TENTOONSTELLING XUNSTZAALVAN LIER trifto Ti I VoogdenerJ Eemnes lapanscbe en Cbineesehe Schilderijen DINSDAG 201MEI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FE.nnEIIEP-QGUF7, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Door den bliksem getroffen. In den nacht \an Woensdag op Donder dag is op boerderij „Steenvliet" een paard door den bliksem getroffen en gedood. Mooi Eemnes. Weet men wel, dat men voor bloeiende boomgaarden niet naar de Betuwe behoeft te gaan? Men ga eenvoudig per fiets, of te voet, als er nog voetgangers zijn, van Laren den Rijksstraatweg langs tot den dijk. Dan links af den straatweg volgen welke naar de Meent leidt. Men heeft dan aan de linkerhand een prachtig gezicht op de in vollen bloei staande appel- en perenboomgaarden, met als achter grond het panorama van Blaricum. Als men dezen weg een half uur volgt, vindt men links een landpad, .dat dicht bij de katholieke kerk te Blaricum uitkomt Het geheel is een wandeling van i* uur. per fiets een half uur en zal velon natuurliefheb bers cenc openbaring blijken. Men wacl#e echter niet. als men den bloei in volle pracht wil zien Trouwt men niet meer? Als eene merkwaardigheid mag gelden, dat het tusschen A. Bos en J. Verwoerd op ió dezer gesloten huwelijk het eers'e huwelijk van dit jaar te Eemnes is. Chemische Wasscherij. Wij vernemen, dat de heer A. Venema, rijwielhandelaar aan den Laarderweg, zich be last heeft met het agentschap eener chemische wasscherij en ververij, zoodat men voor ver ven of uitstoomen van kleedingstukken bij hem terecht kan. De appeloogst. Wij vernemen, dat reeds verleden week een aanzienlijk deel van den toekomstigen appeloogst is opgekocht voor export, natuur lijk weei naar Duitschland. Burgelijke Stuud. GEBOREN: Arrisje, dochter van A. Baatje en Catli. v. tl. Pol. GEHUWD- Arie Bos. 30 jaar, en Jannetje Vorwoerd, 20 jaar. OVERLEDENRigardio Reinier. 9 weken, zoon van Gerrit Vos en A. A. Lcurs. OVERLEDEN: Jacob van Rhenen, echt genoot van H. C. van Laar, 6:1 jaar. Agenda. Woensdag 21 Mei. EEMNES, 7.30930 uur 's namiddag, repetitie ianfarecorps „de Eendracht", in de Lindeboom. Vrijdag 24 Mei. EEMNES, 730 nam. repetitie Chr. Gem. Zangvereeniging Excelsior", in de School met den Bijbel. Opgaven en wijzigingen voor de agenda van Vrijdag 23 tot en met Dinsdag 27 dezer ge lieve men uiterlijk Donderdag 22 in de brie venbus te deponeeren Eerste Alg. Verg. v. li. Genootsck. „Smeda". Tot ontwikkeling en beoefening van Textiel en Nijverheidskunst in de „Smidse" te Blaricum op Donderdag 15 Mei 1924. Uit de ingekomen adhaesiebetuigingen bleek duidelijk hoe deze beweging alge meen met sympathie wordt ontvangen. Uit niet minder dan 22 plaatsen waren stemmen van deelneming ingekomen van in totaal zestig belangstellenden. Tot dagelijksch bestuur worden gekozen Murg. Verweij tot Presidente, mevr. J. Schmidt-de Kruijf tot secretaresse en mevr. E. Kakebeen v. d. Sleezen tot Pen- ningmecsteresse. Mevr. L. K. v. d. Meu- l«»nNulle zal de leiding nemen ia den Haag en blijft als zoodanig in het Hoofd bestuur. Mevr. G. Wilbrink-Hojjtseina- Kok zal met mevr. v. DeldonEnger en mevrouw E. Tellandcr-Philips in Hil versum cenc afdeeling trachten op te richten; terwijl mej. P. Langhout cn mevr. C. HeijbroekLambert, ditzelfde voor Bussum op zich nemen en Mevr. Ce- nijnSmit zal trachten in Laren de kant werksters tot oen groep te vereenigen. In Haarlem is men reeds aan 't we.