XUNSTZAALVAN LIER PAVILJOEN LARENBERG - DL B LU - VoogdeneiJ Eemnes Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek DINSDAG 3 JUNI 1924 Verschijnt' Dinsdags en Vrijdags rF£nriES.IEF?-rOUFÏ T rr&ai i TT t ADVERTENTIEPRIJZEN: van 15 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Ons dcipsleven. V. Fanfarecorps „De Eendracht". Nu op het jongste concours te 's-Grave- land onze dorpsmuziek wederom hare lauwe ren met éen vermeerderd zag. hebben wij ge meend haar dit nummer van „Ons Dorps leven" te moeten wijden. De vereeniging is opgericht i November 1919. terwijl tevens tot diercteur benoemd werd de heer E. Mooi. te Baarn. Beschermheer is de Burgemeester. Deelgenomen werd aan de volgende natio nale concoursen 1920 Buren (Geld.) 2e prijs 4e Afdeeling 1920 Culemborg ie 4e 1921 Den Haag 3e 3e 1921 Baarn 2e 3e 1922 Tricht ie 3e 1923 Utrecht ie 2e 1924 's-Graveland 2e ie Zooals uit dit lijstje blijkt, zit er regelmatig crescendo in. Gemakkelijk heeft dit corps het niet altijd gehadtot 1923 werd geblazen met instrumen ten. welke met touwtjes bijeen werden gehou den. Verleden jaar zijn er een aantal nieuwe instrumenten bij gekomen en andere gerepa reerd. Toch zijn er nog verschillende instru menten. welke noodig vernieuwing behoeven en ook andere zijn noodig. bijv. 2 saxophoons een corps, dat in de eerste af deeling speelt en mee mag dingen naar een eersten prijs, moet deze instrumenten noodzakelijk hebben. Eemnes legt alle eer in met dit corps en wij mogen hier wel bij voegen, dat verwacht wordt dat de gemeentcnaren het in staat zul len stellen ook te voldoen aan de hooge eischen, welke de mededinging naar den eer sten prijs in de eerste afdeeling haar stelt. Dat inderdaad met kans op succes naar een eersten prijs mag worden medegedongen, be wijzen de cijfers van 's-Graveland De jury kende in de eerste afdeeling fan fare toe: Eensgezindheid. Zunderdorp ie pr. 79 p. Eendracht. Eemnes, 2e pr. 71 p. Wilhelmina, IJmuiden, 2c pr. 70* p. Crescendo, Muiden, 2e pr. 70 p. Ons Genoegen. Rhcnen. 2c pr. 62 p. Uit deze toegekende punten blijkt, dat. hoe wel op den voet gevolgd door IJmuiden en Muiden, Eemnes het hoogste punten aantal gehaald heeft der tweede prijzen. Als men bedenkt dat „de Eendracht" in 1922 nog in de 3e afdeeling uitkwam, verle den jaar in de 2e afdeeling en thans voor de eerste maal in de ie afdeeling met zoo'n schitterend resultaat, dan is «Ie kans op vol gende maal een eersten prijs geenszins uit gesloten. Jammer was het. dat het vrije nummer, wegens tijdgebrek, te 's-Graveland niet ge speeld mocht wordenmen had er zoo zijn best op gedaan. Het nieuwe vaandel wekte te 's-Graveland algemeene bewondering, als een der fraaiste der mededingende corpsen. De terugkomst was feestelijk Vaandel voorop, versierd met den nieuwen prijs -- een zilveren lauwertak kwam men op de tonen van een vroolijken marsch Eemnes binnen. Voor het repetitie-lokaal werd nog een extra- marsch geblazen en verder de zege onderling gevierd, waarbij directeur en Eere-Voorzittcr op de schouders geheven werden. Van de eer komt een groot deel toe aan den directeur, den heer E. Mooi. Van af de oprichting heeft hij de leiding gehad en al die jaren slechts eenmaal op de repetities ontbiokcn, wegens ziekte. De leden gaan dan ook door water en vuur voor hem Reeds hij gelegenheid der uitvoering mochten wij opmerken welk eenc buitengewone #rde hij onder de leden houdt; de verkregen resultaten zijn des te merkwaar diger. wijl Eemnes slechts een boercngemcente is, en de leden allen eenvoudige menschen. Eenvoudige menschen, welke echter blijk ge geven hebben van ijverige, aanhoudende stu die; anders had zolfs deze hoogst bekwame directeur hen niet op kunnen