TENTOONSTELLING KUNSTZAALVAN LIER PAVILJOEN LARENBERG VoogdenerJ Eemnes Japansche en Chineesche Schilderijen DINSDAG 27 MEI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FE.P\nElS£F?-QOUFT, ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad (1.35; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80 Per week 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct De Burgemeester. Wij vernemen, dat Z.Ed.Achtbare thans aan de beterende hand is. en zich in huis weer beweegt. Hopelijk zal hij eind dezer of begin volgende week weer een kijkje ten Gemeente- huize kunnen nemen. De lieer C. Dop. t Verleden week Woensdag overleed op /8-jarigen leeftijd de heer C. Dop, Haven meester Deze functie heeft hij bekleed van af 1907. In 1877 heeft de -heer Dop met wijlen A. Ileek het initiatief genomen tot een Zondags school, welke gehouden werd in de Herv. kerk te Buitendijk. Gedurende 17 jaar heeft hij deze school geleid. Veertien dagen geleden heeft hij koude gevat, waaruit influenza is ontstaan, welke dezen nog gezonden en jeugdigen man weg gerukt heeft. De begrafenis vond plaats Zaterdag 1 uur, op de Algcmcene Begraafplaats alhier. De overledene werd herdacht, en troostwoorden tot de kinderen gesproken door den heer J. W. Hagen, Voorganger der Evangelisatie bijeenkomsten. Als afscheid deed deze Psalm 89 7 zingen. Verzwaring Wakkerendijk. Het d.d. 26 Februari j.l. aanbestede ver zwaren van een deel van den Wakkeren Dijk is thans geheel opgeleverd. Verwerkt werden: ie perceel, 137 M3.. aannemer C. v. d. Groep, 2e perceel 526* M3., aannemers D. Mol en J. Pericr. 3e perceel. 512.! M3., zelfde als 2e. 4c perceel 270 M3., aannemer als perc 1. Werk aan de schutsluis. Wegens droogleggen van dc schutsluis ten behoeve van herstellingen, was stremming van de scheepvaart aangekondigd van 5 Mei tot 5 Juni. Deze werkzaamheden zijn zoo diligent uitgevoerd, terwijl ook de noodzake lijke herstellingen meevielen, dat Donderdag 22 Mei j l. dus 14 dagen voor den tijd dc vaart weder geopend kort worden. Men was tot dit werk overgegaan omdat gebleken was. dat er doorlckkmg plaats vond, welke geweten werd aan de sluisdrempels. Daartoe moest de sluiskamer, dat is de ruimte tusschen heide stellen sluizen, drooggelegd worden, hetgeen bereikt werd door aan de buitenzijden der sluizen dammen in 't water te leggen. Als men weet dat de sluiskamer pl.m. 5 Meter diep is, dan kan men zich de omvang van dit werk voorstellen. Na gereed komen van de dammen werd het daar tusschen aanwezige water uitgepompt. Verleden week Dinsdag was dc sluis geheel droog. Het bleek toen, dat de toestand der sluisdeuren uitstekend is en ook dc sluisdrempels zijn nog in goeden staat. Deze „drempels" zijn drie hoekige stukken eikenhout, welke doordraaien der sluisdeuren naar buiten beletten moeten. Niettegenstaande het eikenhout nog geen spo ren van verrotting vertoonde, heeft men de drempels thans ter bescherming voorzien van 4 zware ijzeren platen. De kosten zijn veel minder dan geraamd is. Het is tegenwoordig veelal gebruik, af te geven op overhcidsexploitatie. Intusschen is dit werk opgeleverd juist in dc helft van den toegestanen tijd en zijn de kosten veel lager, dan dat een aannemer zich met het werk be last had. Naast de vele critick op allerlei overheids bedrijven, lijkt ons een woord van hulde op zijn plaats als een werk zoo snel en voordce- lig wordt uitgevoerd Het is geheel in eigen beheer gehouden door het Waterschap, met technisch toezicht van den heer G. J. Kleijn, opzichter van den Pro vincialen Waterstaat en onder leiding vaiv den heer G. Schram te Blaricum. Mond- en klauwzeer. Zaterdag 2 nieuwe gevallen te Binnen dijk. Het schijnt, dat de ziekte iets begint te minderen. Op Binnendijk is het vee veel meer aangetast dan op Buitendijk. Aanbesteding; en verhuring. Maandagavond had ten Geineentehuize plaats vanwege het Waterschapsbestuur, aan besteding van het uitdiepen van verschillende slooten, welke bij de schouw onvoldoende waren bevonden en verhuring van het laatst gereed gekomen deel van den Wakkeren dijk. Verharding marktveld. Aan deze