TENTOONSTELLING KUNSTZAK LIER W. SCHUMACHER Opening van FERMENT'S bekende Muziekhandel VoogdenerJ Eemnes M „,d Heerenstr. h. Koornstr., Hilversum DINSDAG 24 JUNI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags Fp*\llEiS£f7-rQUR ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1-elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f 1.35 per post 85 cent. met geïllustreerd Zondagsblad I 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Onze brievenbus. Alle tukken bestemd voor de redactie eu administratie van de Eeinnesser Cou rant kunnen gedeponeerd worden in onze brievenbus by Café van Wijk. Mond- en klauwzeer. Wij vernemen-, dat verschillende veehou ders mecnen, dat aangifte van mond- cn klauwzeer (ol tongblanr, zooals het meest hier ter plaatse genoemd; wordt) niet meer noodig zou zijn. Ter bevoegd er plaatse wonnen wij inlichtingen daaromtrent in, waardoor wij het volgende kunnen rncdc- deelen. De aangifte van mond- en klauw zeer is steeds verplichtend en wordt door de wet geeischt. Buitendien moet ieder sterfgeval zoel spoedig mogelijk ten Ge meen tehoizo worden aangegeven. Als men ziet ,dat een dier gaat sterven, is hot geoorloofd, het tic dood en door hals- afsnijding en do ingewanden uit Ie halen. Bij <le aangifte kan desgowenscht aan gevraagd worden eene vergunning om het lijk naar do slachtplaats te Baarn te brengen, welke vergunning steeds ver leend wordt, onder zekere voorwaarden. Zulks ;kan in het voordeel van den eige naar zijn. daar dc mogelijkheid best-iat, dat het dier gedeeltelijk wordt goedge keurd voor de consumptie. Wenscht men van deze bevoegdheid gi i n gebruik te maken, dan moet men het uier laten liggen- tol de keuiingsveearts hr-t onderzoent, hooft en is men verplicht diens aanwijzingen op te graden, Begraven zonder aangifte is in all" go- v. Hen verboden en strafbaar. Het hulppostkantoor te Eemnes-Binnen. Tot tijdelijk kantoorhouder is aangewe zen de Heer A. Dijs, gopensionneerd kan toorhouder te Landsmeer, een broeder der overledene. Boottochten op de Eem. De weinig bekende, pchoone, ongerepte Ecm wordt thans ook ontsloten voor het toerisme. Een ondernemend inwoner van Baarn heeft een motorboot en zeilboot, al of niet mot aanhangmotor in de vaart gebracht voor watortoctjos op de Eem, zoowel landwaarts in de richting Amers foort, als zeewaarts langs de grens onzer gemeente. Wij hopen binnenkort op deze uitstapjes terug te kunnen komen. Poot gebroken. Een melkkoe van W. v. d. B. heeft in de wei, door onbekende or.irzauk een poot gebroken. Het beest wordt, behandeld door den beer H. ter Beek, veearts te Naarden. Nieuwe aangiften. Verleden week 15 nieuwe aangiften van inoud -en klauwzeer. Hoog bezoek. Zaterdagmiddag 5 uur passeerde bier op oen rondrit [per auto H .M. de Koningin- Moeder. Van Soestdijk komende begaf II. M. zich over Eemnes en Laren naar Hil versum. Concert „De Eendracht". In ons nummer van verleden week Dins dag zetten wij reeds uiteen, hoe gelukkig verschillende factoren o.i. samenwerken om het voorgenomen concert van de Eendracht een harmonisch geheel te doen worden niet de schilderachtige omgeving. Deze verwachting is Donderdagavond ten volle verwezenlijkt, zoodat het talrijke pu bliek ten zeerste genoten heeft. Er was 'n primitieve muziektent opgesteld, waar in het eor.ps spoelde. Het vaandel stond er bij. I>e verschillende nummers, waar onder die van liet concours, oogstten een welverdienden, algemeenen bijval. Politie was aanwezig, doch er hadden geenerlei wanordelijkheden plaats. Aanbesteding van het vervoeren van ba- zaltzuilen en steenpuin. Het Bestuur van het Waterschap Eem nes zal aanliestoden op Dinsdag 