TENTOONSTELLING „JAN TABAK" - BUSSUM deTENTOONSTELLING ALBERTA 1. SMETZ WTZIM HEI VoogdenerJ Eemnes HOTEL - - PENSION - - RESTAURANT IS lEIUM 101 EO Mil 1 Mil IS BLARICUM' GHE BOEK- EN KÜNSÏHAXDEt lapansche en Cbineesche Schilderijen Emser-Water VRIJDAG 2 MEI 1924. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie. ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, van Weldercn Baron Rcngers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 1012 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 24, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 56 uur. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911. van 2'AlA, van 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 8Vi11, van 24Vi, van 67 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, «1.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. Het Co/respondentsehap van do Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd bij den heer N. Hagen, Laarderweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap der Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eemnes. Plaatselijke agent der PROVINCIA LE UTKECHTSCHE ELECTRICITEITS- MAATSCHAPPIJ is de heer J. Dop, tim merman aan de Haven, tot wien men zich heeft te wenden voor klachten, aansluitin gen en wat verder met de electrielteits- voorziening in verband staat. Schouwen Waterschap Eemnes. Het Bestuur van het Waterschap Eemnes maakt bekend, dat het over alle weteringen, sloegen en andere watergangen scherp zal schouwen, te weten op 6 Mei 1024 in den Heincllenpolder te Veld; op 13 Mei 1924 in den Noordpolder te Veld op 30 Mei 1924 in den Noord- en Heincl lenpolder te Veen (in plaats van op 2 Mei a.s.) op 20 Mei 1924 in den polder Binnendijk te Veld op 21 Mei 1924 in den polder Binnendijk en Zuidpolder te Veen; op 22 NI ei 1924 in den Zuidpolder te Veld De werkzaamheden aan de mennegateti, aan besteed op 22 April 1924. moeten zijn verricht op 6 Mei a.s. De schouwplichtigen worden aangemaand, hunne werken vóór de schouwdagen op te leveren, zooals dit bij de voor dit waterschap vastgestelde keur is voorgeschreven, op ver beurte der boeten, bij die keur bepaald. Eemnes, 23 April 1924. Het Bestuur voornoemd. A. v. WELDEREN RENGERS, Voorzitter. D. VAN HOEPEN, Secretaris. Ter inzage. Het Bestuur van het Waterschap Eemnes brengt ter kennis van ingelanden, dat a. de rekening der ontvangsten en uitgaven van het Waterschap, over het jaar 1923. is op gemaakt, met alle bescheiden gedurende 14 dagen, van af heden voor hen ter lezing rs ncdergelegd en tegen betaling der kosten ver krijgbaar gesteld b. de aanvullingsbegrooting der inkomsten en uitgaven voor het jaar 1923 gedurende 14 dagen, van heden tot en met 9 Mei a.s., ten Gemeentehuize van Eemnes ter lezing is ne- dergelegd. Eemnes, 25 April 1924. Het Bestuur voornoemd, A. v. WELDEREN RENGERS, Voorzitter. D. VAN HOEPEN, Secretaris. Landverhuizing naar Canada. Wij lezen in het Weekblad van Fries land Ik las in uw blad. dat tegenwoordig in Nederland propaganda wordt gemaakt voor landverhuizing naar Canada en dat het reis geld desverlangd van overheidswege wordt voorgeschoten. Ik meen echter een waarschu wend woord te moeten doen hooren tegen het komen naar hier. Verleden jaar zijn hier Engelsche arbeiders, die bij de boeren werkten, in opstand gekomen omdat zij bedrogen waren. En die arbeiders spraken nog wel de taal des lands. Hoe machteloos staan dan zij, die geen Engelsch verstaan of kunnen spreken. Nog niet lang geleden hebben twee jonge mannen, die een uiterst slechte behandeling ondervonden en toch niet wisten, waar ze uit komst zouden kunnen zoeken, in wanhoop de hand aan eigen leven geslagen. \<ÊÊÊÊ9ËBB*l I