TENTOONSTELLING XONSTZAALVAN LIER mam m/t VoogdenerJ Eemnes lapansche en Chineesche Schilderijen MMj DINSDAG 13 MEI 1924 Verschijnt' Dinsdags en Vrijdags [FLnnLii^iï-rouFïAnT ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1 elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie JW**—- LARÉfV/ Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 80. Per weeR l 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct W. L. Brückman. I. Ik heb destijds over dezen belangrijken Gooischeii schilder reeds in een interview liet noodige gezegd. Wellicht zal ik dus in het verslag dut ik over deze eerste expositie zal geven in herhalingen kun nen vervallen wunt het waren ook meest de zelfde schilderij en waar ik toeu over schreef. Ik meende in dit interview te moeten constateeren dat in Büohman's werk een groot constructief evenwicht viel te ontdekken, zoowel wat betreft de kleur als de lijn. Vooral heeft deze schil der, die eigenlijk nog meer een kranig teekennar is, oog voor evenwicht. Zijn werk maakt daardoor den indruk van groote rust en bezonkenheid. Brückman weet wel eenvoudige middelen om de ruimte uitnemend te suggereeren en heeft daarbij het talent een groote gedistin geerdheid over al zijn gegevens te hand haven. Wanneer men na dezen globalen in druk zijn werk wat nader beschouwt dan kan men tevens onmiddellijk vaststellen dat er op geploeterd is en dut de schilder desniettemin geslaagd is de technische moeilijkheden, die vaak hinderlijk uitste ken bij vele exporimentators, zeer knap te verbergen. Nergens zien we storende noten, nergens breekt een bepaalde bui tensporigheid door bet geschilderde heen, het is overal doorwerkt, beheersclit, vol komen in evenwicht en verfijnd. Nog meer hot schilderij dan de aquarel bezit deze eigenschap van verfijndheid, nog meer liet portret dan de teekening. Er is hier weer geen poging gedaan om te ontkomen aan de techniek door kleine verffoefjes of afleidende lijnen, het is eer lijk en voornaam werk dat direct open staat voor een gezonde en kundige critick. Natuurlijk is wel eens een invloed merk baar, ik noem Bauer, waarin Bauer niet door Rembrandt beïnvloed, en van wien heeft Rembrandt weer geërfd? Zoo kan het geslacht der dichters teruggebracht wor den langs de rijen der grooten naar Home rus of Eeschylos, zoo is er geen artist die alleen en gansch af/onderlijk zijn kunst voortbracht. Met. alle reserve's die ik maak, wanneer ik een schilder de maat staf aanleg voor geestelijk achtergrond te geven in zijn werk. moet zeker geconsta teerd worden dat Brückman een echt en zuiver en talentvol schilder is, die zijn collega in het Gooi niet licht zal kunnen vinden, die met hem op dit terrein kan wedijveren. Ik hel» destijds ook opgemerkt dat tel kens de vroegere architect in zijn schil derij te voorschijn komt. Bij voorkeur schildert Brückman het oude stadje, de ruïne, de gevel, de stille straathoek. Over zijn werk ligt een zekere waas van eigen aardige afwezigheid, er is voel onbestemd heid te vinden over zijn landschap dat de contooren verdoezeld geeft en verhuld! Wanneer ik de bewoners van het Gooi, speciaal hen die voor dit soort kunst voe len, opwek tot een bezoek van deze voor hen zeker liclangwokkende expositie, dan weet ik zeker dat ik daarmee een ver dienstelijk werk verricht. Wanneer de z.gn. kunst der geschoolden. impressionisten aan het sterven is, dan behoort deze Prückman toeh tot één der beste verte genwoordigers van deze school. In een volgend artikel wenscli ik op eenige détails nader in te gaan. B. A. J. Herckenrath. Bij Koninklijk Besluit van io Mei j.l. is tot burgemeester der gemeente Ammerzoden benoemd de heer A. J. Herckenrath, eerste ambtenaar ter secretarie alhier Wij