-k op initiatief van Mevr. E. v. Waveren-Resink. Utrecht was vertegenwoordigd door de dames Kingma en des Bouvric, welke dames wenschten dat eerst in Utrecht door lezing en expositie meerdere bekendheid aan het plan worde gegeven. Mevr. Luitjes was tegenwoordig als 14d van Blurioumsch Gemeenteraad. Besloten werd aan belangstellenden in verder afgelegen plaatsen, cn welke niet ter vergadering kondon aanwezig zijn, verslag van deze hjjeenlcomst te zenden. Cursussen kunnen thans worden aange vraagd. Apeldoorn gaf zich reeds op voor Egyptisch vlechten. Omtrent conditiën was nog geen besluit genomen, dit zal spoedig wroden bekend gemaakt. Een belangrijk punt is de bibliotheek. Aan de aanwezigen werd verzocht titels van boeken op te geven op Textiel gebied. Een fonds tot aankoop en onderhoud moet hiertoe worden gevormd. Van het Tijdschrift „Eigen Haard is een schrijven ontvangen met verzoek aandeel te hebben in de verwezenlijking der plan non van het Genootschap door dit week blad als „officieel orgaan" te doen fun- gceren. Dit aanbod werd inct alg. stem men aanvaard. Besloten werd eene eerste alg. Tentoon stelling te houden van alle groepen uit alle aangesloten plaatsen in den Zomer van 1925 te Blaricum. Het Secretariaat is gevestigd in „de Smidse" te Blaijicum. Ongeluk. Er gc-bcurt hier nogal eens een ongeluk. Nu had Zaterdagmiddag weer een aanrijding plaats op de Torenlaan alhier. Een auto van den heer H. W. B uit Amsterdam pesseerde twee met zand gevulde wagens door paarden gelrokken, aan elkaar gebonden en rijdende naar dc richting van ons dorp. Dicht bij de Cornelis Bakkcrlaan, waar de auto de wagens wilde passeeren. haalde deze, n.l de auto, te slecht uit e:i reed dc achterste wagen aan. Een 16-jarige jongen, C. v. d. S., uit Laren, liep naast den wagen en raakte bij deze ma- noevre beklemd tusschen beide voertuigen. Hij werd door het spatbord tegen het rad van den wagen aangedrukt en bekwam eenige flinke schaafwonden. Dr. L., ontboden, zag het gelukkig niet ernstig in. Dit had echter best anders kunnen afloopen en dit voorval is ons weer eens een welkome reden om eens een woord te spreken van heftig protest tegen de schandelijk nonchalante wijze waarop hier vaik op dc Torenlaan en überhaupt in deze gemeente en daar buiten wordt gereden. Het summum van snelheid wordt wel bereikt op den Ecmnesscrstraatweg, maar op den Toren- laan weet men hem ook te raken. Het is een schande en wij hopen, dat de politie er elk moment maar eens een aanhoudt, dat kan geen kwaad. De passage is cr toch al niet breed door de tram en de Torenlaan is altijd zeer druk bewandeld. Kuikens. Donderdagavond had dc Pluimveever- eeniging Bussum en Omstreken weer eene lezing gearrangeerd in hotel Gooilust te Bla- 1 icum. De spreker van den avond, dc lieer K. Kooi man. behandelde het onderwerp /.eer uitvoerig en besprak ook verschillende andere zaken voor kippenhouders van belang. Als de heer Kooiman optreedt, kan men zeker zijn. dat dc avond een propaganda bij eenkomst wordt voor de Pluimvceverecniging Bussum en Omstreken, welke hij niet alleen gaarne zich zag uitbreiden tot eene