DINSDAG I JULI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags [FtttnESiEff-rouR'Arn'] 4 1 j LJ 1 - 1 WH Jl r m ««movk. J9 ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden Vnr\nH<anorf BWRI rpm 70 cent' met 9eï,lustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent. YUUyUeiiCIJ MM L-CTIIIIICrO met geillustreerd Zondagsblad 1180. Per weeK: 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct •LEMNEi 1 X Paardenfokkerij. Do regcTingscomm issie voor do paarden fokkerij in de provincie Utrecht zul op 22 .1 uit a.s. een premiekeuring organisoeren te Houten. In aanmerking komen 2-, 3- en4-jarige merriën, merriën met veulens en hengsten met afstammelingen (min stens 0 stuks, waarbij hoogstens 2 veulens). Tevens zal er eene keuring gehouden worden voor het M. C. 1925. De aangifte kan geschieden op Zaterdag 5 .1'uli van 10.3012.30 uur v.m. in de Landhouwbeurs te Utrecht. Weer een auto-ongeluk. Vrijdagmiddag circa 5 uur kwam bij het Stompe Torentje een 6-jarig meisje onder een auto. Do bestuurder nam het meisje mede naar Baarn, waar Dr. lluysken de hoofdwonde verboi(l, cn bracht haar ook weder terug naar huis. Bekeurd. De rijksveldwachter heeft, bekeurd .T. C. K. van Harderwijk, overeenkomstig art. 15 der motor-rijwielwet. Gemeenteraad. Zaterdagmorgen om 10 uur kwam de Rand dezer gemeente in openbare verga dering bijoen. Aanwezig waren de raadsleden: C. Bakker, A. van den Brink Mzn., J. ('uinpmaii, II. \V. G. C. Galis, J. L. Grap Hellingman, E. Diamant Jzn„ A. F. J. van Gestel, II. .1. Heulc, Ghr. J. Jaski, II. F. .1. ten Kroodn, T. P. Zwanikken Voorzitter: Jhr. H. L. M. van Nispen van Sevenaer, burgemeester. Secretaris: P. Ghr. .T. Peters. Om 10 uur kwam do Rand dan bijeen in hot nieuwe apartement, d. w. z. het oude apartement, maar geheel gemetamorpho- seord. Twee lange tafels, een lange voor don Raad, een minder lange voor B. en NV. stonden tegenover elkaar, een ronde perstafel in den hoek, waaraan zich hot inuskioteiuloin vriendschappelijk schaarde, als ter disch. De VOORZITTER opende deze bijeen komst mot do volgende rede: Bij deze eerste vergadering, welke wij houden nA de verbouwing van het ge meentehuis, meen ik U er opmerkzaam op te moeten maken, dat thans voor het eerst tie Larensche kunstenaars door hun werk in tlit gemeentehuis zijn vertegenwoordigd. Tot voor korten tijd heette het „Kunst is geen Regceringszorg". Toon echter voor enkele jaren, tijdons de in ons land alom heorschende malaise, ook de Larensche kunstenaars zeer moei lijke tijden doormaakten, heeft de toenma lige gemeenteraad op loffelijke wijze ge broken met de oude leuze: „Kunst is geen Regoeri ngszorg". De Raad heeft toen, om te doen zien, hoezeer door hein liet werk van de kun stenaars wordt gewaardeerd, besloten om, ter aanvulling van een Rijksbijdrage, een' niet onbelangrijk bedrag uit de gemeente kas beschikbaar te stellen, om daarmede eenigermate aan den lieorschenden nood tegemoet te komen. Burgemeester en Wethouders hebben toen, ingevolge Raadsbesluit, aan verschil lende kunstenaars opdrachten verstrekt en hot werk, 't welk thans de wanden van ons gemeentehuis siert, is het resultaat van die verstrekte opdrachten. Mijne Hoeren, ik meen, dat het thans hel, oogenblik is om namens de Larensche kunstenaars een woord van dank te bren gen aan den Raad voor den matorieolenj steun hun verleend, doch vooral voor het feit, dat de Raad getoond heeft te willen breken met het oude: „Kunst is geen Re- geeringszaak", mnar daarentegen een blijk hoeft willen geven, dat hij de