KUNSTZAALVAN LIER OPENING Tentoonstelling W. SCHUMACHER VoogdenerJ Eemnes Morgen Woensdag DINSDAG 10 JUNI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags FD^MESLDT-QOUITAMT Bureau van Redactie en Administratie ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1 elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad (135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1 1.80. Per weeK: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Onze brievenbus. Alle stukken bestemd voor de redactie en administratie van de Eemnesser Cou rant kunnen gedeponeerd worden in onze brievenbus bij Café van Wijk. AGENDA. Woensdag 11 Juni. EEMNES. 7.30 uur nam epetitic Fanfare corps ..de Eendracht", op het speelterrein der R.K. School. 730 uur nam. uitvoering Chr Gcm. Zang- vereeniging „Excelsior", in de Ned. Herv. kerk te Ecmnes-Binnen. Opgaven en wijzigingen voor de agenda van Vrijdag 13 tot en met Dinsdag 17 Juni gelieve men uiterlijk Donderdag 12 dezer in de brie venbus te deponeeren Üe Wijkverpleging. Voor eenigen tijd hebben wij in ons blad een overzicht gegeven van hetgeen in het af- geloopen jaar in het leven der plaatselijke wijkverpleging is voorgevallen en wel naar aanleiding van de jaarvergadering j.l., waarbij het viende jaarverslag werd voorgelezen. Thans bereikte ons het gedrukte jaarverslag waarin uittcraard de zaak uitvoeriger wordt gegeven dan wij met het oog op de plaats- loiimte slechts in 't kort konden aanstippen. Wij zullen uit dit verslag nog eenige -dingen aanhalen, al zou het alleen zijn om nogmaals bij onze inwoners de sympathie te wekken voor het werken dezer vereeniging. die van zoo groot practisch belang is voor onze ge meente. Een terugblik", lezen wij. „op het afgeloo- pen jaar zegt 011s. dat de Blaricumsche Wijk verpleging in eenc groote behoefte voorziet. Met groote tevredenheid kan men terugzien op het jaar 19231924; trouwens de cijfers spre ken in deze niet het minst. Het aantal bezoekers steeg van 2690 tot 3166; het aantal patiënten, dat verpleegd werd. van 119 tot 143. Van deze schreven zich in: 4 in de ie kl "20 in dc 2e. 45 in de 3e. 33 in de 4e klasse, terwijl de overigen kosteloos werden geholpen Niet te ontkennen is 't, dat een en ander van grooten invloed is op den algemeenen ge zondheidstoestand der bevolking en dat in deze richting nog zeer veel bereikt moet worden. Het is ongetwijfeld goed. attent te maken op de gelegenheid die opengesteld is, het ge wicht der jonggeborenen te controleerenaan welke controle ongetwijfeld groote waarde moet worden toegekend. Dc babyweegschaal staat dagelijks kosteloos op een vast uur ter beschikking onder toezicht der wijk zuster. Met voldoening kan de vereeniging ook terugzien op een anderen tak van haar werk. n.l. de bestrijding der tuberculose. Van het Consultatiebureau, waar iederen isten Don derdag der maand Dr. Huët, directeur van het Kinder Sanatorium Hoog-Blaricum zitting houdt tot kosteloos onderzoek, wordt steeds meer gebruik gemaakt Het gemiddeld aantal bezoeken was per keer 14. Deze patiënten blij ven onder controle der Wijkzuster en der enquétricc. Waar het noodig geoordeeld werd, werden versterkende middeleik verstrekt Op initiatief der Vereeniging werden twee meis jes naar een Sanatorium gezondeneene ge durende 6. de tweede gedurende 2 maanden. De wijkverpleging nam ongeveer de helft der verplegingskosten voor haar rekening. Van dc Iigtent werd druk