Gooische Pluimvee Vereeniging, doch waarvan hij de behoefte ook overtuigend aantoont. De voor deden van het lidmaatschap zijn vele, doch alleen is reeds doorslaggevend het coöperatief inkoopen van voer, hetwelk den houder van een kleine toom van 10 kippen reeds zooveel voordeel biedt, dat hij daaruit zijne contri butie dekken kan. Buitendien zijn monsters van dat voer Je Wageningen onderzocht en oefent een controle-commissie geregeld toe- cht uit, zoodat men alle waarborgen heeft voor geed en deugdelijk voer Nadat de spreker uitvoerig de verschillende voordeelen der door hem gepropageerde Pluimvee Vereeniging in het licht heeft ge steld, toont hij ook aan in welke groote mate er in Laren cn Blaricum behoefte aan is. De huisvesting der kippen in deze plaatsen laat alles te wenschen over; de hokken noemt spr. stinkhokken. De gehecle behandeling is ondeskundig. Noodig is gezonde afkomst der kippen en oor deelkundige voeding en huisvesting. Spr. wijst eveneens de gebreken aan in de behandeling der kuikens, cn geeft uitvoerige aanwijzingen om gezonde, krachtige beesten te krijgen. Het zou ons te ver voeren, dat alles tc reporteerenliever wekken wij hen, die kippen houden, op, eens te gaan luisteren als de heer Kooiman weer spreekt. Deze heeft het groot ste deel van zijn leven aan ,,H M. Kip" ge wijd; hij staat er mee op en gaat er mee naar bed en behecrscht alle met kippenteclt in verband staande vraagstukken. Ieder kippen houder kan op zoo'n bijeenkomst een schat van wetenswaardigheden opdoen, niet alleen... doch zal daar op den duur ruim voordeel uit trekken in gezonde vogels en grooter eier op brengst. Ingekomen personen. W J. Bakker c-n gezin, Huizers.r 253a. C. Sen well maan, Drift 8. L. V Muller,. Drift 8. S. Kuur/en-, Xooj?lu we g 390. G. M. Flink, Torenlaan 335. J. G(".ou-goed en gezin, Dri'j lob. K Ruding. Xaardenveg 434a. J. B. Kor- «mit Moe new eg 175. \Y. Jong en jca.. Huizerweg 213e. P. A. 31. T-mu n, Eemnesserstraat 2i5a. J. de Wij cn gt zin. Xookeheweg 343a. F. B.i D: rt 01. J. W. A. Fm nik en gezin. llai/er- s j'nat 252. C. N. M. Eivwejis, Noo'sono- g 343. Ida Zeivzig. Crailoo 1. E \v. LrTiinek, Nocl'seheweg 343c. Icke, Nnolsch-eweg 402. A. van Amcroigt.i en trez'ii, Ec-minesseistriiat 33d. E^b. G. vai; Itorsen, Tc.enlanu 256. VERTROKKEN: C. D. Hoog-ir-vn Vmina-s-traai. 25, Zeipl. A. E. KJ-:' »n. Bongerhoul (België). M. Bakker,Dn g li- land. W. b. K. Verstor en ge.?: lu .e Dijik 25, Rotterdam. A. A v. Lee 1». 11- borg, HrFversumscheweg 499a, La. r. NII.M. E. S. M. Schuiver, Engeland P. J. A. Viami.ng en gezin, Oosterstwaat, S.iliagen. B. Busing en gerzin. Eemnes nabij <de Gooiergrocht. V. V. V. Hot bestuur \an dc vereeniging voir vreemdelingenverkeer hoeft den volgen den oproep aan dc ingezetenon verzonden: Het Bestuur van de onlangs opgerichte Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer aUiicr heeft de eer bij dezen een ernstig beroep op U tc deen, om toe te treden als lid of begunstiger der Vereeniging. De minimum contributie bedraagt voor gewone leden slechts f 3.