voeren tot de tegenwoordige hoogte. Eemnes mag wel trotsch zijn op zijn dorps muziek. De Burgemeester. Z.Ed.Achtb. is in zooverre hersteld, dat hij zijn functie als Burgemeester weder ver vult en Vrijdag na eene afwezigheid van een maand, weder voor de eerste maal ten Ge meentehuize kwam. De haven. Verleden weck aangekomen 1 schip met riet en turf, 1 schip met turf. Gevallen. Verleden viel een vierjarig dochtertje van den heer A. R. te Binnendijk van een trap Dr. Catz, welke terstond gewaarschuwd we/-d, constateerde een lichte hersenschudding. De kleine maakt het thans gelukkig goed. Schouw. -- J'et 'jestuir van het waterschap Draken burg maakt bekend, ('at liet op Donderdag en Vrijdag 5 en 6 Juni a s. schouw zal voeren over allo slooten, heiden, dammen, wete- lingen en bruggen. „Dc r'>üdr..ohf". Ons Fanfarecorps zal binnenkort de ge meente een concert aanbieden. De melk pi ijs. De melkprijs is van af deze week op geslagen van 12 op 13 cent. Rostkantoor Eemnes-Bi 11 nen. Wij vernemen, dat vanwege het Hoofd bestuur van Posterijen overwogen wordt het kantoor te Eemnes-Binnen op te heffen Waterschap. In de heden gehouden vergadering van het Bestuur met Hoofdingelanden is de balans over 1923 overgelegd, waaruit wij de volgende cijfers overnemen: Gewone dienst Inkomsten 62.948.72 Uitgaven 57.54303$ Batig saldo 5405.08: Buitengewone dienst. Eerste afdeeling: Inkomsten 77.060.88* Uitgaven 76671.05$ Batig saldo 38983 Buitengewone dienst: Tweede afdeeling: Inkomsten 28.61299 Uitgaven 28.370.88 Batig saldo 242.11 Totaal Inkomsten 168.622.59* Uitgaven 162.585.57 Batig saldo 6.03702: „Excelsior". Betreffende het in sommige bladen ver melde bericht aangaande de weigering van het kerkbestuur van Eemnes-Buiten aan de Chr. •Zangvereeniging toe te staan eene uitvoering te geven, deelt men ons van bevoegde zijde mede. dat zulks onjuist is De kerkeraad van Eemnes-Buiten is bereid gebruik van het orgel toe te staan, doch veroorlooft de uitvoering alleen in 't koor Inmiddels bleek aan de Zang- vo eeniging, dat de kerkeraad van Binnendijk eenc uitvoering in het kerkschip toe zou staan, waarvan thans dankbaar gebruik gemaakt zal worden. Doze uitvoering zal binnenkort plaats vinden. Havenmeester. De functie van havenmeester wordt tij delijk waargenomen door den Gemeente-ont vanger. den heer R. de Bruin. 2 Juni sloot de termijn tot indienen van sollicitaties, waarover een dezer dagen zal wor den hcslist. Aanbesteding. Maandagavond vond ten Gemeentehuize plaats aanbesteding van het uitdiepen en van onkruid zuiveren van *23 slooten. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Bertha Alijda. dochter van II. van Ruitenbeek en M. van de Pol. Bevolkingsregister. VERTROKKEN: Mej. B. M. van der ardt naar Mook en Mej H. C. van Laar, wed. J. van Rhenen, naar Amersfoort. INGEKOMEN: \V. Meez.en, van Leusden. P. Bakker en gezin van Zaandam. B Resing en gezin van Laren. Onze rubriek Agenda. Het gebeurt nog al eens, dat repetities e.d. op Vrijdag of Zaterdagavond gewijzigd worden, zoodat onze Vrijdagavond versche nen agenda dan onjuist wordt. Ten einde hierin te voorzien, zullen wij voortaan dc agenda 2 maal per weck publi- ceercn. Dinsdags voor Woensdag tot en met Vrijdag. Vrijdags voor Zaterdag tot en met Dinsdag. Zooals men weet wordt het Dinsdag nummer slechts bij abonné's bezorgd. Wij maken tevens vereenigingen, welke in deze rubriek nog niet voorkomen er nog maals op attent, en verzoeken ons ook tijdig te berichten betreffende wijzigingen in dc opnamen. Niet alleen openbare, doch ook huishoude lijke en bestuursvergaderingen van alle plaat selijke vereenigingen worden gratis en zonder eenige verplichting opgenomen. Berichten voor het Dinsdagnummer