gebruik gemaakt." Het hoeft verder geen betoog, dat een ver eeniging, die dergelijke hoogc kosten op zich neemt en deze alleen spendeert ten behoeve der Blaricumsche inwoners, op den geestelij ken steun en de sympathie niet alleen mag re kenen der inwoners, doch ook een beroep mag doen op de inaterieelc hulp der ge meente. Het verslag eindigt ook met een beroep op dezen steun. „Het bedrag, dat jaarlijks aan contributies geïnd wordt, is absoluut te laag; het bestuur doet een dringend beroep op allen, om mede te werken tot een verbetering der jaarlijksche inkomsten, te meer daar van overheidswege geen verhooging van subsidie verwacht kan worden". In het verslag is een blanco formulier-intee- kenbewijs gesloten, geadresseerd aan Mej. M. Barics, penningmecstcrcsse der vereeniging. Wij hopen dat velen aan dezen oproep ge hoor zullen geven. Dienstplicht. Dc Burgemeester van Laren (N.H maakt bekend, dat ter Secretarie van 11 tot 21 Juni 1924 voor een ieder ter inzage zijn nederge- lcgd het insch.ijvings- en alphabetisch register van de lichting 1925. Do feestdagen. Het verkeer was gedurende de beide Pinksterdagen zeer rustig. Alleen op den voor middag van Zondag passeerden eenige hon derden auto's. Waarschijnlijk was het mee- rendeel van het publiek afgeschrikt door de zware luchten, die er hingen en die dan ook tegen den avond losbarstten, vergezeld door eenige doffe donderslagen. Heel wat fictsge- zelschappen en feestgangers, die aanvankelijk van plan waren ons dorp aan te doen, zijn weggebleven. Ongetwijfeld een strop voor onze caféhouders. Ook een troep padvinders, die zich hier nabij ons dorp zou legeren, bleef weg, ofschoon deze niet zoo gauw om het weer hun programma wijzigen. De tweede Pinksterdag was nog kalmer. Al vroeg ruischten dc zware regenbuien neer en deBnink was in een soort moeras herscha pen. Bij elke windstoot lieten dc zwaar neer hangende takken hun droppels als waaiers van water neerkletteren en ieder die voorbij moest, haastte zich „Het is slecht weer" vonden de meesten „Het is best weer" vonden de boeren. I11 verband ook met de treurige weersge steldheid wat betreft het „uitgaan'' op deze feestdagen is ook geen voorval gebeurd dat noemenswaard is. Den eersten avond alleen werd een 17-jarige jongen uit Bussum, een zekere van S., door de politie opgepikt De aap was smoor en smoordronken. Hij werd in het arrestantcnlocaal verborgen, waaruit hij den volgenden dag weer werd ontslagen. Typisch is ook. dat geen enkel proces-ver baal werd opgemaakt wegens verkeerd rijden. Ondertusschen hadden dc groote café's hel druk Bij Hamdorff zat het 's middags op de thé dansants stampvol. De avonden werden voor de dansliefhebbers leelijk vergald door het natte weer. Des te jammer is dit, omdat de directie van het hotel thans speciaal werk heeft gemaakt van dc verlichting. Er zijn n.l. een viertal elec- trïschc lichtkokers boven den dansvloer aan gebracht. waardoor het mogelijk is de dan sende paren beurtelings door rood en groen licht te doen beschijnen, om het schouwspel een nog exotischer tintje te geven. Als het dansen onder den hemel, waarin de maan in schoone wezenlijkheid staat, 's avonds nog niet genoeg verrukking kan aanbrengen, dan pro beert men het met kunstlicht De trek naar het fantastische is den mcnsch nu eenmaal eigen en de directie van het hotel begrijpt dezen trek uitstekend Voorts is nog iets anders fantastisch te