-, voor begunsti gers f 10 per jaar. Het spreekt vanzelf, dat h 00 ge re bijdragen op zeer grootcu prijs worden gesteld. Door deze contributie steunt U hot werk der Vereeniging, welke volgens hare statuten ten doel heeft het bevorderen van het vreemdelingenverkeer en van het zich blijvend vestigen in Laren. De Vereeniging tracht dit doel te be reiken: a.door bekendheid tc geven aan hetgeen Laren en omstreken voor bezoekers aan trekkelijk maakt; h. door uitvoering of ondersteuning in den ru-imsten zin des woords, hetzij zelf standig, hetzij in vereeniging met ande ren, van alles, wat het vreemdelingenver keer te Laren eu omstreken en het zich vestigen aldaar kan bevorderen en door bestrijding van datgene, wat een en an der kan belemmeren; c. door oprichting en instandhouding van een te Luren gevestigd bureau, het welk tot taak heeft hot geven van voor lichting, zoowel schriftelijk als monde ling, betreffende Laren en omstreken, voor zoover deze verband houdt met het doel der Vereeniging. Vele en velerlei zijn d werkzaamheden, welke O]» grond van het vorenstaande tot de taak der Vereeniging behooren. Op het programma vaar haar eerste werkseizoen staat o.a. hot op groote schaal versprei den van een hotel- en pensiongids, tevens bevattende een opgave van te huur zijnde (gemeubileerde) kamers, alsmede het uit geven van een goedkoope wandelkaart van Laren e.o. Daarnaast zal worden ge werkt aan het tot stand komen der uit gave van een uitvoerigen gids ran Laren, waarin een beschrijving van alles, wat onze gemeente aantrekkelijk maakt, en vele andere inlichtingen omtrent zaken, welke voor ieder, die zicli hier tijdelijk of blijvend wil vestigen, van belang kun nen zijn. Het zal wel geen betoog behoeven, dat slechts vermeerdering harer inkomsten door vergrooting van haar ledental de ver eeniging in staat zal stellen haar plannen te volvoeren. Eerst bij algemcenen steun kan de Vereeniging haar vleugelen wijd uitslaan. Eendracht maakt macht! Het is daarom, dat zij een beroep doet op alle be langhebbenden. Belanghebbenden, dat zijn do vele pensionhouders, kamerverhuur ders, liandeldrijvenden en neringdoenden, die door de vestiging en het tijdelijk ver blijven van vele vreemdelingen in ons dorp, bewogen werden om hier zaken te beginnen of hunne zaken uit te breiden. Belanghebbenden, dat zijn de grondbezit ters, aannemers, makelaars en zoovele an deren, die door d» vestiging van nieuwe inwoners hun belang gediend zien. van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, MaKimono's) TOT 1 JUNI 1924. Dagelijks ook des Zondag» geopend. Naast 't Postkantoor te Laren. Belanghebbenden, dat zijn tenslotte alle ingezetenen, die door 3e directe en in directe vermeerdering der belastbare in komens in onze gemeente hun belasting druk zullen zien afnemen. Vooral van de eerste categorie van j er- sonen, die ongetwijfeld den invloed en de voordeelen van een uitgebreid vreemde lingenverkeer wel ijl de eerste plaats op direct tastbare wijze ondervindt, missen wij er nog te veel op onze ledenlijst. Wij vertrouwen intusschen, dat nie mand wetens en willens profijt zal willen trekken van de resultaten der werkzaam heid onzer Vereeniging, zonder zich ver plicht te achten haar naar zijn vermogon geldelijk te steunen. Op de gemakkelijkste wijze doet men dit door zich aLs lid of begunstiger der Vereeniging aan te melden. Men vuile daartoe het op de advertentie-pagina voor komende aangiftebiljet duidelijk in en zende hot onderteekend aan den ponning- meester on 2en Secretaris, den Heer D. Mosman, Naarderstraat 690. Ook per tele foon worden door dezen en door den le* Secretaris gaarne aanmeldingen van nieuwe leden ontvangen. Het Bestuur der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Laren, W. Ouweleen, Voorzitter. P. Chr. J. Peters, lo Secretaris. Telef. 