verharding wordt gewerkt, liet was de bedoeling dat deze zou plaats vinden tijdens dc periode, gedurende welke dc scheepvaart gesloten was. Het marktveld be hoeft dan n.I. niet gebruikt te worden. Thans is de scheepvaart echter weder geopend en de verharding nog niet gereed. Vacature Havenmeester. In de vacature, ontstaan door het over EERSTE STEENLEGGING VAN DE NIEUWE KATHOLIEKE KERK TE LAREN lijden van den functionaris, den heer C Dop. zal binnenkort worden voorzien. Het Gemeen tebestuur zal sollicitanten oproepen. Hemelvaartsdag. Donderdag a s. zal een kerkdienst plaats vinden in de Ned. Herv. kerk te Buitendijk, ten 9,30 v.m. Ook vernemen wij, dat er eene Evangeli satie-bijeenkomst gehouden zal worden. Vogelleven. Buiten ons dorp is het weinig bekend, welke natuurhistorische rijkdommen Eemnes heeft. Wij schreven reeds een en ander eenigen lijd geleden over zwanen en eenden in den polder. De laatste dagen worden ver schillende koningsreigers opgemerkt Onder enkele eenvoudige menschen uit ons dorp schuilen ware ornithologen. Dezen ontgaat niets van wat er in dc vogelwereld hier ge beurt. en van tijd tot tijd zullen wij enkele hunner ontdekkingen mededeelen. Zoo vernamen wij, dat 111 den polder thans vele meeuweneieren gevonden worden, waar van men ons eenige toonde. Ter grootte van een duivenei, zijn zij groen van kleur en bruin gespikkeld; vertoonen gelijkenis met kievitseieren. „Do Eendracht". Ons fanfarecorps neemt Donderdag as. deel aan het muziekconcours te 's-Graveland. Men heeft een groote autobus gehuurd, welke plaats biedt voor circa 40 personen, per welke gelegenheid het corps Donderdag 10 uur naar 's-Graveland rijdt. Wij vernemen, dat het de bedoeling is. als een prijs behaald wordt, 's avonds per auto bus tot Laren te gaan en vandaar met vaandel en muziek zegevierend de gemeente binnen te trekken. Tot vaandeldrager is benoemd de heer H. v. d. Pol tc Binnendijk. De Z Eerw. Heer Pastoor heeft welwillend ten gebruike geduTcnde den geheclen zomer afgestaan het R.K. speelterrein voor repe tities. Daar zal ook Woensdagavond 730 uur de Generale Repetitie plaats vinden. Burgerlijke Stand. GEHUWDGerrit Roodhart 29 jaar en Cornelia van Woudenberg. 27 jaar, beiden alhier. Onze rubriek Agenda. Het gebeurt nog al eens, dat repetities cd. op Vrijdag of Zaterdagavond gewijzigd worden, zoodat onze Vrijdagavond versche nen agenda dan onjuist wordt. Ten einde hierin te voorzien, zullen wij voortaan dc agenda 2 maal per weck publi- ceeren, Dinsdags voor Woensdag tot en met Vrijdag. Vrijdags voor Zaterdag tot en met Dinsdag. Zooals men weet wordt het Dinsdag nummer slechts bij abonné's bezorgd. Wij maken tevens vereenigingen, welke 'in deze rubriek nog niet voorkomen er nog maals op attent, en verzoeken ons ook tijdig te berichten betreffende wijzigingen in de opnamen. Niet alleen openbare, doch ook huishoude lijke en bestuursvergaderingen van alle plaat selijke vereenigingen worden gratis en zonder eenige verplichting opgenomen. Berichten voor het Dinsdagnummer hezorge men Maandagmorgen en voor het Vrijdag- nummer Donderdagmorgen in de brievenbus. Red, Agenda. Woensdag 28 Mei. EEMNES. 7.30 uur nam., generale repetitie fanfarecorps ..dc Eendracht", op speelterrein der R.K. School. Vrijdag 30 Mei. EEMNES, 7.30 uur na'mrepetitie Chr. Gem. Zangvereeniging „Excelsior", in de School met den Bijbel. Opgaven en wijzigingen voor de agenda van Vrijdag 30 Mei tot en met Dinsdag 3 Juni gelieve men uiterlijk Donderdag 29 in de brie venbus te deponcercn. Het Klooster-jubileum. was te verwachten, dat het jubi leum van zuster Barbara niet onopge merkt zou voorbijgaan. Door de afwezig heid \an onzen pastoor konden echter de plannen tot feestviering verleden week niet tot uitvoering worden gebracht. Maar Vrijdag was liet feest, feest zoowel voor de zusters als voor de kinderen. Van het St.