TENTOONSTELLING XÜNSTZAALVAN LIER „JAN TABAK" - BUSSUM VoogdenerJ Eemnes Ondeugend Mngge-wüfje. Het autobus«vraagstuk HOTEL - - PENSION RESTAURANT MERKELBACH Japansche en Chineesche Schilderijen „De Gooisclie Clash an del" Victoria-Water VRIJDAG 9 MEI 1924. Verschijnt^Dinsdags en Vrijdags FEHHEIIEFT-QGUfi ■VHH WÊÊ Bureau wan Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Malaria een woord, waarmede niet valt te gekscheren! In Noord-Holland, en daar behoort 't Gooi ook toe, hebben, wie zal zeggen hoevelen de beteekenis leeren verstaan van deze ziekte, welke nog altijd te wei nig in tel is, misschien omdat zij niet direct doodclijk is. In het weekblad „De Amsterdammer" van j. 1. Zaterdag wijdt Kernkamp er een hoofdartikel aan, waar in hij o. a. herinnqrt hoe van Malaria-be noorden het Y reeds in een kroniek van het jaar 1237 gewag wordt gemaakt en er op wijst dat er geon betere manier is om het zevenhonderdjarig bestaan do ziekte zal intusschen wel heel wat ouder zijn al maken kronieken er eerder geen gewag van te herdenken dan dat de Noord-Hollander6 zorgen dat de Malaria uit hun gewest verdwijnt. Tot het gebied der onmogelijkheden zal dit laatste niet behooren, daar de oor zaak van het euvel bekend is en men deze slechts behoeft weg te nemen. In het jaar 1905 schreef dT. H. J. M-. Sehoo van Krommenie een lijvig boekdeel van niet minder dan 350 bladzijden als antwoord op 'n Prijsvraag over „Malaria in Noord- Holland", uitgeschreven door de bekende N. H. Vereeniging „Het Witte Kruis". De bekroning, welke deze uitvoerige studie, door een aantal afbeeldingen ver duidelijkt. ten deel mocht vallen, was in derdaad welverdiend. Was het geen boek om door de groote massa ter hand geno men te worden, ongetwijfeld heeft het veler oogen voor het groot gevaar ge opend en aan de Malaria-bestryding een kraehtigen stoot gegeven. Dv? oorzaak der ziekte ligt bij een be- pnald soort mug. welke den naam draagt van Anopheles, d.w.z. tot niets nut zijnde. Het muggewijfje een eeht ondeugend wijf! brengt, als zij een mensch steekt, met haar speeksel do Malaria-kiemen in ons bloed. Door die wetenschap geleid, ging men in Noord-Holland al spoedig vensters en deuropeningen van gazen horren voor zien, ten einde de muggevrouwtjes die, na overdag geluierd te hebben, 's avonds uitgaan ter bloedige jacht den toe gang tot woon- en slaapkamers te belet ten. Intusschen was, zooals Kernkamp terecht opmerkt, deze strijd tegen do bloedzuigsters van louter defensieven aard. Terecht heeft de dienst der Volks gezondheid ingezien dat tegen dit heir van vrouwelijke vijanden allereerst offen sief moest worden opgetreden. En deze aanvallende beweging geschiedde op tweëerlei wijze. In de maandon October en November als do mannetjes sterven, richten de weeuwtjes haar winterkwartier in, zich verschuilende tusschen spinrag aan de zol dering van 9tallen en hokken. Dk&r moe ten zij achtervolgd en zonder erbarmen door middel van petroleum of lysol ver nietigd worden. Voort» heeft het offensief zieh to richten tegen de larven. De Anophele9 legt haar eitjes liefst in, met waterplanten begroeide, slooten; uit die eitjes komen de larven, die later verpop pen en waaruit dan de muggen te voor schijn komen. liet komt er dus op aan die larven, welke aan de oppervlakte van het water hangen, te dooden, hetgeen gevoegelijk gebeuren kan, d.w.z. zonder schade voor het vee, dat zich van het slootwater tot lossching van zijn dorst bedient, door paraffine