kunst beschouwt als een eultuurbelang van groote waarde, 'hetwelk de overheid ge roepen is zooveel mogelijk to steunen. Ik breng een woord van dank aan onze Larensche kunstenaars voor de wijze, waarop zij de hun verstrekte opdrachten ten uitvoer hebben gebracht, een wijze, die allen lof verdient en die mij de hoop doet uitspreken, dat deze hescheidon collectie van Larensche kunstwerken meer en meer bij den Raad do belangstelling voor de kunst moge levendig maken, zóó, dat de Raad in de toekomst niet zal schromen gelden beschikbaar te stellen om, waar mogelijk, deze collectie aan te vullen of te verbeteren, opdat wij zoodoen de, als een hulde aan de nagedachtenis van de groote mannen, die door hun kunst, en door hun wereldvermaardheid Laren alom hebben bekend gemaakt, in de toe komst mogen geraken tot wat ik mij als een voor deze gemeente bereikbaar ideaal denk, een museum van kunstwerken, waar de beste werken van onze beste kun stenaars vertegenwoordigd zullen zijn. Daarna overgaande tot het huishoude lijk deel der vergadering, merkte de voorzitter op, dat. de notulen niet kon den worden voorgelezen. Spr. wil die aanhouden tot de volgende vergadering. De heer VAN GESTEL begrijpt niet, waarom na zooveel maanden de notulen nog niet gereed zijm. Spr. vraagt of de kosten zoo hoog zijn om te drukken en den leden tc zendon. liet gaat er bij spr. om, dat de houding van B. en W. zoo in correct is, na een half jaar tijdsruimte nog geen notulen. Dit is wel wat bnr. De VOORZITTER merkt op, dat de lan ge termijn verband houdt met de verbou wing. De vergadering echter is uitgesteld omdat, dc zaal nog niet disponibel was en omdat alle paperassen verstrooid waren. Er is echter spoedig weer een vergade ring. De stagnatie vein het. bedrijf is dooi de verbouwing groot: geweest. Spr. noo- digt den heer v. Gestel uit, eens een kijkje te nemen op de secretarie. Do heer VAN GESTEL wenscht vlak na de vergadering de notulen te lezen. De heer DIAMANT ondersteunt dit ver zoek. De VOORZITTER, zegt toe, voor een spoediger afwikkeling te. zullen zorg dragen. Daarna worden do ingekomen stukken voorgelezen, waaronder een missieve van Ged. Staten tor gek'ide van hun beschik, lciugen op de beroepschriften tegen ere aanslagen van P. I\. W. Gestel en N. Kool. Een procesverbaal van do opneming der kas en boeken van den gemeenteontvan ger op 31 Maart 192*4 en een idem op 2 Juni 1924. Een schrijven van het bestuur der R. K. leeszaal houdende dankbetuiging voor de toegezegde subsidie voor 1924. De boer DIAMANT wenscht inlichtin gen over het verslag van kasopneming van den gemeenteontvanger. I)e VOORZITTER kan de inlichtingen niet volledig verstrolckeij maar wijst or op dal deze verslagen zijn opgemaakt in overleg met den accountant der gemeente. Ingekomen is een adres van .T. Padberg houdende verzoek hem oonigen tijd uitstel te vorleoncn van de betaling van zijn huishuu r. B. en W. stellen voor dit adres in hunne handen ter afdoening te stellen onder me dedeel ing, dat deze zooveel mogelijk zal plaats vinden in tien door adressant gc- vvenschtcn zin. De heer VAN GESTEL wil hebben, dat de Raad vaststelt hoelang adressant uit stel krijgt. De VOORZITTER wijst- er op. dat dit geen zaak is voor een openbare vergade ring. De heer TEN KROODE wil den termijn op 3 maanden stellen. De heer VAN GESTEL, antwoordende op hetgeen de voorzitter zegt, meent te moeten opmerken, dat het verzoek aan den raad gericht is. Do heer DIAMANT vraagt wolken ter mijn B .en W. hebben gesteld. De VOORZITTER: Geen enkele. Daarna