J TENTOONSTELLING WAARSCHUWING. Slaricumsche Kunsthandel TENTOONSTELLING GERM. DE JONG in de KUNSTZAAL VAN LIER MERKELBACH „De Gooische Glashande!' Telef. lnterc. No. 11, - Huizen N.H. Niet-Abonné's! Victoria-Water VRIJDAG 4 JULI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags [[U*\n EIIEF7- QG U FPAPIT. ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels tl—: elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIIS bij vooruitbetaling per drie maanden l/oosirlanonf l'H Fomnoc 70 cent' met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent vuuyueiieij MM LCIIIIICS met gemustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week: 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ Bestuurders van auto's en mo toren, alsmede wielrijders worden opmerkzaam gemaakt op de m jge- lijkheid dat door de z.g. menne- gaten in den dijk luoiwagcns den weg op komen rijden. Zeer bedachtzaam rijden is in 't belang van eigen en anderer veiligheid gedurende den heelen lijd van den hioibouw, speciaal op het weggedeelte van Baarn tot aan den hoek naar Laren. Officieele Kennisgeving Bekendmaking. De Burgemeester van Eemnes maakt be kend. dat de lijsten van degenen, die gerech tigd zijn in het jaar 1924 hun stem uit te bren gen bij verkiezing van een of meer leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ge vestigd te Hilversum, van at heden gedurende 14 dagen ten Gemeentehuize van Eemnes t?r visie liggen. Eemnes, 3 Juli 1924 De Burgemeester voornoemd. L. RUTGERS VAN ROZENBURG. De Gedeputeerde Staten van de Pro- vincfc Utrecht, Gelet op artikel 162 de.' Provinciale Wet; Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het uitvoerig en beredeneerd verslag over den toestand der provincie Utrecht in 1923 tegen betaling van f 3.ter Provinciate Griffie alhier algemeen verkrijgbaar is ge steld. Utrecht. 17 Juni 1924. De Gedep. Staten voornoemd, H. TH. 's JACOB, Voorzitter. C. G. C QUARLES v. UFFORD. Griffier. Onze brievenbus. Alle stukken bestemd voor de redactie en administratie van de Eemnesser Cou rant kunnen gedeponeerd worden in onze brievenbus bij Café van Wijk. Wijziging Bouwverordening. Overeenkomstig advies van do Gezond- heidscommissie voor Baarn e.a., dd. 25 Februari 1924. heelt de Gemeenteraad dd. 8 Mei 1924 besloten de bouwverordening te wijzigen. Wij nemen uit deze gewijzigde verordening het volgende over. Art. 2. Het is verboden: le. een straat aan te leggen zonder schriftelijke vergunning van B. en W. en anders dan Ier plaatse als op het uitbrei dingsplan of op andere wijze aangewezen en op de voorwaarden door B. en W. ge steld. 2e. te bouwen, behoudens het hierna sub 3 bepaalde, anders dan aan hestan mie we gen, of aan wegen, aangelegd overeenkom stig het uitbreidingsplan tenzij, die, in dit lid genoemde wegen op een door B. en W. te l>cpnlen wijze zijn verhard, eventueel beplant, verlicht en gerioleerd. 3e. te bouwen, bij te bouwen, of een ge bouw te vernieuwen aan wogen, welke aan de gemeente of het Rijk tocbehooren, tenzij die wegen op eene door B. en W. te bepalen wijze zijn verhard, eventueel be plant. verlicht en gerioleerd. Onder bouwen aan straten is begrepon het bouwen op zoodanige wijze, dat zich tusschen het perceel en do rooilijn een open ruimte of tuin bevindt van ten hoog ste 10 Meter diepte. Door B. en W. kan verder in bijzondere gevallen vrijstelling worden gegeven van de verbodsbepaling sub 2 omschreven on der daarbij te stellen voorwaarden. Art. 4. Nieuwe straten moeten gemeten tusschen de voorgevel rooilijn een breedte hebben van tenminste 12 Meter. Art. 6. Voor elke woning moot een af zonderlijke ingang aanwezig zijn, uitslui tend bestemd voor het gebruik van die wo ning. Art. 9. Achter elk gebouw en over de volle breedte daarvan moet opengelaten worden een open ruimte (plaats, tuin of erf), waarvan de diepte gemeten tot de grens van het achterliggend terrein of tot de lijn welken den afstand tusschen de beide