Vraagt Uw Leverancier! XUNST2AAL VAN LIER TENTOONSTELLING huis aan huis bezorgd Ons blad wordt des Vrijdags PAVILJOEN LARENBERG Blaricumsche Kunsthandel VoogdenerJ Eemnes BLARICU M, EEMNES EN LAREN Faillissement en surseance van betaling. Antiquiteiten Oude Oostersche Kunst Schilderijen Negerplastiek Willem Noordijk I MERKELBACH „De Gooisclie Glaslia udel" VRIJDAG 6 JUNI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags rFLnnElIEF?-[,OÜFTAnT: ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK l 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Terwee's Koffie en Thee in de gemeenten Hun, die geen courant ontvangen, wordt verzocht terstond aan ons kantoor te reclameeren. Alleen zij, die geabonneerd zijn, ontvangen het tweede blad, waarin het grootste deel van het plaatselijk nieuws is opgenomen. Heilig Vuur. Mij spreekt de blomine oen tule, Mij is het kruid beleefd. Mij groet het altomale, Dut God geschapen heeft! liet moet op een heerlijken Zomerdag geweest zijn, dat deze woorden vloeiden uit de welversneden pen van den Vlaam- schen priester dichter Tïuido Gezcllc, die aan groot vernuft innige vroomheid paar de. Het is inzonderheid op den Pinkster dag, als Natuur haar feestkleed heeft aan gedaan en de Aarde in één lustwarande herschapen is, dat daar een groet ons tegenkomt uit de Schopping, een groet van God uit zijn heiligdom. Wie zal zeggen door hoeveel geslachten, die lang vóór ons en vóór onze jaartel ling leefden, het Pinksterfeest, zij het dan ook onder andren naam, is gevierd, dankbaarheid aan vreugde parend, waar uit de sneeuw eindelijk de bloemen waren te voorschijn gekomen, uit het duister van den langen winter het licht van den lachenden zomer, uit den schijndood in de natuur do volheid des levens. Sinxen, als, gelijk Willem, „die Madoc maecte", dichtte: beide bosch ende hage met groenen loveren sijn bevacn, is het leest \an de bloemen en van den oogst. Reeds in overoude tijden legde Israël op „Katsicr" de eerstelingen van de tarwe alsofferande op het altaar, den Gever aller dingen ter eere. Zou de oorspronkelijke beteckenis van het feest later plaats maken voor een an dere als op „Scheboeooth" de wetgeving op den Sinaï herdacht wordt, gelijk nog heden ten dage het geval is, het Christen dom, het aanpassingsstcLscl toepassend, behield wel het feest, maar stelde voor Na tuur en Wet den Geest in de plaats, in verband met het bekende verhaal, waar door de Pinksterdag geworden is de ver jaardag der Christelijke moeder ge meen te. In eenvoudige Galileesche mannen laaide „heilig vuur" op, do moed der over tuiging gaf hun te sproken in velerlei talen, zoodat andren door hun geestdrift aangevuurd werden. I>at „heilig vuur" vinden wij in de Roomsche kerken gesym boliseerd in de roode kleur der ornamen ten, terwijl voorheen, als op Pinkster uit de opening in het gewelf boven het hoog koor de DuiT zinnebeeld van den Hei ligen Geest werd nedergelaten, over de hoofden der geloovigon bladeren van de Pioenroos of Pinksterbloem werden gestrooid, welke zooveel gelijkenis ver- toonen met de „vlammende tongen", waarvan het bekende gewijde verhaal melding maakt. „Heilig Vuur"! Wilt gij er een ander woord voor, welnu, gij hebt de keus tus schen heilige bezieling, geestdrift, enthou siasme, altemaal namen voor dezelfde zaak. Intusschen dient hier op het epitheton „heilig" alle nadruk gelegd, waar wij leven in een tijd van groote tegenstellingen, terwijl, om er slechts ééne uit vele te noemen, eenerzüds zich een groóte mate van enthousiasme, geest drift, bezieling openbaart voor de dingen dezer wereld, terwijl anderzijds een schro melijke koudhoid, laksheid, onverschillig heid, of welk woorrd gij anders wilt. de men- schen bevangen houdt ten opzichte van de hoogero levenseischen. Welk 'n ijver en toe wijding wordt aan den dag gelegd, waar hot o.a. betreft de sport! Hebben wij in dertijd niet vernomen hoe het publiek v- Schreckliches