wordt het voorste! van B. en W. in stemming gebracht en verworpen met 6 tegen 5 stemmen. Een voorstel van van Gesitol tot teumijn- stelling, wordt, aangenomen». De VOORZITTER merkt nog eens op, dat dergelijke kleine aangelegenheden niet in den Raad moesten behandeld worden. Verder is ingekomen een schrijven vaa 't bestuur der Larensche burgerwacht, hou dende verzoek, ten behoeve van genoemde burgerwacht, alsnog een sitbsidie te wil len verleenen van f 500.voor het jaar 1924. Hoewel B. en W. in meerderheid prijs stellen op bet behoud der Burgerwacht, mèenen zij zich te moeten reforeeren aan de eenmaal uitgesproken meening van den Raad en stollen zij mitsdien voor, afwij zend op het verzoek van dem adressant te beschikken, welk voorstel zonder h. st. wordt aangenomen. Ter lafel komt daarna hot ingekomen schrijvon van .1. SpokkriKift. te Haarlem, houdende verzoek alsnog in dc gelegenheid te worden gesteld zijn bezwaren tegen zijne aanslagen in don Hoofdei ij ken Om slag dezer gemeente, over do lvelastingjto ren 1921 en 1922 te mogen indienen. Aangezien ten tijde van het inkomen van het verzoekschrift de wettelijke ter mijnen voor het indienen van reclames tegen aanslagen in de plaatselijke inkom stenbelasting gesteld, reeds waren verstro- kon en de Raad niet bevoegd is, r^adien die reclames in behandeling te nemen, stellen B. on W. voor, adressant niet ont vankelijk te rerklaren in zijn verzoek. De heer DIAMANT vindt het billijk de bezwaren van den adressant te onderzoe ken. Ilij verzoekt het adres te stellen i'n handen der desbetreffende commissie cn vraagt, waarom dat niet eerder is gedaan. ITij wenscht een weg te vinden om het te veel te betalen bedrag te restitueeren. Verder wijst spr. erop, dat de adressant de aanslagbiljetten te laat. heeft ontvan gen, zelfs nadat de termijn voor het in dienen van reclame verstreken was. De VOORZITTER stelt na ecsnige toe lichting voor, het adres aan de commissie te overhandigen, welk voorstel wordt aan genomen. Verder zijn nog ingekomen eenigc ver zoekschriften om vergunning tot aanslui ting van perceolen aan de Provinciale Wa terleiding Mij. Adressanten zijn Mej. A. van Slooten, de hoeren E. J. Blondel, A. Murray, P. Nijs- se n en Mevrouw de Wed. Dr. P. A. Lam me rts van Bueren B. en W. stellen voor de verzoekschrif ten dezer adressanten aan hen tor afdoe ning te renvoyecren, aangezien volgens liet reglement op de wegen in Noord-IIol- lnnd, niet de Raad. doch slechts hun col lege vergunning als bij dezen gevraagd, kun verleenen. B. en W. deelen in verband hiermede nog mee, dat, zoolang inzake de stichting van een gemeentelijk waterle.uingbedrijf nog geen eindbeslissing is genomen, door hen afwijzend zal worden beschikt. De lieer DIAMANT wijst er op, dat B. cn W. niet lxwoegd zijn afwijzend te l>e- sohikken en staaft, deze mooning door het eiteeren en herinneren aan eonige artike len in het reglement van het wegenfonds in N.-H. Spr. wil een spoedige beslissing van B. en W. betreffende dc waterleiding, maar wenscht thans deze verzoeken in te willigen op eonigo nadere voorwaarden. De VOORZITTER wijst er op, dat B. en W adressant niet expres wenschen te dupeeren, dat zelfs al eonige toestemmin gen zijn verleend om bij de provincie, aan te sluiten, maar dat dove weigerde aan 1e sluiten. Ilct voorstel van B. en W. wordt daarna zonder h. st. aangenomen. Thans is aan do orde het eervol ontslag aan den heer A. .1. ITerckenrath mot. 1 Juni a.s., als ambtenaar ter secretarie en hot benoemen in diens plaats van den heer G