TENTOONSTELLING XUNSTZAALVAN LIER TENTOONSTELLING Blaricumsche VoogdenerJ Eemnes i n 18 Mei 1899—1924. e misdaad alle eeuwen door Japanscbe en Chineesche Schilderijen Willem Noordijk fluizerweg Blaricum STROOHOEDEN Emser-Pastille ££MN£5 VRIJDAG 16 MEI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags ?;P -- □L1F?> t IT) f— i i m Hui Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK l 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Teneinde een accurate bezorging te bevorderen verzoeken wij een ieder die ons Vrijdagavondnummer niet mocht hebben ontvangen daar van terstond aan ons bureau kennis te willen geven. Officieele Kennisgeving Dienstplicht. Onderzoek van verlofgangers. De Burgemeester maakt bekend, dat het jaarlijksch onderzoek van verlofgangers, be doeld in art. 41, derde lid, der Dienstplicht wet, voor deze gemeente zal worden gehou den te Baarn, politiebureau aan den Stations weg, op Dinsdag 10 Juni 1924. des namiddags 2 uur. Aan het onderzoek moeten deelnemen de verlofgangers van d- landmacht der lichtin gen 1913. 1914 en 1915. alsnnede de dienst plichtigen van dezelfde lichtingen, die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan als verzorger bij den Rijkspostduivendienst of als hoefsmid bij de infanterie. Aan het onderzoek bchocit niet te worden deelgenomen door de verlofgangers: a die hun eerste oefening nog niet hebben volbracht b. die in 1924. vóór den dag. hierboven als dag van onderzoek aangegeven, in werkelij- ken dienst zijn geweest uit anderen hoofde dan bij wijze van straf c. <lie bestemd zijn om in 1924 voor herha lingsoefeningen in werkelijken dienst te komen d. die elders wonen dan in Nederland; e. die zien buitenslands bevinden ter uit oefening van de zeevaart (hieronder niet be grepen de zeevisscherij) f. die ingevolge de geldende bepalingen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden niet aan een buitengewone oproeping in werkelijken dienst behoeven te voldoen. Ingeval ziekte of gebreken de deelneming aan het onderzoek nuchten verhinderen, dient daarvan zoodra mogelijk ter gemeente secretarie te worden overgelegd een gelegali seerde geneeskundige verklaring op ongeze- geld papier. Op initiatief van den Czar van Rus- lund en op uitnoodiging van de Koningin der Nederlanden werd 18 Mei 1899 dus juist een kwart eeuw geleden te 'sGruveuhage de Eerste Vredes-Confe- rentie gehouden. De in de Hofstad haar zetel hebbende „Vereeniging voor Volken hond en Vrede" meende dezen dug niet onopgemerkt voorbij te mogen laten gaan. Daar de 18 Mei ditmaal op Zondag valt, schreef zij een bijeenkomst uit op heden (Belangwekkende processen in den loop der tijden). (Het eerste stuk is opgenomen in ons Dinsdagnummer). II De valsche Martin Guerre. Maar die vrcdestichtiug was inderdaad slechts schijn. Want den volgenden dag deed Pierre Guerre zich in zijn waren aard kennen hij stelde tegen Martin een vervolging in, op grond van niets meer of minder dan dat hij een schurk en een oplichter was, die zich valschelijk voor den werkelijken Martin Guerre uitgaf en daarin op wonderbaarlijke wijze was geslaagd, geholpen door een tref fende gelijkenis Twee getuigen kon hij aan voeren. een herbergier en zijn vrouw uit een in de nabijheid gelegen oord, die hem waren komen vertellen, dat een soldaat toevallig daar verblijvende, den naam van Martin Guerre had hooren noemen. Toen men dezen soldaat ech ter den z.g. Martin Guerre had aangewezen, had hij ontkend, dat het deze was, en gezegd, dat de werkelijke Martin Guerre in Vlaande ren was achtergebleven. Hij kon zich niet vergissen, want deze laatste had een houten been tengevolge van eeoe verwonding, opge daan in den slag van St. Laurent. Bcrtrande, onmiddellijk ondervraagd, bleef volhouden, dat de