kunnen niet nalaten aan dit bericht eenige woorden van gelukwenschcn toe te voe gen. De heer A. J. Herckenrath heeft zich in de jaren van zijn werkzaamheid alhier, on derscheiden als een werkzaam man, die zich in de algemeenc hoogachting der burgerij mocht verheugen. In het vertrek van den heer Herckenrath betreurt het gemeentebestuur het heengaan van een alleszins bekwaam en ijverig ambtenaar en de gemeente ambtenaren een collega, dien zij respect en groote genegenheid toedroegen, tenslotte de gemeentenaren een zeer hulpvaardig ambtenaar, met wien men altijd gaarne te doen heeft. Wij willen er gaarne nog aan toevoegen, dat de heer H. ook ons, gedurende het korte bestaan van ons blad, steeds welwillend met kleine dingen hielp, die schijnbaar nietig lijken, maar die voor een krant van zoo groote waarde zijn. De gemeente Ammerzode mag er van ver zekerd zijn, dat zij een burgemeester zal heb ben die. begaafd met kennis en toewijding, de belangen der ingezetenen met warmte zal be hartigen. Fanfarecorps ,,St. Vitus". Men verzoekt ons inede te deelen. dat hel R.K. fanfarecorps ..St. Vitus" op Hemel vaartsdag. onder leiding van den directeur, den heer Karsemcijer, uit Bussum, aan het nationaal muziekconcours te 's-Graveland zal deelnemen, en wel als no. i in de derde af- deeling. Wij wenschen haar een prijsje van harte toe. Vereen, van Beeldende Kunstenaars. Deze vereeniging geeft nog. schoon liet reeds ver in het seizoen is. Woensdagavond half negen, in de nicawe zaal van het hotel Hamdorff, een avond. De heer W. L. van Warmelo te Blaricum zal dan een causerie houden over het onder werp „Kunstenaar cn Coiiperatie" Daarna zal de heer van Schaik zijn karikaturen laten zien van de Gooische artisten. De hond. Een inwoner onzer gemeente, een zekere E. D„ heeft Zondagmiddag aangifte bij de politie gedaan, dat hij op de Veldhuizerlaan gebeten is door den hond van Mej. v. d. V. aldaar. De gebetene vertelde er bij. dat de juffrouw haar hond. ondanks het zien gebeu ren. niet heeft teruggeroepen maar gezegd had „als 't u last heeft bezorgd moet u 't maar bij de politie aangeven". Hetgeen dan ook automatisch gebeurd is. waarna de hond automatisch zal moeten worden afgemaakt (dit is reeds de tweede maal), of waarna mej. v. d. V. zal moeten betalen. Auto zonder licht. De heer D. A Sch. heeft het gewaagd oin om ii uur Zondagavond met zijn auto zonder licht door ons dorp te rijden. Er is natuurlijk proces-verbaal opgemaakt van het feit. Een Badhuis. Op hetooger.blik iste Baarn het volgende voorstel van het aanbrengen voor een badhuisje aan de gasfabriek bij den gemeenteraad aanhangig. De beschikbare warmte van de afge werkte gassen van het kameroven be drijf der gasfabriek is voldoende gebleken voor de warmwatervoorziening van een in de nabijheid op te richten badhuisje, waarvan het nut in den gemeenteraad en in de gascommissie is bepleit. Ook kan voor de bediening gebruik gemaakt worden van personeel van de gasfabriek, als de openstelling van het badhuisje rekening houdt met de diensten aan de gasfabriek. Hierdoor en door de omstandigheid dat een soliede steenen loods voor het bewaren van steenkolen der gasfabriek onlangs buiten gebruik gesteld is, kan op weinig kostbare wijze een volksbe lang behartigd worden. De ontworpen inrichting van het gebouw is in teekening gebracht, welke ter visie voor de leden van den Raad is neergelegd. Een kostenbegrootlng is daaraan toegevoegd. Hieruit blijkt, dat de jaarlijksche kosten zijn geraamd op f 2300.