I HU,2tNJi§ Gooische Agenda. Woensdag: 4 Juni. BUSSUM. Concert in de muziektent door de Harmonie Crescendo. Donderdag 5 Juni. LAREN, 's Morgens half elf houdt Prof. dr. J. van Rees zijn afscheidscollege in de collegezaal van het physiologisch labo ratorium van de gemeentelijke Universi teit te Amsterdam. Vrijdag 6 Juni. BUSSUM. 8.30 uur in gebouw Vak school Huizerweg, ledenverg. Gooische Vakschool voor meisjes. Zondag 8 Juni. LAREN. Hamdorff; Thé en Soirée dansant. Maandag 9 Juni. 'sGRAVELAND. Muziekconcours Zaterdag 14 Juni. LAREN. Bezoek afd. N. H. vereen, van burgemeesters en secretarissen pl. m. 80 personen. Zondag 15 Juni. NAARDEN. Groote kerk half 3, uitvoe ring Bussumsch capella koor, dirigent A. v. d. Voort. Dinsdag 17 Juni. BUSSUM. Concordia. Zomerfeest „De Volksstem. Woensdag 18 Juni. BUSSUM. Concordia Zomerfeest „de Volksstem". Donderdag 19 Juni. BUSSUM. Concordia Zomerfeest „de Volksstem". Vrydag 20 Juni. BUSSUM. Concordia Zomerfeest „de Volksstem". Tentoonstellingen LAREN. 31 Mei1 Sept. Kunsttentoonstel ling in Hotel Hamdorff. BLARICUM. 10 Mei12 Juni. Tentoonstel ling werken van W. Noordijk in Blaricum- sche Boek- en Kunsthandel. Kalkzaudsteenfabriek. Zaterdagmorgen brachten B. en W.f de Schoonheidscommissie en een vertegen woordiging uit de Economische commissie een bezoek aan het terrein waarvoor thans bij Burgemeester en Wethouders een aanvrage, voor den bouw van een kalk zaudsteenfabriek is ingekomen bij de Wu ra nda bergen. Voor de Schoonheidscommissie waren aanwezig de hceren': Kruiswijk bouwkun dige te Bussum en Terstecg, tuinarchitect te Na arden, als leden der Econ. commissie de hecren Bos, directeur gemeentewerken en P. Veerman, do vertegenwoordiger van Huizen in Stad en Lande; ook de aan vrager de heer van den Brink en diens architect de heer Hamdorff uit Laren inet. het raadslid (uit L.) de heer ten Kroode bevonden zich op het terrein. Inderdaad staan de betrokken besturen hier weer voor ecne, het natuurschoon van het Gooi nauw rakende, moeilijke kwestie. Door exploitant is thans aangevraagd de fabriek pl. m. 400 M. Noordwaarts te mogen bouwen ten O. van den weg Blari- cum-Huizen (op het graskampje van den landbouwer G.) Rebel te Huizen: de in richting zou dan komen op de N. afdee- ling van de bekende Paviljoens-warandn- bergen-groep, en óf aansluiting erlangen op de vlak er langs loopende Trambaan of \erder (voor producten-afvoer) op de later te leggen ringbaan, die uit bedoelde trambaan zal aftakken naar de Huizer- haven en de aldaar geprojecteerde industrieterreinen. Het zand-materiaal benoodigd voor de industrie zou dan als Huizen nu inwil ligt voor den bouw evenals bij het eerste plan uit dcnzelfden euvel gegraven worden, zoodat de aanvrage dan ook bij Stad en Lande zal moeten worden her haald. De samenstelling van dit zand is grover en danrdoor, volgen9 deskundigen beter dan dat in de lage duinheuvelen bij de Huizer industriegronden, waar men óók de plaatsing der fabriek ge dacht had. Na bezoek aan het nu-gevraagdc ter rein is door do drie bovengenoemde col legos een uitvoerige samenspreking ge houden ten raadhuize en do aanvrage zal ook zeer waarschijnlijk in den gemeente raad komen. Waar eener/yds vestiging van nieuwe industrie voor Huizen een levensvoor waarde is, geldt anderszins het bezwaar dat ook het nu bedoelde terrein niet ligt in dat gemeentedeel bij voorkeur als fabrieksgronden gereserveerd al heeft de ontwerper dc vroegere vestigingsplaats, domineerend in het landschapbccld laten varen; de strook gelegen tusschen straat weg-tramlijn HuizenTol en de grensdijk van Stad en Lande is hier betrekkelijk smal en was in het groote bcbouwings- plan, wijlen de Bazel als bouwterrein aangeduid: do terreinen aan