TENTOONSTELLING XUNSTZAAL VAN LIER TENTOONSTELLING huis aan huis bezorgd „JAN TABAK" - BUSSDM Ons blad wordt des Vrijdags Blaricumsche Kunsthandel VoogdenerJ Eemnes BLARICUM, EEMNES EN LAREN HOTEL - PENSION RESTAURANT lapansche en Chineesche Schilderijen Willem Noordijk Kattebelletje. Victoria-Water VRIJDAG 30 MEI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels II.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 180 Per weeR l 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct in de gemeenten Hun die geen courant ontvangen, wordt verzocht terstond aan ons kantoor te reclameeren. Alleen zij, die geabonneerd zijn, ontvangen het tweede blad, waarin het grootste deel van het plaatselijk nieuws is opgenomen. AUTOGARAGE - TENNISPARK Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners De GEMEENTE-SECRETARIE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. Het HULPPOST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONKANTOOR te Eemnes-Buiten is geopend: a. voor den post- en telegraafdienst: van 911, van 2'4'A, van 67 uur. Voor postwissels tot 3 uur n.m. b. voor den telefoondienst: van SA11, van 2VA, van 07 uur. Bualichtingen: 5.25, 12.50, 4.30. Zon- en feestdagen 's morgens 7 uur. WIJKVERPLEGING. Lokaal: School steeg. Geopend eiken dag van 121 uur. Consultatie-Bureau. Lokaal der Wijk verpleging. Eiken eersten Donderdag der maand van 12.30 uur 's nam.. Kosteloos onderzoek door Dr. Huët, Directeur Kin dersanatorium. De DIJKGRAAF, de heer A. J. Looxma, v:.n Weldercn Baron Rengcrs, is alle Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 101*2 uur v.m. Het kantoor van den GEMEENTE-ONT VANGER is geopend des Maandags 21 en 78, Woensdag 24, behalve wan neer deze dagen met Chr. Feestdagen sa menvallen. Tijdelijk GEMEENTE-ARTS is Dr. Lom- rnel te Laren. De WIJKVERPLEGING is geopend alle werkdagen van 56 uur. Het Correspondentschap van de Inter communale Arbeidsbemiddeling is geves tigd: bij den beer N. Hagen, Laardorweg 145 en alle werkdagen geopend van 1012 uur; aan hetzelfde adres is gevestigd het Agentschap der Vrijwillige Ouderdoms- Verzekering voor de Gemeente Eemnes. Speelterrein. Het speelterrein van de School met den Bijbel ondergaat eenc flinke verruiming. De straatweg is te gevaarlijk en de ruimte van de school wel zeer bekrompen Het School bestuur heeft daarom reeds voor geruimen tijd de kleine woning, welke links van de school staat, aangekocht Thans is deze af gebroken de dam, toegang gevende tot de achtergelegen weilanden, wordt zooveel mo gelijk naar links verplaatst en afgescheiden van het schoolterrein Het geheel wordt ge- effend, begrint, en omringd met een berken haag, zoodat de jeugd zich vrij en onge dwongen. doch zonder gevaar, zal kunnen bewegen. De uitvoering van het werk is aangenomen door den heer Jan Hagen, alhier. Kantongerecht. Het Kantongerecht te Amersfoort ver oordeelde J. H. te Eemnes wegens overtre ding politieverordening tot f io of i dag Mond- en klauwzeer. Maandag i. Dinsdag i. Woensdag t aan gifte, allen te Binnendijk. Onze rubriek Agenda. Het gebeurt nog al eens, dat repetities e.d. op Vrijdag of Zaterdagavond gewijzigd worden, zoodat onze Vrijdagavond versche nen agenda dan onjuist wordt. 