1 Juli v.ni. 10 uur. ten gcnieentehuize te Eenines, het vervoer van omstreeks 100 last bazalt- zuilen en van omstreeks 00 Md. steenpuin van het Roboes aan dc mond van den Eem naar de Mnatkado en Vernicnkade op aan te wijzen plaatsen. Do aanwijzing zal geschieden op den- z.olfden dag, des ochtends 8 uur aan de Vermenkade. Het bestuur voornoemd. A. VAX WELDEREX REXGERS Voorzitter. Hooibouw. Het prachtige zomerweer komt de hooi bouw zeer ten goede. liet gras droogt goed en snel. Het is nu een tijd van lan gen en ingespannen arbeid voor de boe ren, van s morgens zeer vroeg tot des avonds 9 of 10 uur. In den polder zagen- wij verschillende maai en harkmachines. Naar Wageningen. Veertien leerlingen van den land bouw wintercursus maakten ecu door den leider daarvan, den heer C. F. J. Wille- man, georganiseerd uitstapje per autobus naar Wageningen. Aldaar werden boerde rij en proefvelden van het Rijksproefsta tion bestudeerd. Behalve een leerzame was het ook voor de deelnemers een genoege- lijkc dag. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: A. C. Cornelisse en gezin uil Amsterdam. J. Brouwer uit Hoogland. Th. Kersens uil Soest. VERTROKKEN: Gecne Ondoordacht eu egoïstisch. Ofschoon bet jammer is, dat men do siioeis.dmnr diep zot in de doornbossen, d.e zoo aardig lelandelijke wegjes in ons dorp cnizoomcn, het is uil eon maal nood zakelijk of oen geweien te geworden, dat deze elk ja.- r flink kaal en Herkant wor den geknipt liet is dezer dagen on-> op gevallen, dn! men echter een eigenaardig standpunt in noemt, beti effende het weg werpen van de knipsels. Men stoort er zich i iets aan of er fietsers deze wegjes passeer* *n, die g roc te kans loepen een lek ken band op to loopen. Men werpt heele takken os er het pad. ia men vult er zelfs i'o wagensporen miee op In liet algemeen willen wij over deze ondoordachtheid nog iets opmerken. Al sinds jaren bestaat de gewoonte bij enkele mc.nschen om het afval op plaat sen rot-r te werpen die eerstens daarvoor niet geëigend zijn, tweeden? onaangenaam worden voor de bewoners. Zo" hebben en kele buren de gewoonte hun ufvai neer te kwakken in de Melkstraat, links en rechts in liet jonge berkhout, maar ook wel midden op het zandpad zelf. Heclc of halve emmers, roest en oud ijzer, manden, lappen en wat dies meer zij op hel ge bied der vuiligheid, wordt uit het ge zicht der eigenaars, vl- k voor de deiur van anderen neergesmeten. Het is hier zeker de plaats om er op to wijzen, dat dit een schandelijke miskenning voor ons natuurschoon bctoekent en dat dit. bo vendien wijst op een onbedaarlijk egoisme. Ook dt?i landwegliewoners, die ook U-talen in het wegenfonds, hebben, als zij, die aan dc straat wonen, recht op een vrij uit zicht en een stankloozo omgeving. Het io do eerste maal niet dat men ovier deze nonchalance klaagt, maar het blijkt nood zakelijk, deze klacht nog eens openlijk to pubLiceeien en te onderstrecpen-, waarvan hiervan acte. Zeldzaam. Vrijdagavond, omstreeks 9 uur, hebben cenige inwoners alhier een zeer grooto roofvogel over ons dorp zien liegen. Het dier, dat volgens enkelen een gier, vol gens anderen beslist een arend moet zijn geweest, wegens zijn afmeting, kwam uit Oostelijke richting nader en verdween naar het Westen. De vluch't van bet dier was zeer groot. Men kan onmogelijk schat ten hoe groot, daar hot beest heel hoog zweefde, maar bet was beslist, een draag wijdte van 1 nieter. Men kan zich haast niet begrijpen, dat men in ons rustige dorp arenden in na ture kan aanschouwen. Het was zeer jammer, dat men het te laat ontdekte. Iemand ging onmiddellijk een verrekijker halen, maar voor hij de vogel in het vizier