z.g. valsche Martin Guerre haar wer kelijke man wasvoor haar bestond aanvan kelijk geen twijfel. Maar door z.g. bewijzen in het nauw gebracht, week haar zekerheid steeds meer, en eindelijk bleek zij bereid om, zij het ook in het geheim, de aanklacht tegen dengene, dien zijn tot dusverre als haar terug gekeerden echtgenoot had beschouwd, te on dersteunen. in den Koninklijken Schouwburg, waar het belangrijke feit in de historie her dacht zal worden. Uitgenoodigd werd om het woord te voeren o.a. de heer Chr. Lange, secretaris-generaal der Interparle mentaire Unie te Genève, die als tech nisch gedelegeerde de tweede Vredes-Con- ferentie in 1907 bijwoonde en er een be langrijke rol vervulde. Voorts zal de bij eenkomst bijgewoond worden, als verte genwoordigster van de National Peace Council te Londen, door Miss A. Ruth Fry, oen dochter van Sir Edward Fry. die als eerste Engelsche gedelegeerde ook de Tweede Vredes-Conferentie bijwoonde en evewuis de heer Lange op den voorgrond trad bij de gehouden beraadslagingen. Het behoeft niet gezegd, dat menigeen schouderophalend zoo niet minachtend over die beide Vredes-Conferentics spreekt welke bejegening eveneens te beurt valt aan de stichting van het Vredespaleis, waarvoor de Amerikaan Carnegie een som van anderhalf milliocn dollar bestemde en waarvan de eerste steen gelegd werd bij gelegenheid van de Tweede Vredes conferentie, den 3 Juli 1907, terwijl het in tegenwoordigheid van Carnegie den 28 Augustus 1913 pTechtig geopend werd als huisvesting van het Permanente Hof van Arbitrage. Dat deze laatstgenoemde instel ling haar gebreken had zal niemand ont kennen, zoodat er naast dan ook in .19^2 door den Volkenbond het Permanente Hof van Internationale Justitie in 't lcvcu ge roepen werd. Ons bestek laat niet toe uit een te zetten in, welk opzicht deze tweede instelling haar oudere zuster overtreft, die samenwonen onder eenzelfde dak, het Vredespaleis, dat door Anna de Savornin Lohinan genoemd is een „monument van menschelijke huichelarij", maar tegen over welke minachtende qualificatie het woord van Berta von Suttncr, die de stich ting ervan „het meest miskende feit uit de geschiedenis" noemde. Wat mij betreft, ik geloof dat de l»e- tcekenis van het samenroepen der Vre desconferentie, hetwelk heden te 's Gra- venhage en elders ook te Bussum her- |dacht zal worden, niet te licht te over schatten is. Ik weet wel, dat de Eerste Conferentie de zaak van den Vrede geen) stap verder bracht omdat al werd door de afgevaardigden vau 26 Regeeringen de wenschelijkheid betoogd, dat bij ge schillen tusschen Staten door het Hof van Arbitrage uitspraak zou worden gedaan de twistende partijen eerst overeenko men moesten zulk een rechtsbeslissing te aanvaarden. Ook de Tweede Vredesconferentie zou slechts teleurstelling baren, waar, hoewel 35 Staten zich voor verplichte arbitrage verklaarden, deze afstuitte op liet verzot van Duitschland, bij monde van den afge vaardigde Maarschalk Von Bieberstein, een verzet, waarvoor het Duitsche volk zwaar heeft moeten boeten. lnlusschen, ook hier willen wij meer het doel dan den uitslag, het beginsel dan het behaalde succes tellen. Do gedachte op zich zelf, dat er nog een andere weg is dan die van liet geweld om tot oplossing van geschil tuschen Staten te geraken, verdient aller sympathie. En is ook de derde Vredesconferentie alle goede diu- Aan den rechter van Rieux werd nu het woord gelaten. Deze ondervroeg allereerst Martin Guerrenam hem een lang en minu tieus verhoor af. waaruit de beklaagde echter zoo zegevierend mogelijk te voorschijn trad op geen enkele vraag, hem terecht gesteld, was hij het antwoord schuldig geblevenhij had herinneringen opgehaald, die onmoge lijk iemand anders dan de werkelijke Martin Guerre