in fijn verstoven toestand op het water te spuiten, waar het jong ge broed niet tegen kan. Dr. Jac. P. Thijsse heeft, op uitnoodi- ging van Prof. Aldershoff, Inspecteur der Volksgezondheid, in een handig boekje, in populairen trant over deze bestrijding van Malaria geschreven, daarbij de be volking opwekkende zich niet te bepalen tot het aanschaffen van horren, maar het kwagd in zijn kiem aan te tasten. Ook 't. Gooi heeft zijn Malaria-lijders omdat .ciöik 't Gooi zijn slooten heeft, waar die mugjes welig tieren. Kijk maar eens uit uw oogen terwijl gij gaat langs den weg, om van al die slootjes, die het weiland doorkruisen, niet te spreken. Be halve zijn Boomkweekerijen heeft 't Gooi ook zijn Mugkweekerijcn en wel op groote schaal! liet groot belang der Volksgezondheid eischt dat ook hier 'n campagne geopend wordt tegen de Anopheles, welke de oor zaak is der Malaria. F. W. D. De Ned. vereeniging voor lokaal spoor wegen en tramwegen heeft een uitvoerig rapport samengesteld, waarin voorstellen worckïu gedaan, ter oplossing van het autobus-vraagstuk. In het eerste hoofdstuk wordt de nood zakelijkheid van een regeling van het autobus verkeer besproken, waarbij gecon stateerd wordt, dat er 3 overwegende redenen zijn, om ten spoedigste tot een wettigen regeling te komen, waardoor de autobus van een gevaar voor den weg, voor het verkeer en voor het vervoer tot een waardevol aanvullend verkeersmiddel wordt en wel: lo. de noodzakelijkheid om het gevaar voor personen en zaken langs en op den weg te verminderen. 2c. Om aan de stijgende kosten voor 't wegeuonderhoud een grens te stellen. 3o. Om te voorkomen, dat de spoor- en tramwegen, tot opheffing van hun bedrijf gedwongen worden, waardoor het massale personen- en goederenvervoer onverzorgd zou achterblijven. In het tweede hoofdstuk worden de mid delen aangegeven om tot opheffing van de door het onbeperkte autobusverkeer ge schapen onbillijkheid weg te nemen. Het eerste middel is den tramwegen de con cessie ter beschikking te stellen, hun dus het recht te geven het bedrijf op te hef fen, wanneer zij dit noodig oordeelen. Het tweede en o. i. eenige afdoende middel aldus het rapport is om de bestaande onbillijkheid weg te nemen, zonder dut daarmede een gezonde ontwikkeling vau van 't nieuwe verkeersmiddel wordt tegen gehouden, terwijl tevens een blijvende ver zorging van het massale personen- en va® het goederen vervoer wordt verzekerd. Het rapport geeft de volgende richtlij nen aan: lo. Voor de uitoefening van oen inter- communalcn autobusdienst is het bezit ten van een door den Staat verleende con cessie noodzakelijk, voor een communale een gemeentelijke concessie. Voor de verzekering van de wegveilig- heid worde in de concessie bepaald, dat de onderneming onderworpen wordt aan bepalingen, neergelegd in een autobus- reglement, waarin eischen en voorschrif ten gesteld worden, o. m. omtrent de tech nische inrichting van dc voertuigen, de maximum wielbelasting, do maximum wagenbreedte, het maximum aantal pas sagiers, de maximum rijsnelheid, den maximalen diensttijd van het personeel, de bestaanszekerheid der onderneming, de regelmatigheid van den dienst. 