bezorge men Maandagmorgen en voor het Vrijdag- nummer Donderdagmorgen in de brievenbus. Red. Agenda. Woensdag 4 Juni. EEMNES, 7.30 uur nam., generale repetitie fanfarecorps „de Eendracht", op speelterrein der R.K. School. Vrqdag 6 Juni. EEMNES, 7.30 nam. repetitie Chr. Gem Zangvereeniging „Excelsior", in de School met den Bijbel. Opgaven en wijzigingen voor de agenda HOTEL CAFE RESTAURANT LOGIES EN ONTBIJT f3 50 VOLLEDIG WEEKPENSION 6 -PER DAG PER PERSOON MET KAMER OROOTE ZALEN VOOR BUITENPARTIJEN. VERGADERINGEN OF LEZINGEN TELEF. No 4 - AUTOGARAGE - I A DALLOYAUX van Vcijdag 6 Juni tot en met rij dag 13 Juni gelieve men uiterlijk Maandag 2 dezer in dc brievenbus te deponeeren Opening 12c tentoonstel ling. Zaterdagmiddag half drie had dc opening plaats van de 12e tentoonstelling van Gooiseho autisten in de zaal Con cordia van het hotel Hamdorff. Reeds voor dien. tijd waren vele belangstellenden bijeen c*n beschouwden in groepjes ver deeld de daar geëxposeerde doeken. Al dadelijk viel op, dat mot do ruimte dit maal, zooals te verwachten vicl, was ge woekerd. Een groote verbetering is dat de vloer i«i het verbouwde kunstzaaltje thans van hout is en we niet meer op vochtig cn knarsend grint behoeven te wandelen, wat destijds een geenszins gezelligen in druk maakte. Bovendien is er veel heter licht in de zaal. De schot ton zijn thans zoo geplaatst dat in het midden 'n groote ruimte is en de schilderijen daardoor op grootere. afstanden kunnen worden be schouwd. In alle opzichten is deze verbou wing voor den schilder hier een verbete ring te noemen. Zooals we roods zeiden was het om half 3 reeds vol. We merkten o.a. op de burgemeester, de wethouder Jaski, de secretaris, de heer Peters, cn behalve vele schilders inet hun vrouwen, vrienden en Ix'kenden. Ook de pers was ruim vertegen woordigd. Om kwart voor drie opende de burgemeester de bijeenkomst met een kort woord. Xa de vele aanwezigen hartelijk wel kom te hebben gcheeten en zich verblijd te hebben over hun groote opkomst, wat spr. als een waardeering beschouwde voor do „kunst" herinnerde hij er aan dat de Larcnsche en de Gooiseho schilders in 't algemeen dit jaar met groote moeilijk heden hadden te kampen gehad. De goede kunst beschaaft den mensch, zeide spr. «•n /e kweekt liefde voor de natuur en liet goede en voor hot leven in den wijd- sten /in. Dc artisten zeide spr. exposec- ren niet in de eerste plaats om te ver koelen, maar om hun kunst voor allen te geven. Muar zij moeten ook leven. De jaarlijkschc tentoonstelling te Laren is langzamerhand vermaard. Zo is bekend geworden door hef; gunscho land. De ge meente Laren gaat daar troscli op .en dat mag ze. Met de hoop uit te spreken dat ook deze tentoonstelling een succes mocht worden voor de exposanten, eindigde spr. zijn openingswoord. Er volgde applaus. Daarmede was de plechtiglieid afgeloopen. „Daar staan we weer voor niks": hoorden we één der exposanten tot zijn collega zeggen, en deze: „een volgend jaar staan we er weer voor niks, maar enfin, moed houden". It ij ks weg A111 st erdsimLa reu Bij raadslieshiit. van 30 Jan. j.l. werden B. en W. van Amsterdam gemachtigd, niet iet Lijk een rog ding te treffen in zake iiet op naam van tien staal (Watei- f.taat) stollen van een strook genuHUite- gron l. gelegen in dc gemeente Dieiiicn, welke bcnoodigd was voor de verbreeding \an den rijksweg AmsterdamLaren. Thans blijkt, dat het Rijk ten behoeve van die wegverbreeding ook nog wenscht te beschikken over den Lij die strook aan- sluitonden gemeentegrond. Eenig bezwaar om aan den wensch van den staat te vol doen. bestaat niet. De grond kan, zonder aan de belangen der gemeente iets te kort te doen, worden gemist. Do