TENTOONSTELLING XUNSTZAAL VAN LIER TENTOONSTELLING Blarimsche Kunsthandel VoogdenerJ 81 Eemnes De misdaad alle eeuwendoor lapansche en Gbineesche Schilderijen Willem Noordijk „De Gooische Glashandel" MERKELBACH Victoria-Water VRIJDAG|23 MEI 1924 .Verschijnt! Dinsdags en Vrijdags rtnriEiiERTQüF?, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad (135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1 80. Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Onze rubriek Agenda. Het gebeurt nog al eens, dat repetities e.d. op Vrijdag of Zaterdagavond gewijzigd worden, zoodat onze Vrijdagavond versche nen agenda dan onjuist wordt. Ten einde hierin le voorzien, zullen wij voortaan de agenda 2 maal per weck publi- cecren, Dinsdags voor Woensdag tot en met Vrijdag,Vrijdags voor Zaterdag tot en met Dinsdag. Zooals men weet wordt het Dinsdag- nummer slechts bij abonné's bezorgd. Wij maken tevens vereen •gingen, welke in deze rubriek nog niet voorkomen er nog maals op attent, en verzoeken ons ook tijdig tc berichten betreffende wijzigingen in de opnamen. \Tiet alleen openbare, doch ook huishoude lijke en bestuursvergaderingen van alle plaat selijke vercenigingeu worden gratis en zonder cenigc verplichting opgenomen. Berichten voor het Dinsdagnummer bezorgc men Maandagmorgen en voor het Vrijdag- nummer Donderdagmorgen in de brievenbus Red. (inoisclic kunstenaars. Onze abonné's vinden een interview met den schilder Jac. Koeman in het tweede blad opgenomen. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: Geene. VERTROKKEN: Johannes van Gelderen en gezin, naar NaardenA. van Daatselaar naar Stoutcnburg. L Schaap en echtge. naar liussumA. H Post en gezin naar Bussum. Burgelijke Stand. OVERLEDENCornclis Dop, 78 jaren, weduwnaar van G. Bos. Agenda. Zaterdag 24 Mei. EEMNES. 57 uur nam., repetitie Fanfare corps „de Eendracht", in de Lind-boom. 7 uur nam. vergadering C'hr. Jongdings- verceniging .Timotheus", in de Lindeboom Zondag 25 Mei. EEMNES. van 1112 en 2.303 uur nam. R.K. Leesbibliotheek in de R.K. Vcrceniging. Opgaven en wijzigingen voor dc agenda van Dinsdag 27 tot en met Vrijdag 30 dezer gelieve men uiterlijk Maandag 26 in de brie venbus te deponeeren. WAT MEN ZEGT. Men zegt, dat ons blad buitengewoon goed is en goedkoop. Toon, dat ge ons streven waardeert en steun ons door een abonnement of advertentie. (Belangwekkende processen in den loop der tijden). III De valse he Martin Guerre. Maar daartegenover word door de ver dediging, waarlijk niet onbekwaam ge voerd, toch ook wel een en ander aange bracht, dat te zijnen gunste kon pleiten. Een groot aantal inwoners van Artignt bleven volhouden, dat liij Martin Guerre en niemand anders dan deze kon zijn. Zeker er waren afwijkingen in gelaat en lichaam te bespeuren, maar Martin Gucrre was acht jaren weg geweest, had 't ruwe soldatenh and werk gevoerd, redenen ge noeg om aan te nemen, dat hij inderdaad anders van uiterlijk was geworden. Tal van kleine uiterlijke kenteekenen waren bovendien gelijk; lïdteekcncn, bij Martin Guerre sedert zijne kinderjaren opgemerkt, waren bij den beklaagde geheel gelijk aan wezig. Duidelijk bleek boveudien uit de verhooren, dat oom Pierre en zijne zonen geheel een complot tegen den beklaagde hadden gesmeed, niets hadden ontzien om hem, op welke wijze dan ook, ten val te brengen, en door allerlei geoorloofde en ongeoorloofde middelen zijn vrouw tegen hem hadden opgezet. Redenen weer, die ertoe leidden, dat men het met de aan klacht niet al te nauw behoefde te nemen. E11 dan, was niet dc allerbeste getuige a décharge, dien men kon aanvoeren, de beklaagde zelf? Even zeker als hij te Rieux geweest was, was hij ook nu; elk verhoor, kruisverhoor of confrontatie doorstond hij met een gemak en een lenig heid van beweging, die in elk geval be wondering opwekte. Het eenige wat de genen, die in zijn voordeel geporteerd waren, zich afvroegen, was of zijn geheu gen niet ertoe