kon te voorschijn brengen. Op zijn verzoek werd hij met Bertrande geconfron teerd ook werden enkele andere getuigen gehoord, die hem, ware hij werkelijk Martin Guerre, van zeer nabij betroffen. Zoozeer nam de zaak een wending te zijnen gunste, dat de sequestratie van de goederen en de persoon van Bcrtrande werd gelast, ge durende het verder onderzoek. Nu had even wel de reeds aangehaalde soldaat, die dezen bal aan het rollen bracht, ook den naam ge noemd van een zekeren Du Tilh, genaamd Pansettc, afkomstig uit Sagias, van welk in dividu kon worden geconstateerd, dat deze geruimen tijd uit zijn geboorteplaats was ver dwenen. Een onderzoek te dezer plaatse werd. zoo goed als dat in die dagen mogelijk was, ingesteld, maar met dat al bleven er een 30 of 40 getuigenissen ten gunste van den be klaagde over, die hem als den werkelijken Martin Guerre herkenden, waartegenover dan stonden een 50, die in hem den genoemden Arnauld Du Tilh meenden te zieneen 60 of 70 anderen twijfelden, maar vonden de ge lijkenis met Martin Guerre toch wel frappant I Van den rechter van Rieux werd een waar Salomo's oordeel gevergd, en hij toonde zich waardig tot deze taak. Want wat deed hij? Hij liet den kleinen Sanxi voor zich brengen, en constateerde na langdurig odnerzoek, dat deze niet op zijn vader, maar wel op de zus ters van Martin Guerre geleek. En op dezen gon bestaan in drieën door het Ulti matum van Oostenrijk aan Servië, het welk den wereldoorlog deed losbarsten, 'n illusie gebleven, nochtans hebben wy goeden moed, dat geweld eenmaal voor recht zal wijken en het nooit zal koinen tot den Cliemisöhen Oorlog, van welken Mneenhoff dichtte: Als we in de toekomst vechten, Zal het chemisch gaan, Met vergiffen en met gassen Wordt het moorden afgedann. Luidde 1 ft motto van oen «lor inzen- :i op do prijs- ra.'.g voor een ontwerp \ti.i I V.edospaLdó: „Pncifi. r-pas s'y fier", nochtans willen wij het geloof in dc toekomst behouden, welke niet voor Kain is, maar voor Christus! Ds. F. W. DIJ VER. De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911, van 2'4'A, van 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van 81411, van 2VA, van G7 uur. Buslichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. Agenda. Zondag 18 Mei. EEMNES, van 1112 cn 2.303 uur nam. R.K. Leesbibliotheek in de R.K. Verceniging. Woensdag 21 Mei. EEMNES. 7.309.30 uur 's namiddag, repetitie fanfarecorps ..de Eendracht", in de Lindeboom. 7.30 uur nam. repetitie Chr. Gem. Zangver- ceniging ..Excelsior", in dc School met den Bijbel. Vrijdag 23 Mei. EEM-NES, 730 nam. repetitie Chr. Gcm. Zangvereeniging ..Excelsior", in de School met den Bijbel Zaterdag 24 Mei. EEMNES. 57 uur nam., repetitie Fanfare corps „dc Eendracht". 111 dc Lind-boom. 7 uur nam. vergadering Chr. Jongelings- vereeniging ..Timothcus", in de Lindeboom Dc oude en nieuwe tyd. Wij waren Woensdag j.l. op weg naar toch zeker niet overmatig vasten grondslag sprak hij als zijn oordeel uit. dat de beklaagde zich inderdaad ten onrechte in de positie van Martin Guerre bad ingedrongen, en niemand anders was en zijn kon dan Arnauld Du Tilh. genaamd Pansettc. Zoodat hij als bedrieger cn oplichter veroordeeld werd om het hoofd te verliezen en 11a zijn dood gevierendeeld te worden. Ja. men spotte er niet mede in die dagen Het kan niet al te zeer verwonderen, dat de valsche Martin Guerre, gelijk wij hem nu mogen noemen, zich bij deze uitspraak niet neerlegde. Hij teekendc hooger beroep aan bij de rechtbank te Toulouse cn voor deze heeft zich daarna het merkwaardig rechtsgeding afgespeeld, merkwaardig om het object zelf cn ook om dc bijkomende omstandigheden, waarvan ons door Jean de Coras, destijds raadsheer bij het Parlement van Toulouse en kanselier van dc Koningin van