TENTOONSTELLING KUNST2AALVAN LIER W, SCHUMACHER T I VoogdenerJ Eemnes THEEHUIS HEIDEZICHT. SLUITING Victoria-Water VRIJDAG 27 JUNI 1924 Verschijnt Vrijdags en Dinsdags 'FunrmEp-rouF? ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels 11.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau wan Redactie en Administratie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 35 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per weeK 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Men zie onze illustraties in het tweede blad Officieele Kennisgeving Bekendmaking. B. en W. van Eemnes maken bekend, dat de op heden 24 Juni afgekondigde wijziging in de verordening op het bouwen, verbouwen, sloopen en bewonen van woningen in de ge meente Eemnes van heden gedurende drie maanden, op de Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter lezing is nedcrgelegd, en in afschrift tegen betaling der kosten alge meen verkrijgbaar gesteld. Eemnes, 24 Juni 1924. Burg. en Weth. voornoemd. Jhr. L. RUTGERS v ROZENBURG. Burgemeester. De GEMEENTE-öEUKEXARlE is alle werkdagen geopend van 9.3012.30. De DiJJxGRAAF, de heer A. J. Looxma, Min Weldertn Baron Rengors, is allo Dins dagen ten Gemeentehuize te spreken voor Ingelanden van 1012 uur v.m. De Mirauda-Stad. In verband met het van 29 Juli te Amsterdam te houden Internationaal Ste denbouwkundig congres, schrijft de „N. R.Ut." over de uitgebrachte prae-adviezen door Dr. Raymond Unwin o.m. „Ik heb de aanhaling wat ruim geno men, omdat ze m.i. goed weergeeft de bezwaren, die den groeten steden van thans aankleven; de moeilijkheden ten aauzien van verkeer, volkshuisvesting en industrie waaraan, naar Purdom getuigt, alle groote steden over de geheelo wereld lijden en waardoor anderzijds de stad ook in de onmogelijkheid verkeert, ten volle haar rol als cultuurfactor te spelen. Bovendien gaf dit citaat mij gelegen heid, door het spatieeren van een paar zinsneden, nog twee zaken ter sprake brengen, die mij in dit verband van be lang blijken. Unwin spreekt hierboven van het heen en weer trekken van men- schen en goederen, dat tot een minimum moet worden teruggebracht Hij doelt hier blykbaar op het verkeer in de stad. Maar er is nog een andere verkeerskwes- tie, die, waarop bij de bespreking van het plan-De Miranda in de Amstcrdamsche Tuinstad-commissie het licht is gevallen en waaraan gewichtige bezwaren tegen dat plan zijn ontleend: de verbinding tus schen de groote stad en de satellietstad met alle daaraan verbonden moeilijkhe den. Wij vinden dit verkeersbezwaar in de prae-adviezen voor het congres niet be sproken. Heeht men er elders minder waarde aan of houdt dit verband met het bijzondere karakter, dat deze satelliet steden naar de opvatting van Dr. Unwin en zijn medestanders zullen hebben; een karakter, dat, meenen wij, verschilt van dat van de tuinstad-De Miranda? Unwin zelf spreekt hierboven van afgesloten een heden. Purdom sluit zich hierbij aan. Deze definieert een satelliet-stad als een afge ronde maatschappelijke eenheid „in het bezit van de economische, sociale en cul- tureele karaktertrekken van een werke lijke stad; ontstaan als een loot van een groote stad, of althans, hoewel haar eigen zelfstandigheid behoudende, ten deele af hankelijk van de groote stad. Zij in on derscheiden van een dorp en van een voorstad en van elke andere gemeenschap, welke in de groote stad is opgelost of bezig is zich daarin op te lossen". De tegenstelling lijkt dus zoo! Terwijl wethouder De Miranda zich in het Gooi een tuinstad denkt van Amsterdammers, die hun werk blijven vinden in de groote stad en dus geregeld heen en weer reizen, staat de satelliet-stad, zooals Unwin en Purdom en anderen die zien, veel meer op zich zelf; ik bedoel: leidt zij veel meer een eigen leven, ook in dit opzicht, dat zij werkgelegenheid geeft aan haar inwo ners. Deze satelliet-steden hebben dan ook hun eigen industrieën, de industrieën die niet noodzakelijk aan de groote stad ge bonden zijn. In dit verband haalt Purdom het oordeel aan van Henri Ford, de be- kendo Amerikaansche autmobieliabrikant, olie de noodzakelijheid om de