«waarin begrepen zijn de rente en aflossing van de inrichtingsuitgaven. Ten laste van het dienstjaar 1924 komt, wanneer het badhuisje 1 Augustus a.s geopend kan worden, 5/12 van f 2300of rond f 960. Mocht het blijken, dat daaraan behoefte bestaat, dan is een beteekenende uit breiding op eenvoudige wijze mogelijk. De openstelling zal beurtelings voor mannen en vrouwen aanvankelijk ge durende te zamen ongeveer 30 uur per week geschieden. Daar wegens het speciale karakter van het werk en de levering en plaatsing door verschillende firma's zal moeten geschieden, waarbij de werken sterk in elkaar grijpen, zal uitvoering in eigen beheer raadzaam zijn. Burgemeester en Wethouders geven in overweging hen te machtigen de uit voering op de meest geschikte wijze te doen plaats hebben. Mond- en klauwzeer. Het valt velen op, dat men telkens het papiertje met „mond- cn klauwzeer" aan de deuren der boerderijen ziet aangeplakt. Thans zijn er reeds 8 koeien aangetast door deze ziekte Gelukkig is dezen keer de ziekte niet erg kwaadaardig. Maar wij moeten toch de inwoners onzer gemeente waarschuwen tegen het gebruik van ongekookte melk. Velen den ken nog, dat het niet zoo erg is, maar de gevolgen zijn niet mis. Een beest dat het onder de leden heeft, kan deze ziekte ook door zijn melk verspreiden, zelfs dagen voordat de ziekte uitbreekt. Men zij te voren ernstig ge waarschuwd. Kuikenachtige opvoedkunde. Donderdagavond a.s. zal, om 8 uur 's avonds, in het hotel „Gooilust" de heer Kooiman alhier een lezing houden over „Op voeding en 'huisvesting van kuikens". De toe gang voor belangstellenden is vrij Willem Noordijk. De bekende cn gevoelige kunstschilder Willem Noordijk. uit Eemnes, geeft in de Blaricumsche Boek- en Kunsthandel alhier van af heden een expositie zijner laatste schil derijen. Wij kunnen onze lezers van harte aanraden deze expositie te gaan bezichtigen en. indien mogelijk, haar ook anderszins eer aan te doen. Zonder lantaarn. De heer P K. en Mej. Joh. P zijn Zondagavond bekeurd wegens het rijden per fiets zonder ficht. Dronkenschap. De zwarte lijst groeit aan. Zooals men weet is dit een lijst, waarop de namen van hen zullen worden gezet die zich meermalen op de publieke straat vertoonen in dronken toestand De slachtoffers kunnen dan voort aan geen drank meer machtig worden, daar den caféhouders verboden is hen nog sterke drank te geven. Thans is een zekere J. de B. Zondagavond bekeurd De lijst werd aangevuld met de namen van de hecrcn J de B., ter V. en Th K. De laatste heelt N.B. steun genoten van de gemeente Dan zijn er wel anderen die meer steun verdienen dunkt ons. Gemeenteverslag. Het gemeenteverslag ligt voor belang stellenden ten gemeentehuize ter inzage. Ziekte Burgemeester. De Edelachtbare heer Burgemeester is sinds een 10-tal dagen ziekereene oor spronkelijke verkoudheid is overgegaan in eene lichte longontsteking. Wij kunnen gelukkig mededeelen. dat de koorts ge weken en de patiënt dus buiten gevaar is. Ongeval Loco-Burgameester. De Loco-Burgemeester, wethouder B. Groen, had verleden week, reeds tijdens de raadszitting, een wondje aan de rech terhand. Sindsdien is die hand sterk gezwollen en ook de arm pijnlijk, zoodat hij zijne werkzaamheden als aannemer van de reparatie der zeewering heeft moeten staken. Werkongeval. Btj de werkzaamheden aan de zee wering heeft H. Hagen het ongeluk ge had, het heiblok op zijn rechterhand te krijgen. Betrekkelijk is dit nog goed af- geloopen, daar het hem deze hand had kunnen kosten; de werkman, welke het blok neer liet dalen, had de tegenwoor digheid van geest het zooveel mogelijk in te houden. De hand is echter sterk gezwollen en zeer pijnlijk. Dr. Catz uit Blaricum verleent geneeskundige hulp. Ziekte Havenmeester. Wij vernemen dat de 70-jarige heer C. Dop, Havenmeester, reeds een week ernstig.» koorts heeft en buiten bewust zijn is. Mond- en klauwzeer. Bij P. Stoutenburg alhier heerscht mond- en