schadeloos stelling, welke te stellen is op f235. zal liet Rijk vergoeden. B. en W. van Amsterdam vragen den Rand machtiging een regeling in boven bedoelden geest te treffen. Ondernemingsgeest. Was het tot nog toe voor de hand lig gend dat uit de groote centra in onze plaats filialen werden gevestigd, thans toont men onder onze ingezetenen'n kranig initiatief dat ook den omgekeerden weg bewandelt. Nu weer onze plaatsgenoot de heer L. Vermaas met zijn zaak. waarvan zooveel kracht uit gaat dat hij een stek. een veelbelovende krach tige loot. ging overplanten naar Hilversum en nog wel op 't Stationsplein 14 aldaar. Zaterdag werd dit filiaal in gloria geopend NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks, ook des Zondags geopend en belooft op dit druk punt geworteld een schoone toekomst, nieuwe saptoevoer voor de moederzaak alhier, die van goed ras mag hcc- ten, getuige de uitlokkende uitstalling in den winkelBrink bij den Eemnesscrwcg. Op 2 beenen staat men vaster dan op een. zoo ook deze, thans een dubbelzaak geworden onder neming, welks ondernemende uitbreiding thans zooveel grootcr gebied omspant Proces-verbaal. Zondagmiddag werd proces-verbaal op gemaakt tegen een zekeren Karei D. woon wagenbewoner te Laren, wonende aan den Eemnesserweg, ter zake dat hij op den 28 en 29 Mei j.l. burengerucht had gemaakt, dicht hij het dorp. Verschillende bewoners van den Ec 111- nesserweg werden uit hun slaap geschud door het dierlijk gebrul dat de bewuste Karei D. de lucht instiet. Er werd den volgenden dag een onder zoek ingesteld en verbaal opgemaakt. Bclecdiging. In oen zijstraatje van do St. Jansstraat wonen twee fumilies in een en hetzelfde huis. I11 een der gedeelten ontstond ruzie tusschen man en vrouw. Dit liep zoo hoog dat de vrouw naar de buren vluchtte en «laar bleef. Het dochtertje bleef achter hij den woedenden vader. Deze zeide tegen liet kind, ruk jij o:«k maar in. en ga maar naar «lie dieven naast ons. Dit is door het schot heen verstaan door eenige getuigen, waarna men li«*t noodig gevonden heeft proces-verhaal op te maken. Gevonden. Een sleutel, een vulpenhouder, een huis sleutel. een zilveren rozenkrans in étui, een pet met insigne, een bril met één glas, een kip. een zijden shawl (bruin), een bruine regenhoed, een grijze ce:ntuur. een aktentasch Nieuwe aanwinsten. Openbare Leeszaal LarenBlariciim. Geschiedenis. 800890. Passionels Tagebuch. door Willy Norbcrt. Piccolomini. Briefc. Paris noveau et ancien Flavius Jozephus, Joodsche oudheden etc Hilversum, Gedenkboek 14241924. J A. «Ie Lint cn J. S Verburg, Robinson Crusoë. Handleiding bij 't leesboek ter voor bereiding h. Geschiedenis-onderwijs. Dr C. te Lintum. Dc beginselen der Ge schiedenis. J S Verbuig. Het onderwijs in de Geschie denis. 2 dln. Oswald Spengler. Preussentum und Sozialis- mus. Stackes. Geschiedenis v. d. nieuwsten tijd, door F. G. Meilink Pz. Aug. Souchy. Hoe leeft de arbeider en boer in Rusland en in de Ukraine? Erasmus, door B. Damme. Sovjet-Wetten I. Russisch wetboek v. d. ar beid. Sovjet-Wetten 11. Wetboek betrekkelijk ak ten v. d. Burgerlijken Stand, huwelijken en familierecht en voogdij. Aardrijkskunde 900990. Korea, bewerkt door S Kal ff. R Schuiling, Neerlands Koloniën. Practische gids voor Zwitserland. S. de Gast en J. J. ter Have. Hemel en Aarde. Leerboek der Wis- en natuurkunde. Aardrijkskunde. J. J. ten Have. Handleiding bij 't onderwijs in dc aardrijkskunde. J. S. Verburg. Het onderwijs in dc Aardrijks kunde. 