de overzijde (Westelijk) van dezen weg zijn het eigen lijke villa-buitenwijkgebied, dat vandaar in broeden gordel de geheele Z. zijde van Huizen omspant. Gold het nu alléén den smallen zelfkant Oostwaarts van de lijn Huizen-Blaricuin, dan was do zaak vrij spoedig beslist, doch de vraag is: „zal het groote complex richting Tafelberg. Bik- borgen enz. niet in waarde dalen als voor bestemd villaterrein wanneer aan de overzijde in het vergezicht over de Zuider- zee-Ecmland een fabriek verrijst; net bouw-ontwerp is ook nu met boschjes enz. prijzenswaardig gemaskeerd, doch naar wij uit goede bron vernemen, heeft ook thans de Schoonheids-Commissie dc be zwaren tegen fabrieksbouw uit oogpunt van 't landschapsschoon voor 't Go«"i be houden; B. on W. hellen echter over naar inwilliging, nu de heuvelgroep zelve in ongeschonden staat blijft. Natuurschoon: Wie thans oog heeft voor natuur schoon, make eens wandelingen door ons dorp en vooral ook in de buitenwijk. Bloeiende heesters en boomen zijn er nu vele. Vooral de gouden regen met zijn lange hangende goudgele trossen is zeer mooi, terwijl de roode en witte kastanje zijn trossen weer fier opsteekt. De seringen bloeien volop in paars en witte kleuren en nog velerlei andere heesters boeien ons oog. Kijksveldwaeht. Benoemd tot rijksveldwachter al hier de heer Mingeman. die als zoodanig voorheen te Hilversum was geplaatst. Typisch plekje. In het Thamesdorp nestelt bij den heer W. een roodborstje in de brieven bus het nestje bevat zes jongen. Goede vangst. Een Huizer visscher bemachtigde deze week in een halven dag ruim 170 K.G. ansjovis, die 60 ets. werd ver handeld. De vangst schijnt iets beter te worden. Vossen. In Ma-.it werd tusschen de akkers nabij de Gotijersgracht een moervos door Bun schot^"-jagers gelood: thans worden in deze omgeving jonge vossen aangetrof fen. waarop ijverig gejaagd wordt. 3 - D. O. B. De vereeniging zal op het concours te Woesp, te houden gedurende dc Pinkster dagen, de twee volgende vrije nummers uitvoeren. 1. Fantasie sur l'Opera Guillaume Teil, de Rossini: arr. par Martin. 2. Cortege Nuptial, Ouverture Edmon Avon Op het concours te Wormervcer op 6 Juli a. s. 1. Verplicht nummer: Espoir Ouverture, .lac. Martin. 2. Vrij nummer: Fantasie sur l'Opera Guillaume Teil. Op beide concoursen komt zij uit in den marschwedstrijd met: Camarades par D. D. Bellcflamme. Een luit onder de hei. Brengt een zekere gemoedsstemming er soms toe als ideaal „een hutje 0 p de hei" te begeeren, dezer dagen bleek dat er ook menschen zijn, die den voor keur geven aar. „een hut onder de hei". Zulk een onderaardsch verblijf werd nl. onlangs door eenige militairen ontdekt en Dinsdag j.l. waren het de H.H. Spoelstra, hoofd der school met den Bijbel en Hinderinck en Preuninger, onderofficieren alhier, die zich op stap begaven ter bezichtiging van deze onder- grondsche kamer. Het fietspad bij den Huizer tol rechts afslaande, komt men na een minuut of zes gaans aan de plek, links van het pad in de heide, waar een luik het geheimzinnige verblijf aan het oog onttrekt. Het luik oplichtend, ont waart men een ladder, welke bij wijze van trap tot de vrij groote kamer toe gang geeft. In het vertrek staan een paar bankeneen vilten hoed en een stuk kaars verraden dat het door mensche- lijke wezens is betreden. Een gordijntje, met er op geteekend doodshoofd moet misschien als afweermiddel gelden voor ongewenschte gasten, die dit verblijf ontdekken mochten. Uit den aard der zaak worden er ver schillende commentaren gemaakt. Men denkt aan het werk van padvinders of meent te doen te hebben met een restant van den oorlogstijd, in welken deze of gene hier zich een veilig toevluchtsoord meende te verzekeren. Maar, o wee als