2. Het bestuur van Staat of gemeente behoort ten opzichte van het verlecnen van concessiën voor autobusdiensten de volgende overwegingen te laten gelden. aautobuslijnen worden slechts toege laten, indien de vervoersbehoefte het in stellen van een autobusdienst wensche- lijk maakt en hot algemeen belang zulks toelaat; b. indien een aanvraag voor een conces sie voor een autobusverbinding bij de autoriteiten inkomt en deze. nu ernstig onderzoek, waarbij de leiders der be staande verkeersondernemingen worden gehoord, tot de meening zijn gekomen, dat zoodanige autobuslijn ter bevordering van het algemeen verkeersbelang, gewenscht is, zoo worde aan de in de desbetreffende streek bestaande verkeersonderneming een recht van voorrang gegeven; c. in het algemeen zal voor intercom munale autobuslijnen de bepaling gelden, dat, waar voldoende communale verkeer- middelen aanwezig zijn, de intercommu nale autobuslijn geen deel neemt in do zuiver communale verkeersbehoeften. Het rapport is van drie bijlagen voor zien: I wettelijke maatregelen in België; II verschillende berichten uit Amerika; III de verplichtingen van de tramwegen door openbare bestuurslichamen opgelegd. De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, van Weideren Baron Rcngers, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 1012 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 24 en 78, Woensdag 21, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom mei te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 56 uur. net HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911, van 2434, van G7 uur. Voor postw issels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 8J411, van 24H, van 67 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners Zou- en feestdagen 's morgens 7 uur. Het Correspondentschap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd bij den heer N. Hagen, Laarderweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap der Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eemnes. Onze brievenbus. Alle itukken bestemd voor de redactie en administratie van de Eemnesscr Cou rant kunnen gedeponeerd worden in onzo brievenbus bij Café van Wijk. Wcggcloopen. Dc minderjarige A M.. uil Binnendijk, welke verleden week was weggeloopen, is door de rijkspolitie opgespoord en naar de ouderlijke woning teruggebracht. Schouwen Waterschap Eemnes. Het Bestuur van het Waterschap Eemnes maakt bekend, dat het over alle wetenngea, slooten en andere watergangen scherp zal schouwen, te weten op 6 Mei 1024 in den Hcinellenpolder te Veld op 13 Mei 1924 in den Noordpolder te V eld op 30 Mei 1924 in den Noord- en Hcinel lenpolder te Veen (in plaats van op 2 Mei a.s op 20 Mei 1924 in den polder Binnendijk te Veld op 21 Mei 1924 in den polder Binnendijk en Zuidpolder te Veen op 22 Mei 1924 111 den Zuidpolder te Veld Dc werkzaamheden aan de mennegaten, aan besteed op 22 April 1924, moeten zijn verricht op 6 Mei a.s. De scliouwplichtigen worden aangemaand, hunne werken vóór de schouwdagen op te leveren, zooals dit bij de voor dit waterschap vastgestelde keur is voorgeschreven, op ver beurte der boeten, bij die keur bepaald. Eemnes, 23 April 1924. Het Bestuur voornoemd. A. v. WELDEREN RENGERS, Voorzitter D VAN HOEPEN, Secretaris. Agenda. Zondag 11 Mei. EEMNES. van 1112 en 2.303 uur nam. R K. Leesbibliotheek in de R.K Vereeniging. Woensdag 14 Mei. EEMNES, 7.309.30 uur 's namiddag, repetitie fanfarecorps „dc Eendracht", in de Lindeboom. Vrijdag 16 Mei. EEMNES, 7.30 nam. repetitie Chr. Gem Zangvereeuiging „Excelsior", in <le School met den Bijbel. Zaterdag 17 Mei. EEMNES, 57 uur nam., repetitie Fanfare corps „dc Eendracht", in de Lindeboom. 