overging om te veel te be wijzen, of hij zich niet tc veel herinnerde vooral uit de jaren aan zijn vertrek voor- ufgaande; en in zijne herinnering dus achtergebleven al die avontuurlijke jaren van reizen en trekken en oorlogvoeren door? Maar dat is zeker, niets vergat hij; Hotel Hamdorff. Naar wij vernemen zal Zaterdag 31 Mei a.s. dc twaalfde janrlijksehe kunsttentoon stelling bij hotel Hamdorff worden ge opend. De opening zal, behalve ©en artistiek ook een feestelijk karakter dragen. De open dansruimte zal verlicht worden als elk jaar, de vroegere Robert Eire's Jasz- band zal assisteeren en men zal weer gelegenheid hebben van de dansvloer naar de expositie, van deze naar gene te flaneoren. Laten we in de eerste plaats hopen, dat deze expositie als ieder jaar weer voor moer uitverkorenen, een goed jaar moge zijn. De décorateur G. van Hove /al eenige décors vervaardigen. De cynische liond. Dezer dagen liep een hond een slagers winkel binnen in 011s dorp. ITet was een groot? zwarte kanjer van een beest, dat zich noch laat intimidceren, noch laat canailleeren. Hij sprong tegen één der toonbanken op en koos een doorgekapte varkenskon uit. Geen knecht of baas was in de winkel, dus hij deed dit wel met de grootste kalmte. Met deze kolossale buit liep hij de deur uit en de straat op, kalm, zonder zich ©enigszins te haasten. Oumerkingen: „die heeft vandaag ook zijn bekomst wel", „kijk die bond is, o, wat een smeerlap", „jênie, zie daar is!". De bond liep niet barder, hij hapte eens steviger in de reusachtige vleeschklomp, liep om de boenen der voorbijgangers, tip pelde de straat over, trottoir op, trottoir af, ging een zijstraat in, steegje door, Torenlaan op waarbij, zonder zieh om te wenden of zioh tc storen aan sch roe- wende mensehen en dreigementen. Geen mensch durfde in te grijpen. Slechts bij, de bond. had ingegrepen en de leiding ge nomen, iedereen lacht*, velen keken hem 11a. Ofschoon het een strop is geweest voor den slager, een dergelijk gezicht is do schade waard. Zoo oen staaltje van dierlijk cynisme is, behalve comiseh, ©enigszins leerzaam. Zang veredelt. Dc zangvereeniging „Zang Veredelt" zul Zondag 25 Mei a.s. ooi 8 uur, een uitvoe ring geven in het gebouw der R. K. Werk 1 iedenvereenigi 11 g, met medewerking van de hoeren Bus (piano) en Aalst (viool). de meest intieme bijzonderheden, slechts tusschen man en vrouw bekend, bracht hij naar voren. Dat alles pleitte in zijn voordeel en de rechters in Toulouse waren, heel wat minder gauw klaar om Salomo te spelen dan de eerwaarde rechter van Rieux. Totdat, op een gegeven oogenklik geheel de scène weer veranderde. Een nieuwe persoonlijkheid deed zich voor; 'n tweede Martin Guerre, nu werkelijk met een houten been, gelijk dc aanvankelijk ge noemde soldaat hem had geschilderd. Hij was in Artigat gekomen, had naar zijn vrouw gevraagd; buren en belangstellen den hadden hem ingelicht, en zoo ver scheen hij in d? rechtszaal van Toulouse, waar de even pientere als accurate presi dent hem onmiddellijk deed verwijderen en opsluiten teneinde elk contact met de buitenwereld te voorkomen. De confron tatie tusschen deze beide Martin Gucrrc's bracht heel wat sensatie te weeg en het znderlinge was wel. «lat de tweede Martin Guerre het daarbij in elk opzicht aflegde tegen den eerste. Deze aarzelde ook nu geen oogenklik; zelfs waar do tweede van zijn naam hem tegensprak, bleef hij op zijn stuk staan, en meer dan eens moest da 11 dc nieuwgekomene, soms ontwijkend, soms stotterend, zijn ongelijk bekennen. Ten echter deze nieuwe Martin Guerre onder de aandacht van zijne zusters werd gebracht, werd hij door haar met dezelfde beslistheid herkend als zij hadden be toond tegenovver den eerste. En odk Bortrande, die zich reeds eens gocdgeloo- vig en zwak van gezicht en herkennings vermogen had getoond, aarzelde nu geen oogenklik om in zijn armen te snellen. Maar, in tegenstelling met den eersten Martin Guerre, bleven