Zwanikken. De heer G. Zwanikken wordt met algo- moenc stemmen gekozen. Ter tafel komt. daarna het voorstel van B. en W. tot aanvaarding van grond voor wegaanleg in eigendom, te weten de stuk ken der navolgende inwoners: P. .1. van den Brink c.s„ A. G. Schoonderbeok, J. Galis Kzn., .1. A. Angel, W. Dijkman, Vermolen, G. L. Günnermann, wed. van A. Smit, B. van Zanten, G. v. d. Brink, J. Smit Kzn., P. II. Wcynschenk, A. Warnderink Vinke, J. W. Hahnemann, L. Puyk Ilzn., J. G. Koek kook en G. Ma joor Jzn. Verder stukken van W. A. Nicmun te Amsterdam, M. Blom te Eemnes on do Vereen i ging „Internationale Broeder schap" te Blarieum, Dr. J. van Rees te Hilversum en tegen betaling van 1 045 van A. M. Burg, cchtgenoote van II. A. Kuh- binga te Amsterdam. Dit voorstel wordt z. h. st. aangenomen. De beer DIAMANT stelt thans voor. al de punten die nog volgen, aan te houden tot de volgende vergadering. Dc tijd is, volgens spr te kort geweest om deze be langrijke documenten goed tc bestudeoren. Woensdag heeft spr. de kennisgeving ont vangen, dat dc bedoelde stukken 's avonds ter inzage lagen. Spr. vindt, de tijd kort geweest en wenscht in het vervolg de stukken behoorlijk te voren thuis te ontva ngen. De lieer VAN GESTEL steunt, dit. voor stel, ook hij wenscht. opzending te voren. De heer HEULE is van dezelfde mee- ning. Er is op de vorige vergadering be loofd. dat de stukken, eerder gestuurd zou den worden. Thans is hot weer zoo lnat. De heer BAKKER, bemerkende dat de stukken dan luter worden behandeld, wil dan maar dadelijk over de kwestie dor Erfgooierswoningen interproteoren. De VOORZITTER merkt met belang stelling, dut de interesse in den Raad groo.ter wordt voor zaken, die vroeger zon der discussie werden afgedaan. Nog nooit, zegt spr., hebben wij deze stukken behan deld andei's dan zoo. Het reglement van orde zegt, dat B. en W. twee dagen te voren de stukken ter inzage moeten log gen. hetwelk gebeurd is. Nu willen de le den plotseling de stukken thuis hebben. U moet, zegt. spr., toeh hier inlichtingen komen vragen. Thuis hebt u er niets meer aan. Den heer van Gestel is duidelijk op alles gewezen. Hij heeft alle inlichtingen gekregen. De heer GAMPMAN ondersteunt het 1 voorstel van den heer Diamant in zoo verre, dat hij het eerste punt wel wenscht af te doen De andere wenscht hij op tc houden. Dc VOORZITTER: Dc heeren wenschen ons zeker eons af te leeren, om zoo'n lan gen tijd te nemen tusschen twee raadsver gaderingen. Dc heer VAN GESTEL licht de nood zaak van die inzage nog eens uitvoerig toe. De zaken zijn ook inderdaad nog nooit zoo getraineerd. De raadsleden wor den door B. en W. totaal genegeerd. Dc kermis is in aantocht. Er moet zeker geld zijn. (Gelach). Wij moeten hier enkel ko men om wat toe te stemmen en kunnen dan naar huis gaan als zoete „jongens". (Hilariteit) En zoo gaan we voort in den ouden sleur. De hoer BAKKER: Ik meen, dat het ook een toeken des tijds is, dat er goede con trole op de financiën wordt uitgeoefend. Men leeft in een bezuinigingskoorts. De mensehen beginnen allen te controleeren. Men heeft den laatsten tijd al zooveel geschreven over het financieel beheer, hetwelk de voorzitter dan ook goed heeft „woerlogen" maar. De VOORZITTER (interrompecrend): Al waren de stukken toegezonden heeren, u hadt cr nog niet uit wijs kunnen worden. Wij zijn formeel geweest. Ik houd mij aan het reglement van orde. (fel) U hebt niets te zeggen, u kunt wenschen, daar in kunnen wij u tegemoet komen, maar werkelijke interesse voor dc zaak is er niet! Deze laatste