TENTOONSTELLING XUNSTZAAL VAN LIER TENTOONSTELLING „JAN TABAK" - BUSSUM W.SCHUMACHER Blaricumsche Kunsthandel Heerenstraat hoek KooinM FERMENT'S VoogdenerJ Eemnes Ons blad geïllustreerd het Gooi in beeld HOTEL PENSION RESTAURANT H. B. Dieperink J.zn. bskende Muziekhandfl met aid. Rad o MERKELBACH „De Gooische Glashandel'' Kattebelletje. Victoria-Water VRIJDAG 20 JUNI 1924 FLnriEHOf-QOURAm: ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad 1 1.80 Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Aangemoedigd door het buitenge wone succes dat ons blad heeft hebben wij besloten, teneinde de aantrekkelijk heid nog te vergrooten, een gedeelte van ons blad te illustreeren. Hiervoor zullen speciaal in aanmer king komen Gooische personen en aan gelegenheden. Het spreekt van zelf dat een dergelijke onderneming in den be ginne tal van moeilijkheden met zich brengt. Deze zijn er echter om te over winnen. Het zal onze lezers duidelijk zijn. dat deze uitbreiding van ons blad een zeer kostbare is. In verband daarmede zul len de illustraties dan ook worden op genomen in het tweede blad, welk blad alleen aan de abonné's gezonden wordt. Stelt U dus prijs op het regelmatig ontvangen van dan is het noodig dat men zich voor slechts 70 cent per drie maanden of 6 cent per week abonneert op ons tweemaal per week verschijnend blad. Ten einde te bereiken dat ook onze nieuwe rubriek zooveel mogelijk aan zijn doel beantwoordt, roepen wij de medewerking van onze lezers in. Wij zullen het op prijs stellen indien men ons in deze wenken geeft, die dan steeds onze volle aandacht zullen heb ben. Mochten er onder onze lezers amateur-fotografen zijn, die in de ge legenheid zijn ons aan actualiteiten te helpen, dan zullen zij ons daarmede ten zeerste verplichten. Zijt gij nog geen abonné op ons blad, vul dan nog heden inliggende briefkaart in. DE UITGEVER. Officieele Kennisgeving Bekendmaking. Ged. Staten van de provincie Utrecht maken bekend, dat door hun College op grond van artikel 34 der Jachtwet 1923 is bepaald, dat de kooiman in 1924 verplicht is de kooi eenden opgesloten of gehokt te houden van 1 Juli 1924 tot 1 September 1924. Utrecht. 11 Juni 1924. De Ged. Staten voornoemd, H. TH. S'JACOB. Voorzitter. C. G C. QUARLES VAN UFFORD, Griffier. Vangen en dooden van schadelijk gedierte en schade aanbrengend wild. Het volgende wordt onder de aandacht van belanghebbenden gebracht in verband met de 1 Maart 1924 in werking getreden Jacht wet 1923. Volgens artikel 60 der wet kan tot wering van schade door den Minister van Binnen- landschc Zaken en Landbouw aan belangheb benden vergunning worden verleend om op den door hen gebruikten grond en op grond bij anderen in gebruik wild of schadelijk ge dierte te vangen of te dooden of door een of meer bepaald aangewezen, te goeder naam en faam bekend staande, personen te laten van gen of dooden. Van deze vergunning mag des Zondags geen gebruik worden gemaakt. Er zullen zijn twee soorten van vergun ningen. De vergunning model A strekt om tc wor den verleend aan personen, die zich hebben bereid verklaard om. indien hun door grond gebruikers wordt verzocht op hun gronden schadelijk gedierte te vangen en te dooden, aan dit verzoek te voldoen. Ondervindt dus een grondgebruiker last van schadelijk gedierte, dan kan hij zich tot den houder van een der gelijke vergunning in ziju gemeente wenden. Het komt den Minister niet wenschelijk voor de bevoegdheid, welke bij deze vergun ningen met een meer algemeen karakter wordt verleend, ook tot het vangen en dooden van zei ld uit te strekken. Daarvoor is in ieder ge val een bijzondere vergunning volgens model B vereischt. De vergunning volgens model A zal gelden voor den tijd van ten hoogste een jaar en zal strekken voor het gebied van de geheelc ge meente. Hij. voor wien de vergunning is bestemd, moet betrouwbaar zijn en den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De vergunning model B tot het vangen en dooden van wild en schadelijk gedierte zal gelden voor één perceel of voor een aantal in de vergunning