st: -r-- In den herfst en in den winter is hier op het land voor de arbeiders niets te doen. Dan trekken ze naar de steden, maar daar vinden ze al evenmin werk. Bij duizenden loo- pen er werkloos rond. De politie hier in B C. staat in den herfst aan eiken trein welke bin nen komt, om boeren arbeiders, die hier werk mochten meenen te vinden, tegen te houden. Elk die hier geen familie heeft welke voor hen kan zorgen, wordt terug gezonden. Wij wonen hier nu twaalf jaar en kwamen van Zuid-Amerika (Chili). Wij beklagen ons eiken dag, want in Chili was 't een hemel bij hier vergeleken. Wij zitten als het ware vast geketend aan ons land, dat we niet verkoopen kunnen omdat er geen vraag naar is. Ook het vee is niets waard. Ik beredder zelf de boerderij met behulp van mijn zoon en mijn vrouw, maar de spijt die we gevoelen dat we naar hier gekomen zijn, is met geen pen te beschrijven. Daarom wil ik anderen waarschuwen om weg te blijven van hier. Fera Riga B. C\. Canada. G. BAKKER. Schoonheidscommissie. Aan de leden van de Kunstenaarsvereeni- ging „Laren-Blaricum" is gisteren de volgen de circulaire gezonden Naar aanleiding van het feit, dat de plaat selijke Schoonheidscommissie dit jaar 12* jaar bestaat, heeft het Gemeentebestuur in over weging genomen een werkje uit te geven, waarin een terugblik wordt geslagen op het afgesloten tijdperk van het bestaan der Com missie en een overzicht wordt gegeven van de bereikte resultaten. Tot dit laatste zal de schrijver zich echter niet bepalen. De gelegenheid zal namelijk wor den aangegrepen om te wijzen op het natuur schoon in ons dorp en zijn omgeving en op de aanwezigheid der vele kunstenaars, die La-ren over de gehcele wereld bekend maakten. Het bedoelde werkje /al in 2100 exemplaren door het geheele land worden verspreid, ter wijl daarnaast een werkje van meer beperk ten omvang in 5000 exemplaren zal worden verspreid onder de duizenden Amerikanen, die dezen zomer ons land, en speciaal Amsterdam, zullen bezoeken. In dit laatste werkje zal in hoofdzaak op het natuurschoon van Laren en op zijn kunstenaars, die het veteeuwigden, worden gewezen. Het ligt in de bedoeling, beide werkjes op groote schaal te illustreeren met foto's van karakteristieke Larensche plekjes en interieurs naar origineele schilderijen, tcekeningen, etsen enz. Het behoeft geen betoog, dat wan neer deze reproducties worden voorzien van den naam van den betrokken kunstenaar, de vorenbedoelde uitgaven van het Gemeente bestuur een uitstekende reclame voor onze kunstenaars zullen vormen, die niet anders dan bevorderlijk kan zijn aan de belangstelling der in ons land vertoevende vreemdelingen in hun werk. In verband hiermede heeft het Gemeente bestuur ons verzocht onze medewerking te verlccnen om de beschikking te verkrijgen over voldoende foto's als vorenbedoeld. Gaarne willen wij aan dit verzoek voldoen en verzoeken wij u daarom beleefd, indien u foto's van uw werk heeft, deze ter repro ductie af te staan en aan het Bureau van Ge meentewerken (Raadhuis, ingang Eemnesscr- weg) te willen bezorgen, tot en met a.s. Dins dag. Indien men geen foto's heeft, zal ook gaarne het origineele werk worden ontvan gen. waarna het Gemeentebestuur dit zal laten fötografeeren. Wij vertrouwen, dat ook u in dezen uw medewerking zult willen vcrleencn en danken u daarvoor, ook namens het Ge meentebestuur. bij voorbaat. Nadrukkelijk wijzen wij er op. dat mogelijk niet al het ingezonden werk zal worden gere produceerd. In overleg met den schrijver en den drukker van de beide werkjes, zal even tueel daaruit door het Gemeentebestuur een keuze worden gedaan. CO BREM AN. Voorzitter. DAVID SCHULMAN, Secr. Lezing Dr. M. H. J. Schocnmuekers. Zaterdag 