1 en einde hierin te voorzien, zullen wij voortaan de agenda 2 maal per week publi- ceeren. Dinsdags voor Woensdag tot en met Vrijdag. Vrijdags voor Zaterdag tot en met Dinsdag. Zooals men weet wordt het Dinsdag- nummer slechts bij abonné's bezorgd. Wij maken tevens verccnigingen. welke in deze rubriek nog niet voorkomen er nog maals op attent, en verzoeken ons ook tijdig te berichten betreffende wijzigingen in de opnamen. Niet alleen openbare, dcch ook huishoude lijke en bestuursvergaderingen van alle plaat selijke vcrcenigingen worden gratis en zonder eenige verplichting opgenomen. Berichten voor het Dinsdagnummer bezorge men Maandagmorgen en voor het Vrijdag- nummer Donderdagmorgen in de brievenbus. Red. Agenda. Vi'ydag 30 Mei. EEMNES. 7.30 uur nam., repetitie Chr. Gem. Zangvcrecnigiug ..Excelsior" in de School inet den Bijbel. Zaterdag; 31 Mei. 7 uur nam. vergadering Chr. Jongelings- vereemging „Timolheus", in de Lindeboom. Zondag 1 Juni. EEMNES, van 1112 en 2303 uur nam. R.K. Leesbibliotheek in de R.K Vereeniging. Opgaven en wijzigingen voor de agenda van Dinsdag 3 tot en met Vrijdag 6 Juni gelieve men uiterlijk Maandag 2 dezer in de brievenbus te deponeeren. Kegelen. Op len Pinksterdag zal het nieuwe Ke gelhuis „0\er 't Spoor" officieel geopend worden met een concours van 8-1G Juni van wege den Gooi- en Eemlandschen Kegelbond waarvan 't keurig verzorgd programma niet minder dan 3 vel druks bevat mot tul van belangrijke prijssen.Een schitterend begin op de 5 teakhouten banen, die onder de Irostc hier te lande gerekend mogen worden. Weerbarstig heerschap. In den trein van hier naar Utrecht ;iten een paar broers in gezelschap van A'n heer in een niet-rookeoupé. Daar oen hunner er stevig op los dampte, verzocht de heer, die zich als politieman bekend maakte, zulks te staken, hetwelk deze ge woonweg vertikte daar hij al een valschen naam klaar had 0111 er lekker uit to draaien. Dit hielp hom echter weinig, daar hij hij aankomst te Utrecht onder hevig verzet gearresteerd word. I11 een moeite word zijïi 1 roer tcveno ook mee gepakt die zich in liet handgemeen maar al to treffend solidair had betoond met den dwarskop. Voor beiden een muisje met 'u staartje. Huisvlijt-tentooiistelling. De animo bij deze tentoonstelling „0\er 't Spoor" in hotel Santbergen was zoo groot dat het aantal inzendingen tot over de 400 klom. Een verblijdend verschijnsel dit blijkt van smaak en ijver in vrijen tijd dat zoovelen van de straat houdt cn 't kunstgevoel ontwikkelt. De talrijke ge vallen prijzen en bekroningen waren dan ook ten volle verdiend cn het comité komt alle eer toe voor zijn kranig initiatief. Plaatsruimte verbiedt ons alle rubrieken te vermelden als: breiwerk, borduren, haken, weven, batikken, teekeningen foto's, karton-, kant, houtsnijwerk en der gelijke dat hier de aandacht trekt. Een stand van kunstfotograaf Brok, van den lieer Ferment, van Wybert-Guba enz. verdient nog afzonderlijk vermelding. Den eersten dag bedroeg liet aantal bezoekers 500, waarvun 235 betalenden. De 200ste bezoekster ontving een fijne zandtaart van brood- en koekbakker v. D'ongen. Een goed jaar. Met den Gooischen bijenteelt gaat het nu dank zy het buitengewoon milde Meiweer