bepaald aangegeven pcrceelen. Een vergunning volgens model B wordt slechts verleend, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan I. hij. voor wien de vergunning is bestemd, moet betrouwbaar zijn en den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; II. vast moet staan: a. dat het wild of schadelijk gedierte, voor het vangen en dooden waarvan dc vergunning wordt aangevraagd, in die mate optreedt, dat het ten nadeelc van den grondgebruiker schade toebrengt of zulks onmiddellijk dreigt te doen, zoodat het verleenen van een vergun ning als noodzakelijk moet worden beschouwd; b. dat geen pogingen zijn of worden aange wend, om wild of schadelijk gedierte naar de gronden te lokken of de aanwezigheid op die gronden te bevorderen c dat door of ten behoeve van degeoe. voor wien de vergunning is bestemd, geen pressie is uitgeoefend op den grondgebruiker om diens toestemming te verkrijgen De geldigheidsduur van een vergunning vol gens model B zal worden bepaald naar den tijd. waarin de grondgebruiker schade zal kunnen ondervinden van de in dc vergunning genoemde dieren. Bij gebruikmaking van de vergunningen modellen A en B kunnen alle volgens artikel 16 der Jachtwet 1923 geoorloofde middelen om te jagen worden gebezigd; van dc bij dit arti kel verboden middelen mag alleen worden gebruik gemaakt, indien en voor zoover dit nadrukkelijk zal zijn toegestaan. Verder kan het gebruik van een hond wor den toegestaan. Is het gebruik van een hond niet noodzakelijk, dan wordt dit niet toege staan. Ook bij spoorsneeuw mag van de vergun ningen gebruik worden gemaakt, tenzij dit nadrukkelijk is uitgesloten. Wordt geconstateerd, dat van een vergun ning misbruik wordt gemaakt, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Ter verkrijging van een vergunning moet een aanvraagformulier in tweevoud worden ingevuld. Dit formulier is verkrijgbaar ter gemeentesecretarie. Een goede reclame voor iets goeds. ONS EIGEN TIJDSCHRIFT van de fa. Van Houten, Weesp, heeft met het oog op de steeds stijgende belangstelling in alle krin gen voor deze uitgave de abonnementsvoor- waarden nog aantrekkelijker en gemakkelijker gemaakt door 't in den handel brengen van een uitgezochte doo9 bonbons onder den naam AUTOGARAGE TENNISPARK Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners Hilversum m Bussum Schoutenstr.J Brink 90 Ontvangen de meest mogelijke luxe in ZOMERDASSEN Allernieuwste tinten Sportriemen, Sporthemden. Sport- pantalons, Sportkousen. Bleeken van Panama's en Stroohoeden Nieuw opmaken van Vilthoeden. „Tijdschriftdoos", daar in ieder een bon ligt voor 't eerstvolgend nummer van „Ons Eigen Tijdschrift", waardoor het thans mogelijk wordt niet alleen door het drinken van Van Houten's Cacao, maar ook door het eten van Van Houten's Bonbons, zich in het bezit tc stellen van een vollcdigen jaargang. Zoo kan men zich dus nu, door het ge bruik van de beste cacao en van de beste bon bons zonder eenigc kosten zoowel 's win ters als 's zomers de geregelde toezending verzekeren van „Ons Eigen Tijdschrift", waaraan onder leiding van D. J. van der Ven de besten in den lande op elk gebied hun medewerking verleenen. Agenda Zaterdag 21 Juni. EEMNES. 7 uur nam., vergadering Chr. Jongelingsveieeniging „Thimotheus", 111 de Lindeboom. 7.30 uur nam. ledenvergadering van de afd. Eemnes der Chr. Nat. Werkmansbond, m de Lindeboom. De processie. Gistermorgen had alhier de bekende jaarlijksche processie plaats in den tuin van de pastorie Reeds lang voor elf ure was voor het hek- een vrij groote menigte saamgekomen. Het hek was door dennen guirlanden versierd, op de heide punten stonden twee kruizen tus schen het groen was vlaggendoek gewonden. Ter weerszijden van den ingang liepen weder groene guirlandes af. De ingang van de kerk was eveneens, als andere jaren, rijk versierd. Weerszijden prijkten twee bloemsterren in wit en geel Een vaandel, waarop „Laus Deo", was geplaatst temidden een veld van groen, waaruit kleine vlaggen woeien van rood cn wit. Van af het kerkgebouw tot aan den in gang van den tuin, waar