er een bom boven terecht gekomen was Strikjcsdng ten bate San. stichting „Ons Belang". Mede door het scnitterende zomer weer, waardoor ieder in een vroolijke stemming verkeerde, is deze dag schit terend geslaagd. Bijna 5000 strikjes zijn door de dames verkocht. De bruto-op- brengst bedraagt niet minder dan f 590.60. Een woord van hulde voor de dames en heeren, die geheel belangeloos, tot het welslagen, het hunne hebben bijge dragen. Volksuniversiteit Nanrden-Bussum. Aan het verslag over het cursusjaar 1923 1U^4 van dc Volksuniversiteit te Naai den ontleenen wij het volgende: Het aantal cursisten bedroeg 720 (in 19z2y23: -109, 111 1921, '22: 549) waarvan nit- komstig uit: Bussum, 481, Naarden 200, Huizen 9, Hilversum 11, Laren 3, Blaricum 2, an dere gemeenten 8. 508 personen volgden voor dc eerste maal een cursus, Z12 hadden in een of meer der voorafgaande jaren reeds een leergang gevolgd. Voor één leergang werden ingeschre ven 511 personen, voor twee 118, voor drie 29, vour vier 35, voor doorloopende cur suskaar ten 27. Van het overzicht der leergangen noe men wij als de drukst bezochte: de Aard rijkskundige iilmcursus, D. vau Staveren 149, Kinderpsychologie Prof. D'r. F. Roels 140, Ibseu en Björnson, Ds. A. R. de Jong, 91, Inlandsch Vogelleven A. F. J. Portielje 82, dc Montessori-methode Dr. A. B. Drooglever Fortuijn 81. De. beide gratis lezingen: Psychologie en Evolutie der Oorlogslyrick door M. Poclhekke en Mis daad en Straf door Ir. dc Clcrcq waren nezocht door resp. 80 en 00 personen. Dc besprekingen van de concerten van het Utr. Sted. Orkest door Ant. v. d. Horst en van de Bachvereonigiiig door Georg Walter door resp. 35 en 90 personen. In samenwerking met de afd Bussum van de Maatschappij tot Nut'van het Algemeen werden drie lezingen gegeven. Deze samenwerking zal voortgezet worden. Dc concerten van het Utr. Sted. Orkest hebben onder den invloed van de tijdsom standigheden niet zooveel personen ge trokken. liet hierdodr ontstane deficit zal n.l. oorzaak zyn dat deze uitvoeringen in 't vervolg achterwege zullen blijven. De tooneelnitvooring van de Gesellcn van den Spele op 27 Mei j.l. werd door circa 250 personen bezocht. Aan de statistieken ontleenen wij dat 09 personen beneden 20 jaar de cursussen enz„ bezochten, 150 van 2029 jaar, 183 van 3939 jaar; 158 van 4049 jaar, 59 van 5059 jaar, en 26 boven do 00 jaar. (de oudste cursist is 78 jaar). Dc beroepsindeeling leert dat van dc 720 cursisten 96 behoorden tot kantoorbedien den, reizigers en lagere administratieve beambten. 92 tot het onderwijs, 89 zonder beroep, 86 hoofdambtenaren en vrije be roepen, 72 procuratiehouders, handels agenten, machinisten en stuurlieden groote vaart, ambtenaren in den rang van com mies, Gl werklieden, 49 lagere niet admi nistratieve beambten, 39 klein bedrijf, 37 scholiers, 35 grootbedrijf, 9 verpleeg sters, 7 studenten, 48 zonder gegevens. 15 Cursisten hadden alleen L. O. geno ten, 37 H. O. dc rest U. L, O., M. O., vak- en kweekondervvijs Girodienst. De Directeur van het postkantoor Blari cum maakt ten opzichte van de uitbeta ling van postehéques bekend; le. dat alsnog gedurende de maand Juni de gelegenheid tot het aanvragen van uit betaling wordt gegeven; 2e. dat. men zich daartoe met medebren- ging van de cheques moet vervoegen aan het postkantoor, alwaar alle nadere in lichtingen worden verstrekt; 3e. dat na 1 Juli alle alsdan nog in omloop zijnde chéques niet meer voor uit betaling in aanmerking komen. Afbraak van een in aanbouw zijnd gebouw. In aansluiting op hetgeen wij reeds dien aangaande schreven in ons nr. van Vrij- dag 1.1. kunnen wij, na ter zake officicelc gegevens te hebben ingewonnen, nog 't volgende niededeelen in verband met dc gedeeltelijke