deze gesloten. Sombere blikken werden uit de oogen van den tweeden Martin Guerre op degene, die zijn vrouw zou zijn, gericht. „Houdt op met huilen cn met smeeken", snauwde hij haar toe; „ik kan noch mag mij door je tranen laten bewegen. Je zegt dat jbe bij mijn herkenning bent afgegaan op de ge tuigenis van mijn zusters, die zich ook vergist hebben. Maar een vrouw Heeft om haar echtgenoot te herkennen aanwijzin- Alut de llilversunische autobus naar de Betuwe. Een bescheiden annonce in een der llil versunische bladen kondigde Zaïcrdag j.l. aan, dat een der autobussen der gemeente Hilversum een tocht zou maken naar de Betuwe. Tarief £5.- per persoon. Vertrek 's morgens 9 uur van de Kerkbrink. Mijn huisgenooten hadden lust mee te gaan en wij waren den volgenden morgen op tijd ter plaatse, waar de roode kar weldra na uk n am, begeleid door den directeur der autobusdienst, den ijverigen en weiwillen den heer TI. M. 1'. van Emmerik. Di' klok was nauwelijks koud of de motor begon te ronken en wij startten. Dc bus was juist vol, de hovonranmpjes gaven voldoende gelegenheid voor venti latie en door de groote ruiten kon men flink uitzien. Alleen de aangebrachte re clames waren oen wt-inig hinderlijk en beletten soms het vrije uitzicht. Rustig reden wij onze plaats uit en weldra bleek ons dat de chauffeur een kalm, voorzich tig en bedaard rijder was, hetwelk allen een gevoel van veiligheid en rustig ver trouwen was. B'oze indruk bleef dc gun- sche reis bestaan en 't was niet altijd even gemakkelijk, want de weg was vol van allerlei middelen van vervoer cn de wegen op de dijken langs de rivieren waren sainl en slingerend. Zoo gleden we dan kulin langs den altijd selioonen weg naar Baarn, zagen naar liet bekende paleis te Socstdyk, reden via Soest, lungs Birkhoven en Amorsfoortschc weg, pas seerden Oud-Leusdon, genoten van de bos- schen van de schoonc, ruime hei bij Leusden, zagen de pyramide bij Austcrlitz en genoten van den prachtige» weg van Doorn naar Amorongen. Daar draaiden we rechts nf: de gc- heelo streek werd een andeiv, de bos- schen en dc .heide, maakte plaats voor groene weiden en veel belovend bouw land on weldra kwamen wij bij het veer te Eek en Wiel, waar wij op den pont genoten van het altijd weer schoonc rivier-gezicht met den Cunera-toren van Rhcnen in het verschiet. Wij gingen door en waren nu in de Betuwe, als vrucht baar klciland reeds bekend bij Bataven cn Romeinen. Wij gingen via Eehteld naar Koste ren, genoten al reeds van dc bloeien de boomgaarden, van de schoonc weiden en van hot mooie weer, ofschoon oen der dames de opmerking maakte, dat de vccr- gen, die noch zusters, noch ooms, noch vader, noch zelfs moeder hebben, en al leen zij vergist zich ,die zich wil vergas sen. Jij alleen bent de schuld van de wan ordelijkheden in mijn huis, en ik zal het jc nooit vergeven". Een sterk standpunt, dut niet naliet de rechters te imponeeren, maar waarvan Pasquier, die aan dit proces in zijn „Recherches" ook aandacht heeft gewijd, niet te nonrechte eenigszins ironisch opmerkt, dat deze tweede Martin Guerre, was hij waarlijk de echte, toch wel evenveel straf verdiend© als Arnauld Du Tilh, omdat hij, door zijne afwezig heid. door zijn totaal gebrek aan belang stelling voor vrouw en kind, geheel deze misdaad had teweeggebracht. Het kan cn mag, zoo pleitte bij, aan ecu man niet- veroorloofd zijn om zijn vrouw zonder reden te verlaten, en dun, na '11 zoo lange afwezigheid teruggekeerd, lianr nog ver wijten te doen over een vergissing, die door zijn schuld minstens genomen is in de hand gewerkt. De rechters in Toulouse, 0111 welke rede nen ook, die in elk geval niet nader blijken weinig gunstig tegenover den valschen Martin Guerre gezind, hadden geen nadere bewijzen meer noodig. Zij hebben zich, zoo leert ons Jean de Coras, niet afgevraagd of deze tweede Martin Guerre wellicht een medeplichtige van 00111 Pierre en zijn zonen was, opzettelijk