2 dln. R Schuiling. Beknopt leerboek der Aardrijks kunde. '1 eutoburger Wald. Practischcr Rciscfiihrer. Reclame Hotel-Gids. Louis Couperus, Oostwaarts. Hemelvaartsdag. Hoeveel menschen bezochten Hemel vaartsdag het Gooi? Ontelbare duizenden hebben Donder dag het Gooi bezocht Ontelbaar doch als men er zich toe zet, is een bereke ning te maken, welke slechts in tien tallen kan afwijken. Bij de Hakkelaarsbrug, de voornaamste toegang naar het Gooi. passeerden 6290 rijwielen, 860 motorrijwielen, 612 auto's, 17 rijtuigen. De meeste „motors" waren dubbel bezet, in de auto's zaten gemid deld vier personen, zoodat het totaal aantal passeerende Amsterdammers op ruim 10.000 is te stellen. Aan het slation Bussum arriveerden 3757 reizigers (waarvan [1687 door de tunneluitgang naar NaardenValkeveen en 1514 naar 't SpiegelSpanderswoud 't station verlieten. De Gooische Stoomtram vervoerde circa 2000 personen. De verdeeling over strand, bosch en hei was circa als volgt Valkeveen 3500, Spanderswoud en omgeving 2300, Bantam 550, Laren en Blaricum (Tafelbergplateau) 3500 be zoekers. K. v. K. \oor Gooiland. Do Kamer van Koophandel voor Gooi land heeft aan B. en W. van Hilversum een advies gebracht betreffende een ver zoek van marktkooplieden tot verlenging van de Zaterdagavondmarkt. Geadviseerd is oin het begin- zoowel als bet sluitingsuur een uur later te stellen oni zoodoende winkeliers en marktkoop lieden heiden te bevredigen. In zake de postverzending van Bussum naar Amsterdam en in zake de bediening der telefoon te Bussum, is aan den direc teur-generaal der P. T. oen schrijven gericht. Voor de rozententoonstelling te Bussum is een gouden medaille beschikbaar ge steld voed de schoonste inzending van rozen docr Gooische kweekers. Aan het gemeentebestuur van Hilver sum is verzocht liet daarheen te leiden, dat wederom t<» Hilversum een weko- lijksche boter- en eierenmarkt worde in gesteld. Aan den minister van Ar lx» id is ge- requestreerd t«» bevorderen, dat Hilversum zal worden aangewezen als eerste kan toor in den zin van art. 27 der Vleescli- vvet. Een religieuze „Orde", in het Guoi. I11 het Goed is een „Orde voor Levenden Arbeid,, opgericht, die zich ook noemt Levensgemeenschap voor Practisch-Idealis- tcn. „Richtlijnen" van de organisatie zijn onder meer: De wederopleving van de religieuze ge dachte bevorderen, en mede te werken aan den ophouw van een samenleving op grondslag «laarvan. bijeenbrengen in één organisch verhand van geestelijk bewus- ton, en roods bestaande groepen van goes- telijjv bewustcn, op grondslag van do reli gieuze gedachte, gezegd in het manifest. Medewerkers kunnen worden zij, van welke godsdienstige of geestelijke stroo- ming ook. indien /ij hot doel van de orde onderschrijven. I)«» leiding van de orde is opgedragen aan een raa«l, hiërarchisch gevormd uit de medewerkers Voor hun «laden zijn zij per soonlijk verantwoording schuldig aan den Raad. De hand- of hoofdarbeiders die liet grondbeginsel aanvaarden kunnen tot liet d«ren van nadere stappen in overleg treden met den lieer IT. Manning, Iluizon, lid van het comité voor d(*n organisatorischen op houw. Dc landbouw. Dank zij de zeer gunstige Mei-weersge- steldheid afwisseling van overvloedigen neerslag en warmte staat de Gooiseho roggebouvv er best voor, de aarvorming is in verschillende hou wakkers al begonnen; op do Gooische Meenten staat gras in overvloed, zoodat het Erfgooiers melk vee thans ook aan de Zuivelfabrieken l>o- duidend meer aflevert. De otiftboomen hebben rijkelijk gebloeid en l>olovcn een goede vruchtenoogst. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren-Blaiicum. De Openbare Leeszaal cn Bibliotheek Larcn-BIaricum leende in dc maand Mei 2007 boeken uit. d.i. 406 meer dan in Mei 1923. De Leeszaal werd bezocht door 572 personen, t w. 422 mannen en 150 vrouwen, behalve degenen, die boeken kwamen halen.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1