had, was ze al te ver verwijderd. Met hrecde, kalme slagen, die donker tegen den avondhemel nf teek en den, zwierf liet dier in Westelijke rich ting af. Huizen jj Zanguitvoering. Dc Chr. Zangverecniging ..Excelsior", directeur dc heer dc Gooyer tc Naarden, hoopt op 26 Juni in de muziektent een open bare uitvoering te geven ter eere van haar 5-jarig bestaan. Het programma luidt als volgt: I Zangers lied; II Sneeuwklokje; III Woudruischen IV 't Liedeke van een schilder; Pauze; V Schoon LievekenVI Lentenacht; VII Schelmenlied. en VIII Zangerslied. Wij vertrouwen dat het publiek tijdens de uitvoering alle stilte zal betrachten De vacantieb. De zomervacantic aan de O. L. scholen alhier, zal dit jaar aanvangen na de Zater- dagslcs op 26 Juli a s. en eindigen op Maan dag 1 September. (Die aan de U L. O. school op 2 September. Vacantiekolonies. Woensdag zijn 19 van de 25 door de afd. Bussum van 't Centr. Genootschap voor kin- derlierstellings- en Vacantiekolonies uitge zonden kinderen met een flinke gewichtstoe name teruggekeerd. Voor de 6 overigen is een verlengd verblijf in 't koloniehuis „Zwartendijk" aangevraagd ter verdere aansterking. Benoeming uitgesteld. In de te Amsterdam gehouden 111de sy node der Evangelisch Luthersche Kerk werd besloten de benoeming van een hoogleeraar, waarvoor de alphabctische voordrtcht luidt, dr J. Loosjes, dr. J. A. Rust, dr. H. J. Toxopeüs. voorloopig aan te houden, tot de ontslag nemende Prof. Völtcr. zijne functie aan de universiteit te Amsterdam eveneens zal hebben neergelegd Geslaagd. De dames A. E. J. en J. P. H. Wennink te Bussum zijn te Amsterdamgeslaagd resp. voor het doctoraal examen Romaansche taal en letterkunde (Eransch) en voor het candidaat examen Gerniaansche taal en letterkunde (Engelsch). Lyceum eindexamen. Onder toezicht van dr. L. J. Vinkesteyn, Inspecteur der GymnasiaProf. Dr. F. J. L Kramer, oud-booglceraar, directeur van het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage, en Prof. Dr. J. de Vries, hooglecraar aan de Rijksuniversiteit tc Utrecht, is op 18 cn 19 Juni aan de afdceling gymnasium van het Lyceum alhier het eerste eindexamen afge nomen. De candidaten mej. C. A. Denninghoff Stel ling en inej. C. J. E. Loosjes. zijn beiden geslaagd cn verkregen het getuigschrift van bekwaamheid voor de studie aan een Univer siteit in dc faculteiten der godgeleerdheid, der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs begeerte. Dit is de eerste maal, dat in dc gemeente Bussum dit diploma krachtens de Hoogcre Onderwijswet wordt verleend. Verecniging >oor Vreemdelingenverkeer. Aan bet jaarverslag over 1923 oiitlcenen v ij het volgende: Xa de oprichting der Vorecniging werd de eerste algemccne ledenvergadering ge houden 15 April 1923. In deze vergadering werden de statuten, na cenige wijziging in het concept daarvan, definitief vastge steld en besloten daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, zoodra de kasmid delen dit weder toelieten, In do daarna op 17 April 1923 gehou den bestuursvergadering werden de be stuursfuncties verdeeld, waarbij de heer C. dc Stürlor als secretaris en do heer Mollc als jienningmeestor werd aange wezen. I11 den loop van de maand Mei 1923 be trok dc secretaris liet lokaal in het Ge meentehuis te Bussum, door liet Gemeen tebestuur welwillend afgestaan en hield daar on dc werkdagen zitting des mor- jreiis tusschen 1012 uur. I11 den loop van het jaar werden door hem 700 gidsen ver zonden naar verschillende particulieren, hc-tels en pensions in Nederland en Xeder- landsch-Indië, volgons daarvan opgemaak te lijsten. Ook werden een aantal monde linge inlichtingen verstrekt en vele schrif