25 (Raadhuis) en 323 (woning). D. Mosman, Penning meester on 2o Seer. Telefoon 27. Co Breman. A. C. van Dort. Chr. J. Jaski, Ilugo Noltlienius, Bazaar voor Christelijke belangen. liet bazaar comité van de vereeniging Tryfosa heeft den volgenden oproep ver zonden. Het Bestuur der Vereeniging „Tryfosa" heeft zich voorgesteld in liet einde van Juni 1924 een Bazaar te houden voor Christelijke Belangen. Tot dat doel heeft zich een comité gevormd. Wij weten allen wel hoe ontzagl jk veel er noodig is in ons midden en elders. E11 nu weten wij het wel hoe veel er telkens weer gevraagd wordt. Maar we weten toch ook waarvoor or zoo veel gevraagd wordt? Het gaat toch om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En wie wil daaraan niet meewerken? Bidden wij niet dagelijks: „Uw Konink rijk kome"? Komt lezers en Lezeressen, laten wij dan de banden inéén slaan cn doen wat in ons vermogen is. Wij zullen dan zeker onder Gods zegen een goed resultaat bereiken. Misschien hebt U wel voorwerpen, die wij gebruiken kunnen voor verkoop, grabbelzak, verloting en/, die U ons daar voor wilt afstaun. Heeft U een zaak? Dan zijn cr wellicht artikelen die U voor onzen Bazaar kunt en wilt missen. Heeft U gelegenheid cn genegenheid zelf iets te maken? Wij kunnen van alles gebruiken en zijn U ook voor de kleinste bijdragen zeer er kentelijk. Ook geldelijke bijdragen zijn hartelijk welkom! Wilt ons dus verblij den door Uwe medewerking en zendt Uwe gaven aan een der onderstaande adressen voor 10 Juni a. 9. Indien gij wenscht dat goederen worden afgehaald, gelieve U even een berichtje te zenden. Het Bazaar Comité. Mevr. M. Rcder-K ruyt, „Pastorie "Blari cum Mevr. E. Soer-Reinders, Eemnesser-, straat 33, Blaricum. Mevr. A. Ilelmer- horst-Rigter, Raadhuisstraat 266 b. Blari cum. Mevr. II. .T. v. Heuvon, Engweg 267, Laren. Mevr. A. Zandvliet v. Soomeren. Torenlaan 801, Laren. Mevr. .T. Rolff- Zwart Molenweg 286. De Heer W. v. Aar den ne, Schoolpad to. Openb. School Laren. Toonkunst. Woensdag 28 Mei a.s. geeft dc Mij. tot Bevordering der Toonkunst een concert in het hotel Hamdorff. Uitgevoerd worden verschil lende werken van Moussorgsky en Debussy. Medewerken mevr. A. Schlütcr v. d. Brugge, mezzo-sopraan. Larende heeren J Ph. Caro bas. Utrecht; M. J Goh en. pianist, Hilversam; en vo.orts het koor der afdeeling. dirigent de heer Willem F. Breman Blijkens de in dit nummer opgenomen advertentie bedraagt de entree i 2.en voor hen, die zich nu nog als lid opgeven slechts f 1.De generale repetitie is bepaald op Dinsdag 27 Mei a.s. Geen fusie der beide leeszalen. Eenigen tijd geleden maakten we melding van een door het bestuur onzer Openbare Leeszaal en Bibliotheek aangenomen motie, waarin genoemd bestuur zich bereid ver klaard» met de plaatselijke zusterinstelling, de R.K. Leeszaal en Bibliotheek, onderhandelin gen en besprekingen te openen ten einde tot eene eventucele fusie te geraken. Vermoedden wij