19 April hield Dr. Schoenmao- kors in het atelier van inej. Koster aan den Tafelbergweg de eerste van zijn vier lezingen over de „Triniteit in verhand met het Pythagorefschc Donken". Allereerst verduidelijkte de spreker enkele woor den en begrippen, o.a. het dogma, dat, be halve leerstuk, ook is een dichterlijke of dramatische voorstelling van een religieuze gedachte, en dat daarin juist zijn kracht zetelt. Do wijze mensch ver werpt dus niet zoo maar zonder moor het dogma, doch probeert, die religieuse ge dachte op to sporen, probeert dus het dogma te on tal uitren. AUTOGARAGE - TENNISPARK Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners ^8 Na enkele algemeone beschouwingen over de Pythagoreische school (waarvan overigons maar heel weinig geschriften bewaard gebleven zijn) formuleerde de spreker drie fundainenteele gedachten, die heel zeker Pythagoreisch zijn, n.l. I de wereld is getal, II de wereld is harmonie, III God schept altijd geometrisch. God is de wezenlijke ecnhéïïl. De wereld is veel heid (getal). God en wereld zijn dus tegen- doelen. En door dit beschouwen van God en wereld als tegendee'len (NIET als tegenovergeisteldheden) kwamen de Pytha- goreeërs tot deze formuleering der Trini teit: l God (de volstrekte) 2 de wereld (het betrekkelijke) 3 do verhouding van deze tegendoelen. Do kerkelijke Triniteit omvat: Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarin is dan do Vader God. de vol strekte; de Heilige Geest hot uitge storte, de wereld, het betrekkelijke; de Zoon de verhouding van beiden, de Verzoener. Het. Pythagoreische denken is dus in wezen een Trinitcitsgedachtc, n.l. één in drie fasen. Do Zoo-n, de Middelaar tusschen Gul en Wereld1, is zelf ook weer in drie stadiën te zien, n.l. Jozus-Christus-Logos. Lezing. Vor de Verecuigiag van Beeldende Kunstenaars LarenBlaricum hield de heer Gelpkc Donderdagavond een bijzoo- der interessante lczi4||ij)ver het. leven in Japan welke lozing geïllustreerd werd door een aantal zeer geslaagde lantaarn plaatjes. Voor de pauze vertelde de heer G. ons een en ander over de inrichting, gewoon ten en ceremoniën in eon Japansch huis. Hij had daarvoor ter verduidelijking een Japansche kamer ingericht waarvan de grond belegd wias inet- de bekende matten. Tafels en stoelen bestaan niet; do Japan ner zit op de knieën op oen kussen en bij do maaltijden of bij het theedrinken, welke laatste bezigheid met bijzonder veel ceremoniën gepaard gaat, krijgt hij een blad of ook wel een klein tafeltje voor zieli waarop de verschillende ingrediënten geplaatst zijn. Alles wordt uit kopjes ge nuttigd ook hel eten, waarbij men voor elk gerecht een ander kopje krijgt en de spijzen daaruit met do bekende stokjes zich toedient. Ook de manier van rooken is zeer interessant. Het wordt zoowel door man nen als vrouwen gedaan en altijd uit een pijpje waarin zooveel tabak gedaan kan worden dat het na drie trekjes weer op nieuw gevuld moet worden. Do3 avonds wanneer de Japanner z>ieh ter ruste begeeft wordt alles uit de kamer gezet en legt hij een matras op den grond. Het hoofd laat hij rusten op 'u heel hard soort kussentje dat met rijstdoppen is op gevuld. De dumes gebruiken een eigenaar dig soort standaardje waarin juist het hoofd past opdat liet kunstig opgemaakt kapsel niet in de war zal komen. Hierna liet de heer Gelpke ons zijn lan taarnplaatjes bewonderen, waarbij hij ons in gedachten een belangrijk stuk vaii) Japan liet doorreizen. Zeer mooie natuur opnamen waren er te genieten, verder heblien wij een tempel bezocht en een mooie tocht in een bootje langs de rivier gemaakt. Aardig waren ook de plaatjes waar wij zagen hoe do geisha's onderricht