industrie te centra liseeren (in de groote steden) ont kent en pleit voor kleinere ondernemingen in steden van bescheiden omvang. Wat Unwin en Purdom willen de combinatie van woon- en werkgelegenheid, buiten de stad is, zooals men weet, ook het uit gangspunt geweest van de stichting van het tuindorp Oostzaan in de nabijheid van de werven en fubrieken aan de overzijde van het IJ, maar de tijdsomstandigheden dwongen, dat denkbeeld los te laten. Purdom Begroet het plan-De Miranda met veel ingenomenheid. Hij hoopt, dut het op een groote schaal zal worden uit gevoerd en dat er een werkelijke stad zal worden gemaakt; niet een vóór-stad onder een fancynaam. De stichting van zulk een satellietstad zou z.i. van beteekenis zijn voor de gcheele wereld. Het is tijd, meent hij, dat ook ander© landen dan Engeland in di© richting i©ts doen. In Engeland zijn twee tuinsteden, satelliet-steden van Londen: Letehworth, hetwelk 35.000 inwo ners kan bevatten en op een afstand van 51 K.M. van Londen ligt en WelVyn met een toekomstige bevolking van 40 a 50.000 inwoners op 'n afstand van 32 K.M. Ik moge er hierbij even aan herinneren, dat de groote hei tusschen Bussum en Hilversum, waar de heer De Miranda zich zijn tuinstad heeft gedacht, op pl.m. 25 K.M. van Amsterdam ligt, en dat die tuinstad berekend zou zijn op 100.000 in woners. Kaderlandstorm Gooi- en Eemland. Deze atdeeling van het Vóóroefenings- Iustituut zag bij de laatste examens we derom bijna al haar candidaten slagen, die op deze wijze oefenend (kosteloos in den rijen tijd en bij de eigen woonplaats) hun diensttijd aanmerkelijk verkort krijgen. Aan het examen voor Vaandrig nam de sergeant (student te Wageningen) G. A. Heubel te Hilversum deel en slaagde. Op het eveneens te Amersfoort gehou den examen voor res. sergeant slaagden-: Y. II. L. La Lau; C. J. Ek; C. J. v. Hul zen; G. W. Harfasen; F. Nieuwenlruysen; R J Raad; W. Kok; Th. E. C. C. Hogen- boom; J. H. Teerink; G. W. Paling; H. d<ï la Rive Box". Aan liet examen voor het Bewijs van Vóórgeoefendheid (dat 4 maanden verkor ting van kazernediensttijd verleent) na men 33 kaderlandstormers (leerlingen van Middelbaar onderwijs) der afdeeling deel, waarvan er 32 slaagden, t.w.: A. N. Le gras; J. v. Heyningen; J. Kok; A. B. H. Niemoyer; C. A. F. Kalhorn; C. J. W. Ywema; J. v. Harpen; H. L. v. Holden; H. E. v. Asselt; 6. H. J. Bok; A. Wild schut; J. H. C. Merkel; J. Jolles; C. G. Wemmerslager van Sparwoude; F. H. M. Lommers; G. Seppen; F. T. Dreiters; F. A. Moenking; L. E. Loeb; A. de Vrankrijker; H. R M. Prein; H. van Heuven; D. A. v. Schreven; R. E. Filet; F. F. v. Rhijn; P. F. H. v. Hille; H. J. Gerlings; J. Sporry; F. H. L. v. Os; J. W. v. d. Arend; H. Berkhout; W. Ch. Michon. 1 Aangezien over het Vóóroefenings-Insti- tuut nogal veel gesproken en geschreven wordt, is het wel van belang eens even stil te staan, bij de bezuiniging die dit systeem van opleiding indien het over al behoorlijk ter hand wordt genomen kan geven. Immers door dit laatst© exa men komen nu 32 jongelieden vier maan den of honderd en twintig dagen minder in de kazerne en heeft het Itijk dus 32 x 120 of pl.m. 3000 dagen een soldaat min der to voeden, te legere» en t© verzorgen, want die jongelieden kregen hun oplei ding terwijl zij thuis aten en sliepen en hun studie of betrekking konden voortzet ten. Vooral dit laatste is een bezwaarlijk te becijferen, doch belangrijk economisch voordeel. RUSTIG ZITJE NA FIETSTOCHT EN WANDELING LAGE NAARDERWEG 77 Schitterend vergezicht over helde en veld. HILVERSUM Gewone consumptieprijzen. Aanbevelend, J. C. BUIJS. De Kaderlandstormers van Gooi- en Eemland gaan dit jaar weder kampeeren in hun eigen woonstreek (Kamp Laren). Deze kampoc-feningen maakt de Kader- la ndstonner mede, omdat hij voor zijn ve.rderc vorming tot een rang natuurlijk eenige groote oefening niet missen kan. Gedurende zoo'n kamp ontvangt de Ka de rlandstormer gratis legering, voeding en soldij. Het kamp is van 21 Juli tot 9 Augustus cn gaat gepaard met sport wed strijden e.d. Leerlingen en cx-lcr rlingen van Middel baar onderwijs kunnen zich in het najaar weer aanmelden, terwijl er