uitlating doet de heer DIA MANT uitroepen: Ik protesteer daartegen, mijnheer do Voorzitter! (Er ontstaat ru moer). De heer IIELU./E protesteert tegen deze uitlating. De tijd is te kort voor inzage, net is billijk, dien termijn dan te ver lengen. De heer GAMPMAN zich Richtende tot de heeren Diamant en Heul, maar hoe denken de hoeren er over? zullen we punt 5 wel nu behandelen en later de andere? Do VOORZITTER: U richt zich tot mij en niet tot de leden van don Raad, ik zeg u dat de zaak vastloopt, er komt groote stagnatie door en ik draag de verant woording op u over. De heer JASKI: Ik meen, dat B. en W. correct hebben gehandeld en wensch hier te verklaren, dat den hoeren do stukken niet met opzet zijn onthouden. De VOORZITTER: TTct laat mij koud wat. u wilt, ik houd mij aan het regle ment van orde. De hoer TEN KROODE wenscht het voorstel Cainpinan te ondersteunen. De VOORZITTER leest hot reglement van orde voor, en merkt na lozing op, dat de heeren wel op de secretarie zijn ge weest. mnar waarschijnlijk hebhon zitten praten inplaats van studeeren. De heer IIEULE merkt op, dat in die enkele uren de leden van den Raad toeh niet allen de stukken zouden kunnen l>e- studeeren, de tijd is positief te kort. De heer DIAMANT zegt, dat de Voorzit ter het omdraait. Nu krijgen de raadslie den de schuld. Ik hsb, zegt spr., beweerd, dat wij geen tijd hebben gehad, 't Is niet noodig om zoo'n gewichtige zaak er zoo doctr te „jassen". De VOORZITTER: Daar protesteer ik tegen. liet is geen jassen! Bovendien, zoo'n moeilijk vork is dat niet. De heer V5N GESTEL: Wij zijn ook al len niet zoo bij als u. De lieer DIAMANT: Ik blijf er bij, dat over deze zaken behoorlijk dient gediscus sieerd te worden. Do VOORZITTER: Het zijn gewone za ken! anders is er nooit over gedebatteerd. De heer DIAMANT: liet zijn geen ge wone zaken, het zijn belangrijke finan- tieclo zaken. De VOORZITTER: Dan zullen we punt 5 in behandeling en stemming brengen. De lieer DIAMANT: Het gaat dus over aanhouden of niet. Er wordt daarna gestemd. Het voorstel van B. en W. om punt 5 te behandelen wordt aangenomen met 9 tegen 2 stem men, Tegen de heeren van Gestel en Diamant. Daarna komt in stemming het voorstel Campman, om de verdere twee voorstellen niet te behandelen ,welk voorstel wordt aangenomen met algemeeue stemmen op één na, n.l. die van den heer Ba"kker. Tusschen deze stemming door merkt de voorzitter nog op, dat de Raad opzettelijk tegenwerkt, waarop de heeren Dl AM A X'1 cn VAN GESTEL even ving en scherp antwoorden. Voor do heer Campman n.l. zijn stem uitbrengt en daarom aarzelt, zal hij voor •Ie behandeling van punt 5 of er tegen zijn, merkt de heer Diamant nog op: hot schijnt wel dat de heer Campman ook nog niet op de hoogte der stukken is, anders zou hij wel direct stemmen. Daarna komt er rust Men is aan de rondvraag. De heer BAKKER vraagt hoe het zit met die Erfgooierswoningen. Do VOORZITTER antwoordt, dat hij dit punt in de volgende vergadering wenscht te behandelen. De heer VAN GESTEL vraagt wat dc reden is, dat B. en W. de werkverschaf fing hebben opgeheven, zonder den Raad daarin te kennen. De VOORZITTER drukt zijn verwonde ring uit, dnt de heer van Gestel daarmee aankomt, hij zal in de volgende vergade ring antwooirden. De heer VAN GESTEL vraagt weer het woord en verzoekt mededeel ing over de huur, die zal worden vastgesteld over de politiewoningen. De VOORZITTER zegt toe, den Raad daarin eerst te kennen. De lieer VAN GESTEL vraagt wederom het woord. Spr. wenscht een afschrift van het schrijven van