XUNSTZAAL VAN LIER VoogdenerJ Eemnes Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek DINSDAG 29 APRIL 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags. EfWIElLOf-QQUR ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Schouwen Waterschap Eemnes. Het Bestuur van het Waterschap Eemnes maakt bekend, dat het over alle weteringen, slooten en andere watergangen scherp zal schouwen, te weten op 6 Mei 1024 in den Heinellenpolder te Veld op 13 Mei 1924 in den Noordpolder te Veld; op 30 Mei 1924 in den Noord- en Heinel lenpolder te Veen (in plaats van op 2 Mei as.); op 20 Mei 1924 in den polder Binnendijk te Veld; op 21 Mei 1924 in den polder Binnendijk en Zuidpolder te Veen op 22 Mei 1924 in den Zuidpoldcr te Veld. De werkzaamheden aan de mennegatcn, aan besteed op 22 April 1924, moeten zijn verricht op 6 Mei a.s. De schouwplichtigen worden aangemaand, hunne werken vóór de schouwdagen op te leveren, zooals dit bij de voor dit waterschap vastgestelde keur is voorgeschreven, op ver beurte der boeten, bij die keur bepaald. Eemnes, 23 April 1924. Het Bestuur voornoemd, A. v. WELD EREN RENGERS. Voorzitter. D. VAN HOEPEN. Secretaris. Ter inzage. Het Bestuur van het Waterschap Eenmes brengt ter kennis van ingelanden, dat a. de rekening der ontvangsten en uitgaven van het Waterschap, over het jaar 1923, is op gemaakt, met alle bescheiden gedurende 14 dagen, van af heden voor hen ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten ver krijgbaar gesteld b. de aanvullmgsbegrooiing der inkomsten en uitgaven voor het jaar 1923 gedurende 14 dagen, \an heden tot en met 9 Mei a.s., ten Gemeentehuize van Eemnes ter lezing is ne dergelegd. Eemnes, 25 April 1924. Het Bestuur voornoemd, A. v. WELDEREN RENGERS, 1 Voorzitter. D. VA.N HOEPEN, Secretaris. Paaschvuren. Men deelt ons mede, dat verleden week door een aantal jongens een paaschvuur werd gestookt op een terrein achter den melen, waar zij het bunt een soort droog, hard gras in brand staken. Dat is nu niet zoo heel erg. doch het land is omringd door boschjes. welke gedeeltelijk «mede verbrand zijfl. Eenige voorzichtigheid in de keuze der brandplaatsen is wel gewenscht. Veroordeeld. De Kanton rechter te Amersfoort ver oordeelde C. J. V. alhier, wegens het loopen op verboden grond cn straatschenderij tot 2 maal f 5 boete subs. 2 maal 5 dagen. In den Kerkeraad. Ouderling J. Prinsen heeft ontslag ge vraagd uit den kerkeraad der Ned. Herv. keik, naar wij vernemen wegens verschil van meening. Muziek-Uitvoering. Fanfare „De Eendracht", Eemnes, Be schermheer Jhr. L. Rutgers van Rozenburg, directeur. E. Mooy te Baam. Donateurs-uit voering op Donderdag 8 Mei 1924, in 't ge bouw van de R.K. Werklieden Verceniging te Eemnes. Programma 1. Les cadets de Flandre, Albéric Ruelle. 2. Sous la feuillée, ouverture de concours, J. E. Strauwen. 3. Voix roumaines, valse de concert, M. J H. Kessels. 4a. Hymne, Baclv 4b. Andante, Prière, C. M. v Weber. 4c. Maestoso. Offertoire, Beethoven 5. Marche des petits Mousses, Aïbéric Ruelle. Pauze. 6 Rucphensch feestmarsch. J. R. v. d Glas. 7. Lc Khedive. Potpourri sur l'operette, C. Faust. 8. Secret de Sphiux, ouverture symphonique, G. Gadenne. 9. Milanesse. ouverture Jos. Bauman. JO. Finale. Aanvang 8 uur. De nummers 2 en 8 zijn resp. het verplichte en vrije nummer, waar mede de vereeniging op Hemelvaartsdag a.s. op het concours te 's-Graveland in de eerste afdeeling zal uitkomen. Tevens zal de Vereeniging een vaandel wor den aangeboden door haar Beschermheer Jhr. Rutgers van Roozenburg. Burgemeester van Eemnes. Ook zijn er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar gesteld tegen 50 cent entree Het hok. De Burgemeester heeft last gegeven dat het hok. zooals de Eemnessers het noemen, in de kerk van Binnendijk, als arrestantencel buiten dienst moet worden gesteld. Gevonden. Een voetplank van een motorrijwiel, te