ook nog enkele mee kunnen gaan naar dat Kamp. Deze moeten zich dan o n v e r w ij 1 d aanmel den bij den Commandant- der Afdeel ing (schriftelijk) Boschlaan 16 Bussum of mon deling Dinsdags van 4bVi nam. of Don derdags 78 nam. Smoordronken. Voor sommigen schijnt de processie een aanleiding te zijn om tot drankmisbruik ver te gaan. Tenminste zijn er wegens openbare dronkenschap Donderdagavond twee bekeurd. Een er van, een zekere A. S. uit Hilversum, vond men 's avonds half tien, smoordronken aan den Molenweg. De politie nam den man mee naar het bureau en liet hem in de cel zijn roes uitslapen. Woensdagmorgen werd hij er uit ontsla gen, nadat proces-verbaal was opgemaakt. Brutale inbraak. Tijdens de afwezigheid der bewoners heeft 'een ongewenscht persoon, aan de woning van «Jen heer S. aan den Toren laan, alhier, ©en bezoek gebracht, op een wijze, die wel eenigszins afwijkt van 'de gewone manier van visities maken. Ilij heeft n.l. eerst getracht, door het privaat- raampje binnen te komen, wat hem niet gelukte, al sloeg hij het glasruitje ook stuk. Daarop is hij van een tuintafel op een plat. geklommen, heeft daar een,glas ruit uit een smal gangraanipje gesneden en is daarna door deze gemaakte opening de woning binnengegaan. Gastheer noch dame aantreffende, is hij eens gaan kijken wat de bewoners bezaten, waarvoor hij een groot deel van de kas ten, buffetten en bureaux doorsnuffelde en den inhoud op en door elkaar smeet op don grond. Wat hij van waarde aantrof schijnt zijn belangstelling zoodanig te hebben opge wekt, dat hij dio voorwerpen mee naar huis heeft genomen om ze daar waar schijnlijk eens op zijn gemak te beschou wen. Ook een klein bedrag aan geld, dat aan de dochter des huizes toebehoorde, gaf hij voorloopig een zijns inziens veiliger bewaarplaats. Op zijn gemak heeft hij een on ander niet kunnen bekijkep, want in zijn haast vergat hij een mooie Bosboom Toussaint, die hij reeds ia de gang had gezet, even als hij verzuimde een koperen kandclabre, dien hij klaar had gezet, bij zich te ste kje n. Hij vergat nog veel meer, hetwelk wel noodlottig voor hem zal worden, want hij liet iets achter, waar de politie erg van Werken door Dagelijks, ook des Zondags geopend NAAST HET POSTKANTOOR, LAREN blij mee was en zeker ook de gastheer, die tenminste nog een souveniertjo van had, dat voor het onderzoek grootte waarde heeft. Dank zij het oordeelkundig optreden van den zoon en van den dochter van den be woner, die alles in den toestand lieten, zaoaLs zij die vonden na de gemaakte vi site van den onbekende, en niet binnen gingen voor de politic aanwezig was, heeft de politie alle hoop spoedig den da der te pakken to krijgen. In verband hiermede worden allen, die eenige inlichtingen kunnon geven om trent een persoon, die met vliegenvangers (ronde groene kokertjes) en veters op Za terdag j.l. in de butirt van het Rosarium tc Hilversum heeft gevent-, verzocht daar van aangifte te doen bij de politie. De geringste aanwijzing in deze in van belang. Sprokkelingen. Maandag verdronk te Schalkwijk dc schippersknecht N. v. Dam, wonend bij zijn voogd aan den Egelshoek. Opeiilucht-suinenkomst op Zaterdag 21 Juni. Hoewel het weer in den ochtend niet veel beloofde, is het later een schitteren de zomerdag geworden, zoodat onder het looverdak van 't bosch, door do openingen tusschen de boomen, gouden zonnebundels spoelden op mos en verdord blad. Het heuvelachtige terrein was geheel met be langstellenden bezet, aan den voet hier van zat het Chr. fanfarecorps uit Huizen onder zijn directeur, den heer J. A. Kar- semeijer van Bussum, Naarden's Ohristel. Gem. Zangvereeniging „Looft den Heer" met haar directeur den heer Dirk Postu- ma van Weesp. Tusschen in 9tond het spreekgestoelte, hetwelk met de vaderland- sche kleuren getooid was. Nadat Rieken waren genomen van het bestuur von hot mil. tehuis met do beide directeuren als ook van de resp. vereenigingen, beklom te plm. 3 uur de heer Wijnbeek, v>orzi<ter van het tehuis, het spreekgestoelte. Nadat allen Psalm 19 vers 1 hadden gezongen heette hij de aanwezigen hartelijk welkom en zette uiteen waarom deze samenkomst