vermelden'. Er» is een draadlooze installatie aangebracht aan het hotel. De Robert's Fire Jaszband, zóó noemt men deze musici, heeft Vrijdagavond van 10 tot 11 uur 's avonds voor de draadlooze gespeeld en wel onafgebroken. Voortaan zal dit nu eiken Vrij dagavond worden hcnhaald, terwijl dan tevens de Brink zal worden besproeid door muziek, voortkomende uit een z.g. loudspeaker, die aan de voorzijde van het hotel is aangebracht. We kunnen op den duur wel onze vogels afschaffen, de natuurgeluiden bchooren zoo langzamerhand tot he' verleden. Het is de tijd van kunst en vliegwerk. Wanneer men geen lust heeft om muziek te hooren. dan zullen ettelijke loudspeakers op don duur wel eenige wijziging aanbrengen. Men moet er aan ge- loovcn. Intusschen, dat Laren geen rustige Brink meer heeft, geen dorpscentrum in de scha duw der hoornen, dat weten we al. Velen zullen met leedwezen het plotse ling overlijden van den ouden heer van Wijk, den altijd zoo kranig stappenden bijna 80-jarigen oud-onderwijzer die hier ongeveer 15 jaar heeft gewoond, verno men hebben. Toen hij met zijn pensitjneering in 1910 forens-af was geworden, ging hij zich meer in het Bussumsche leven bewegen. Als politiek vooruitstrevend man heeft hij zich toen krachtig geweerd bij de herver kiezing van Mr. Zwaardemaker. Later, in '13 of '14is hij nog eens bij een tusschen- tijclsche verkiezing raadscandidaat ge weest. Hij viel toen bij perste stemming af tegen van do Ivieft, wien hij den zetel best gunde en Wannemakers, den R. K. candidaat, die bij de herstemming geko zen werd, maar niet tot den Raad werd toegelaten. Sedert heeft de heer van Wijk het glib berige pad der politiek verlaten en wijdde hij zich uitsluitend aan zijn bestuurs functie in de afdccling Bussum van den Protestantenbond. In de stichtingsvoorbe reiding van het eigen gebouw had hij een werkzaam aandeel, telkens werd hij als bestuurslid herkozen. Eindelijk na het af treden van don heer De Fremery volgde hij dezen als voorzitter op en leidde de vergaderingen in veelbewogen perioden, als de overal sympatic inboezemende grij/.e veteraan, die in zijn levensavond nog gegrepen was door de nieuwe denk beelden van den voorganger ds. de Jong. De hem algemeen toegedragen sym pathie kwam zoo sterk tot uiting bij zijn gouden huwelijksfeest, waarbij hem en zijn vrouw, een paar jaar geleden, zulk een mooie feestavond in het bondsge- bouv werd bereid. Een avond, die een der gelukkigste van zijn leven moet zijn geweest Zijn hcenguun laat een leegte achter, waarvan stellig aan de groeve getuigd zal worden. Wat is er in die vijftien jaar, ongeveer sedert het optreden van Mr. 's Jacob als burgemeester, hier al veranderd. Bussum telde toon ongeveer 12.000 zielen, hot oude station stond toen waar dit jaar het nieuwe verrijzen moet, het Prins Hendrik- park was nog bijna onbebouwd, do Vlict- laan kende men nog geen winkels, alleen de mooie diepe tuinen; in de Nassaulaan ging men stoep op, stoep af. 