rug te bekomen bij H. Hagen. Laarderstraat alhier. Krankzinnig. De 23-jarige T. K., dochter van T. K.. is als krankzinnig naar het Gesticht te Den Dolder gebracht. Mond- en klauwzeer. In onze provincie werd vorige week 111 28 gemeenten wegens mond- en klauwzeer 70 stuks vee in beslag genomen. Hondenbelasting. Wij vernemen, dat er thans jacht wordt gemaakt op hen, die nalieten hun hondenbelas ting te voldoen. In December is op het gemeentcbord aange plakt geweest de jaarlijkschc kennisgeving betreffende verplichte aangifte der honden. Alle honden, welke 4 maanden oud zijn, hadden in Januari aangegeven moeten wor den. erj tevens de verschuldigde belasting f 1.voor vyaak en trekhonden en f 2. voor luxe honden voldaan ten kantore van den Gemeente-ontvanger. Hoewel deze verordening reeds 15 jaar bestaat, schijnen velen haar niet te kennen of te vergeten.. Intusschen is de politie thans aan het ver- balisceren. cn kan alleen door onmiddellijke betaling der verschuldigde belasting bij den heer de Bruin. Gemeente-ontvanger, een proces-verbaal vermeden worden tenzij dit reeds is opgemaakt. Jonge honden, welke in Januari nog geen 4 maanden waren, moeten aangegeven warden ongeveer op den datum dat zij dien leeftijd bereiken oudere honden welke men later aan schaft. moeten terstond hij verkrijging wor den aangemeld. Als de belastingplicht na 1 Juli ontstaan is, is slechts de halve belasting verschuldigd. Burgerlijke Stand. OVERLEDENPeter Schouten, óo jaar, vvedn. van Evert je Schouten. Heemschut. Heemschut, het orgaan van den Bond, vermeldt bij de inedoJeelingen \ao de werkzaamheid den laitsten tijd verricht' Bij de prachtige Ws■rand' bergjes te Blarioim en Huizon wilde men een kalk- zandsteonfabriek bouwen en de heuvelen ten deèle afgraven. Heemschut sloeg het geval met belangstelling gade, wat werd vergemakkelijkt, omdat twee dt-r leden van het dageliksch bestuur tevens zitting hebben in de Centrale Schoonheidscommis sie voor het Gooi. Stad en LunJe van Gooih r d had zeggingschap over de afgra ving, de gemeente Huizen over den bouw der fabriek. In lioofdzcuk m dat do ge meente Huizen zich tegen den fabrieks- bouw Ier plaatse verzette men liecft in deze gemeente- elders industrieterrei nen is de zaak van de baan Gevonden voorwerpen. Twee postduiven genummerd 9815 en 29788, een duif zonder nummer, 1 oranje kleurige das, een beursje zonder inhoud, een knipmes. St. Joris dag. 23 April is in 't begin der Padvinders beweging door Engeland als de F. V.'s dag 1<naald, de dag. waarop de jongens hun belofte herhalen en de troepen en patrouilles elkander hun gel u k we use-lie n en betuigingen van vriendschap toezon den en spontaan is deze instelling, niet of ficieel doch spontaan, d >or de diverse landen overgenomen. Zoo langzamerhand was er hij na geen land dat don St. Joris- dog niet herdacht c-n in den loop der jaren hel ben wij er reeds verslag van ge daan. hoe in de Sk-indinavischc lun-lcn, in Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Duitschland, Amerika, Spanje, Portugal, J tril ie ete. et-c. 23 Apiil i Is de dag wordt beschouwd van deze groote broe derschap. Op 23 April worc.t, 't zij in massa, 't zij zoo in de stille binnenkamer, de bel iftc en wet nog eens over gelezen, langzaam en aandachtig, 0111 daarna met do gt duchten te dwalen over die groote- mime wereld, waar op dienzelfden dag duizenden en duizenden jongens, blank er bruin, Chinoc/en, Westerlingen of Negens, zich met een en dezelfde gedHclite l-etaig houden; hu 1 P. V.'s plichten. De legende van St. Joris i« even een voudig als schoon. Dicht bij een stid hield zich een draak op, die twee schapen per dag voor zich eischte. Toen de voorraad schapen was uitgeput. Insloten de inwoners, om don draak van zich af te houden, ecu mensch cn 00*1 dier por dag als offer te brengen. E.ndelijk viel het lot op de Prinses. Ween end ping zij naar