telijke aanvrftgöïï, bijzonderlijk over pen sions en Icamerveriuiringen beantwoord. In den winter 19231924 mo?Gt echter liet. lokaal op het Gemeenteh iii worden ontruimd, daar in verbind met reorgani satie van dc werkzaamheden, de secretarie daarover de beschikking noodig had. In ruil daarvoor stelde het Gemeentebestuur tijdelijk ter beschikking oen kamer in het gebouw van de vroegere Geniecnte-Teeken- 9chool nabij de Haven. Dit vertrek is ech ter nic-t hijzonder geschikt; het kan niov. voldoende worden verwarmd en ook ere van Werken door van II Juni tot 2 Juli 1924 Dagelijks, ook des Zondags geopend NAAST HET POSTKANTOOR, LAREN Door samenwerking met dc Gooische Radio Industrie is aan onze zaak Radio verbonden. School voor Viool en Mandoline onder leiding van den heer RAAF U UITNOODIGEND VOOR EEN BEZOEK Aanbevelend, JOH. C. FERMENT ligging is veel minder gunstig, zoodoende is de vraag naar een eigen lokaliteit nog driagïnder geworden. In verband daarmede maakten voorzit ter en secretaris een reis naar Utrecht, en hadden daar een- bespreking met cenige hoofdambtenaren van dc Nederlandschc Spoorwegen» belast met dc uitvoering van den bouw van het. nieuwe station Naar- den-Bussum. Bij inzage van de teekening bleek daarbij nog eens duidelijk, wat reeds werd verondersteld, dat de uitgangen van het station dezeïlde blijven cn voor hot opvangen van het vreemdelingenverkeer hot te stichten Hoofdgebouw niet geschikt ie. voor het onder dak brengen van hot bureau der Verecniging. De Directie der Nederlandschc Spoor wegen was echter bereid om tegen een kleine vergoeding aan do vorecniging af te staan een gedeelte van het emplace ment gelegen onmiddellijk naast den spoorwegovergang tegenover het vroegere hotel Vlietlaan, alleen gaf men in over weging daarmede te wachten tot de bouwplannen van het station tot. een de finitieve uitvoering kwamen. Waar hier nu voor do vorecniging de oplossing van alle bezwaren is gelegen, dient wel te worden gewacht tot „inder daad met den stationsbouw een begin is gemaakt. Daarna kan de verecniging /oo spoedig mogelijk trachten haar eerste ide aal door de stichting van een eigen lokali teit te verwezenlijken. Verdere correspondentie werd gevoerd o.m. met do zustervereeniging te Bergen over een eigen lokaaltje. liet blijkt, dat do kiosk aldaar ruim f 4500.heeft, ge kost. Ook word gecorrespondeerd met de directie der Nederlandschc Spoorwegen over opschriften in den tunuoluitgaiig, doch het blijkt dat de verecniging Bus- sums Gemeentebelangen deze zaak reeds Ier hand had genomen en later daarvoor toezegging kreeg. In verband mot een bezoek van Amcri- kaanschc tui 11 lief hebbers word assistentie aan do vorecniging gevraagd, welke vccirloopig werd toegezegd door den boor Meerkamp van Embden, terwijl op de eerstvolgende bestuursvergadering aan de andere bestuursleden zal worden ver/echt hunne assistentie hij deze ontvangst te willen verleenen. In verband met de contributie-inning in den loop dezer maand heeft bet Da- gelijksch Bestuur vrijheid gevonden thans uitvoering te geven aan de machtiging der Algemeenc Vergadoriug 0111 de Vcr- oenigiiig te doen aansluiten bij de Alge meenc Voreeniging der V.V.V.'s. Een handige schrijfmachine. De kantoorboekhandel Van Geldcren, in de Hcerenstraat, brengt een uiterst praktische, kleine schrijfmachine in den handel onder den naam van „the Correspondent". Wij hebben dez.e machine geprobeerd en dc eersten indruk is die van soliditeit en stevigheid. Een bijzon derheid van niet geringe bcteekenis is, dat de machine zonder lint werkt. Dit is vervangen door een inktpafroon, waardoor een duidelijk, fraai cn duurzaam en