TENTOONSTELLING KUNSTTAAL VAN LIER PAVILJOEN LARENBERG W. SCHUMACHER .mi VoogdenerJ Eemnes aan HULDELIED de Burgemeesters en Secretarissen, dewelke Zaterdag de grenzen van Laren zullen overschrijden en overrijden. VICTORIA-WATER VRIJDAG 13 JUNI 1924 Versohijni Dinsdags en Vrijdags ÈpnhÊSiEffQQUiï ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tarieladvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redaotie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad 1 1 35per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80 Per week: 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers S ct CO Wanneer een stoet van burgervaderen uit hun gewesten saamgestroomd, om economisch te vcrgad'rcn, ons dorp straks ruischcnd sullen nad'ren, wie sal het „Welkom in dit oordl" tot soovcel Edelachtb'rcn richten sal niet de man, die blijkt te dichten, de ploegschaar sturen van het woord en sijn beschroomde schreden niet ten sivaren akker richten Welaan, de tijd is rijp geworden1 dat weer als eens de minstreel song\ die, leunend tegen wapenborden, ja selfs te midden zeilde horden sijn cither nog tot singen dzvong. Zal ik dan niet, thans meer vertrouwde, met Purmcrend en Noord Seharwoude, Edam, of Hoorn, of Wormcrvcer, mij stellen aan den so om van Laren en mijne stem plots uit de schare verheffen en U hulde he et en gij, die, hoewel ginds Hoog Geseten, hierheen komt eten Hoe sijn de dichters hier te lande gesonken tot onwaardigheid. Hen zingt alleen van eigen schande. Men kan alleen nog maar ontbranden voor eigen eigenaardigheid. Hoe song Homerus of Virgiel niet, hoe song hier Beets, schoon dót beviel niet, voor vad'rengrond en heldendaan I En nu? Geen woord komt opgedoken*. Geen luit wordt in de lucht gestoken, ja vaak geen vadcrlandsche vaanl Laat mij dan nu, bij Bredius' wouden, naar 't grootsoh exempel van de ouden met dit gedicht te wachten slaan. Hoe sal ik dan het eerst beginnen. U één voor één te woord te staan? Wien sal ik dan het meest beminnen, hem uit Kwadijk of Eg mond-Binnen, of één uit den socialen Zaan? Welaanik wensch de gunst te winnen van d'cen niet meer dan van de aêr, ik wil mij op geen naam bezinnen, toch schiet mij één vanself te binnen, die Nispen luidt tot Sevenaer. Geen wonder 1 want de vingers raken de teerste snaren 't eerste aan voor mcnschen, niet het minst voor saken, waarmee wij hebben sccr te maken en ons scer na ter harte gaan. Zoo sal ik dus vanselve waken bij hem als 't zcaar, van wal te gaan. lp sou ook met beschaamde kaken, zcanneer ik niet sijn naam sou slaken, straks bij 't café te Crailoo staan 'k Wil U met Hoofdschcn groet toewaaien den brccdgcrandcn hoed, heer Schout 1 Afijn rechterarm genegen swaaien ter gronde aan U toevertrouwt. 'k Zal van den schedel tot de schenk'len eerbiedig luist'ren naar Uw woord, en roerloos op den steun der enk'len neerneigen uit mijn hooge boord. Daar sal geen ongewenschte vraag mij ontwellen aan den tanden rij. O nooitvermoeide Muse draag mij den stoet der Vad'ren naderbij. Dat ik hun zooorden op moog vangen ter hunner eer dien schoonen dag, en in het juk der rythmen prangen zóó, dat het hun behagen mag. Ik wijd als Kloos dees zware zangen van passie, hulde, heil en trots, aan hen die hier geluk verlangen na auto's hooggetild gehots, aan hen die sullen hunk'rend stijgen, ten toren op van Dallejaux, en na dit schouzcspel nedersijgen bij pain de luxe en jus de veau. Moog U de spijs daar, uitermate gestort uit kuischen overvloed, moog U de zcijn uit Larensch vaten, bevaan met dartlen overmoed. Moog U de kaas hier kost'lijk smaken, oburgervader van Edam, als daar. zcaar men se rond kan maken, zoadat men er mee keg'len kan. Moog U de tocht, o Achtb're hceren, door ons vermaarde Gooische land, als door de Elyseesche sfeeren, met veel kunstzinnigs aan den kant, moog U dien tocht bijsonder zvesen 1 mocht van den schout van Volendam ook déze dracht niet tnin geprezen, soodra hij binnen Huizen kzoam. Zal dan niet éven bruischend rijzen ter kust aldaar de Huizer zee, Gij