7 uur nam. vergadering Chr JongOlings- verceniging „Timolheus", in dc Lindeboom. SECRETAVRIE geopend van 91234 en van 24 uur nam. Zaterdags tot 1234 uur. Voor POLITIEZAKEN te melden aan het gemeentehuis. Tel. 414. GEMEENTEARTS is Dr. B. F. Cats. APOTHEEK bij Dr. Cats. Het POSTKANTOOR en TELEGRAAF KANTOOR i9 geopend: Postzaken 87%. Aangeteekende stukken Zaterdags tot 3 u. Zaterdags 8G uur. Aangeteekende stuk ken Zaterdags tot 3 u. Betalingen 8343 u. foon 88. Zondags 89 u. WIJKVERPLEGING. Lokaal: School steeg. Geopend eiken dag van 121 uur. Consultatie-Bureau. Lokaal der Wijk verpleging. Eiken eersten Donderdag der maand van 12.30 uur 's nam.. Koeteloos onderzoek door D?. Huët, Directeur Kin dersanatorium. OPVOEDKUNDIG ADVISEUR. J. E. Land, Molenweg 42 b Blaricum. Te consulteeren op alle dagen, doch slechts kosteloos op Maandag en Donder dag van 1 tot 3 uur nam. Opbrengst collecte. De in deze gemeente gehouden col lecte ten liehoevc van 't Centraal Comité voor steun aan Nederlanders,]'u het bui tenland, heeft opgebracht f 55.3734. FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldscht plein. Gcb. Hlrsch Cle LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM van een belangrijke collectie antieke (KaKemono's, MaKlmono's) TOT 1 JUNI 1924. Dagelijks ook des Zondags geopend. Naast 't Postkantoor te Laren. Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. Telef. Interc. No 11, - Huizen N.H. R K. leeszaal en bibliotheek. Dv R. K. Leeszaal en Bibliotheek werd in dc maand April bezocht door 471 bezoekers. Er werden 1216 boeken uitgeleend, waar onder zich 108 studie boeken bevinden. Dronken. Onze plautsgcnootcn de hecren V. V. en Th. Iv. zijn dezer du gen IxtWeurd wegens het zich in het openbaar vertoo nen ,in kenuelijken staat van dronken schap. De hondeubevliegingeii. Nu is de heer Ch. D. weer aagevallen door den hond, behooreude aan den heer' M. alhier en wel op de Oude Drift alhier. Ook eon zekere Mej. de B. werd op de Torenlaan lastig gevallen door een ter rier, welke tot heden iu een geheimzin nige onbekendheid rondloopt. Begint het weer? In deu nacht van Donderdag op Vrijdag zijn ongenoode gasten binnengedrongen in liet onbewoonde huis van Mevrouw E. v. W. genaamd „De Lingcrskaïnp" en staan de op de Lingerkampschöü weg. De werk sters waren er den vorigen dag nog ge weest en verklaarden aan de politie perti nent dat zij het huis gesloten hebben bij hun vertrek, liet is nog te betwijfelen of deze inbraak serieus is op te vatten, als men n. I verneemt dat er gestolen ziju, twee pakjes lucifers, drie kaarsen en een fleschje parfum. De politie doet hier naar streng onderzoek. Kleinhandel in sterken drank. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Laren (N.H.) maken bekend, dat onder dagteekening van den sden Mei 1924 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Dirk Smit. van beroep zonder, wonende te Laren. Pijlsteeg 1023. 0111 vergunning tot bet verkoo- pen van sterken drank in het klein in deze gemeente, in dc volgende localiteit: Voorka-, mer van het perceel, kadastraal bekend Sectie B No. 2723. gelegen aan de Pijlsteeg, plaatse lijk gemerkt 1023. met eene oppervlakte van 20 Mj. Als dc Meimaand er is. Als de Meimaand gekomen is krijgen vele mcnschen leutebevlicgingon, ook do dieren krijgen die (zie ons bericht over de honden). Drinkt ook in de wintermaanden Oberlahnstcin het bevoidert dc digestie en een regelmatige afscheiding der vochten. Vnoi huishmi.lelijk gebruik hiznni'cr aai b-v«.