigadier* veldwachter Roskamp liep Zondagavond, toen het reeds donker was. over den dijk en is i» een mennegat gevallen, het hoofd naar be neden. Kameraadjes waarschuwden zijn vader, welke hem buiten bewustzijn vond en hem naar huis bracht. Dr. P. Astro uit Baatu, welke terstond gehaald werd, constateerde een lichte hersenschudding cn raadde de grootste behoedzaamheid aan Tegen de lamp geloopen. Inden nacht van Dinsdag op Woensdag ontmoette de Rijksveldwachter Roskamp al hier een 20-jarig persoon, welke hem om nachtverblijf vroeg Dit werd hem natuurlijk verleend, waarbij de nachtwandelaar opgaf „Botje" te heeten. De veldwachter vroeg papieren, waarop Botje hem een prentbrief kaart toonde, geadresseerd aan' „Botje, :c Bataljon. 5c Regiment Huzaren Amersfoort. Vermoedende met een deserteur te doen te hebben, werd aan genoemd adres tclephonisch geïnformeerd en bleek dat „Botje" er na ecu verschil van meening met een onder-officier den brui aan had gegeven en sinds Zaterdag op appèl ontbrak. Woensdag kwam een wacht meester hem halen. R.K. Pastorie. De architect H F. Smit te Laren -heeft de verbouwing aan dc R.K. Pastorie alhier opgedragen aan den heer C. Hoogeboom te Laren, voor f 12 260. Eere-metaal. Den Rijksveldwachter, den lieer J. Ros kamp alhier, werd verleden week te Baarn door den brigade-commandant aldaar het kruis voor 10-jarigen trouwen politiedienst vereerd. Heemraadschap „de Eem". Watergraat cn Heemraden vam liet Heemraadschap dc Rivier de Eem. Beken en aankleve van dien, geven bij deze kennis aan ingclancn. dat de Rekening cn Verantwoor ding over het dienstjaar 1923 van af 19 April 1924 gedurende 14 dagen ter inzake zal liggen te Amersfoort, ter Secretarie van het Hoog heemraadschap. MuuHiuizen No. 15, en tegen betaling der kosten aldaar verkrijgbaar is. Haven. Verleden week aangekomen een schip met riet. Bekeurd. Door de rijksveldvvacht alhier is bekeurd G. M.. uit Larenv welke 2 honden voor een kar had. niet voorzien van lederen halsters. „Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht", dus trekhondenhouders zullen goed doen te zorgen hunne bespanning in- orde te houden. Wijkverpleging. Algemcene vergadering van ds Wijkver pleging. op Dinsdag 29 April a.s., 's avonds 8 uur, in het R.K. Vereenigingsgehouw. te Eemnes. Agenda I. Jaarverslag en Rekening 1923. II. Verkiezing van 4 bestuursleden wegens periodieke aftreding van 3 bestuursleden en eene vacature. Het bestuur stelt de volgende candidatenvoor liet aftredend lid Rutgers van Rozenburg 1. Rutgers van Rozenburg. 2. Mw Ynzonides; voor het aftredend lid M\v. Ynzonides 1. Mw. Ynzonides, 2. Rutgers van Rozenburg; voor liet aftredend lid B. Mliter 1. B. Muter, 2 Mej. van Stoutcnburg- van Klooster; voor de bestaande vacature 1. Mej. van Stoutenburg-van Klooster 2. B. M üter. leder tiental leden kna schriftelijk en met onderteekening vóór 22 April a.s. voor iedene vacature afzonderlijk andere candidaten in* dienen ten huize van den secretaris Pastoor B. Mliter, te Eemnes. III. Rondvraag Mennegaten. Het bestuur van het waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in ver schillende erven liet zand uit de menuegaten aan de opritten naar den Wakkerendijk moet wordtn verwerkt, nd. in den uitpolder cn den polder Binnendijks uit 19 en in derv Noord en Heinellenpoldei uit 21 doorritten. Het werk moet vóór 1 Juni a.s. worden op geleverd. Esperanto. De Gooische Esperanto Vereeniging houdt Vrijdagavond 25 April haar eerste con- \ersatie-avond. in haar lokaal Torenlaan P, Hilversum. Burgerlijke Stand. OVERLEDENGerrit, zoon van W. Mol en W. van Middendorp. Bevolkingsregister. INGEKOMEN"H. Poort en gezin, uit La ren (N.-H VERTROKKEN: J. van de Groep naar LoosdrechtM. G. Hilhonst naar Muideni Agenda. Zondag 27 April. EEMNES. van 1112 en 2.303 uur nam. R.K Leesbibliotheek 111 de R.K. Vereeniging. Dinsdag 29 April. EEMNES. 