klauwzeer; er is een koe onder verdachte omstandigheden gestor ven hoewel de doodsoorzaak door den veearts nog niet is vastgesteld, zal ver moedelijk de gevreesde ziekte wel de oorzaak blijken. Vorige week zijn 6 nieuwe gevallen aangegeven, zoodat er thans circa 10 plaatsen van besmetting zyn. van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, MaKimono's) TOT 1 JUNI 1924. Dagelijks ook des Zondags geopend. Naast *t Postkantoor te Laren. Inspectie. Het jaarlijksch onderzoek over de grootverlofgangers der lichtingen 1913, 1914 en 1915 heeft voor verlofgangers uit Eemnes plaats te Baarn, politiebureau aan den Stationsweg, Dinsdag 10 Juni, 2 uur n.m. Bevolkingsregister. Ingekomen E. Buwalda en gezin, Laar- derweg, uit Bilthoven. Fanfare ,,De Eendracht". Bovengenoemd fanfarecorps gaf Don derdag j.l. eene donateurs-uitvoering in de R. K. Werkliedenvereeniging, alhier Het programma was rijk en gevarUeid, en helde over naar het zwaardere genre. Wij kunnen met vreugde constateeren dat dit corps ten zeerste meevaltniet tegenstaande de hooge eischen, welke de gekozen nummers aan de uitvoering stellen, heeft deze zich in 't algemeen op de hoogte van haar programma getoond. Een bijzonder compliment voor de schoone uitvoering der nos. 4a Hymne van Bosch, 4b Andante, Prière van P. M, van Weber en 4c Maestose, Offertoire van Beethoven wij gelooven niet dat hoogei weergave in fanfaremuziek hier mogelijk is. Merkwaardig dat juist de beide nummers voor het aanstaande concoursSous la feuillée van J. E. Strauwen en Secret de Sphinx van G. Gadenne _>.i. het zwakst waren, wij kregen den indruk dat hier eene partij te zwak bezet is. Het samenspel de harmonie laat niets te wenschen overde Directeur de heer E. Mooij te Baarn houdt zijn spannetje klaarblijkelijk stevig in de hand en weet zeer wel waar een rukje aan de teugels van pas is. Dat hij een dergelijk programma aan gedurfd heeft en met succes kon uit voeren, bewijst hoezeer hij er in geslaagd Is dit eenvoudige corps tot aanzienlijke muzikale hoogte op te voeren. Het mag op een lijn geplaatst worden met de uitstekende muziekgezelschappen, welke onze landgenooten beneden den Moerdijk in zoo ruime mate bezitten. Na uitvoering van het eerste deel van het programma neemt de Heer Rebel, Voorzitter van de Vaandelcommissie, het woord hij wijst er op dat de Eendracht slechts sinds 1919 bestaat en reeds in de le Afdeelirg uitkomt en dankt den Directeur voor zijne uitstekende leiding. De Vaandelcommissie had zich tot doel gesteld de vereeniging een passend vaandel te bezorgen en heeft getracht de benoodig e geldmiddelen bijeen te krijgen door verkoop van bons ad 15 cent. Deze verkoop is heel aardig ge slaagd, ook in Baarn werden er vele geplaatst en al is het totale bedrag nog niet bijeen, zoo heeft hij toch het ge noegen het vaandel als blijk der groote waardeering der Eemnessers voor hun muziek" heden avond aan te kunnen bieden. Daar tot ieders leedwezen de Be schermheer, de Edelachtbare Heer Bur gemeester ziek is, verzoekt hij den loco Burgemeester, Weth. B. Groen het vaandel te onthullen. Deze doet het omhulsel vallen en voegt er eenige woorden bij. .Dames en Heeren, Directeur en Mu zikanten, Tot mijn grooten spijt is de Burge meester ziek, waarom ik de taak, U het vaandel aan te bieden, heb overgenomen Aanvaardt het vaandel namens het Comité;- het is een prachtstukin gouden letters staat er op EEMNES; houdt de naam Eemnes op muzikaal gebied hoogop U rust thans de plicht onze jongens te leiden tot steeds hooger roem en moge gij, nu gij dezen zomer in de Eerste Afdeeling uitkomt, weder met een prijs terugkeeren". Namens Directeur, Bestuur en leden dankt de Heer Perier hartelijk voor het schoone vaandel en