ton tooneele gevoerd om de rechters tc misleiden. Zij dwongen zelfs de broeders van Arnauld Du Tilh niet om voor of tegen den "beklaagde te komen getuigen, zulks toch op den minstens twijfelach- tigen grond, dat broeders niet geroepen mochten worden geacht om tegen eigen bloed beschuldigingen in to brengen! Zij rokenden het. dus tevoren vaststaande, dat die broeders in den beklaagde Arnauld Du Tilh zouden herkennen cn rekenden niet met het groote voordeel, dat voor tien be klaagde in cc* ontkenning was gelegen! Neen, zij waren overtuigd van hun juist inzicht in de zaak; de bewijzen spraken voor het meerendeel tegen den beklaagde, en zijn vonnis werd, zelfs zonder lange be raadslaging, geveld. Zij zeiden het over- van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, MaKimono's) TOT I JUNI 1924. Dagelijks ook des Zondags geopend. Naast 't Postkantoor te Laren. van schilderijen door Geopend 10 Mei—12 Juni Huizerweg - Blaricum Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. Telef. Interc. No 11, - Huizen N.H. FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldsch-plelo. Gcb. Kirsch Cle LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM dienst zeker Zaterdag geen wuschbeurt hadden gehad. Van Kesteren ging 't via lJzcndoorn naar TielSchoen cn mooi cn verrassend toen wij langs ck.*n «mallen rivierdijk tuffende rechts de bloeiende landouwen zagen en links de buiten hare ocvejrs getreden blanke rivier, waar op de zon zijn zilveren stralen dood blin ken. Dc bewoners der Betuwe hadden blijk baar schik, dat hun streek werd bezocht. Troepjes mensehen en eenzamen-juichten tuigend bewezen te achten, dat deze Du Tilh, als hoedanig hij iu het vonnis werd aangeduid, zich had schuldig-gemaakt aan een rocks misdaden, alle verband hou dende met zijn optreden als dc valschc Martin Guerre, en zy verooreelden hem ertoe, dut hij voor het huis dat hij dri* jaren lang onder den naam \an Martin Guerre met een vrouw, die niot de zijne was, had bewoond, te worden gebracht, om daar aan oen paal opgehangen te wor den. Hierin week lnin uitspraak af van die van den rechter van Rieux, die de ont- hootding had uitgesproken, een slruf in- tusschen, die slechts aan adellijke misda digers werd toebedeeld. Op 16 September 1560 het vonnis is van don ISden Sep tember d.a.v. gedateerd werd do valsche Martin Gucrre, als hoedanig men hem sedert bij uitsluiting kende, nog ccns voor den rechter van Rieux gebracht cn, ge lijk dc zeden van dien tijd schijnen mede te brengen, heelt hij alles bekend Ook de w ijze, waarop hij tot zijn misdaad kwam. Xa zijn terugkeer uit het kamp van Picanlic ontmoette hij enkele vrienden van Martin Guerre, die hem voor dezen hielden: van hen leerde hij een zoo groot aantal bijzonderheden omtrent den man, zijn familie cn afkomst en wat al niet meer, da4 hij liet stoute stuk durfde wagen. Aan welke bekentenis intussehen nog ontbreekt de verklaring, hoe hij kwam aan een reeksqbijzonderheden, die de werkelijke Martin Guerre zich nauwe lijks meer kon herinnoren en zeker niet aan zijne vrienden kon hebben verteld: verklaring, die dan sleohts te zoeken is in zekere suggestie, «lie bij over zijn zoo gezegde vrouw en familie uitoefende. Maar, ter zolfdcr lijd, dat het vonnis aan den valschen Martin Guerre vol trokken werd, ging de echte Martin Gucrre als de soldaat met het houten been deze althans geweest is geenszins rij uit No«h zijn onschuldige en eigen lijk dood--ongelukkige ruw, moeder van een dochtertje, waarvan het wettig karak ter alle vastheid verloren had. Martin Guerre werd veroordeeld, niet omdat hij zijn vrouw verlaten had, niet omdat hij ons vriendelijk knikkend toe met liefli jk handgebaar; onvriendelijke uitingen wrr- den niet vernomen en van bedelarij, /••o- ak op Marken werd niets bespeurd, L'c grappenmaker in ons midden, want d.e zijn er nu altijd in zoo'n gezellige I us vol inenschen, beantwoordde de groeten der mensehen en somtijds was de lach 'et van de lucht. Ernstig en zieh bewust v« n zijn verantwoordelijkheid bleef de .