geheel naar wensch. De nijvere diertjes verzamelen thans dag aan dag veel stuifmeel uit den overvloedigen Meibloei en honingsap; het aantal jonge bijen neemt krachtig toe; het zal wellicht niet lang meer duren, of de eerste zwer men komen reeds voor den dag. De iem- kers verwachten een goed jaar. Groot Amsterdam. Naar aanleiding vuu liet Amster- dainsche Tuindorpenplan o. a. voor het Gooi schrijft de Eemlander: E11 intusschen vergadert en piekert een Tuinsteden-commissie over een plan- van-nog-veel grootcr Amsterdam, dat dor pen in het Gooi en bij de duinen en weet ik-waar zou moeten omvangen. Om Groot-Amsterdam tout court te vul len, zullen misschien in g3en jaren cr kapitaal en mcnschen genoeg zijn maar de studie- en onderzoekings-bacil, gepaard met een zekere propagandistische neiging van ons departement van Volks huisvesting, werpt al mogelijkheden van veel wijdere strekking op. Zou het eigen lijk niet verstandiger zijn, niet zóó ver vooruit te deuken? Een plan maken is goedkoop (en toch ook al weer duur aan den anderen kant) maar dat er middelen zouden zijn, om in de eerste kwart eeuw aan de uitvoering te beginnen geen sprake van! In elk geval: ook voor het beseheiden Groot-Amsterdam zal het zaak zijn, eens te denken aan het moderne Rome kort 11a 1870. Daar werd, gelijk bekend, na de eenheid van Italië zóó aan uitbreiding ge dacht, dat hcelc buurten, nieuw gebouwd, leeg bleven staan en vervielen.... Zie ,.Rome" van Zola. En laat ons niet overmoedig worden in het toekomstige Groot-Amsterdam. IX1 tijd van overmoed is helaas (en ge lukkig) voorbij! Nieuwe aanwinsten. Hollandsehc cn in 't Holtandsch vertaalde romans 419 enV. A. Kocpricr. Het duel. Johanna, Pleegkinderen. Holda, Uit de papieren eener grootmoeder. Eleonore Glyn, Ambrosine. Cervantes. Don Qnichote. Ivans, De donkere poort. Upton Sinclair. Samuel de zoeker. Nicolaas. De pastorie van Nóddebo (Chr Bernard Shaw. Een huwelijk. Olga v. Hammerstein, Hetgeen God samenge voegd heeft (Chr.) C. van Bruggen. Een Indisch huwelijk. K. Rapkc, Exselsior. J. Paris. Kimono (vert, d Ellen Forest). Leonhard F ank. De oorzaak. Johan Bojer. Durandal. lierman Robbers. Op hoogc golven. Herman Hesse, Gerda. C. M v. Hillc-Gaerthé In knop. Ellen Forest. Het le\en en sterven van Anne Marjorie Lam Upton Sinclair, Men noemt mij timmerman H. Salomonson. Luiste"rijke dagen Stijn Strcuvels, Langs de wegen M. Hewlett, Een liefde in 't woud. Anna de Savornin Lohman. Levensernst Engclsche en Duitsche letterkunde behalve romans). 430—436 en 450—456. J. V. Widmann, Maiköfer-Komocdie. Prof. Dr. H. Klugc. Geschichtc der Dcur- schen national Litcratur H. Hentschel en Linke, Ulustrierte dcutsche Literaturkundc. Dr. Robert Konig, Abrisz der Deutschcn Lit- teraturgeschichte. K. Parkes. The Painter-Poets Thoughts from Keats, door P. E. G Girdlestonc. R. Stevenson, Vailima Letters Longfellow. A day with Longfellow by May Byron. Shelley. A day with Shelley by May Byron. Engclschc Romans. 