zult ons water niet misprijzen, Oburgerz'aar van Wijk aan Zee. En als de zcijn zich zal ontpoppen in veler geest tot scherts I o wee Neem, Wecsper schout, óók Gooische moppen naar Uw verzoendc veste mee. Wij hebben toch geen bollenvelden, te Laren noch te Blaricum, de bollen echter die zvij teelcn, zijn and'ren dan te Castricum. Wij kweeken zeel geen hyacinthen, geen tulp zóó als te Bloemendaal, maar onze oogst draagt ecuzvig tinten aan blom in d'expositiezaal. O Alkmaar s burgervaar\ de glorie van Uzc stad is geen kleinigheid zvant hier hangt elk jaar de victorie aan zcand tot zcanden uitgebreid. Bij elk artist begint ze naam'lijk en eindigt ze... zoo ieder jaarl Nu voelt U zeel, zcat dit gezaamlijk betcck'nen kandus zwijg ik maar. Wat zegt mijn mond? Al zwijgen? Nimmer 1 voordat ik hoop dat U dit feest, bij Hamdorff in den tuin als immer een rijk festijn zal zijn geweest. En dat men U op Uwe wenken bedienen zal naar U behaagt, en veel schoons om U heen moog zwenken of dit zelf in Uzc armen draagt. Men zal de klaproos zeel gebruiken, die rest nog Z'on het Carnaval. Mij dunkt dat dit aan U. Zaandammer, als een symbool behagen zal. Wel heeft men hier niet zooveel molens als bij U thuis te Wormcrveer, toch loopt men hier ook nolens volens met molentjcns veel op en neer. En thans l O Edelacht'bre hceren Heet ik U welkom, vorstelijk1 Ik denk, gij zult den tijd verteren naar Uw gezcoonte, kostelijk. Ik hoop d'herinncring zal U later een glimlach plooien om den mond, dan komt ons Gooi weer boven water, zcaar g'ecns wellicht U onder vondt. CASTOR Onderscheiding. Onze plaatsgenoot. Prof. D. R. Weitzen- bóek, is benoemd tot lid der Koninklijke Akadcmie van Wetenschappen. Zooals men weet, is dit de hoogste wetenschappelijke on derscheiding, die ons vaderland kent. Postkantoor. Onbestelbaar stuk, terug ontvangen tusschen 25 Mei en 10 Juni 1924: Mcc'le A. van Stolk, 's-Gravenhage. De Gooische Zomerkade. Van dit waterschap, dat de belangen der grondeigenaren beoosten de Huizerhaven be hartigd, verneemt men gewoonlijk weinig, toch is het een der oudste onder de polder- schappen opgericht in 1633 en „Gcoctroieerd door de Ridderschap en de Staten van Hol land en West-Friesland". De grootte van het waterschap bedraagt plm. 700 H.A. De laatst vastgestelde rekening wijst o.in aanUitga ven: Onderhoud Aard- en houtwerk 3746.85, öeschoeiingswcrk 783.87, hak- en rijloonen 788.77s, aankoop gordinghout 444. onder houd der duikers ƒ281.13. Jaarwedde op zichter 150. administratie 858.37, totaal 7097.63s. OntvangstenOmslag voor de landerijen het g. Hectarengeld 7713.64. Huur van de „Oplaag" 360. opbrengst hout verkoop 40.70. de 2* wegens nabetaling werd niet geheven, diverse ontv. 333.17, saldo der vorige rekening ƒ9153. Het totaal beliep 17600.73s zoodat het nieuwe saldo 10503.10 bedraag; poldermeestcrs-bcstuurde- ren zijn grondeigenaren uit de drie oostdor pen. Dierenbescherming. Gedurende de maand Mei heeft de Inspec teur-Veldwachter der Afdeeling „Gooiland", de heer Ecrcnbcrg, wonende Amersfoortsche straatweg. Zijlaan 9. het zeer druk gehad met speciaal de vogdls en de meikevers te bescher men tegen de wreedc jeugd. Tal van jongens werden op zoeken van vogelnestjes en van gen van meikevers betrapt, waarbij zij boven dien groote schade aanrichtten aan boomen en struiken. Ook het afrukken van bloemen van struiken in tuinen en bosschen is nog steeds een geliefkoosde bezigheid van groote en kleine wandelaars, waartegen telkens weer op getreden moet worden. In samenwerking met de politie van Huizen werd proces-verbaal opgemaakt tegen twee voerlieden uit Bussum, die verwonde paarden gebruikten voor een bovendien veel te zware vracht. Bij de ver schalende bouwwerken werden verscheidene waarschuwingen gegeven aan voerlieden die hun paarden sloegen, welke de te zware vrachten niet konden trekken en hun werd ge last de vracht af te laden. Eenige zieke en verwonde honden, op straat gevonden, werden verpleegd, één er van was echter zoodanig verwond, dat hij moest