Ged. Staten in de kwes tie der Bussumsche Waterleiding Mij. Ged. Staten hadden niet goedgekeurd dat leu ren zich aansloot. Spr. wenscht daarover inlichtingen. De VOORZITTER: Ik behoef daarvan geen afschrift te geven. De heer VAN GESTEL: U is zoo for meel. De VOORZITTER: U ook. De lieer HEULE: Op de vorige vergade ring is toezegging gedaan, welke gronden voor verkoop in aanmerking komen. Is deze zaak al gevorderd of nog in em- brionalc vorm? De VOORZITTER: In embrionale vorm! Nog één van de heeren het woord? De lieer ILELTLE: Ja, meneer de voor zitter, ik wilde een wijziging iu het regle ment van orde, ik wilde (1e stukken min stens eenigc dagen van te voren liezitten. De VOORZITTER: Maak u daar een voorstel van op de eerstvolgende vergade ring. De lieer DIAMANT vraagt of er al bij de P. E. N. geklaugd is over de storingen in het eleetrisch bedrijf, zoo ja. wat hier beantwoord was. I)e VOORZITTER zal nazien of er ul een schrijven is ontvangen en zal dat de volgende vergadering behandelen. Hierna gaat de raad in geheime /zitting. Na heropening komt punt 1» dor agenda aan de orde. 6. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het raadsbesluit van 13 December !923, tot het aangaan oenor kasgeld- leening. B. en W. doelen hieromtrent mede, dat in de Raadsvergadering dd. 13 December 1923 besloten word tot het aangaan oenor kasg.'ldleoning, ten behoeve \an den d enst 1924 van ten hoogste groot f 250.000 A pari, togen een rente van ten hoogste 5Yt pet. 's jaars Bij de uitvoering van dit besluit bleek echter, (lat door de inmiddels ingetreden verhooging van den rentestandaard, het niet mogelijk was deze geldleening tegen de genoemde rente te plaatsen. Slechts met groote moeite mocht het ge lukken een bedrag van f 60.000 tegen een rente van 5J4 pet voor den tijd van 3 maanden in handen te krijgen. Het zal dus noodig zijn de benoodigdc bedragen tegen een hoogere rente op te nemen. Op grond van gekregen gegevens wordt verwacht daarin te zullen slagen, indien de rente bepaald wordt op 1 pet. boven 'f. promesse-disconto der Nederlandschc Bank. Uit het op te nemen bedrag zullen aan stonds moeten worden best reilen de aflos sing van het restant der in 1923 opgeno men kasgelden groot 1' 175.130 en die van de in 1924 roods opgenomen kasgelden tot een bedrag van f 60.000, in totaal dus f 235.130. In verband hiermede en met het oog op de belangrijke bedragen die noodig zullen zijn voor buitengewone uitgaven, o.u. we gens den bouw \au "twee politiewoningen, den bouw van de nieuwe Humanitaire School, de voltooiing der verbouwing van het gemeentehuis, het distributiehuis enz. komt het gewenscht voor, dat niet alleen het rente-type, doch ook 'het maximum bedrag der geldleening wordt verhoogd, dit laatste te stellen op f 490.090. B. en W .stellen derhalve voor tot het nomen va\i het navolgende besluit: D^ ruud der gemeente Laren, gezien het voorstel van B. en W. besluit: 1. z-ii besluit tot het aangaan eener kas- deldloening* van 13 December 1923, te wij zigen in dier voege, dat duariu uls maxi mum-bedrag dier leening in plaats van f 250.000 wordt geleizen f 6o.<oo; 2. een geldleening aan te gaan, ten hoogste groot (400.000 a pari tegen een rente van ten 'hoogste 1 pet. boven het promesse-disconto der Nederlandschc Bank aflosbaar uiterlijk 30 Juni 1925 en de rente en aflossingen te voldoen uit de ge wone inkomsten der gemeente. Dit voorstel wordt met algeincene stemmen aangenomen. Hierna sluit de voorzitter de verga dering.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1