liet meer en wachtte d 1;»r op het cogenblik. dat de draak zou komen om haar te verslinden Maar terwijl zij daar stond kwam een jon go ridder, Joris genaamd, voorbij, die baar vroeg, waarom zij tranen stortte. Zij verjfelde hem haar vonnis en verzocht hem te vluchten, daar het monster ieder oogenhlik kon verschijnen. Op het zelfde oogenblik verscheen de draak uit het wa ter van het meer. Nogmaals smeekte dc prinses den ridder om te vluchten, maar de jongeling oloeg ccnkruis. trok zijn zAvaard, gaf zijn paard de sporen cn viel 't monster nan met een gebed in het hart enoverwon! Mo.n begrijpt dat de legende van St. Joris een zinnebeeldige beteekenis heeft, en het is een goede instelling, dat de padvinders een dag van het jaar de kla roenen steken, schallend de reveille van de ridderlijkheid blazen <*11 elkander her inneren dat ze broeders P. V.'s zijn, al dus in den geest elkander opwekkend oin welgemoed de kruistocht te vervolgen, het zwaard van waarheid, reinheid en trouw ontbloot, om op te trekken in dichte drom men tegen liet monster, dat verpersoon lijkt alles -vat laag, vuil, onrein, oneer lijk on laaghartig i?. St. Joris komt, evenmin als dc linKer- handdiuk, de goede daad, de disknoor. etc. 'n geen technisch reglement, voor. Dat dit zoo blijve Want ongeschreven wetten van den stam zijn de heiligste en deze dag \in 1 idderlijkh-id moet in cere blijven. Woensdag 23 April 1924 hield de afdee ling Bussum dor Vereeniging ..de Nodor- landschc Pidvinders" haar 2e Larensche Propaganda-avond in de groote /.aal van Hotel ïlamiorff. De afdeeling Busstim be staat uit circa 90 jongens van 12-18 jaar, verdeeld in3 troepen, waarvan 1 te Laren. Behalve viering van den „St. Jorisdag" had deze bijeenkomst ten doel propaganda te maken voor tie padvinderij en er aan was verbonden e;ne prijsuitreiking. Twee jaar geleden stierf Piet Boer, lid van den troep uit Laren en liot aan (ie afdeeling een kapitaaltje na, uit welks rente jaar lijks prijzen voor athletiek worden uit gereikt. Ter gedachtenis aan hem die zijn kame raden zoo vroeg ontviel, worden deze prijzen Piet-Boerprijzen genoemd, en heeft, do uitdeeling tc Laren plaats. De prijzen zijn niet individucel doch worden aan den troep gegeven. De jongelui loeren nauwkeurigheid en dus stipt 0111 8 uur Ijegon de geheel uit padvinders bestaande, dc; Pcng-peng-band, welke het. met suc ces tegen gelijksoortige orkesten op kan nemen. De zaal was geheel gevuld, voor do helft met padvinders- en-sters en ver der met familieleden en belangstellenden. Na enkele orkestnummers nam de Heer P. A. Boor uit Laren, stichter van hdt Piet-Boer-Fonds, het woord. Hij heet het in pleno opgekomen Be stuur uit Bussum welkom en licht de die- yeie bete kenis dor St. Jorislegeinie toe, na deze in 't kort verteld te hebben. Deze edele ridder doodde het kwaad, en zoo werkt ook de padvinderij van binnen uit en bedoelt de jeugd op tc voeden tot goede, degelijke menschen. Zij werkt over de irohee-'lo wereld en vormt daardoor een bond welke in nauw verband staat tot (it-n Wereldbond voor de vrede. Spreker legt er den nadruk op, dat de- jongens zelf den ovonl voor elkaar ge bracht hebl en en men hen geheel hun gang hint gain. Jlicrn-i is h-:-t woord aan den Heer J. Bruin, „Troepoom" van troep I. Spreker Wijst er O]), dat de Pict-Boer-prijzen stam men van «nzen verscheiden vriend Piet Boer. aan wie.i zoodoende tolken jare weer, de herinnering wordt levendig ge houden. Doch het is nu niet de gelegenheid om treurige dingen op te halen, en spr. is zeer verheugd als Gedelegeerd Bestuurs lid aan „zijn" troep den eersten prjjs uit te mogen reiken. Met eenige toepasselijke woorden overhandigt spr. aan troep I den eersten prijs, bestaande uit een speer, voetbal, en eetketel. NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks, ook des Zondags geopend Troep II wordt vereerd met den door 't