't Wilhel- minu plantsoen was nog de Veerkamp, een groote vinkte, waar in Juni de oudcr- wetsohe kermisdrukte vertier bracht, de Havenstraat met tuinen bezet. De Brink laan voorbij de kerk was nog met prach tige oude hoornen beplant, niet lang te- voor de Brink onherstelbaar verprutst door de ry winkelhuizen tusschen de Kerkstraat en St, Vitusstruat. De Hui- zerweg wrong zich in een smalle bocht om het buiten „Veldheiin", daar waar nu de Hervormde kerk staat, en had op Zo- mersehe feestdagen nog drukker verkeer don thans, omdat de Brcdiusweg nog niet of nauwelijks voor het verkeer was open gesteld. De Badhuislaan word toen be bouwd. de Bocrbaavelaan bestond nog niet wel dc Aehlcrmculenlanen, welke nu pas zoon' volkoracu gedaanteverwisseling hebben ondergann. Maar verder stond er alleen de leerfabriek toen „Koelit" ge- heetcn en de weg naar de „Gooischc Boer" anbcschafhtwd en kaal, leek eindeloos lang. Wat waren toen dc boschjcs van Ver beek nog mooi, in hun ongeschonden toe stand, wat kon 't ook druk zijn bij den vijver van 't toen onaf gesloten Bredius- boscn. Do trek ging toen meer daarheen dan naar 't zeestrand bij Valkeveen. Minder is er in 't Spiegel veranderd, hoewel er veel is bijgebouwd 't Groote versehil is dat toon op Cruysbergen nog races werden gehouden en dagen als Pinksteren drommen bezoekers brachten, die langs de N. 's Gravelandsehe weg te voet of per as Het heele Spiegel doormoes ten dat dan vrij wat levendiger was dan tegenwoordig. Ook speciale racetreinen stopten voorby het kerkhof. De groote wegenaanleg dateert eerst uit de laatste jaren, eigenlijk eerst sedert de vereeni- gingswoningbouw is ontstaan. De laatste door particulieren aangelegde straat zal wel de Boorhauvelaan geweest zijn. Sedert ontstond het St. Josephpark, en met groote tussehenpoozcu de Adclheidstruat en om geving, de definitieve aanleg van dc Constantijn Huygcn^laun wijk, de Vaart- wegbuurt, den Ivoopweg. De puar laatste jaren vooral is er enorm veel veranderd m nu zijn er weer heel wat nieuwe wegeu iu aanleg. Dat is ook dc tijd der groote fouten ge weest, die naar te hopen is nu zal zijn afgesloten. In verband met de min of meer ongeluk kige vergelijking welke de Burgemeester in do laatste raadszitting maakte tusschen .Bantam" en een weiland, waarbij de heer Kruisweg zoo gevat opmerkte, dat we toch geen koeien zijn, boorde ik een aar dige mop. Burgemeester de Bordes zou op deze grazige gedachte gekomen zijn, om dat dc gemeente het oog gevestigd had op den aankoop van een weide. Waarvoor nu juist een weide, zal men vragen. Wel, is 't. antwoord; om dc bokken van Hartstra tc laten grazen. Daartoe 7,uilen de grasvlukten tusschen de paden in het Wilhelminaplantsoen waarschijnlijk niet toereikend zijn. Voor al sedert de school daar geopend is, zijn de kale platgetreden plekken er al grooter en grooter geworden, totdat de plaatsing van de fontein om een meer groene omgeving heeft doen roepen. De van Werken door NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN tegenstelling tusschen het plantsoentje, dat met de fontein af was en 't verwaar loosde voorplein der school, was al te kras. Nu zijn de paden provisioneeel afgezet, er is gras gezaaid en binnenkort zal 't er weer voor een poosje netjes uitzien. Hoo lang dat zou duren. Waarom toch brengt men daar niet wat zand op, zoodut 't er niet meer dras sig kan worden, en dan maar 't heele op pervlak begrint! I11 't dorpscentrum is voor kinderen toch al zoo weinig speelge- legenheid, laat men toch duur een open speelpluats maken. Ook de scholen kunnen er niet buiten. Als de Raadsleden eenmaal daar zulk een mooi, ruim plein zien, dan zullen er wel weer stemmen opgaan om er de mu ziektent op te slaan. Die tent is wel zoo te wijzigen, dat het afsluithekje er niet telkens behoeft te worden aangespijkerd, (de spijkergaten worden al legio) want een goede afsluiting