Navarre, de bijzonderheden tot in de kleinste onderdeden zijn beschreven Deze Jean de Coras heeft aan dit rechtsgeding zelfs geheel een boekwerk gewijd, dat later in het Latijn is vertaald. Naar den aard dior dagen was de inleiding langer dan het eigenlijk boekwerk zelf; zoo uitgebreid zette deze schrijver zijn onderwerp op. dat in die inleiding de vraag of Achilles op werkelijk loyale wijze Hector onder dc muren van Troje heeft gedood, er uitvoerig in werd besproken. Het kan dan ook geens zins verwonderen, dat de nauwgezette rechts geleerde. die zich in Jean dc Coras meer dan eens vertoont, niet tevreden was met slechts te verhalen van het verloop van het proces, maar in dc beschrijving ervan zijn eigen stand punt invlocht. Zoo stelde hij de inderdaad niet onbelangrijke vraag, of Martin Guerre zich door zijne lange afwezigheid niet schuldig had gemaakt aan alles wat was geschied, en of van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, Makimono's) TOT 1 JUNI 1924. Dagelijks ook des Zondags geopend. Naast 't Postkantoor te Laren. wan schilderijen door Geopend 10 Mei—12 Juni BUSSUM-WEESP S HILVERSUM j- Nieuwste modellen 't Laarderhoog, om de demonstratie bij te wonen van het nieawstc trekmiddel voor kanonnon. toen wij oen '/waar stuk go- schut zagen passet*ren, aan touwen ge trokken door oen aantal Limburgers, te Naarden in garnizoen. Hot karwei viel niets mee togen don hollenden weg hjj een temperatuur, wrelke aan een naderende hittegolf deed denken. Na dit schouwspel uit den ouden tijd wachtte ons een de monstratie up to dato. Voor den Kolonel Insinger mot do commissie voer autotrac- tic der Artillerie zou „The Mono" zoo heette de traetor van Engelsch fabrikaat van liet Algemeen Technisch Bureau „Atebur" to Soest, directeur Witholt. zijn prestatie laten zien. Eu een prestatie was hij eigenlijk niet aan zijn vrouw een vrijbrief had gegeven om het met den echtelijken trouw niet al te nauw te nemen? En tegelijk vroeg hij zich af of Bertrande de Rolz niet diende te worden veroordeeld, wanneer kwam vast te staan, dat degene, dien zij voor haar man had gehouden, niet de werkelijke Martin Guerre was? Op welken grond dit laatste berustte, tenzij dan dat men haar wilde straf fen voor overtreding, hoe onwillekeurig ook. van de goede zeden van dien tijd, is niet wel uit te makenhet merkwaardige in dit geval was wel. dat er van bigamie geen sprake kon zijn. eenvoudig omdat er geen tweede huwelijk gesloten was Maar laten wij den beklaagde voor zijn rechters te Toulouse verschijnen. Hij bevond zich aanstonds in nadeeliger positie dan te Rieux. wijl hij nu niet meer als Martin Guenre werd beschouwd, maar als de oplichter Du Tilh. genaamd' Pansettc, die had te be wijzen, dat hij zich niet ten onrechte voor Martin Guerre had uitgegeven. Opnieuw wer den yanschc scharen van getuigen opgeroepen om voor of tegen hem zich uit te sprekente verklaren of hij Martin Guerre dan wel Du Tilh was. En weer was er veel aarzeling, wogen dc getuigenissen tc zijnen gunste op tegen die te zijnen nadeele. Maar toch be gonnen zich langzamerhand teekenen tc vcr- toonen, die zijn zaak niet buitengewoon gunstig deden staan Zoo werd een zekere Barreau, een oom van vaders kant van Du Tilh. voorgebracht, die hem zonder aarzelen en direct als zijn neef herkende. Zoo werden er ook verschillende eerlijke en te goeder naam en faam bekend staande lieden uit Sagias gepoducecrd, die aan zijne identiteit als Du Tilh geen twijfel lieten bestaam. Zoo kwam de schoenmaker uit Artigat, die in het, toen „The Mono" met een sleep van drie houwitsers van 5 ton elk, heel ge- noegelijk het Luurdor hoog besteeg, welke toer nog overtroffon werd toen. nadat de kanonnen waren omgedraraid halverwege de helling in de richting La ren, de