werden in zang dans, enz. IX» heer Gelpkc had hierbij ter illustratie nog een grama- foon, waarop wy de verschillende instru- jmonten te hooren kregen, die bij wijze van accompagnement gebruikt worden bij het zingen dhr geisha's. Dit zingen streel de nu niet bepaald onze Europeeseho ooren, hot had hoed veel overeenkomst en kan het beste vergeleken wordon mot de concerten waarop onze katten ons in het voorjaar vergasten. Tot slot kregen wij nog oenige plaat jes to zien waarop een diner werd aange boden aan Europeanen waaronder zich ook do beer en mevrouw Gelpke bevon den. nierbij ontbraken natuurlijk ook de geisha's niet. Als bijzonderheid werd nog vermeld dat in 1810 toestemming werd verleend door Japan aan Hollanders om zieh al daar te vestigen. Dit duurde tot 1854 toen de Amerikaansehe regeering een han- dehstractuat sloot met Japan en dus de Hollanders niet moer de oenige vreemde lingen waren die dit Voorrecht genoten. Het was een interessante en leerzame avond waarop wij een duidolijkon indruk hebben gekregen van gewoonten en toe standen in Japan, en door do aanwezigen dan odk zoor gewaardeerd werd. VAN WERKEN DOOR Entrée vrij oaasl bel Postkanloir BLARICUM van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, MaKimono's) 2 MEI TOT 1 JUNI 1924. Dap lijks ook do s Zondags geopend. Naast 't Postkantoor te Laren. Concert Larensche* Harmonie. Eergisteravond heeft de Larensche Har monie een concert gegeven op den Brink al hier. Het was het allereerste concert van dit seizoen. Er was veel belangstelling van de zijde van het publiek. De leden der vcreeniging hebben uitstekend geblazen en dat hun werk geapprecieerd werd bleek wel genoeg uit de belangstelling zelve, die zeer groot was. Het spel werd echter gehandicapt door het weer en de open lucht. Ieder hoornblazer kent deze ellende. De klank vervliegt in de lucht en wordt hol. Tusschen de kale boomen. die, wanneer ze bij zomer bebladerd zijn, altijd het geluid tegenhouden en doen concentrceren, steeg thans het spel direct op cn ging snel verloren, ondanks het feit, dat de muzikanten zich uiterst hebben ingespannen. Een sterkere be zetting doet aan zulk een omstandigheid niets ter zake. Tijdens het concert betrad de heer Peters, uit naam van de Vcreeniging voor Vreemde lingenverkeer, het podium en overhandigde het bestuur een enveloppe met f io.als gift. Ook werd het bestuur nog f 50.gegeven voor aankoop van een saxophone Deze gel den waren op het laatste Carnaval verzameld, waar zich de Larensche Harmonie immers zoo kranig heeft gedragen, door belangeloos den gaivschen avond mede te werken cn den in tocht van den Prins, een moment tot een schijnpracht op te voeren. Uit dank voor deze gift trok de Harmonie toen naar het hotel Hamdorff, waar ze een serenade hield, luid omjoeld cn bejuicht door het publiek De gérant van het hotel, de heer v. d. Mo len noodigde hen binnen en tractecrde de leden in zijn hotel. Daarop ging men uiteen. Het is een goede avond geweest voor de Harmonie, echterwel nadert de som van f 180.voor een ontbrekende en zoo noo- dige saxophone, maar het bedrag is er helaas nog niet. Wie volgt thans? Ko ArnoldiIbsen, Voor eon vrij talrijk en zoor aandach tig luisterend publiek hield Ko Arnoldi Zaterdagavond in hot hotel Hamdorff te Laren een voordracht ovor figuren on scènes uit toonëelworkcn van den Noor- schen dichter Iïenrik Ibsen. ;Xa mot oen enkel woord den levens gang van den dichter te hebben aungegc- ven, dat somber was evenals vele figuren in zijn werken^ behandelde de spreker eerst eonigc van Il^scn's minder l»ckonde werken, namelijk „Mededingers naar de Kroon" (dat in Nederland nooit opge voerd is,) „Brand en Peer Gynt." Spreker