afbraak vanwege het ge- mee ntcbestuur van een aan de Drift, nabij de Mauvcheide, in aanbouw zijnd ge bouw. Begin April werd door de directrice van „Emmahocve" aan B. en W. vergun ning gevraagd voor den bouw van een woonhuis op het terrein liared inrichting. Het gebouw zou bevatten drie kamers 011 0011 keuken. Aangezien liet bleek, dat alle gevels van het gebouw van hout zouden worden gemaakt, wcrcl betrokkene van wege B. «-a W. aangeraden dispensatie te vragen van art. 27 dor bouwverordening, waarbij is voorgeschreven, dat ten minste de voorgevel van een perceel van steen dient, te worden opgetrokken. Op advies van B. en W. werd die dispensatie toen door den Raad verleend. Wat nu nog te regelen viol, was de voorwaarde, die steeds aan liet verlecnen van dispensatie van een andere bepaling der bouwverordening wordt verbonden, namelijk van de bcpaliug, die zegt, dat het verboden is te bouwen anders dan aan wegen, en wel aan wegen, die vol doende zijn behartl, verlicht, beplant, gc- riolecrd, enz. (art. 13). Deze voorwaarde is de storting van een zeker bedrag, ver band houdende inet hot aantal meters frontlengte van het perceel aan de zijde van den openbaren weg, in 't z.g. wegen fonds. Toen dienaangaande door B. en W. een uns inziens zeer billijke regeling vras getroffen, werd deze aan de directrice en ,aan den betrokken bouwondernemer me degedeeld. Tegen dc verwachting in wer den zwarigheden tegen het doen der stor ting in het. wegenfonds geopperd, en ging men, ook na herhaalde waarschuwing om liet werk stop te zetten totdat, de betaling >.ou hebben plaats gehad, kalm zijn gang- met den opbouw van het perceel, waar voor. zooals van zelf spreekt, in afwach ting van dc storting in het wegenfonds nog geen vergunning was verleend of kon verleend worden. Toen alle pogingen tot overreding niet het gewenschte succes hadden, kon het niet uitblijven dat 't ge meentebestuur ingreep, en door middel van toepassing van z.g. poli tied wang, overeenkomstig de bepalingen der Wo ningwet, voor eerbiediging van de wette lijke bepalingen op het stuk van liet bou wen zorg droeg. Zoo werd dan 1.1. Dins dagmiddag een begin van uitvoering ge geven aan afbreken van hetgeen zonder Kattebelletje. 2c Antwoord Ik zou wel graag eens zvillen hooren mijnheer zvat daarop antzvoorden zoudt. Ik zie er geen gat in. hoè 'k ook prakkiseer, en voel mij ontzettend benauzed. 't Is zo aar lijk verschrikk'lijkals dat eens gebeurt. Ik heb uw bericht ook ontzaglijk betreurd. Hoe moet dat ook gaan. zvant zzoijgen dat gaat niet, en onder dc dekens te kruipen, dat baat niet, zvant 't minste geluid zvordt bij zvaken of droomen, verdorie, als 't zvare te grazen genomen, zoodat ik cr zverk'lijk geen middel voor zie. Komaan dan Gij dichter hebt meer fantasie. A. v. d. B. Antwoord op de antwoorden Ik zvacht nog een zveekje. Misschien is er écn, die óók zvcet zvat dóór aan tc doen is. Dan geef ik mijn anlzvoord, al is het alleen daar 't nu zelfs een zaak van fatsoen is. CASTOR. bouwvergunning reeds was tot stand ge komen. Intusselien l>ehocfde niet tot al- gehoele afbraak te worden overgegaan, en kon. nadat belanghebbende gezorgd had, dat de storting in het wegenfonds was verzekerd, de 'dispensatie van art. 13 der bouwverordening geacht worden te zijn verleend, en de bouwvergunning worden uitgereikt. liet is te hopen, dat dit voorbeeld an deren tot leering zul strekken, ev hen zal weerhouden van eigengereide handelin gen, als in dit geval zich voordeden. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zact, zegt een oud-Hol la ndsch spreek woord terecht. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor Blaricum werd ge durende de maand Mei '24 ingelegd f 7232.94, terugbetaald f 7258.34. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 337. Het laatste door dat kantoor overgeschre ven boekje draagt het nummer 1403. Het onweer. Tijdens het kort maar hevig onweer, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag alhier woedde, sloeg de bliksem in een boom, staande nabij den tol aan den Blaricummerweg. een groot gat werd door den slag tevens in den grond geslagen. Gelukkig kwamen geen per soonlijke ongelukken voor. noch brand. Dat het intusschen ook ontzettend geplast heeft, bewezen de iruïnes in vele tuinen, waar vele planten zijn verregend. Verschillende stukken koren lagen plat tegen den grond, iets wat bij zomer, als het koren zwaar is, eerder voorkomt dan thans, nu het pas in de aren is geschoten. Gevonden. Een reticuul. een dameshoed en een hangmat. Huldebetooging. Zij, die wenschen deel te nemen aan de huldebetooging ter eere van het heilige sacrcmcnt in het Stadion te Amsterdam, wor den verzocht zich zoo spoedig mogelijk op te geven bij den Weleerwaarden Heer H. Nie- berding, kapelaan alhier, mevrouw Velthuis en den heer van Gils. Vervolg opening tentoonstelling. Direct na de opening woed een stilleven aan gekocht van den schilder Idzerda. Wat het geëxposeerde zelf betreft, daarover zullen wij in een volgend nummer nader schrijven. Het lijkt ons een goed tecken dat er ditmaal een geringer aantal doeken is aangenomen. Door dezen maatregel, die misschien ook wel ver band houdt met de veranderde ruimte, is er Nederlandsche Muziek. 1. De ontwikkeling der muziek is door mij in dit blad in verschillende afzonderlijke artikelen, als instrumentale en mil. muziek, opera enz. behandeld. Toch mag een algemeen overzicht der Nederlandsche muziek niet ontbreken. De eerste sporen van kunstmuziek hier te lande vindt men in den tijd van Karei de Groote. De mach tige koning-keizer, met zijn open zin voor al wat liefelijk is en wel luidt, behoefde slechts een enkele maal de Romeinsche muziek te hooren, om reeds het besluit te nemen, ze in zijn Fran kische staten in te voeren. Daar was nog de oude Germaansche wijze van zingen in zwangde zan gers zagen een schoonheid in het luid uitstooten der tonen, en wedijverden om elkander te over schreeuwen. Geen wonder dus. dat de Italianen van hen geiden, dat zij. zingende, brulden als 't wild gedierte, en dat hun zang klonk als het ge ratel van wagens over een hobbeligen steenweg. Met hulp van den kunstlievenden Paus Adri- aan sloeg de keizer de hand aan de gewenschte verbetering. Op zijn bevel moest de zang onder de leervakken op alle lagere scholen opgenomen Worden. Hij zond Frankische zangers naar Rome, die daar ter stede den oorspronkelijken Grego- riaatischen zang moesten bestudeeren, en toen deze maatregel niet tot het gewenschte resultaat leidde, verzocht hij den Paus. hem Romeinsche zangers te zenden, om den zang in zijn rijk te onderwij zen. Hij richte zangscholen te Metz en te St. Gallen op, en van daar verbreidde zich de zang kunst over het geheele Frankische rijk. Dat de Nederlanders aan de uitvinding en ver dere beschaving van ons hedendaagsch harmonie- stelsel een groot werkzaam deel hebben genomen, is onbetwistbaar bewezen. Hue ba ld, een zeer geleerd en beroemd monnik uit het klooster van St. Amand in Vlaanderen, maakte zich, behalve door zijn verbeteringen van het notenschrift, hoogst verdienstelijk door zijn O r ga n u m (orgel), de oudste proeve van meerstemmige muziek. Eerst na de uitvinding ging de muziek met reuzenschre den op den weg der ontwikkeling voort. Huc- bald kan wel niet de uitvinder van het orgel genoemd worden, want het was reeds in den aanvang der 9e eeuw bekend maar hij was de eerste die er regels voor vaststelde hij kan dus in zekeren zin als