reeds aanstonds, dat zulks om principieele redenen niet mogelijk zou blij ken tc zijn. thans kunnen wij hieromtrent niededeelen, dat van bestuurszijde der R.K. Leeszaal en' Bibliotheek hiertegen inderdaad onoverkomelijke bezwaren bestaan niet alleen, doch dat het Episcopaat zulks ten eenenmale ongewcnscht achf. Als toelichting kunnen wij hierbij nog ver melden. dat, evenals nagenoeg alle leeszalen in den lande, ook dc R.K. Leeszaal en Biblio theek alhier is aangesloten bij den Centralen Bond van Leeszalen en dat zelfs hiertegen door het Episcopaat bezwaren worden geop perd. Daar de Minister echter het in deze ingenomen standpunt handhaaft, n.l. dat lees zalen, die niet bij den Centralen Bond zijn aangesloten, uiet in aanmerking kunnen ko men voor Rijkssubsidie, wordt hierin voor het oogenblik door het Episcopaat nog berust, zij het dan ook noodgedwongen. Aan dc hand van het vorenstaande kan dus veilig worden aangenomen, dat alle fusieplan nen tusschen onze beide leeszalen finaal van de baan zijn niet alleen, doch tevens tot de onmogelijkheden behooren. G. en E. Gevonden. Een pakje dames ondergoed, een zak mes, een gummi-jas (kort model). Gevonden in de kerk. I11 de katholieke kerk alhier is Zondag j.l. afgekondigd, dat in dit gebouw een be langrijke som gelds is gevonden. Belangheb bende kan zich aanmelden bij de pastorie. Openbare leeszaal en bibliotheek. Laren Blaricum. Nieuwe aanwinsten. 0—090. UptonSinelair, The brass check. Wijsbegeerte. 100—190. Friedricli Joal, Zur neueren Philosophic und Seelonkund»*. W. D. v. Rensse on J. A. Blok, Is er een wereldbewustzjjn? Dr. M. H. J. Schoenmaekers. Het evan gelie der aarde. Fénélon. Histoirc des hommes les plus. il lus tres de l'antiquité. Godsdienst en Moraal. 200—297. Bijbel, Het boek Job, vert. d. A. Davids. Karl Kautsky, De oorsprong van het Christendom. John Lubboch The use of life. Buddhra's, Leben und Wirkcn. 't Leven van Zuster Maria Assunta. Kinderman 11 Handleiding tot zedelijk heid. Dr. II. Bavinck. Christelijke Wereld beschouwing. •T. van Audcl, Jezus leer. Otto Borchert, De Christus der Schrif ten, 2 dln. Maria Leer, De Zwijn- drechtsche Nieuwlichters 1816-1832. Graafv. Hoonsbroek, Het Pausdom in zijn werkzaamheid op maatsch. en geest, gebied. Sociale wetenschappen. 300—390. Gedenkboek der Nedcrlandsche Han delsmaatschappij. 182 A-192 A. Mr. P. Drooglccver Fortuyn. Het orga nisme eener groote stad Edw. Carpenter. Love's coming - of age. Buiegelijk Wetboek van v. Belkum. R. Ivuijper, Leiddraad v. d. studie der Staatsinrichting in Nederland. Gedenkboek v. d. Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in Nederland. Upton Sincclair. The goose-step. Upton Sinclair, The goslings. J. Ruskin, De lnatstgekomenen. Rob. Blatchford. Het Heden en de toe komst. W. II. Vliegen, Gelukkig Holland. Mevr. C. PothuisSmit. Van Ol'ympe de Gouges tot Clara Zetkin. F. Domela Nicuwenhuis. De Internatio nale. Taalkunde. J. C. Kummer, Nedcrlandsche spraak kunst. J. S. Verburg. De methodiek der leer vakken. P. de Geus on IT. J. Schoo. Mots et expressions usuelles. J. A. Leopold. Hoch Deutsche Spraeh- schule. J. Leopold. Nederl. Hoogduitsche klank en zinverwante woorden. P. A. Schwippert. De DuitseDe Taal

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1