Ungeheuer in onze hoofdstad en ook elders een bokser in haalde mot een enthousiasme, een betere /aak waardig! Dreunt niet het Stadion \an de uitingen van geestdrift als hot eone „elftal" het undere de loef afsteekt! Hoe raakt de menigte in vuur als een paar kampioenen voor oen rcgceringszetel elkander te lijf gaan, uitstortend over eikaars hoofden de fiolen hunner wel sprekendheid, beter gezegd wclliespraakt- heifl! En wat kunnen de menschen in het algemeen oin een nietigheid in vuur en vlam geraken, als gold het een levens kwestie! En, nog eens, naast dit alles spouren wij een totaal gemis aan enthousiasme waar het waarachtige levensbelangen geldt. Hoe koel staan tal van menschen, wij kunnen wel zeggen de groote meerder heid, tegenover zoo menige „question brü- lanté", zaken, van de hoogste boteokonia en van het grootste belang voor heel dc inenschheid zijn en waarmee haar wel en wee voor een goed deel samenhangt. De Laodieensen natuur blijkt inderdaad nog o, zoo velen eigen te zijn. Als het waar is wat iemand gezegd heeft, dat n.l. van alle gevoelens de geestdrift het incest geluk geeft, dan heeft degene, die deze woorden uitsprak, daarmee slechts op het oog kunnen heb- Iwn de hoogere geosMrift, tl i. het „heilig vuur", dat brandende is in don incnsch, die streeft, naar en leeft voor een machtig ideaal. liet heerlijke van ware geestdrift, welke terecht geacht kan worden tot de onweerstaanbare bekoring der jeugd te bchooren, is dat hij, die er mee bezield is, er zelfs niet aan denkt, dat er iets in de wereld bestaat, dat mislukking heet, maar gelooft dat de inenschheid reeds eeuwen gewacht heeft op het door hem te spreken verlossende woord. Zóó was het hg die mannen te Jeruzalem in den aan vang onzer jaartelling, aan wie do ge dachtenis verlevendigd wordt op eiken Pinksterdag, welke weer aanbreekt en die ook tot het geslacht van onze dagen, koud en onaandoenlijk als het. is voor de hoo gero dingen, iets hebben te zeggen, aan sporend tot die geestdrift, welke op hunne hoofden gezien werd als tongen vuurs, En dat vuur was hun kroon! Helaas, „heilig vuur", of noem het Hei lige Geest, is zoo sehaarsch geworden in onzen matcrialistischen tijd. Der men schen hoofden zijn opgevuld met. kleine neerstrekkonde gedachten, voor hooger idealen is iu hun hoofd en hart geen plaats. Daar breekt de Pinksterdag aan en "t is of hij ons toeroept het woord van Char lotte Bairf: Leave y te marketplace for one glad day, hetgeen wij zouden kunnen vertalon door: „laat het sleurleven varen voor een blij den dag!" En. immers waarachtige geest drift houdt de hoogste blijdschap in, de vreugd van allen, wier loven streven wil zijn on op wier hoofden gezien wor den tongen van „heilig vuur"! Er ziju twee wetsontwerpen ingediend die beide wijziging of aanvulling van de Faillissementswet bedoelen. Dat het aantal faillissementen in de laatste jaren .groot is, behoeft geen be toogde malaise en verdere crisisgcvolgen zijn daar niet onschuldig aan, eehter is het misscien ook daaraan toe te schrijven, dat de faillietverklaring wat te gemakke lijk gaat; bovendien ontbreekt er in veel gevallen wel wat aan de zorg voor de be langen der schuldeisehers, al wordt er zoo wettig mogelijk gehandeld. De beide wetsontwerpen, die wij boven bedoelden betreffen le. de mogelijkheid om door surséance van betaling de fail lietverklaring te voorkomen: en 2e. de voortzetting van het bedrijf van een ge failleerde te verruimen tot voordeel van de schuldcischers, maar ook in het be lang van den gefailleerde, die zijn bedrijf te gronde zou zien gaan,, wanneer tot verkoop van al zijn bezit zou moeten wor den overgegaan. In de Memorie van toelichting tot het eerstbedoelde ontwerp, dat dc surseance betreft, verklaart de minister van justitie, dat de kamer van koophandel te Hilver sum, een door vele andere kamers van koophandel gesteund adres heeft inge diend om de Faillissementswet in dien zin te