de vader der harmonieleer be schouwd worden. Het stelsel van Hue bald werd tot meerdere volkomenheid gebracht door Guido van Arezzo, die het organum met meer inter vallen verrijkte, en door Franco van Keulen, die de theorie der mensuur, d. i. van de maat- verdeeling en de waarde der noten en van de daarvoor bepaalde teekens, in toepassing bracht. Nadat wijders verschillende geleerde schrijvers en componisten, waaronder vooral Adam de la Hale. Joannes de Muris en Marchet- tus van Padua uitmuntten, benevens verschil lende Nederlanders, o.a. bisschop A d e 1 b o 1 d, zoowel practisch als theoretisch, deze proeven tot meerdere beschaving hadden gebracht, erlangde vooral de theorie als abstrakt van voorafgegane praktijk, omstreeks de tweede helft der 15e eeuw een hoogen graad van volkomenheid, doordien betere regels voor de maatverdeeling en de har monie werden vastgesteld. Uit den D i s c a n t u s (improvisatie van een 2e hooge stem bij een melodie) en den Faux- Bourdon (dat de bas met den Cantus fir- m u s in gelijke richting voortliep melodie in het Gregoriaansche kerkgezang is Cantus firmus), ontstond het Contrapunt d i. de kunst om tegenover een gegeven melodie een andere te plaatsen doch op beter en edeler wijze, dan dit met behulp van den Discantus was geschied. Niet in Italië, noch in Frankrijk, maar in de Neder landen bereikte de contrapuntische muziek het eerst een hoogen trap van bloei. Aan de Ne derlanders komt de eer toe, de door theoretici als Franco, Marchettus en de Muris vastgestelde regelen in practijk gebracht, organische toonstukken vervaardigd en der geheele muziek die richting gegeven te hebben, welke zij tot aan het einde der 17e eeuw is gevolgd. Daar om kon Ambros met het volste recht beweren: „Das Jahr hundert von 1450 bis 1550 verdient in der Musikgeschichte recht eigentlich den Na men des Jahr hunderts der Niederlander. Die Niederlande galten für die Hoch schule der Mu- sik selbst noch dann, als Italiens musikalischer Ruhm schon in vollem Glanze strahlte." Het voornaamste over de Nederlandsche mu ziek uit die dagen is hoofdzakelijk Kerkmuziek, doch ook in de wereldlijke muziek muntten de Nederlanders uit, en Ambros wijst er terecht op, dat het volkslied een even groote macht in de muziek voor dien tijd was, als de Gre goriaansche zang. De leer van Joannes de Muris had reeds vroeg ingang en als het ware een Nederlandschen bodem gevonden bij een volk, dat bij zijn buitengewoon welvaren, bloeiend door fabrieken en ambachten, handel en scheepvaart en een kranig en krachtig bestuur, zich met kunst en wetenschap kon bezighouden. De harmonie werd in grooter volkomenheid, voor namelijk in de Nederlanden, ook in vroolijke en gezellige kringen beoefend. De Nederlanders zijn de eersten geweest, die der harmonie algemeene, practische waarde hebben gegeven. Als eerste eigenlijke componist en stamvader onzer muziek wordt D u f a y. uit Henegouwen, genoemd. Hij was de man die den grond legde voor al de Kunstvormen, welke met den naam van dubbel contrapunt bestempeld wor den. Na hem vinden wij als hoofd der Neder landsche school Joannes OK e q h e m. Het waren vooral de in zijn school gevormde kunstenaars, die de muziek, welke bij het toene men der beschaving vooral bij de grooten en machtigen meer en meer in aanzien geraakte, hielpen invoeren en ontwikkelen. Immers toen aan bijna alle voorname hoven Kapellen werden gevormd, en te Napels, Milaan en meer andere voorname plaatsen zelfs leerstoelen voor de toon kunst werden opgericht, waren het alweder de Nederlanders, die geroepen werden, aan 't hoofd dier verschillende kunstinrichtingen te staan. (Wordt vervolgd). N. A. BOUWMAN

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 2