8 uur nam. Alg Vergadering Wijkverpleging, R.K. Vereenigmgsgcbouw. Woensdag 30 April. EEMNES, 7.309.30 nam. repetitie fan farecorps „de Eendracht", in de Lindeboom. Vrijdag 2 Mei. EEMNES. 730 nam. repetitie Chr. Gcm. Zangvereeniging „Excelsior", in de School met den Bijbel. Zaterdag 3 Mei. EEMNES. 57 uur nam., repetitie Fanfare corps „dc Eendracht", in de Lindeboom. 7 uui nam. vergadering Chr. Jongdings- verecniging „Tiinotheus". in dc Lindeboom. Rondreizende kunst koop) ui. De schildei^ Go Breman 011 D'aviil Scholman, oiulevscht>idcnlijk voorzitter er. secretaris van hot bestuur van de „Beeldende Kunstenaarsvereeniging La renBlaricum", verzoeken om opneming van het volgende: I11 den laatston tijd wordt door ver schillende personen het land afgereisd om schilderijen te verkoopen. Zij trachten daarin hater to slagen door zieli bedrie- gclijk uit te geven als schilders uit Laren, die door de tijdsomstandigheden in nood verkorren liet is om na nauwgezet onderzoek gebleken dat in vele van die gevallen hot publiek de dupe wordt van verkeerde voorstellingen, sum zelfs van oplichter jjei:. Deze personen wonen niet in Laren, zijn dikwijls niet eens schilder en brengen, door hun handelingen den naam der Larensche schilders vaak 111 dis-crediet. Zoo x>k wordt er beschilderd aardewerk verkocht, zoogenaamd ontwor pen dcor een combinalie van Larensche schilders, terwijl een dergelijke combi natie niet bestaat. Daar het natuurlijk mogelijk is dat aanbiedingen geheel te goeder trouw ge schieden, is het bestuur der Vereeniging gaarne bereid aan belanghebbenden ge- wenschto. inlichtingen te verschaffen. Larensche Harmonie. Er is in ecu onzer berichten medege deeld (kt de Larensche Harmonie op een barer concerten zou collcovron. Dit is l ij nader inzien niet het voornemen meer der vneeniging. Goud muiltje. Wij herinneren er aan (lat Zondag 27 April a.s. een opvoering zal plaits lich ten van de kindcroporcttcs „Goudmuiltje van Brands Du ijs' c-n „Lentebloemen" vi 11 Cath. van Hennes cn wel ;u h.t ge touw der R. K. Werkliedenvereeniging n:.n den Eemnosscrwog alhier. Voer huisvrouwen. Do verconiging der Xed. Huisvrouwen efdecling Bussum en Omstreken heeft be sloten haar eerstvolgende theemiddag te HOTEL PENSION RESTAURANT AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners houden in de groote zaal van het hotel Ilamdorff te Laren op nader te bepalen datum. Gemeenteraad. In verband met den korten tijd tusschen do Raadsvergadering en het verschijnen van ons blad konden wij de prae-adviezen niet meer uitvoerig opnemen. Zij volgen hieronder nog Oude Gemeentehuis. Hieromtrent schreven B. en W. Aangezien lie; gebouw vcor den ge meentelijken dienst van geen bijzondere waarde is, evenmin als liet daarnaast staande oude brandspuithuis, stellen wij U voor ons college te machtigen tot het in het openbaar doen verkoopen van het betrokken perceel, met dien ver stande evenwel, dat de strook grond, op bijgaande situadieleekening met roode kleur aangeduid, gemeente-eigendom zal blijven, zij het ook, dat een deel van die strook grond, dat aanvankelijk nog niet voor weg verbreed ing noodig zal zijn, aan den kooper tegen een minimaal bedrag kan worden verhuurd. Wegenfonds. Hierover schreven B. en W. Zooals bekend is, bedraagt het te stor ten bedrag thans 1* 115.per s:rokken- den Meter, gerekend aan de zijde van den openbaren weg langs het lo ln-bou- wen penceel, en wordt (in Ibij/.ondere ge vallen), bijv. waar liet geldt den bouw van inrichtingen, die geacht kunnen worden een algemeen plaatse!ijk belang in zekere mate te dienen, of waarin sprake is van den bouw van een eigen huisje door iemand, die tot den arbeider. - stand beboert, vermindering of vrijstel ling der verplichte slotting toegestaan. Herhaaldelijk hebben dienaangaande voorstellen den Raad bereikt, voorstel len, die de instemming der vergadering konden wegdragen. Het voorstel van mevr. Luitjes nu be oog: tweeërlei; le. de vei plicht ing lot storting, eventueel liet 'bedrag der stor ting, veiband te doen houden (ook) met de bouwsom, die geschat- zal worden ge moeid le zijn met de «lichting van eenig perceel; en 2e. eene aanzienlijke verla ging van het ten hoogste per strekken- den Mo.er te betalen bedrag. Het voorstel houdt toch in: a. vrijstelling van storting ingeval de bouwsom niet hooger gaat dan f 3500.en b. bepaling van het tarief per st rokkenden Meter lengte, welke het bouwterrein aan de zijde van den open baren weg heeft op f 7.50 voor zoover de bouwsom vaR. tusschen f 3501.en f ÏO.OOO.en f 10.voor de gevallen, waarin de bouwsom f 10.000.over treft. Bij de beschouwing de-eer aangelegen heid treden dus twee punten op den \ooi- grcnd, waarvan het eerste is of het aan beveling verdient een velband te leggen tusschen dc 'bouwsom die zal worden be steed, en de verplichting tot storting oientueel liet bedrag der storting per stiekkenden Meter fronMengte van het terrein. Naar ons stellige gevoelen is een der gelijk verband allerminst verkieslijk te achten, reeds 'hierom, omdat zulks zou indruischen tegen de grondgedachte, waarom dc .gemeente eene storting in het wegenfonds eisebt. Die grondgedachte is tcch geen andere, dan dat in het alge meen genomen vroeg of laat alle wegen waaraan gebouwd wordt, behoorlijk die nen te worden aangelegd, beplant en van verlichting enz. dienen te worden voor zien, en dat de kosten van het aanleggen van wegen vcor .rekening dienen te komen van degenen, wier terreinen en huizen aan die wegen grenzen, omdat zij in de eerste plaats 'belanghebbenden zijn bij dien aanleg, en 'het feit van den aan leg zelf do waarde van hunne huizen en van werken door naast hel Postkanloor le Laren N.K. 5 APRIL I MEI Entrée vrij naast hel Postkantooi BLARICUM FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldsch^pleln, Geb. Hirsch Cte LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. Telef. lnterc. No 11, - Huizen N.H. gronden, langs do aangelegde wegen ge legen, aanzienlijk verhoogt. Houdt men deze grendgehkhte goed in het ocg, dan zal het niet wel tegen te spreken zijn, dal de som, waarvoor eenig huis wordt gebouwd, gi en factor kan zijn, die mede spreekt bij de. bepaling ran. bet bedrag der storting. Dan zal men moeten toe geven. dat de mate waarin iemand be lang heelt bij liet eventiuvl aanleggen van een weg, en dus die, waarin bij zal hebben bij le dragen aan het- wegenfonds, in liet algemeen eenig en uitsluitend be hoort verband te houden met de front- lengte van z.ijn bouwterrein lange den openbaren1 weg. Zou men anders hande len en bij voorbeeld het systeem van mevr. Luitjes volgen, dan zou men komen tel bijv. deze ongerijmdheid, dat iemand, die op ten terrein van 100 Meter fronv- lengte een huisje zal bouwen van niet meer dan 350.0 gulden bouwwaa.rde, vrij gesteld zou zijn van de storting in het wegenfonds, en een ander, die op een .er- rein van 25 Meter frontlengte een huis zou bouwen van i'11.000.bouw waar de. in bet wegenfonds zou hebben te betalen f'25ö.Op deze wijze zou het doel van liet wegenfonds, hierboven uit eengezet, nimmer worden bereikt. Buitendien achten wij liet bestreden stelsel verwerpelijk, omdav liet practisch niet wel uitvoerbaar is te achten. Bij aanvaarding daaivan toch zou men niet kunnen volstaan met het kritiekloos aan nemen van de bouwsommen, die van de zijde der aannemers zullen worden opge geven, doch zouden wij hebben te becor- dcelen, welke bouwsom met de uitvoering van een bepaald plan gemoeid zal zijn. Vragen als: Wat moet gerekend worden tot de bouwsom te beboeren? Hoe zal het gebouw worden afgewerkt?, en meer der gelijke zullen ons vcor vrijwel onoplos bare moeilijkheden plaatsen ten aanzien der bepaling van de bouwsom, en zullen er aanleiding toe geven, dat dienaan gaande met de bouwaanvragers herhaal delijk conflicten zullen rijzen, wat zeer ongewenscht