gelijkmatig schrift mo gelijk wordt. Dc bijzondere constructie van de gepa tenteerde type-arm, welke uit twee declen be staat, verzekert een aangenamen aanslag, welks kracht schitterende carboncopiën en uit muntende stencils levert. De prijs is zeer billijk. Men zie voor nadere bijzonderheden de desbetreffende annonce in l dit nummer. Gevonden voorwerpen. In het politiebureau zijn inlichtingen te bekomen omtrent de volgende gevonden voor werpen Een grijze ceintuur, een zwarte duif, een zilveren broche, een irood koralen rozenkrans, een hark. een zwartgelakte ceintuur, een por tefeuille, een bal. een tabaksdoos, een grijze kip, een paar gymnastiekschoenen. Zomu uitvoering. Z.'.meiuilivoering in de Creole Keik le Naarden, onder directie van Jol Kin S hconderbeek., opgedragen aan Bernard Zweer?, Ier gelegenheid van zijn TOfeten verjaardag op Zaterdag 5 Juli <a.s., de« avonds om 8 uur. (Text der Liederen: Aan de Schoonheid. Rezen, heiden van Bernard Zweer?; Te Deum, van Alphons Diepenbroek. 'Als zangeressen en zangers zullen op treden mevr. A. Noordewier-Reddingius, Dora. Zweers de Louw, Annie «Schienbeek, de heeren Louis van Tulder en Jac. Caro, te:wijl het Concertgebouw Orkest het geheel zal begeleiden. iDe prijzen dor plaatsen bedragen 1' 3.en f'5.(gereserveerd), bij de generale repc-tiifcie,, die op 4 Juli 's avond te 7.30 wordt gehouden, zijn de 'prijzen f 2.en f 2.50 (gereserveerd) Kaarten zijn verkrijgbaar te Amster dam hij Alsbaeh iDoye.iBroekman? en van Foppel; te Biresum bij firma Los; le Naarden bij Ever hard Zenen; te Hil versum bij J. Reddingius; te Baarn bij Syberden; le Laren biji Baijlé. Ook hij de keik zijn kaarten verkrijg baar i' 5.vcor de uitvoering en f 2.50 veer de generale repetitie. Gooische Landbouw Sportvereeniging. Naar wij vernemen hébben verschil lende. gemeenten en corporaties alsnog verschillende geldbedragen en medailles geschonken, zoodat buiten de gewone prijzen nog voor 1 ui in f'GOO.extra prijaen beschikbaar kunnen worden ge steld, benevens 45 medailles en een kunstvoorwerp. I)e programma's, welke binnenkort verschijnen, -kunnen worden aangevraagd bij den lieer J. Maas, Am- sAidamsche Straatweg. 'De vermoedelijke datum der tentoonstelling is 20 en 21 Augustus a.s. De zwanen. Het gemeentebestuur van Naarden heeft vier zwanen aangekocht, welke met 'n tweetal van burgemeester Van Wettum spoedig in de vestinggrachten zullen drijven. Het initiatief tot deze verfraaiing is in de laatste raadsver gadering genomen door den heer Groenhart. Succes. Onze stadgenoot de heer A. de Gooyer bt-haulde met de Wc°sper Muziek- Vereeniging .lubal een le prijs met 68 punten in de tweede afJeeling fanfare oj) Zondag 15 Juni 1.1. te Edam. Jub.nl stbroef voor liet eerst oji leze afdceling 111, zoe.'at de uitslag een grooto prucstntie genoemd mag worden, temeer waar Jubal een klein gezelschap is. De heer de Gtoyer is sedert 7 maanden directeur van genoemd gozelschap. D. O. B. Naar wij zoo juist vernemen zal de Muziek-Vereeniging D. O. B. op 3 Juli in het Wilhelminapark een concert geven. Aanvang 8 uur. 't Programma dor te spelen liederen zal nog nader worden bekend gemaakt. Akte examen L. O. Voor bovengenoemd examen is geslaagd onze studgenoste mej. G. J. Arentsen, Naarden. Benoemd. Mejuffrouw M. H. H. Arentsen alhier is benoemd als onderwijzeres aan de school voor buitengewoon lager onderwijs no. 1 te Amsterdam. Gevonden voorwerpen. Een dames armbandhorloge; een autoped; een sportriem met zwemkaart een zwart gebiand heerenJiorloge met doublé -ketting; een R.K. kerkboek; een zwart gebrand heerenhorloge met .ketting.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1