Bestuur uitgeloofden tweeden prijs, speer, voetbal en vleeschpan, en Troop III krijgt als troost een eetketel. Na de prijsuitdceling een bioseovp-vc.or- flellirg, doch con padvinders-bioscoop, d.w.z. een alleraardigste charge. Wij zagen I.lovd George mot, hooger» hoed op bezoek bij de Sioux-Txidianen, Mr. Fond in <c-n papieren automobiel mot •schoorsteenpijp over 'net tooncol lancee- lond. De opening van de graftombe van Toet-Ank-Amen-: de oarcophaag bedekt door ren prachtige shawl, n.i verwijdering waarvan de mum mie uit zij ti etui getild en op zijn voeten gezet werd, doze was uitstekend gegrimeerd en verrichte (.enigen griezel tot plots dansmuziek klonk en een jeugdige 20ste eeuwsche met den mensen der oudheid het tooueol af wals te De :tst gehouden Derby-wed rennen werden weergegeven door een aantal jongelui op stokpaardjes in letterlijken zin. Men zal begrepen hebben, dat dezb filmwrtocning, gespeeld werd en veelal hiel onverdienstelijk. Vei volgens een groot Wild-West-Drniaa 111 6 bedrijven, zooals de explicateur aankondigde. Evzc laatste werd meesterlijk gespeeld door Karol van Dalen, den regisseur van den heden avond, welken den dorps-expli cateur werkelijk onovertrefbaar weergaf. Er zijn in den loop van den avond zoor veel per-oacn op toonecl geweest, welke xnij niet allen kunnen eiteeren; im niet onbillijk te zijn, noemen wij er dus geen «•nkele. behalve de uitzondering welke den regel bevestigt den nverinoeiba- ren -rgissenr. Nil dc bioscoop, radio-attracties Een ontvmgapp.trant van caiton en zilverpa pier, met een heuschon sohakeluar en 2 lampjes bracht ons ir. verbinding niet do electri&che trillingen en deed 011s ver schillende goede voordrachten hoeren, mu ziek on zang. Na de pauze, gedurende welke eene verloting jdaats zond, een tooncclsiukje van een kunstenaar cn van een gek, die bleek niet zco gek te zijn en ,,'t consigne is snorken". Om den boven aangegeven reden onthouden wij ons van booordec- ling: deze is ook onnoodig want het go- heele publiek umuscorde zich kostelijk en daar was 't om te doen. Tusschen deze beide stukjes speelde de Hawniband uit Leiden eenige wijsjes, welke energiek ge bisseerd werden. Behalve dit gezelschap was het mueikale gedeelte van den avond gractendels toevertrouwd aan de Peng- peug-band, een Jazz-band gevormd door padvinders. Denaam peng-peug doet visioenen rijzen van permanent bewerkte turkscjie troms, doch integendeel, van 't slagwerk werd geen overdreven gebruik gemaakt en de bij een Jazzband onver mijdelijke bijgeluiden, werden ook binnen de perken gehouden. Zij brachten hot c?r heel wat tetor nf, dan sommige beroeps musici. En nu den gehcelen avond. De uitdrukkingen welgeslaagd, men i museerde zich uitstekend, geanimeerd enz. zijn even zoovele clichco3 en reeds te veel misbruikt Wjj gingen er heen, als naar een corvéc, en er vandaan... als of wij er voor ons plezier waren geweest. Hier was jeugd, leven, vrolijkheid, ge lach. Met lx wonderenswanrdigc regel maat volgden de verschillende nummers elkaar op, mot liefde en animo speelde ieder zijn rol en vanaf den eersten peng. peng der muziek 0111 8 u ir 's avonds tot' aan den lai tsten, laat in de nucht. heeft hetzelfde entrain zieh gehandhaafd. ,,Propaganda-avoiiJ" vermeldde het pro gramma. Wij hebben weinig gehoord over de padvinderij, maar wij hebben ze aan 't werk gezien cn alle deze jeugdige organi sators en acteurs verdienen, een..., eere- saluut. P. S. Eventueel over de padvinderij ge- wenschte inlichtingen worden gaarne verstrekt door de TI. H. P. A. Boer „Boerenerf"' Laren en n. II. van Laer, Boechlaan 37 Bussum. V. H. De R. K. Vrouwenbond. Is het doel van den R. K. Vrouwen bond spocual gericht >m zijn leden gees telijk te ontwikkelen, maatschappelijk te vormen en huishoudelijk te bekwamen, dcor hot houden van lezingen en het geven van cursussen op velerlei gebied, ook weet hij het