moet worden geacht. In de tweede plaats is het de bedoe ling dei vcorstolster om te komen tot eene herziening van he4- bedrag, dat per Kattebelletje. DE QUITANTIELOOPER ZEGT: (als de deur open is) .Goeden morgen juf f rome Jetje Goeden morgen heer van Dam Hierlnj is voor U een pretje zcaar ik al drie maal voor kwam. Kijk eens. eerst een klein billetje, dan een groote bimbam „Is meneer niet thuis, dat kau met 1 zeant hij cat coo pas voor 't raam „01 Juffrouzol is U van plan niet 't staat toeh werkelijk op uze naam." „Nee meneer, ik ben de man niet om coo vaak z'oor niets te gaan-" ,y.oo Ivanavond pas na negen, Is meneer dan cekcr thuis?" ..Heel, ik kwam Mevrouw net tegen is c'al lang in Nieuzerrsluis?" Meisje 1 praal me nu met tegen, want meneer is vast abuis." ,j\rog niet op? 't is over tienen 1 Nou. dan kom ik straks terug „Menseh sta niet coo zvee te grienen .JZckcr! ik heb geld terug l" .JMaar mijn baas moet ook z'crdicnen ..Dat cijn praatjes, juffrouw Much 1" ..Komi L' hebt toch dc bestelling cclf destijds gedaan met zcaar?" ..Hou nu op met die vertelling „Lieve l goeie! iiicnsch bedaar II" .Jazeij staan ook op de helling .Ach dat Z'iiid ik vrees'liik naar 11" (als de deur dicht is) „Noudaar kan de baas naar fluiten „Heb je ooitcoo'n vuile ui!" „Zit ie iioii niet voor de ruiten „A'om! daar viel een donderbui!" „Hcè, goddankmijn ooren tuiten „En dat cün nou „Rijke lui!"" CASTOR. strekk enden Meter zal worden betaald; zij wenscht een progressieve regeling, en gaat. uit van vrijstelling van beloling voor de bouwers van alle perceelen, waarvan men de bouwsom niet boven f 3500.moet schatten. Uw betrokken lid houdt er hierbij geen rekening mede, of in gevallen als bedoeld, de bouw ge- s.biedt met het oog op eigen bewoning, dan wel met het doel om te verhuren, dus bij wijze van geldbelegging. Naar ons gevoelen moed. in het eerste geval een andere 'houding wotcIoii aangenomen dan in het tweede geval (al zal het verleen om van -gehcele vrijstelling in het eerste ge- val meestal niet noodig zijn), en is dus ook in dit. opzicht het voorstel niet aan bevelenswaardig. De vraag nu. of. met behoud van het thans vigcerende stelsel van betaling al dan niet tot verlaging van het wegen- igeld behoort te worden overgegaan is uiteraard vcor verschillende beantwoor ding vatbaar. Wij voor ons achten de noodzakelijkheid daartoe niet aanwezig, en wel, omdate 1. het tarief dat thans geldt., zijnde f 15.per M., ongeveer in overeenstem ming is met de kosten van het aanbren gen van een geedo verharding van be hoorlijke 'breedte, van beplanting, ver lichting. en, zoo noodig, van rioleering; 2. de aandrang lot verharding van we gen, zij liet soms eene vcor loopige verhar ding, en tot verlichting van wegen thans sleiker is, en eerder wordt uitgeoefend, dan voorheen wel het geval was; 3. de druk, die op de bouwkc&ten van eenig perceel komt te rusten, ten gevolge der heffing van het wegenfonds, in den regel van weinig beteeken is is, en dus allerminst in het algemeen kan geacht worden den bouw van huizen tegen te houden -1. in verschillende gevallen bijv. waar het geldt den particulieren arbeiders woningbouw, verlaging van het tarief, icsp. ontheffing der verplichting tot" storting, kan weiden verleend., wat dan ock reeds meermalen is voorgekomen. WaaT bovendien ook in aangrenzen de gemeenten liet «tarief der storting naar één vast bedrag per strokkenden Meter wordt berekend (ook te Laren is dit bedrag f 15.nemen wij derhalve de vrijheid U re «dvrsccren, het voorstei van mevr. Luitjes niet aan te nemen. Dronk men vroeger 's avonds na de thee een glas wijn of bier. thans is liet (Oberlalmstein) dat, vermengd met Sinaasappel, Citroen, of Limonadesiroop een verrukkclijkcn avond- dank geeft Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in heele liter schroefflcsschen, in- houdsprijs 32 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1