wor den afgemaakt. Nog kunnen wij mededeelen, dat de Ko ninklijke Goedkeuring werd verkregen op de statuten en hierdoor de Afdeeling „Gooiland" is erkend. Secretariaat Nieuwe Hilversumschcweg 24, Bussum, Telefoon 874. Gevonden voorwerpen. Fen taschje met inhoud, in het post kantoor eenige handschoenen. Het verloren kerfltje. Woensdagmiddag omstreeks half vijf reed iemand mot een wagen uit Hilver sum naar Laren. Even voorbij de tol zag hij oen jongetje loopen, gansch alle'ön, zoekende blijkbuar. De man hield stil en vroeg waar hij hoen moest. „Naar me moedor" was het antwoord. Als men '11 dergelijk antwoord hoort, dan is men al een heel eind op weg. Natuurlijk zijn moeder kwijt geraakt. De man tilde het kereltje op den wagen en reed direct naar het politiebureau alhier. De inspecteur zette het ventje wat op z'a gemak en begon te vragen: „Hoe heet je?" Do jongen keek eerst erg beteuterd naar dien man met z'n blinkende knoopen, hjj was nog erg klein 4 jaar, maar hij hield zich dapper. Er viel geen traan. „Hoe heet je, vent?" „Juuste" mooi! en hoe nog meer? „Juuste Kok". Prachtig! en waar woon je? „In Buseum"; de straat Diner a f 3.50 Dimanche Ie 15 Juin 1924 Polage Sigurd Coquille de ragout fin Asperges en branche Beurre fondue Tournedos de Boeuf Sauce Béarnaise a la Parisienne Omelette soufflée F rui Is van Werken door VAN II JUNI TOT 2 JULI Dagelijks, ook des Zondags geopend NAAST HET POSTKANTOOR, LAREN zelfs cn het nummer gaf het kind precies op. „Foc heet je vader?" Zwfjgen! „Hoe noem jc jo vader?" „Pappa" hadden we gedacht dat er komen zon. Maar nee, heel kordaat kwam het er uit „Kees de Kok". Door dit succes aangemoedigd trachtte de inspecteur ook achter het beroep van de Kok te komen. „Wat doet je vader?" Even aarzolen. Het ventje vond het nu wel genoeg, hij zat doodstil <*11 kleintjes op de hooge rechtvaardig geleuningde stool, waarop gemeenlijk de pers of de beklaagde plants mag of moet nemen. Zijn witte kiel was uiterst zwart ge maakt, z'n schoentjes stoffig, z'n bloote beentjes heerlijk vol schrammen en vuile plekken, z'n achterste groen alsof hij op een natte tak had gezeten, z'n bol kort geknipt en de groote blauwe oogen vol aandacht toen de inspecteur telefoneerde. „Toef wat doet je vader?" „In de garage zit ie" was het antwoord! „Prachtig hoor vent, dan zullen we hem even roepen". Eerst werd Bussum opgebeld. Of er ook een zekere Kees de Kok woonde in Bus sum? Na ecnigen tijd kwam de bevesti ging, 't was oen chauffeur dat klopte. Zie zoo, dat wfts cén ding van de baan. Do familie werd gewaarschuwd. Daarna werd Hilversum opgebeld, want de jongen had verteld dat hij met z'n moedor op de markt was geweest. Het lag voor dc hand dat hij daar in de drukte uit moeders oog geraakt was. Inderdaad had do angstige moeder daar al aangifte gedaan, het signalement klopte precies. „Rond snoetje, blauwe oogen, kort blond haar, bloote knietjes". Wat een drama wat een drama! De vrouw van één der agenten nam het ventje mee tot z'n vader hem zou ophalen. Tot dien tijd, we verlieten het kantoor nadat we de telefoon gesprokken had afgewacht, hield het kereltje zich kranig. Hij zat wel beteuterd maar huilde niet. Een echte jongen, „een flinke jongen" zei dc inspec teur. Wat zal z'n moedor vanavond zeggeu: „een stoute jongen?" waarschijnlijk niet, maar dat speelt zich binnen de wanden af. In elk geval is dit een lesje, wij bedoe len dit niet schoolmeesterachtig, maar nieenen het ernstig. Het lijkt ons zaak dat de ouders de kinderen al heel jong leoren het juiste adres op te geven waar zij wonen, zooials in groote steden ge woonte is. Zooiets kan ons allen over komen, die eens met kinderen op stap gaan, of zelfs thuis blijven. Een aap van vier is gauw een eind weg. Dc expositie een succes. De jaarlijksche expositie is gelukkig tot nu toe een succes geweest, Thans zijn reeds ze ven schilderijen verkocht, te weten no. 76 van Mej. <Ter Mculen. no. 67 van Ernst Leijden, no 34 van Fckkcs, no 4 van Mej. Balwé, no. 53 van W. G. F. Jansen, no 51 van