-hiul- feur. Te Tiel werd ongeveer tYi uur spinst*, wij konden op ons gemak het oude stadje bewonderen, ansichten koopen en het lichaam versterken voor de verdere tocht. Het was druk in Tiel; troepen mensehen in auto's en op fietsen waren naar de Betuwe getrokke% De hotels en restau rants waren vol, Op den aangegeven tijd vertrokken wij «en voort ging liet w cew; ditmaal naar het "Wnido bekende stadje Buacn, da hoofd plaats van het graafschap Buren, dat in 1851 aan het huis van Nassau kwam en waarvan onze Koningin den titel van Gravin vaa Buren (haar incognito-naam) ontleent. Verder ging 't door groenende landouwen langs bloeiende boomen en weer langs den rivierdijk naar "Wijk bij Duurstede, waar wy met de pont weer over den Rijn gingen, Druk, drnk en nog eens druk. Van hier ging het op Driebergen aan en vandaar naar Zeist. Hier werd weer even gepleisterd, even gewandeld, een kopje thee gedronken en zoo kalm aan gingen wij over Huis ter Heide en de Lage Vuursche naar huis toe. Voldaan over ons uitstapje stapten wij ongeveer half zes weer uit den auto. De tocht had meer gegeven dan de eenvou dig gestelde advertentie kan doen denken. 19 Mei, 19214. EEN DER DEELNEMERS. Politieloterij. Bij dc laatst gehouden trekking der 6de loterij is het landhuis ten deel gevallen aan L. O. J. Docleman tc Sas va* Gent. Brandje. Aan den Zuidcrweg tyak brand uit in het poetskatoen ecner machincloods van 't spoor met oliebussen en carbid. Gelukkig kon men bijtijds optreden. Eenige glasruiten zijn ge sprongen. Dronk men vrooycr 's avonds na dc thee een glas wijn of bier, thans is liet (Bberlaliustetu) dat, vermengd met Sinaasappel, Citroen, of Limonadesiroop een verrukkelijken avond- dtank geeft. Voor huishoudelijk gebiuik bijzonder aan bevolen in heel« liter schroeffleaschen, in- houdspiijs 32 cent. haar veronachtzaamd had, maar wel omdat hij ten strijde was getrokken tegen den Koning van Frankrijk. Als verzach tende omstandigheid nam men nu wel aan, dat hij, als dienaar nauw verbonden ann den Kardinaal van Burgos, door (Rens broeder naar het Vlaamsche kamp was mecgcnonieu en voor een deel tegon zijn wil aan diens zijde bij Sf. Laurent had gestreden. Maar geheel vergeven kon men het hein niet. Wat er verder van hem, van zijne vrouw, van het ongelukkige dochtertje,'en van het verdere geluk der familie is geworden, vermeldt de geschie denis, wonderlijk genoeg, niet. Martin Guerre en zijn vrouw hadden afgedaan op het. oogenblik, dat het proces een e,inde nam. Vergoten wij bovendien niet, dat Parijs vermoedelijk eerst tientallen jaren later, /oo niet eeuwen daarna van dit merkwaardig rechtsgeding heeft gehoord. Dc verbindingen waren slecht, nieuwspa pieren ontbraken geheel cn al, en rechts geleerden, in het Zuiden van Frankrijk gevestigd, zullen slechts zelden in andere doelen hun licht hebben kunnen ontste ken. Een rechtsgeding van dozen zelfden aard is in den loop der eeuwen meer dan eens voongekomon. Zelfs onder nog heel wat eigenaardiger omstandigheden dan tlie, welke in het geval van Martin Guerre naar voren traden. Wij kunnen moencn, dat onder de tegenwoordige omstandighe den zulk een verwarring van den burger lijken staat van bepaalde personen uitge sloten is, wij moeten ons echter niet to zecF verlaten op den burgerlijken stand alleen, die tusschen twee personen van rfbsolute gelijkenis te kiezen hebbende, ook wol cons zou kunnen falen om den ontbrekenden schakel tc verschaffen. Het merkwaardige in hoi rechtsgeding van Artigut. en Toulouse is wel, dat de ge schiedenis ons geheel geen zekerheid schenkt over hot feit of niet wellicht oen derd* Martin Guerre het type scheen neg al gangbaar ten tooneele is ver soenen en of niot deze derde onmiddel lijk door vrouw en familie nis de werke lijke is kerkend!

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1