wijzigen, dat bij de behandeling van faillissemoHts-aanvragen meer dan tot nog toe rekening werd gehouden met de belangen der grootore schuldeisehers. Do bedoelde kamer van koophandel wees er op, dat vaak door kleinere schuldeisehers fuillissement van een wanbetaler wordt aangevraagd, ofschoon 't voor den schul denaar en dc grootere schuldeisehers voordceliger zou zijn, als vereffening bui ten faillissement plaats had. Als middelen worden opgegeven: 1 o. beperking van het recht der kleinere schuldeisehers om fail lissement uit te lokken; 2o. vergemakke lijking van het verleenen van surséance. Het eerstbedoelde middel wordt door den minister verworpen, omdat het de kleine schuldeisehers in hun rechten zou verkorten. Maar voor het tweede is zoo veel te zeggen, dat dit wetsontwerp een poging is om in die richting iets te berei ken. Tegenwoordig volgens de geldende wet, kan alleen surséance worden ver leend, wanneer het vooruitzicht bestaat, dat de schuldenaar binnen zekeren tijd in staat zal zijn om aan nl zijn verplich tingen te voldoen. Bestaat die kans niet, dan moet hij failliet verklaard worden, wanneer dat wordt aangevraagd en wordt hij insolvent verklaard, dan wordt, tot tegeldemaking Nan de baten besloten, vaak tot schade van de schuldeisehers. Door met goedvinden van de schuldeisehers surséance te verleenen wordt misschien alles afl>etaald of wordt ten minste een veel golijdelijker afwikkeling mogelijk. Vóór de inwerkingtreding van de Fail lissementswet was alles geregeld in het Wetb. van Ivoophundel en kon surséance slechts worden toegestaan, wanneer zeer buitengewone omstandigheden, b. v. oor log, den schuldenaar het onmogelijk had den gemaakt aan zijn verplichtingen te voldoen en dan gold zij nog alleen voor kooplieden. Deze heide voorwaarden ver vielen en de faillissementswet eischt al leen, dat het vooruitzicht bestaat op algo- heele afbetaling. Nu wordt voorgesteld om in zooverre de kwestie om te koeren en steeds in het belang der schuldeisehers surséane? mogelijk te maken als een meerderheid van dezen er vrede mee heeft en haar alleen te weigeren, als de overtui ging bestaat, dat er toch geen kuns is op geregelde afwikkeling. Wordt dit nieuw' voorgestelde stelsel aanvaard, dan vervalt de voorloopige verleening van surséance; dan behoeft niet eerst een deskundig onderzoek plaats te hebben, maar kan terstond op verzoek van den schuldenaar surséance worden verleend. Deze surséance kan eindigen niet: lo. volledige afbetaling der schul den; 2o. met een onderhandsch akkoord; 3o. in het uiterste geval met fuillisse- mentsverklaring en al de gevolgen daar van. Gaan wij nu het „surséance-ontwerp" na. dan komt dit in hoofdzaak op het volgende neer. Wie voorziet, dat hij zijn betalingen niet kan voortzetten, kan surséance aan vragen. De rechtbank benoemt, terstond een of ineer bewindvoerders, die voorloo- pig met den schuldenaar het beheer voe ren. Schuldeisehers en schuldenaar worden tot een bijeenkomst opgeroepen, waarin ook de bewindvoerders worden gehoord. De surséance wrdt niet toegestaan, wan neer één derde der verschenen opgeroepen Diner a f 3.50 Ie Pinksterdag Potage Printanière Pelit Pd té Filet de Boeuf braisè a I'Anglais Anguille jrile Salade au.r oeufs Glacé Fruils 2e Pinksterdag Potage Windsor Croguelle Napolitaine Asperges en branche a la Hollandaise Tournedos de Boeuf aux petits pois Pouding Ananas Fruils Gelitve tafels tijdig (e laten reserve eren. NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Dagelijks, ook des Zondags geopend van schilderijen door Geopend 10 Mei—12 Juni Huizerweg - Blaricum FOTOGRIFISCH ATELIER I igang Lcldsch plein. Gcb. Hlrsch Cle LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. Telef. latere. No II, - Huizen N H. houders van meer dan één vierde der ver tegenwoordigde schulden zich er togen verklaart. Ook wordt zij geweigerd als er kwade trouw blijkt of wanneer een be- redigende afwikkeling