Idzer- fla (reeds vermeld) en no. 98 van van Schaik. Wij hopen hartelijk, dat dit zoo dag in dag uit voort zal gaan In verband met den ver koop van andere jareu in deze 12e tentoon stelling beslist al een succesvolle to noemen. Gcvenden voorwerpen. Een borduur- en merklap, een koperen dop van een waterreservoir van een auto, een studentenpet, een huissleutel, een damesring met blauwen steen. Het nieuwe kwartaal van ons blad begint op 1 Juli a.s. Teneinde de lezers, die nog geen abonné op ons blad zijn, nogmaals te doen kennismaken met de hoeveelheid nieuws die men als abouné ont vangt. hebben wij besloten tot het einde dezer maand de« Vrijdags de volledige courant dus iè blad te doen bezorgen. Bovendien zullen wij tot dien datum ook des Dinsdags ons blad huis aan huis doen brengen. Zij, die nog niet geabonneerd zijn, kunnen dan nogmaals zien, wat wij voor 6 cent per weck of 70 cent per drie maanden geven. Met het geïllustreerde Zondagsblad (16 pagina's foto's) 11 cent per week of 1.35 per drie maanden. Wij twijfelen niet of velen zullen inliggeiv de briefkaart spoedig invullen en aan ons bureau zenden. Oproep politie. De dame, die in den morgen van den 2dén Pinksterdag „de Hollandsche Boterboer" aan de Gijsbrecht van Amstelstraat te Hilver sum bezocht en bij het verlaten van den winkel bij vergissing een verkeerd rijwiel medenam, wordt verzocht zich aan het bureau van politie alhier te molden. Gevonden in een schuilplaats een nog nieuwe voetbal, een nieuwe binnenbal, 2 fluitjes, een rijgpen met veter en vcntieldopje. De Commissaris van Politic alhier verzoekt hen. die daarover inlichtingen kunnen geven, zich aan het bureau van politie alhier te vee- voegen. Politienieuws. I11 de Oude Ecmnesserstraat werd de 3$- jarige G. v. d. B. uit die straat door een met paard bespannen wagen aangereden. Het kind is per brancard, naar het gebouw van den Ge meentelijken Geneeskundigen Dienst overge bracht. Bij onderzoek bleek, dat een der bee- nen was gekneusd. Dr. Wessel vc:bond de 29-jarige E. B., die op dc Vcrdilaan twee vechtende honden van elkaar scheidende door een dezer dieren werd gebeten. Door dr. Stoel werd verbonden de 21- jarigc W. S. uit de Rozenstraat, die in de Egelantierstraat van zijn rijwiel viel en daar door een wonde aan zijn hoofd boven het rechteroog bekwam. G S, wonende Ncuweg, deed aangifte dat zijn echtgcnootc is mishandeld door zeke ren B., wonende 111 de Lobeliastraat. Mej. F., wonende Taludwcg, gaf kennis, dat haar rijwiel, hetwelk zij had neergezet voor een winkel in de Gijsbrecht van Amstel straat, even later verdwenen was, terwijl er een ander damesrijwiel voor in de plaats stond. V., van den Hooge Laardcrweg, deed aangifte van verduistering van cenig timmer gereedschap door zekeren D, wonende in de Noodwoningen. Dr. Wessel verbond den 38-jarigen H„ wonende aan den Hilvertsweg, die in de Ha venstraat had gevochten met zekeren v. d. B., wonende in de Rooscndaalstraat en daarbij een tamelijk ernstige wond boven het rechter oog had opgeloopen. Op het Stationsplein werd wielrijder D. per ongeluk aangereden door den autobestuur der D Het rijwiel geraakte defect. Persoon lijke ongelukken hadden niet plaats. Een bewoner van den Koninginneweg gaf kennis, dat zijn dochtertje op de Javalaan door een hond 111 de rechterarm is gebeten, waardoor dit lichaamsdeel werd verwond. Door den verpleger van den G. G. D. werd verbonden de 12-jarige D. H., wonende Lijstcrwcg, die door W. met een steen tegen het hoofd was gegooid, tengevolge waarvan een bloedende wonde ontstond. Op den Koninginneweg is een hond van F. aan den Vaartwcg door een auto dood gereden Op verzoek van den dienstdoenden sta tionschef zijn 8 jonge mannén, die onder den invloed van sterken drank verkeerden, van het perron verwijderd. Als U per auto, motorloot of zeiljacht tochten onderneemt, vergeet dan niet OBERLAHNSTEIN mede te nemen. Hiervoor zijn het best ge schikt de heele Literschroefflesschen, in- houdsprijs 32 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1