voorgevel rooi lijnen in twee gelijke helften verdeelt, ten minste bedraagt voor een gebouw zonder verdieping 7 Meter en voor een gebouw met een verdieping 12 Meter. Vrijstelling. Vrijstelling wegens broederdienst is ver teend aan Stalenhoef Cornells Wilhelmus en aan Hilhorst Hendrikus Cornells, beiden inge schreven voor de lichting 1925 Mond- en klauwzeer. Eerste helft dezer week nieuwe aan giften. De Ecmbrug. De Eembrug moet worden hersteld, de kosten hiervan moeten gedragen worden door de gtemeente Eemnes. het Waterschap Eem nes. de Bunschote Veen- en Vejdendijk en de gemeente Baarn Wij hopen hierop nader terug te komen. Emigratie naar Canada. De N.V. Anglo Continentale Trans.ïort- Maatsehappij te Rotterdam richt zich tot onderscheidene gemeentebesturen niet een circulaire, waarin zij wijst op de gelegen heid voor personen, die volkomen op de hoogte zijn van eenigen tak van land bouw, zich in Canada 'n goed bestaan te verschaffen. Intussehen moeten gegadig den bcseliikken over het benoodigde reis geld, "pl.in. 300 gld. en bij aankomst in Canada in 't bezit zijn van 50 dollars voor eventueel reisgeld tot plaats van bestem ming. Intussehen ga niemand „over één nacht ijs", d.w.z. zonder inlichtingen te hebben ingewonnen bij het Informatiebu reau van de Ned. Vereeniging „Landver huizing" te s-Grnvcnhagc. Kunstzaal Van Lier. Germ. de Jong. Onze vrtfegere plaatsgenoot, dc schilder Gcrm. de Jong, zal Zaterdag 5 Juli a.s. een tentoonstelling openen van zijn werk. in de kunstzaal van Lier alhier De expositie blijft tot 28 Juli as geopend. Openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren-Blaricuni. Dc Openb. Leeszaal en Bibliotheek La- ren-Blaricum leende in de maand Juni 1895 boeken uit, d.i. 172 meer dan in Juni 1923. De Leeszaal werd bezocht door 589 perso nen. t.w. 410 mannen en 179 vrouwen, behalve degenen, die boeken kwamen halen Kiim.thundil Rognians Vos. Wij ontvingen een uitnoodiging van de kunsthandel Rogmans Vos alhier. 0111 een bezoek te brengen aan de expositie van de laatste schilderijen van Willem Weisscnbruch. Bij ons bezoek merkten we op. dat de kunsthandel behalve het door haar vrc/eger geëxposeerde, ook thans specialiseert op hel gebied van tapijten, speciaal Persische tapijten van de firma C. Kónig, Heerengracht 594, Amsterdam. De cncadrcmenten worden geleverd door dc firma A. J H'cidenrijk Jr. Zooals altijd geeft ook de firma een rijke sorteering glaswerk van De Bazel. De Lonne, Lanooy etc Het zal onze artisten in hooge mate interes- seei'en, dat hier het laatste werk van den be roemden Weissenbruch is gedeponeerd, een negentiental werken. 111buiig weer, turf- akker, molen, winter te Maarden, panorama te Castricum. schuurtje, bootj'es, slootje, mo len aan dc Koog. kerkje te Maarden, duinen bij Scheveningcn. gezicht op de Koog. de Poel. namiddag in October, laantje te Schoort, Moorden bij Nieuwkoop, dc ringvaart, aan dc vaart. ten de vischkaar Deze aankondiging dicne als een voorloopig bericht. Dc expositie, die waarschijnlijk veel bekijks zal hebben, duurt tot 21 Juli a.s. Provinciale steun voor werkverschaffing in het Gooi. Den lGen Mei steldo het. statenlid C. Thomassen de volgende vragen: Zijn Ged. Staten bereid, ten vervolge op het antwoord, dat zij onder dagteekening van den Gen Febr. j.l. hebben gegeven op de vragen, welke ondergeteekende den 17en Januari had gesteld, nader aan de Staten mode te doelen: 1. Aan welke gemeentebesturen, polder besturen enz. subsidie voor werkver9chaf- I fing is verleend en tot welke bedragen dit is geschied; 2. Ten behoeve van welke soort van wer ken deze subsidies zijn toegekend; 3. De uur-, dag- of weekloonen welke op die werken zijn betaald, al of niet in overeenstemming met de eischen, welke ten aanzien hiervan door het Rijk worden gesteld? Ter beantwoording van deze vragen is door Ged. Staten thans een uitvoerig over zicht overgelegd. Hieruit blijkt dat in den winter 1921-'22 e.a. 86.000 