uitgesloten schijnt Wordt de surséance afgewezen, dun volgt faillietverklaring. Zoodra de surséance is toegestaan ver vallen alle execution, gijzeling, beslag. Worden surséance en faillissement tege lijk aangevraagd, dan wordt eerst de surséance overwogen. De surséunce wordt verleend voor 1V* jaar, maar kan met IV» jaar verlengd worden. Er kunnen deskundigen geraadpleegd worden. De bewindvoerders geven telkens na drie maanden verslag van den toestand van den boedel. De surseance kan wegens bepaalde om standigheden worden ingetrokken. Ilct tweede wetsontwerp betreft de mo gelijkheid van voortzetting van het be drijf van een gefailleerde na de insol ventie en hangt nauw samen met 't voor- gnande, omdat beide bedoelen de belangen van schuldeisehers en schuldenaar te be hartigen. Zooals thans de wet luidt, leidt het faillissement, dat is overgegaan in insolventie, steeds tot spoedige en alge- heele slooping van het bedrijf. Behalve door toepassing van het vorige voorstel (surséance) kan dit voorkomen worden door voortzetting van het bedrijf na de ïn- solvent-vcrklanng. Nu is de toestand zóó, dat als geen akkoord is aangeboden, aan genomen of gehomologeerd, de curator tot tegeldemaking van alle baten moet overgaan en dat er geen plaats is voor voortzetting, ook al zou dat beter zijn. Of die voortzetting wenschelijk is, moe ten de schuldeisehers als belanghebben den uitmaken, hetzij bij gelegenheid van de verificatie-vergadering of in een tweede bijeenkomst. De rechter-commis- saris behoudt het recht om de voortzetting te doen staken, als het blijkt, dut geen gunstig resultaat te wachten is. Omtrent de al of niet voortzetting moe- ton een commissie uit de schuldeisehers en de curator gehoord worden. Bij gelukkige voortzetting van het be drijf kan liet gebeuren, dat de schuld eisehers ten volle worden betaald uit ge maakte winsten en tegeldemaking van baten, die voor de voortzetting niet noo- dig zijn. D?n voordeel is bovendien, dat 't Indrijf van don gefailloorde niet gesloopt is on dat hq, na de afwikkeling van hot faillissement niet in de onmogelijkheid is, om zelf het bedrijf weer op te vatten. Evenals ton opzichte van het surséance- ontwerp geven wij ook van dit wetsvoor stel de hocifdbepalingen. Als op de verificatie-vergadering geen akkoord is aangeboden of dit verworpen is of niet gehomologeerd, treedt insol ventie in. Do curator kan dan voorstellen hot In drijf van den gefailleerde voort te zetten. Over dit voorstel kan in een volgende vergauering, waartoe alle schuldeisehers worden opgeroepen, worden beslist. Het voorstel is aangenomen, wanneer schuld- ejschers, die meer dan de helft der onbe- voorrechte schuldvorderingen, er zich voor verklaren. De reehter-eommissaris kan op ver zoek van een schuldeischcr of van den curator de voortzetting van het bedrijf doen staken. Hij moet de cventueele com missie uit de schuldeisehers en den cura tor hooren en kan dosgowonseht vooraf allo schuldeisehers hoeren. Wordt niet tot voortzetting van het be drijf l»esloten of wordt deze geslaakt, dan worden alle baten van den boedel te gelde gemaakt, behalve vun eenig huisraad, door den reehter-eommissaris aan te wij zen. De goederen worden in het openbaar, of met toestemming van den reehter-eom missaris onderhands verkocht. De beide wetsvoorstellen werden belang rijk genoeg geacht door de Tweede Kamer om een commissie van voorbereiding vóór de openbare liehandeling in te stel len. W. A. Knip. De kunstschilder VV. A. Knip houdt ge durende de maand Juni een tentoonstelling van zijn laatste werk in de kunstzalen Unger en van Mens te Rotterdam. Nieuwe telefoonaansluitingen. 429 S. Kulker, Torenlaan. Blaricum. 431 F. M. J Jansen. Velthuysenlaan. 428 L Brandon-Hassink. Houtweg. 427 H. G de Wit, Expediteur, St. Janstraat. VERVALLEN aansluitingen: 213 H. J. Daam, Blaricum. 402 J. E. H. Libourcl, Torenlaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1