op een specinal kin- derspcclterrein is wel noodig. Jammer dat Bussum dit jaar de auto rennen van de K. N. A. C. niet krijgt, dat gaf nog eens een mondaine drukte in 't dorp en bracht wat vreemdelingen hier. Dc Ililvereumsche weg schijnt dat toch wel minder goed bekomen te zijn. al blijft die Bussum's trots en glorie. Hilversum wil thans Bussum den loef aisteken, met weer een nieuw procédé, voor welks toepassing de weg nu al weken lang gesloten is. Of dit beter zal houden dan de dure bewerking van verleden jaar? Bussum en Hilversum moesten samen toch eens overleggen of er niet een reser- vcweg gemaakt kon worden; de huidige verbinding is zoo vaak verbroken geweest, sedert verleden jaar en voor de rest zóó onbegaanbaar, wat 't Hilversumache ge deelte betreft, dat het bezit van een zekere verbinding wel wat waard ie. Laatste theemiddag. Door de Ned. Vereen, v. Huisvrouwen afd. Bussum zal Donderdag 12 Juni de laat ste theemiddag worden gehouden in dit sei zoen, voorafgegaan door een ledenvergade ring van het theeuurtje. Om dc gezelligheid te verhoogen zal het strijkje van Concordia zich doen hooren Voor nadere bijzonderheden zie de advertentie in dit blad. Het melkhuisjc in liet Bosch van BicmLus. Het aantal vaste afnemers zoowel in de Gooische gemeenten als in de grootere plaat sen is den laatsten tijd dermate gestegen, dat de directie van dc Hofstede Oud-Bussem geen melk meer beschikbaar kan stellen voor het groote gebruik in het z.g. melkhuisje. Zoodra de maatregelen ter verhooging der productie doorgevoerd zijn. kan het publick dc popu laire Oud-Bussem fleschjcs daar weer beko men Hetgeen t.z.t. bekend gemaakt zal wor den. Jubileum Alphcrts. De lieer Alphcrts. die Dinsdag zijn ju bileum vierde als onderwijzer, ontving zijn opleiding aan de Rijks-normaallescn te Ame- rongen en te Utrecht, was, nadat hij zijn acte behaald had. werkzaam als onderwijzer aan een Chr. School tc Nijkcrk, Schevenin- gen en tc Zutphcn In 1913 volgde zijn benoe ming als hoofd van de Chr. School te Naar- den. Aan deze school bleef de heer Alphcrts -ruim 9 jaren werkzaam. Ten slotte trad hij in Mei 1922 op als hoofd van het Christelijk 1;^ stituut Brandsma. Ter gelegenheid van dit jubileum had Dinsdag dc feestviering plaats. Om 10 uur had er een samenkomst plaats van alle leer lingen met hun onderwijzers. Na het zingen van Psalm 134 vers 3 richtte allereerst dc voorzitter van het bestuur, de heer Wijnbeek, het woord »tot den jubilaris, wenschte hem namens het Bestuur der school geluk met dit jubileum en ging daarna voor in gebed. Daarna sprak de heer Doruiter namens leer lingen en personeel en bood den heer Alpherts namens alle kinderen een wit-lak 'uinkamer- ameublement aan. 't Verdere van den morgen werd prettig en gezellig doorgebracht met het houden van samenspraken tusschen de leerlin gen enz. afgewisseld door zang en tractatie der kinderen. Aan het einde sprak de jubilaris een woord van dank en sloot dit gezellige feest met een dankzegging. 