een poort was op gesteld bestaande uit vlechtwerk van goud bruin, goudgeel en groen, reikten slingers van paal tot paal, vanwaar kleine vaandels van wit en geel wapperden. Terzijde stonden, rond van Werken door van II Juni tot 2 Juli 1924 Dagelijks, ook des Zondags geopend NAAST HET POSTKANTOOR, LAREN van werken door 14 Juni—12 Juli. Entrée vrij Huizerweg - Blaricum wordt verplaatst van Bussummerstr 37-39 naar Hilversum. FOTOGRAFISCH ATELIER I.igang Leldsch plela, Geb. Hlrsch Cie LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. Telef. Interc. No II, - Huizen N B. om één der zusters, eenigc kinderen opgesteld Om kwart over elf begon de klok te luiden en begon de lange stoet langzaam zich uit het gebouw te verwijderen om den rondgang te maken door den hof van den pastoor. Vele zeer mooie vaandels, gedeeltelijk kerkelijke ge deeltelijk die van katholieke vercenigingen. werden inedegedragen, terwijl in het midden van den optocht de pastoor ging onder het baldakijn, voorafgegaan door een zingend mannenkoor. Zeer mooi was het gedeelte van den stoet waarin meisjes kranzen en bogen van rozen droegen, alsmede groote bloemstuk ken van wit. Een prachtige zonneschijn be gunstigde deze processie uitermate. Het concert. Eenigc dagen geleden hebben wij gemeld, dat de Harmonie van de As-nstcrdamsche Suikerraffinaderij alhier een concert zou ge ven. DE NADERENDE VACANTIE. De student (onder het tennissen) Zeg kerelwaf een u-arme dag dat wordt me een corner, ccg 1 Ga jij naar Katwijk, of Parijs Ik ga een heel eind weg 't Wordt mij in Holland te vulgair Wie doet er hier aan sport Ik ga er vier maand tussehenuit en das nog veel te kort Dc moeder (tot den meester) Hoe houd ik Keesje van de sloot Hoe houd ik Bertha soct'i GutFransje valt nog vast eens doodl vakansie? al dat goed die seven stroppen op den vloer geschreeuw van moord en brand och meester u-eet toch wat je doet, je praat naar je verstand De ambtenaar: Ik sou dit jaar naar Wijk aan Zee, de vrouw sou mee, maar ja pensioensaftrek begrijpt l' dat soodat het overgaa, in 's hemelsnaamdan set ik maar een tijltjc in den tuin, en u-asch mijn voeten in de schauu- der perebooinenkruin. De handelsman Ik kang een it-eek de telephoon dus op de haak daar 't moet! want dc natuur is weer soover, Z'ooruit dan maar, 't is goed maar langer nietwat voelt coo'n vrouw toch voor het platteland enfinenfinse zeil dat uoul en ik lees toch de krant Dc journalist: Geen ingezonden stukken mcerl noch uicuzi'S of beurs of post\ maar gansch van set- cn schettcrij een dag of tien verlost Geen kranteen ander knapt die op 1 en ik klim stil de Alpen op\ en sal van af soo'n hoogc top de zi'crcld eens zvat anders sicn dan door scu setmachien CASTOR. Wij willen hieromtrent nog eenigc bijzonder heden mcdedeelen. Deze uitvoering is door de Harmonie aan de gemeente aangeboden Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan der fabriek is dit corps door den directeur, onzen plaatsgenoot den heer de Vries Robbé, uitgenoodigd in zijn tuin te komen spelen De leden zullen dien dag bij den heer de V. R. doorbrengen. Er zal in dien tijd een tent worden neergezet, waarin zij zullen con- cerlceren. Om 4 uur 's middags zal het corps zich opstellen op het kruispunt van dc Brink laan, het Fransche pad. dc Kcrklaan cn den Langeweg. alwaar een plankier zal worden ge timmerd. Het is te hopen, dat dit concert, dat vele inwoners zullen bijwonen, begunstigd zal wor den door goed weer. Wc hebben reeds gemeld, dat dit zal plaats hebben op Zondag 29 Juni. Overgeplaatst. Wij inaken er onze lezers op attent, dat de zaak van den heer A. Jacobs alhier, in Men herstelt zich het snelst van de ver moeienissen van de reis, wanneer men zijn dorst grondig met (Oberlahnstein) gelescht heeft. Daarna smaken de spqzen dubbel zoo goed, en het onaangename gevoel van afmatting is verdwenen' Victoriawater is lekker, opwekkend en gezond. Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in heele liter schroefftesschen, in- houdsprys 32 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1