traetor, dus zonder een aanloopje te kunnen nemen, den Laarderberg met zijn niet tc versmaden vrachtje opsnorde. Hier aanschouwden wij wat do techniek van den nieuwen tijd vermag. Onze goede Limburgers zullen er stellig paf van ge staan hebben en hoewel zij met de hun eigen gemoedelijkheid zondet morren hun zwaar werk verrichtten, toch liever zien, dat „The Mono" hun plaats inneemt. Keuringsdienst. Het verslag van den Amsterdamschcn keuringsdienst voor waren geeft voor Bla- ricuin de volgende cijfers: M«-lk: ondeugdelijk door wate: toevoe ging 1, door te geringe vetvrije droogrest 1, niet vuihrij 2, bepaald vuil 1. Iïet soortelijk gewicht bedroeg gemiddeld 1.0313, het vetgehalte 3.383 pet. Karnemelk: Onderzocht 6 monsters, 'waarvan met te veel water 3 en totaal on deugdelijk 3; totaal 50 pet. (vorig jaar Too pet.) Afgekeurd van andere waren: 34 fla cons bessensap, 1 K.G, muskaatnoot, 12 K.G. zuidvruchten, 5 L. karnemelk, 1 K.G. zwarte peper. Bij 147 bezoeken aan winkels werden gekeurd: [16 monsters volle melk, 6 kar-« nemelk, 30 boter, 54 kaas, 159 spijsvotten, 456 meel en grutten, 256 brood en koek, 35 suikers en stroopen, 2 honig en jams, 1 vruchtensap 1 limonade, 39 azijnj 5flf koffie, 44 koffiesurrogaat, 49 thee, 227 cacao, 220 specerijen, 222 speelgoed, 21 vischeonserven, 94 versche groenten, 358 ingelegde groenten, 5 keukengereedsehap- pen Totaal 2377. Daarvan afgekeurd: 1 vruchtensap, 1 spe cerijen on 1 ing?nii:;ktc groente. In 't lubo.atorium ouderznnht: 46 mon sters volle melk, 6 karnemelk, 5 spijs votten, 13 suikers en stroopon, 2 azijn, 8 specerijen; totaal 81 Daarvan ondeugdelijk: 2 volle melk. 3 karnemelk, 5 suikers cn stroDpen, 1 spe cerijen; tot tal 11. Percentage ondeugdelijk: volle melk 4.3. karnemelk 50 suikers en stroopen 14.3, vruchtensappen loo, npecerijen 0.9 in gemaakte groenten 0.3. Totaal o.O. Percentage ondeugdelijke monsters: volle melk 4.3, karnemelk 50, suikers en stroopen38.5, specerijen 12.5. Totaal 13.1. Zijt gij veilcoudcn?Neemt dan ook 'savonds voor gij naar bed gaa» een in den mond, 't houdt Uw mond vochtig en voorkomt hoesten. Verkijgbaar in alumi nium kokertjes. vroeger jaren de schoenen van Martin Guerre had geleverd, verklaren, dat zijn maat niet met die van den werkelijken Martin Guenre overeen kwam, en zelfs aanmerkelijk daarvan verschilde. Een andere getuige kwam daaraan toevoegen, dat dc werkelijke Martin Guerrc een goed worstelaar was. en uitstekend met de wapenen kon omgaan bij den beschuldigde bleek daarvan weinig of niets. Weer een ander kwam opmerken, dat Mar tin Guerrc geboren was in het Baskische land. en dat de beklaagde van de Saksische taal weinig of niets verstond; slechts enkele uitdrukkingen, die hij nog niet eens feilloos gebruikte. Neem daarbij, dat bleek, dat Ar nauld Du Tilh zich van ai zijn kinderjaren voortdurend in strijd met recht en wet had getoond, en meester in alle ondeugden cn misdadige neigingen dan behoeft men niet te vragen of in die dagen, dat het er bij de rechters meer op aan kwam om geen schuldige te laten loopen. in plaats van zooals tegen woordig. geen onschuldige te treffen, een strooming t3 zijnen nadeele ontstond. Jean Espagnolle. een waard uit het nabij gelegen Tonges, wist zelfs te vertellen, dat dc be klaagde zich aan hem had verraden, maar zijn list had verklaard door dc mededceling, dat d« werkelijke Martin Guerrc was gestorven cn hem al zijn goederen had nagelaten. Een zekere Valentin Rougic vertelde, d«t Du Tilh, zich door hem herkend ziende, de beweging had gemaakt van den vinger op den mond, om hem tot zwijgen te brengen. Er waren dus heel wat ïedcnen om den beklaagde inder daad als bedrieger te beschouwen I. (Wordt vervolgd). x.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1