- Yitusgebouw wapperde de drie kleur, binnen was de zaal smaakvol aan gekleed met groen en schilden; talrijke bloemstukken prijkten op het tooneel en steeds kwamen er meer kinderen met bouquetten en ruikers. Onder de aanwe zigen merkten we op, de eerw. alge- ineenc Overste der Dominicanessen uit Neerbosch, het hoofd der zusterschool en de eerw. priesters uit Laren, den zeer- eerw. heer pastoor B. Snelting en de wel- cerw. kapelaan J. Nicberdiug, het vol ledig onderwijzend personeel aan de R. K. school alhier, het volledig kerkbestuur, den heer Piepers namens het oud-bestuur van St. Vitus en het volledige nieuwe be stuur. Als de zusters onder luid hoera zijn binnengekomen, neemt pastoor Snelting liet woord. Spr. memoreerde de oprichting van de R. K. Bewaar- en Naaischool 12 jaar geleden onder pastoor Hoebink. Dank brengt spr. de eerwaarde Overste voor haar medewerking hij die oprich ting, vooral omdat Blaricum toen twee zulke uitstekende onderwijskrachten ge kregen heeft. In sympathieke woorden herinnert spr. aan den tact waarmee zus ter Barbara met de kinderen weet om to gaan. aan haar arbeid op godsdienstig gebied in deze periode. Namens het kerk bestuur biedt hij ecu fröbeltafeltje ten ge schenke aan. Als daarop de kinderen in een twee- stommig- feestlied de zusters hebben toe gezongen, houden de twee oudste jongens der R. K. school een samenspraak, ge volgd door een op rijm gestelden toe spraak van dc jongejuffr. van Gils. Twee knaapjes brengen in oen aardig versje, hun ingestudeerd door zuster Barbara, do algcmecne Overste dunk voor haar aanwezigheid. Dan wordt het geschenk der ouders aan geboden': een prachtig rood kasuifcl voor de kapel in het zusterhuis. Dit gaat ge paard met eon sumenspraak van twee meisjes. De hoor van Gils treedt daarna naar voren en brengt numens de ouders zuster Barbara dank voor alles wat zij voor de Blaricumsche jeugd gedaan heeft. Reeds meer dan 500 kinderen heeft zij on der haar hoede gehad. Spr. sluit zijn rede met een: Lang zal ze leven. Hierna wordt door de kinderen een tweestemmig huldigingslied gezongen waarin tevens de moeder Overste voor haar tegenwoordigheid dank wordt ge bracht. Nadat het dochtertje van den heer Bor- sen oen allerliefst, lofspraakje heeft ge houden en een f raaien ruiker aangebo den heeft, dankt pastoor Snelling allen iTelefoon 4: Donderdag Hemelvaartsdag Lunch a f 2.25 Bouillon en lasse Toumedos de Boeuf a l'Anglaise Pommes saulées Gateau Guillaunietle Fruits ou fromage Diner a f 3.50 Potage Printanière Pcité au ragout fin Filet de Boeuf d la Parisienne Homard Sauce Mayonnaise Salade Pouding Chipolata Fruits Bij mooi weder, Lunch en Dineeren op de Waranda's. Zondag 1 Juni a.s. laatste dag van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, MaKImono's) Dagelijks ook des Zondags geopend. Naast *t Postkantoor te Laren. hartelijk voor hun medewerking tot het welslagen van dit feest, in liet bi/onder den heer van Gils en kapelaan Nieber- ding. Den geheclen dag heerschte er een feeststemming dc kinderen hadden vacantie en werden s middags getrac- teerd. G. P. Veiling. Donderdagavond werd door notaris Hoef- lalce geveild liet vroegere raadhuis,eigen dom der gemeente. Het werd bij opbod verkocht voor f 70011 en daarna afgemijnd op f 1700 .Kooper W. do Graaf. Do verkoop van een huis met erf ging niet door. Alsnog kwamen drie pcrceelen bouwland onder den hamer, n. m. twee aan den Hoo- gcnlaardcrweg en één aan den Bussum- merweg onder de gemeente Huizen, die echter allen opgehudeon werden. Handweverij. Naar wij vernemen is dezer dagen het pand op den Huizenveg, gelogen op de hoogte en bekend als bet voormalige kof fiehuis van Krijnon verhuurd aan iemand uit Amsterdam, die er een nhndweverij in zal gaan uitoefenen. Dat is dus de tweede wove rij hier. Landru! De bekende Dr. W., bekend onder den naam van „de schedelineter" heeft bij de politie er op uangedrongen dat deze werk zou maken van een aanklacht, die hij had ingediend op 10 October, toen eenige jongelieden het slot van zijn deur hadden geforceerd om een kijkje in de hut te nemen. Deze klacht was aanvankelijk in getrokken omdat het feit vrij onschuldig was, maar thans wil de lieer W. alweer verbaal zien opgemaakt. Dl' heer W .was geïrriteerd door het feit dat jongens, die bij de hut van Mie aan 't zwemmen waren hem nageroepen hadden: „Landru!" Ieder ander zou, met of zonder schou derophalen zijn doorgcloopen, omdat hij boven zoo iets staat. Niet aldus de heer W. in het kleinste vergrijp van de jeugd de politie hier lastig valt. Eenigen tijd geleden namen wij eens een kijkje in de woning van den hoer W. d.w.z. wij wil den hem hezoeken en vonden alles geslo ten. Een enkele ruit gaf ons eeuigszins bevrediging. Nu moet ons wel van het "hart dat dit een allertreurigst, verblijf is voor een mcnsch als iemand die Dr. voor zijn naam mag schrijven. Het vertrek be staat uit vier wanden met duizende, neen. tienduizende boeken, die tegen de wun- den hoog liggen opgestapeld, ja, die zelfs het licht belemmeren, omdat zo voor de ruiten aanliggen gehoopt. Hot komt mij voor dat dit zeer zeker een onl>ewoonbare woning is. De slaap plaats van den heer W. is een wieg van rommel, een stapel boeken die lot wieg zyn uitgesleten, daarover liggen eenige fragmenten van dekens. Het geheel maakt een zeldznam gore en alleszins betreurenswaardigen indruk, en ofschoon hier heel wat rare woningen staan, deze woning overtreft, wat vreemd soortigheid betreft, wel alles. De nachtplakker. Een zekere P. L. uit deze gemeente ging met een emmer met pap en met een kwast voorzien, er Zondagavond op uit. Onder zijn arm had hij een rol reclame- billetten voor de „Gooische Wapenschouw" een aankondiging welke de beer P. L. graag overal zag zien gelezen, wat op zich zelf hcelemaal geen onverdienste lijke allure was, want 't. was propaganda voor de geheelonthouding. Maar de heer P. L. had geen vergun ning hiertoe; overal plakte hij 'n billet. Een der agenten betrapte hem hierbij toen hij net. I>czig was den blinden muur te be plakken van het hotel namdorff aan den Nieuwen weg. Het is jammen dat deze overtreding is geschied, waarom voor dit goede doel geen vergunning gevraagd? Waarom in den nacht met papier en kwast er op uit. Natuurlijk volgde er nu een bekeuring. Laten we zeggen dat men dit dan voor het goede doel moet over hebben. Alia dan! Gevonden. Een zakje kippenvoer, een horlogeket ting, een billet van tien gulden, en een drietal briefkaarten van IVi ct. Programma van het zangtouruooi. op Donderdag 29 Mei 1924 (Hemelvaarts dag), in Gebouw Necofa te Amersfoort. Des middags 12 uur ontvangst van de zangers aan het Station door de Commis sie van Ontvangst van Amersfoort® Man nenkoor. Rondgang door de stad met de Stafmuziek van het 5e Regiment Infant. Precies te 1.15 uur begroeting der Zan gei's door het Permanent Comité in het gebouw „Necofa". Onmiddellijk na de verwelkoming zal dc Algemecne Repetitie gehouden worden van het gezamenlijk uit te voeren koor werk: „Holland's Glorie van Richard Hol, onder leiding van den directeur van Amersfoort's Mannenkoor, den heer Piel Tiggers. Met klem worden de Zangers verzocht op tijd aanwezig te zijn voor deze Repe titie, daar deze slechts kort van duur kan zijn, in verband met het openstellen der deuren van het. gebouw te 2.30 uur voor het publiek. Het Tournooi wordt des middags om drie uur precies geopend met een inlei dend woord door den Burgemeester van Amersfoort, Mr. ,7. C. Graaf van Rund wij ck. Dc indeeling is als volgt: 1. Kon. Utrechtsche Mannenzangver- ceuiging. 2. Bussum's Mannenkoor „Caecilia". Baarn's Mannenkoor. Amersfoort's Mannenkoor. Korte rustpoos. HiIversum's Mannenkoor „Apollo". Woesper Mannenkoor „Caecilia". Zeistor Mannenkoor. Gezamenlijk uit te voeren koorwerk: Holland's Glorie. Rustpoos. nvonds 8 uur Soiree Variée in het zelfde gebouw voor Gonoodigden, Zangers der deelnemende Vereenigingen <-n pu bliek. Na afloop Bal. Politie Muziek vereen. „Excelsior". De politie muziekvereen. „Excelsior" hoeft ingeschreven voor het Groot Natio naal Federatief muziekconcours dat op 29 en 30 Juni a.s. te Epe (Geld.) wordt gehouden. „Excelsior komt uit in de 3de ufd. Concert wedstrijd en in de 2de afdee- ling van den marschwedstrijd. net ver plichte nummer voor den concertwedstrijd is Zaida ouverture V. Mailly; en van den marschwedstrijd Manger la Cognotte, A. du Rudemont. 3. 4. 8. Des

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1