's Middags van 46 was er nog een gezel lig samenzijn van bestuur en 't personeel van alle Chr. Scholen in Bussum. Onder de aan wezigen bevond zich de heer Eringa, inspec teur van het L. O. in dc inspectie Hilversum. Door verschillende aanwezigen werden har telijke woorden van gclukwensch gericht. Na mens 't bestuur bood de heer Wijnbeek een bureaulamp aan, terwijl de heer Burggraat namens alle onderwijzeressen en onderwijzers van het Chr Instituut Brandsma en Juliana een marmeren schrij«tafelgarnituur overhan digde. A. van Wijk. Eon populaire persoonlijkheid is uit het Bussumsche dorpsleven verdwenen. Ter wijl hij op een van zijn geliefde wande lingetjes was, werd de kranige oude heer van Wijk, in eens uit het leven wegge nomen. Op den Lnarderweg zakte hij Donderdagmiddag ineen en werd naar zyn nabijgelegen woning aan de Torenlaan per brancard gebracht. Sinds 1862 aan het onderwijs in Fries land verbonden, kwam hij in 1882 naar Amsterdnm waar hij tot 1902 aan dé vroedvrouwenschool onderricht gaf en ook het kinderkoor van den Ned. Protes tantenbond leidde. In Bussum bekleedde hij later aan dien bond bestuursfuncties o.a. waarnemend voorzitter. Van de Lib. Kiesverceniging stond hij eens- candidaat voor den Raad. Kon. Ned. My. voor Tuinbouw- en Plant kunde. De afd. Naarden-Bussum en omstreken van deze maatschappij houdt Woensdag 11 Juni te 8 uur in de benedenzaal van Novum te Bussum een ledenvergadering Bealve de gewone ngendapuntenwordt de a. s. excursie naar 't Cantonpark te Baarn besproken. Do heer E. Gersie zal een inleiding over Rhododendrons houden. Openlucht-samenkomst. Het bestuur van het Tehuis voor Mili tairen te Naarden organiseert een openlucht samenkomst op Zaterdag 21 Juni, 2.30 uur nam., op het landgoed van den heer van Leeu- wen-Boomcamp, in het Bosch van Bredius. Daarbij zal het Chr. Fanfarekorps uit Hui zen. dat in dc onlangs gehouden wedstrijd te 's-Graveland vele uitnemende prijzen behaalde, zijn medewerking verlccncn. Ook de gunstig bekende Chr. Zangverceniging „Zingt den Heer", te Naarden. zal door het zingen van eenige liederen de samenkomst opluisteren. Als sprekers zullen optredenDs. J. E Vonkenbcrg, Gercf. Predikant te Huizen; de lezer-predikant Ds. P. Bootsma en Ds. A. Lutcyn van Muiden. De toegangsprijs is bepaald op f 0.25. Het doel van dc samenkomst is belangstel ling tc wekken voor het werk van het Tehuis voor Militairen. Velen uit Naarden, Huizen en Bussum en wellicht ook uit andere plaatsen zullen onge twijfeld van deze gelegenheid profiteeren om een middag in de schoone natuur van het Gooi tc vertoeven en van hunne belangstel ling in den arbeid van de Tehuizen voor Mili tairen, waarvan velen gedurende de mobilisatie hebben genoten, doen blijken. Telefooncentrale in het Gooi. Het gemeentebestuur van Naarden heeft zich tot dc Bclangeneommissie gewend met het verzoek met de l>etrokken autori teiten in overleg te treden inzake het tot stand komen van een telefooncentrale in het Gooi. Vijfkamp voor Ond. Off. Het Nederl. Olympisch Comité heeft op 11, 12 en 13 Juni a. s. te Amersfoort e»en Vijfkamp voor Ond. Off. uitgeschreven, waaraan ook deelnemen onze plautsgenoo- ten de II. H. Jj A. 8. Tuliker, Sergt. Maj,' Instr, J, Dauzon, Sergeant der Vestïng- Artilleric. Dc Vjjfkamp bestaat uit schie ten, zwemmen, schermen, handgranaat- werpen en een veldloop. Hieraan zijn z.g. minimum eisoheu verbonden. Deelnemers die aan deze eischen voldoen ontvangen een diploma, terwijl voor het beste 12-tal prijzen beschikbaar zijn gesteld o.a. een groot© en kleine zilveren beker, medailles en kunstvoorwerpen, terwijl nog boven dien extra prijzen zijn uitgeloofd, voor de beste prestnties van elk nummer. Het aan tal ingeschreven deelnemers Indraagt 49, velen Ond. Officieren der Ned. Land- en Zeemacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1