belooft door ijverig studeeren het schoone vaandel waardig te zullen zijn. Het vaandel is geleverd door fa. Riet fort te Haarlem, goud op blauwfluweelen grond en maakt een uitstekenden indruk. De Heer Rebel bevestigt de reeds ver worven medailles aan den hanger. Dat er nog veel gouden medailles bij mogen komen. De zaal was bijna geheel gevuld, en na de finale flink gebisseerd te hebben, ging men dankbaar huiswaarts. Laten wij besluiten met een woord van dank voor den Directeur wegens zijn werkelijk uitstekende leiding en voor de leden wegens hun ijverige studie en ten slotte met onze beste wenschen voor het komende concours. v. H. Propagauda-avoud. Het bestuur der H. W. B. organiseerde een propaganila-avond op Woensdag 7 Mei, die zich moekt verheugen in een bui tengewoon groote opkomst van leden en belangstellenden. Ie ruitn half 9 opende de voorzitter de heer Melk de vergadering, die er op wees, dat de bijzonder groote opkomst een be wijs was van de warme sympathie voor de H. W. B. Het behartigen van de ne ringdoenden in Hilversum is hoofddoel dezer vereeniging, die de vierde vereeni ging in dien geest hier ter plaatse is. Elke politieke of geestelijke strooming is er bij uitgesloten; het eene groote belang is, alle middenstanders te vereenigen ter behartiging der gezamenlijke belangen. Deze tijd van reactie, algemeene daling, moet bestreden worden. Wanneer de mid denstand, tusschenschakel tusschen aristo crat io en arbeiders gaat oxydeeren, dan heeft dit invloed op de gcheele maatschap pij Wanneer de H. W. B. een machts positie heeft verkregen, zal zij nooit daar misbruik van maken, doch oneerlijke prak tijken bestrijden. Spr. betreurt het, dat sommige plaatselijke bladen groote ad vertenties plaatsen van winkeliers uit andere plaatsen, waardoor de welvaart vun iuwonende winkeliers wordt gefnuikt. Do II. W. B. wil een gebouw zieu te ver krijgen, waur permanent tentoonstellin gen zullen worden gehouden. Onder de consumenten is een actie gekomen tegen over de winkeliers; zij wenschen de arti kelen op de mooiste en aangenaamste wijze aangeprezen en daarvoor is 'li win- kelbeurs het meest doeltreffend. Het be stuur wenseht hedenavond aan te too- nen, dat de H. W. B. wel degelijk recht van bestaan heeft naast de 3 andere ver- eenigingeu. Hierna hield de heer Hamburger van Amsterdam een voordracht met vertoo ning der film „Het winstcijfer in detail zaken". De H. W. B. heeft de primeur van deze film, door do nationaal kasregister maat schappij gedemonstreerd. Deze film heeft ten doel de welvaart der winkeliers to verhoogen. Aan de nationaal kasregister maatschappij zyn 5000 vertegenwoordigers over de gcheele wereld verbonden, die in aanraking komen met allerlei zaken, en deskundig allerlei adviezen kunnen geven aan de wineliers. De film behan delt. in de eerste plaats het ontstaan en voorkomen van verliezen, welke voorko men kunnen worden, als het zakensystcem zoo gt>cd mogelijk in orde is. Het 2e punt: organisatie wordt daarna door spr. besproken. Iedere bediende be hoort zijn eigon taak te hebben in een zoak, maar de patroon zorge voor the right man on the right place. Het derde punt ondernemingsgeest is e«n gevolg van het tweede punt: is de organisatie goed geregeld, dan kan de energie gebruikt worden voor do meest belangrijke dingen. De meest succesvolle zakenlui bemoeien zich niet met detail zaken. Hot vierde punt der film behandelt de etalage, die de spreektrompet der winke liers genoemd kan worden. Het uiterlijk van den winkel moet zoo voorspoedig mo gelijk zijns en een der best verzorgde dee len van een zaak zijn. Als onderdeel moet de verlichting met zorg zyn aangebracht,

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1