was belegd. Hij herinnerde aan de liefde, medewerking, belangstelling eu steun aan de tehuizen in den mobilisatietijd. Teveel vergeet men dat na de mobilisatie in de garnizoensplaatsen de tehuizen bleven be staat, hij hoopt dat 't Naardensch tehuis, dat reeds zeer lang bestaan heeft, ook in dt toekomst in stand kan worden ge houden. Over 't nut van zoo'n tehuis, al dus spr., behoef ik u niets te vertellen. Vraag dat maar aun den huisvader Oort huis en zijn eehtgenoote of liever neem eens een kijkje in ons tehuis, waar nog historische herinneringen uan verbonden zijn, want vroeger was 't een logement, waar de Prinsen van Oranje altijd af stapten. Spreker hoopte dat door dezen middag de belangstelling weder levendig mogo worden, dat de Christenen het werk niet alleen door gebed, maar bovenal hun onontbeerlijke steun wilden verleenen. De tehuizen zijn een nationaal belang. Nadat nog medegedeeld werd, dat door deta cheering va» een groot deel militairen naar Veken, de aangekondigde tableaux moesten vervallen en dat gedurende de pauze hot geheele terrein besohikbaar is, waar hij tevens den dank voor uitspreekt, aan d.e fam. v. Leeuwen-Boomkamp voor doze welwillendheid, wordt de samen komst geopend. Staande werd, met bege leiding van de muziek het Oude Wilhel mus gezongen, waarna het programma in volgorde werd afgewerkt. Het Chr. fan- fa reorps bracht zeer goed gespeelde mu ziek ten gehoore, vooral de Ouvertures „Piqué Dame" en „Poèine de France", de concoursstukken, waar te 'sGraveland le prijr.cn mee behaald werden, resp. als vrij nujnmer en als verplicht nummer in de afd. „Uitmuntendheid", deden het schitte rend tusschen de boomen. Ook de zang voldeed heel goed, behoudens „Lente avond", wat erg woest klonk. Ons compli ment, dat zonder begeleiding, toch goede hoogte en kracht werd behouden, want dat valt in dc open lucht niet mee, zelfs gelooven wij, als over meer sfemmenma- terianl beschikt had kunnen worden, voor al bij de sopranen en alten, dat het veel beter zou zijn geweest, nu klonk de da- moszang wel wat erg zwak. „Des mor gens", (zonsopgang) was het beste ge deelte van haar programma. Door de sprekers Ds. Bootsma cn Jon ge leen werden allen opgewekt, het werk voor de tehuizen in de gebeden tc- her denken, maar bovenal financieel te steu nen, mede te helpen comité's te vormen loor liet'gcheele Gooi en werd een cn an der over het werk zelf verteld. In de pauze werden door de dames van de zang kaarten ter intcckpning aangeboden. Ds. Lu toy n, als laatste spreker, memo reerde dat weinigen iets doen. 't Is a'.s de „Gideonsbende". In verband hiermede her innerde spreker aan 18 Juni j.l., de her denkingsdag van den slag bij Waterloo, waar ook een keurbende, klein in getal, maar oordeelkundig opgesteld, onder lei ding van den Prins van Oranje, met Gods hulp. Napoleons macht wist to breken. Spreker drukt vooral de moeders haar schoon© taak op 't hart, ten opzichte van haar kinderen, zij toch zjjn de hoop der tekomst. Na dankzegging aan allen, die hadden meegewerkt, om dezen middag te doen slagen en bovenal aan den lieer v. Leeuwen-Boomkamp, werd na gebed en ,het zingen van den avondzang, deze voor 't tehuis goed geslaagde meeting gesloten. Terwijl wij in de pauze zoo langs de vij vers en door het bosch dwaalden, konden wij niét anders dan betreuren, dat dit schoone boscheomplex verboden wandel terrein is geworden. Verbetering van het geschiedenis onderwijs. Een ouder-commissie te Naarden heeft per motie tot den Minister van onderwijs het verzoek gericht, het onderwijs in dc geschie denis zoodanig te doen wijzigen, dat meer op cultureele gebeurtenissen dan op oorlogen den nadruk zal gelegd worden. De Rozeutentoonstolling. 13. en W. stellen den raad voor een verguld zilveren medaille voor de Rozen- tentoonstelling te Bussum beschikbaar te stellen. Oberlahnstein is niet wrang of scherp als gefabriceèrde en zoogenaamde kunstmatige minerale wateren, doch pótillant. smakelijk en opwt-kkend. Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in hecle Literschroefflesschen, in- houdsprijs 32 cent.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1