schetste de hoofdpersonen in deze werken en toonde daarbij aan, dat de ecno grooto lijn, dio door alle werken van Ibsen loopt 19, dat do menseli een persoonlijkheid d.W/Z. zich zelf moet zijn on dat het De moderne mensch spreekt: Zie, de zon schijnt door de boomen schoon het straks weer rceg'nen zai is de lente toch gekomen viert de lucht zeeer festival Wordt het weer zoo heerlijk buiten, dat je luieren moet cn muiten. Kom 1 ik schuif die stoel, die luie, iet het tuintje hè ik sit. Kindlief, loot de kamer spuien Wordt dat perk niet omgespit Zalig 1 Zalig 1 wat een weer hè? Hemel zeg wat bloeit die peer hè? 'k Laat me wicg'lcn, 'k laat me zacht maar wat bedienen, en ik zzcijg. 'k Heb een soort gevoel (wie lacht daar?) of ik overal knoppen krijg, cn ik wieg maar zoet en teeder als die tak daar, heen en weder. Krjk, dat is de eerste wanklank. die de stilte hier verstoort, vliegt daar niet een mug mijn wang hfhgs? Ja, daar danst hij op mijn boord. Ongelooflijk vunze mug 1 Val hier dood, of ga terug Zoo, begint het weer. dat grijpen, dat geklipklap in de vlucht? Dat vermorzelen en verknijpen, dat gezanik in de lucht? Laan zee maar naar binnen gaan, 't zi'ordt zee er zomerniks gedaanI Moraal": 'k Zou maar niets voorbarigs denken, schoon de lente al kzceelcnd is, zeant daar komt een mug oanczeenken die verdvervelend is Dit is wel een sneu besluit Maar dan zoeet u 't vast vooruit CASTOR. levcD eerst dan waard is te leven, wan» neer het levensdoel uitgaat naar waar heid en eerlijkheid, niet tegenover de wereld als sehijnvertoon, maar tegenover zieh zelf. Dat evenwel de wereld zoo ol is van vooroordeelen, van huichelachtig en misdadig eonventionalismo geeselt de dichter scherp in zyn bekend werk: steun pilaren der Maatschappij, betgeen sj»reker in de karakteriseering der hoofdfiguren liet zien. liet laatst werd hot poppenspel Nora besproken en uit de gloedvolle schil dering van de hoofdpersoon bleek wel, dat. de spreker geheel sympathiseert, met de strekking van dit zoo zeer geprezen en zoo fel l>estreden stuk. Nanr onze mee rling heeft dit werk dë bedenkelijke zijde, dat het hierin zoo sterk naar voren ge bracht individualisme op de grens staat van een gevaarlijk egoisme. Heeft Nora, zoo zal menigeen vragen, niet de plicht voor haar man en haar kinderen televen, of ten minste ernstig tc trachten haar eigen leven en levensopvatting in over eenstemming te brengen mot haar plich ten als vrouw en moeder? Aan de drama's uit den lateren tijd: Rosrnorsholm, Spoken, de Wilde Eend, Hedda Gablcr en Bouwmeester Soln^ss is de spreker niet toegekomen. Of is hij mis schien van mcening, dat de dichter ons daarin psychologische vraagstukken eu pathologische demonstration biedt, die in weerwil van den pakkenden, kernaehti- gen dialoog en den knappen technischen bouw toch het mênschelijk gevoel niet kunnen bevredigen. Ten slotte willen wij nog vermelden dat Ko Arnoldi met de hem eigen voortreffelijke dictie oenige scènes uit Ibsen's werken voordroeg. Is hot rriet mogelijk dat Ko Arnoldi een serie lezingen over Ibsen's werken komt houden? Maar dan op eiken avond slechts over één of hoogstens twee werken: hy zal ongetwijfeld op een belangstellend pu bliek kunnen rekenen. De inbraken. Den 8sten Mei komt de zaak voor te Amsterdam betreffende de effcctcndicfstal te Bussum en de inbraken tc Laren. Onze vroe gere plaatsgenoot A. O. S. zal dan terecht moeten staan. De inbraken te Blaricum en Hilversum zullen dan eerst daarna voorkomen ter be handeling. sinds ter. lange rij var. jaren het onover troffen genotsmiddel teeen hoest, ver- koudheid er alle aandceninger der slijm- vlieatr.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1