439- James Payn, Glow-worm tales. R. M Ayres. A Man of his word. A Bennett, The lion's share A. Bennett, The grim smile of the five towns. Guy Boothby, Dr. Nikola's experiment. E R. Burroughs. The son of Tarzan. R. W. Chambers, The Streets of Ascalon. Joseph Conrad, Almayer's folly Marie Corelli. Boy. Lafcadio Hcarn, Kwaidan Maarten Maartens, Eve, 2 din. S. Macnaugthan, The Gift. W. E. Norris, Paul's Paragon. F. Hopkinson Smith, Caleb West, Master Diver. H. A. Vachcll. Fishpingle. Edgar Wallace, Nobby. Florence Warden. The Matheson-money. George du Maurier. Trilby Ouida, A leaf in the storm and other stories. Hall Caine, The white prophet, 2- din. Zondag 1 Juni a.s. laatste dag van een belangrijke collectie antieke (Kakemono's, MaKimono's) Dagelijks ook des Zondags geopend. Naast 't Postkantoor te Laren. wan schilderijen door Geopend 10 Mei12 Juni Huizerweg - Blaricum Barones von Hutten, What became of Pam. C. A. Mason. A lily of France. Baioness Orczy, The Scarlet Pimpernel. Bernard Shaw. Three plays for Puritans. A G. Hales. Ginger and Mc. Gluskv. S. R. Crockett. Anne of the barricades B. M. Bower, Flying U Ranch. A H Rice, Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch Upton Sinclair, King coal. Idem, The jungle. Idem, too The story of a patriot. Fransclie Romans. 448 449- Pierre Benoit. i. La Chausscc des Gêants; 2, l'Atlantide. Elic Dautin, Un coquin. Claude Farrèrc, Les petites Alliées. Anatolc France, Thains. Gust. Guiches. La clef du cocur. Maurice Lcblanc, Dorothéc. Guy de Maupassant. Fort commc la mort Camille Mavian, llistoirc de Golton Con- nixloo stiivic de l'Oubliée. Yvctte Prost, Salutairc orgucil. Hen:y Gréville, Soma. E. et J. de Goncourt, Soeur Philomènc. Alfred de Vignv. Stcllo. Gabriel Franay, Mon Chevalier Romain Rolland. Colas Breugnon. Octave Mirbeau. La pype de cidre. Edgar Tant, l'Exil a Vecre Theodore Valcnsi, Yasmina. Paul Morand, Lewis et Irene. Isabella Eberhardt. Pages d'Islam. A. de Chateaubriant, Monsieur des Lourdmcs Louis Hcmon, Colin-Maillard. Theodore Valcnsi. La Divine Kiane-Line. Henri Béraud, Lazarc. Francis Carco, l'Homme traque Ferd. Duchcne, Au pas lent des Caravanes. Louis Chadourne, Le pot au noir. E. Jaloux, l'Amour de Cecile Fougèrcs. Duitsclte Romans. 459- Allemand Daudet. Tartariu am Rhem. Margaretc Bóhmc. Christine Iinmcrscn Idem. Apostel Dodcnscheit Matilde Scrao, Es lebc das Leben. Ludwig Thoma. Moral. H Sudermann. Das hóhere Leben. W. Meyer-Förstcr, Karl Hcinrieh. IVerken in overige levende talen 460489. Otto Hauser, Die Japanische Dichtung. Nik. Gogol, TschitSchikorvs Irrlahrten. Maxim Gorki, Der grime kater A. Strindbcrg. Der Sohn eincr Magd. Selma Lagerlof. door Oskar Levertin. Laurids Bruun. Van Zanten's Insel der Ver- heiszung. Laurids Bruun. Die lVeudlose Witwe. H Ibsen, Werke. Latijn. 491. J Woltjcr, Serta Romana. Ovidius, Metamorphoses en Tristia. Wiskunde. Derkscn en de Laive. Leerboek der vlakke meetkunde met vraagstukken, ie, 2c en 3e deel. Idem, Leerboek der stereometrie N. L. W. A. Gravelaar, Leerboek der plani metrie. ie antwoord op „Het Raadsel" van 23 Mei 1924. waarbij onze medewerker Castor den lezers verzocht in rijm te willen mcdedeelen wat er gedaan moet worden als Prof. Rafstone's uitvinding op de Radio-telegrafie wordt toegepast en alles wat we zeggen aan iedereen bekend zal worden. Mijnheer de Redacteur! Zoo'n verzen-auteur van 'n krantenredaksie Behoort wel tot de kontiekigste fraksie Van 't