|rn m hr« Ie Litcr- schroefflosschcn. iulioudspiijs 32 ct«. Ditmaal zijn er ook gemeentenaren ge weest die het niet meer uit koudon hou den zonder bloemetje. Waarschijnlijk was 't tuintje van een onbekend manspersoon er zeer kaal aan toe. Weet je watt «lacht hij. ik trek er op uit en haal wat vaste planten op. Toen één der agenten gister- avor.d in de Naarderstraat stirve' 'eerde, zag hij een man in den tuin vau den heer v. R. bezig met het uittrekken van plunten, eenige tulpen, eenige pioenen en andere planten', met kluit en al. De man ging aan den haal. toen hij den agent zag, en tot heden werd hij nog niet opgespoord. Het onderzoek duurt voort. Gevonden. Een zwart lederen dames-portemon- naie met inhoud, een bruin lederen porte- mónnaie met 'Inhoud, een zilv. cigaretten- pijpje, een ceintuur, een knipmes, een ceintuur van een regenjas. Goed afgeloopen. In de Essence-fabriek der .firma Polak en Schwartz aan den Lystcrweg is Zaterdag bi and outstaan in het magazijn, blijkbaar door zelfontbranding van che micaliën. Enkele gemeentewerklieden zagen rook uitslaan waarna de brandweer nog tijdig kon optreden. Tal van ruiten sprongen door de hitte. Verzekering dekt de schade. Liefst iueognito. 's Nachts om 3 uur nog een jougmensch te zien fietsen lijkt al min of meer ver- ducht en gaf dan ook aan een surveil- leerend agent op den Ho gen Laarderweg aanleiding diens tochtje naar Laren een oogenblik te remmen. Van zijn naam op geven bleek de aangehoudene echter niet thuis en legitimatiepapieren bezat hij niet, zoodat mee naar 't bureau de bood schap was. Daar bleek het weldra dat men den 25-jarigen C. J. A. L. uit Laren voor zich had, die nog wat straf te goed bad. Betaling dezer boete maakte hem toen weer tot vrij man. Zaadstorting. I11 de Kerkstraat nabij den Kerkbrink word in de diepe uitgraving van een her bouw de 33-jarige opperman Jan Bus uit Laren door een zandstorting bedolven. Gelukkig bleek hij ongedeerd. Aannemor en opzichter treft geen schuld. Dadelijk zijn maatregelen genomen 0111 deze blijk baar vaak omgewoelden grond door stut ten afdoend te beveiligen. Werkloosheid voorziening. B. en W. hebben een commissie in het leven geroepen ter bestudeering van het werkloosheidsvoorziening en steunverlee- ulng. In die commissie zijn benoemd tot voorzitter, wethouder B. 11. A Allessie eu tot leden de hecren P. Brattyaga, P. Dekeina, C. de Gooijcr, E. de Haan. E. uien. II. Nieuw cnhuyscn. R. van Norren, •T. Nijman en F. J. W. J. Riep. Verblindende verlichting. Vrijdagavond is bij Bussum door de K. N. A. C. één concours gehouden in zake middelen tegen de verblindende ver lichting. De uitslag daarvan werd ons officieel gemeld. Die luidt als volgt: le prijs R. L. Michael, Den Haag, met 25-kaars-lnmp voorzien van speciale lens en gematteerde gloeilampen; 2e prijs de zelfde niet lamp van dezelfde eonstruoti«>, doch van 32 kaars sterkte; 3e prijs Ned. Technische Handels Vereeniging Grove «Sr Co., Den Haag, met Zeiss-lampcn voor zien van geolfilter-tempering; 4e pry's R. L. Michael, Don Haag, als boven, doch met 50 kaars sterkte; 5e prij3 Ingenieurs bureau Bartela, Den llaag, met een lan taarn. die horizontaal in tweeën gedeeld is en Waarbij in het tusschcnschot de. lamp verticaal is aangebracht. De drie laatste prijzen zijn slechts als aanmoediging te beschouwen. WAT MEN ZEGT. IVTen zegt, dat ons blad buitengewoon goed is en goedkoop. Toon, dat ge ons streven waardeert en steun ons door een abonnement of advertentie.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1