aangename aan het nuttige te paren. Zoo weet het Bestuur do ernstige en wetenschappelijke lesson uf te wisselen door avonden van zang en tooncel waarvoor in zijn afdeeling is op gericht. een dameskoor en fooneelclub die meerdere malen in dezen winter den lodca genotvolle avonden hebben bezorgd. Zoo werd Woensdagavond het winter seizoen gcslote.u met Je opvoering van 't LLjspeL „Een O W.ers familie in honger êferen", in 4 bedrijven, hetgeen reeds voor den tweeden maal voor liet voetlicht verscheen Werd ij de vorige opvoering door de actrices veel succes geoogst, Woensdagavond j. 1. was hel spel niet minde 1 g«»e<i, cn hebben de aanwezigen genotvolle uurtjes gehad. T11 '1 eerste bedrijf worden we binnenge leid ir een bovenkamer van de- stad waar de famdie Burger woont, waar een 0 W.onsrcgen is neergestort door mjbili- satie's avonturen. Do famil- droomt van „groot doenMr. 11, vrouw en de vier dochte-is verlaten het muffe zolder- •-•ertrekje en verhuizen naar een prachtig buitenverblijf. D? Metamorphose in het 2de hc-uiijf is volkomen: vrouw Burger is geworden Mevrouw. Burger v. Rijken- cord, de dochters Dora, Lena en Rika: IX* freules Tea, Iloléne en Henriette, alleen do oudste -N-chter Anna bleef het eenvou dige melpjc Dc aangeknoopte relaties met Baronnesse van Drakenhof. bleven ge handhaafd 1otd-.it 'vn vroeger buurvrouw uit Je stad op bezoek kwam om de nog verschuldigde huurpenningen te innen. De komst dezer vrouw, dio hoogst onwel kom was, had het gevolg van onaange name verr issingen. Op het tuinfeest in het 3e bedrijf waarbij de baronoase tegenwoordig was onthulde die vrouw het vroeger bestaan dezer familie, waardoor de vriendschapsbanden op staande voet werden afgebroken en de mislukte specu laties van den vader bracht de familie Burger weer tot haar vroegere 11 stand terug. De bittere teleurstelling vin de ver- gankclhUieid dezer aa-dsclie goederen werd alleen niet geveeld doer Anna die 111 alles li >t eenvoudige meisje gebleven wis In 't algemeen werd er coed gespeeld; de mce-jes waren rolvast en wisten hun voor te stellen persoon -goed te vertolken. I11 't bijzoader trof d. keurig verzorgde ii.nkheding van het nieuwe niode.nc too ncol iii<? zoo geheel harmonieus aanpakte bij hot stuk en hef spel niet weinig ver- boogie. Een woord van lof komt voM-zeker toe 1 mi de jonge juffrouw Lena Traijons die do tuasehonruimto zoo arngennam wist to vuII"n mr-t hinr v ;o. treffelijk piano spel. Gevonden voorwerpen. Een olielamp van een auto, een paar gymnastiekschoenen een ovale zilveren broche, een zakmes, «en henzinc-zecf van een auto. een zilveren rozenkrans in étui. een rijwiel- pomp. Nu eindelijk wordt 't toch ernst inet den aanleg van het rijwielpad naar Laren. Ik hel» mij daurvan overtuigd. Omdat beginpunt steeds de Wilhcl- 111 inaschool wordt genoemd, beu ik eerst daar gaan kijken, natuurlijk maar hoe ik ook keek en liep, telkens kwam ik voor een afrastering te staan. Bij de Wil- helininascheol kon het pad dus nie* be ginnen, tenminste 1X1 nog niet misschien is er nog geen toestemming 0111 het aan te leggen ov;r den rijks grond vaudodaar gelegen batterij. Toen ben ik dén overweg gepasseerd in ar den Ililversumseheu weg, even voor den Watertoren weer over 't spoor terug, i-fsluitbi ohk n z'qu daar met, zooals men weet, uitkijken is dus de boodschap, ca jawel hoo>r, daar lag het fietspad als 'n blikkerend wit lint in de donkere hor omgeving. 't Houdt geheel don boschkaat en Dondoidag was het gereed tot aan 't. punt waar do weg langs 't Hoogt de open hei bereikt V(oi de bewoners van 't Spiegel wordt, zoodra 't pad gereed is, een veel kortoren weg naar Laren verkregen dan wanneer ze lr r gK den Huizerweg en den Amersfoort- scbenstraatweg fietsen. Vooral prettig is 't voor hen dat ze geen lost van over wegen, die gesloten zijn, eullen hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1