mensdom. B.v., net als andere mensen Zijn ze vol van onvervulbare wensen, Maar cc uiten cc wel op een and're manier, Zooals in dit geval dan nu ook weer hier: „Ik coii teel es fijn van jelui willen hooren (En den vorm waarin-ie 't wil, wordt bepaald van te voren), „Hoe we nu binnen kort sullen moeten probccren, „Om tegen Rafstone ons te immuniseeren rn.a.w. „Ik voorde etks idéé of idèc-kamocfloge „Straks ontpoppen tot een waarlijkc reuze-blamage, „Want dat jelui, net als ik. in de meening verkeert „Dat geheim-diplomatic slechts de wereld regeert, „Net als individueel ons bestaan slechts gedijt Zoolang men geen liegen cn bedriegen vermijdt, Dat onze cultuur toch steeds hooger hem heft, „Die het best de zcaardij van intrige beseft. „O zekerGe voorziet, nu ik op 't gevaar heb gczcczen, „Net als ik, zoal 'n Rafstoon-rcz'olutic zal wezen I Dus ik vragc U hevig: geeft 't middel eens oan „Hoe dezen rampzaligen Prof te zveerstaan?" En dan komt tot slot dat komiekige end: „Ik venvacht, dat U mij het antzooord maar zendt." Niet: „ik verzoek U beleefd om mijn wanhoop te keeren." Neenons redakteurtje verwacht Mijne Heeren Maar, potssapprementumi Mijnheer Redacteur, Dat kan, met fatsoen, toch den beugel niet deur Ik betaal elk kwartaal toch geen 70 cch/ch Om U te doen tooncn dat ge uzi' vak nog niet kent en Daarom, Heer Belman, stel ik U in gebreke Je reinste contractbreuk is hiermee geblcke: Niet wij toch. Uzi' lezers, hebben voorlichtingsplicht, En, al trekt Ge nu ook nog zoo'n beteuterd gezicht Ik kan 't U, helaas, toch onmoog'lijk besparen Uw truc is: gratuite copie te vergaren I'.n nu zet Ge de zaak, heel modern, op z'n kop En geeft er Uzo lezers de vraagstukken op, Waarvan d'oplossing juist toch tot Uw taak behoort, En praesidiaal verleent Ge ons nu het zooord\ O, shockingc ivacrcld. o, zedeloos oord. Wie heeft cr zoo-ies op de lier ooit gehoord Ik ben 'waarlijk fameus irritant gechoqueerd, Dat men hier, ook in Laren, al zoo-ies probeert O. keer in tot U zelf en erken het. o. Bel: Dat Ge plichtsverzuim pleegdet Ge zcist het ook wel? En dus grijp de kans die ik hiermee U bied En zeg gaww, dat Ge zelf ook de oplossing ziet Houd die niet voor U-zelf als priz'ce-ig bezit, Gij gaaft ons „Het raadsel", dus geef ons cok dit. Jaagt de schaamte i nu nog geen blos op de kaken Dat Ge l zou maar van 't zaakje hebt af zeillen maken Denk toch eens: 70 centen, elk kzcartaal\ En dan ga je met je plicht en je licht aar. den haal „Zoodot ik nogmaals hevig vraag „Wat vioen 'wc doen als plots vandaag .Je crime-angst blijkt rechtvaardig Wel reedt Ge ons aardig op de stang, Nu zijn we allen even bang. Zeg, Belman, is dat 'waardig? Dus: ik venvacht van dit moment Dat Gij aan ons het antwoord zendt. Gij. KattebcUedichter, Gij toch zijt Volksz'oorlichter (De oplossing wordt dus geplaatst in de volgende nummers?) Hagé, 25 Mei '24. (OBERLAHNSTEIN) is het moderre tahlwater tot in het kleinste plaatsje var N«-dr rl.nul ve k ijgbaat. Het is beter dan sodawater of spuitwater, wie het k-nt, gebruikt geen ander t*f« Iwater. Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan- hi volen in he« le Li'.ersschroefflesschcn l ihoudspiijs 32 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1