gld; 1922-'23 ca. 78.000 gld.; 1923-'24 ea. 35.000 gld. subsidie is uitbetaald aan totaal 45 ge meenten Van de Gooische gemeenten ont vingen in de drie seizoenen Hilversum en Huizen subsidie. De goederen overgebracht. De wagen met inhoud van den venter V., wiens goederen voor ecnige weken op last van den burgemeester alhier door de politic in beslag zijn genomen, nadat ge noemden venter herhaaldelijk gelast was een vergunning aan te vragen, waaraan' deze geen gevolg had gegeven, is Dins dag j.l. tor beschikking van de justitie ge steld en naar het gerechtsgebouw overge bracht. Gevonden voorwerpen. Een postduif en een portefeuille. Eindexamen eaiididateu 1924. Gooische H. B. S. Geslaagd: F. M. Muller. J. A. Bergmans. Mej. M. de Boer, P. W. van Ar kol. P. van Binnen, Mej. A. van Gemert, B. F. van Geuns, Mej. A. C. Hagedoorn. II. van Eek, A. Hendriksen, Mej. M. J. C. de Heus, P. Horsman, F. Horsman, Mej. E. Houtzager, J. B. Logeman, Mej. Th. S. Lotman, Mej. M. I>. Metsch, A Mauve, M. Th. de Neef, G. Gli. de Ruiter, M. E. A. W. Mohr, E. P. Pieters, N. M. Bosch, B. J. Koelofs/, Mej. A. Scholten, Mej. W. J. Schuurman, A. Zeehandelaar, W. Scholten. J. Schroder, W. J. Verleur, J. A. Zcthreaus. Het ongeluk te Laren. Dc 43-jarige Jan Thiel. wicn Zaterdag avond 't zware ongeluk getroffen heeft, is een Bussunische inwoner (slechts enkele maanden te Eemnes wonend), die om zijn oppassendheid cn hard werken voor zijn huisgezin bekend was. Zijn kermende woorden, toen hij Zater- dagavond hulpeloos neerlag ..Nou kan ik niets meter verdienen", mogen geen waarheid worden. Wij vernemen dat 'n stcunactic voorbereid wordt 0111 dit slachtoffer van vcrkcerswantoc- standen zijn lot te verzachten. Loonsverlaging Bensdorp, De met de firma Bensdorp gehouden sa menkomst der Cacaobewerkersorganisaties om te komen tot een schikking inzake dc ingevoerde loonsverlaging van f2.10 per week, heeft niet tot overeenstemming geleid. Vooral in de maatregel der direc tie. aangaande de weder aangestelde ar beiders kan de organisatie niet bewilligen. Wel geeft de directie dezulken, waaronder zijn met een 30-tal dienstjaren bij de fir ma, het recht van voorkeur, doch tegen het verminderd uurloon van 45 cent of f 21.60 per week. Daar zulks onaanneme lijk wordt gevonden, zal men zich nog maals in verbinding stellen met de firma. Verregaande onvoorzichtigheid. Bij het opruimen der bijna voltooide vil la. hoek Brediusweg-Rhijnvis Feithlaan, was een jongmaatje bezig losse bakstee- nen uit een zolderraam to werpen, een meter of 8 boven den grond, zonder zich te vergewissen of het daaronder veilig was. Zoodoende kreeg een werkman een steen op het hoofd en zakte bewusteloos iueeiL De gemeentearts, dr. de Jong. was spoedig ter plaatse, evenals een politic- brancard. De gapende wonde op den kruin levert, nog geen levensgevaar op. Personalia. Aan de Tcchn. Hoogeschool te Delft slaagde voor candidaat scheikundig inge nieur de heer J. G. v. d. Zee, alhier van werken door H. B. Dieperink J.zn. 14 Juni—12 Juli. Entrée vrij Huizerweg - Blaricum OPENT ZATERDAG 5 JULI a.s. een VAN ZIJN WERK NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Deze expositie zal tot 28 Juli geopend blijven. FOTOGRAFISCH ATELIER Ingang Leldschepleln. Geb. Hlrscb Cie LIFT - TCLEF. 36050 - AMSTERDAM Handel in Spiegel-, Draad-, Vensterglas enz. Toelatingsexamens II. B. S. Voor liet toelatingsexamen voor de le klasse van de Gemeentelijke II. B. S. al hier zijn geslaagd: Siötske Addicks, G. W. v. A miners, J. Bleeksina, J. Boekman, A. Bïonts, C. A. Biisch, N. A. Burg, A. J. Burgersdijk, S. P. v. Doorn, J. van Ettingen, II. v. d. Gant, M. de Gier, H. M. Haverhorn v. Rijsewijk, W. Hommes, A. S. M. Ingram, B. J. dans. J. M. Kaiseir, J. J. Kwist, W. Laming, W. F. Leemans, «J. H van Lon- nep, Margot Lintberg, J. Maas, M. Frank, B. Mcijlink A. P. Moolcmburgh, M. E. Mul der, A. .1. Nakken, II. Neuteboom, F. v. Oostenrijk, C. G. Polvliet, C. Rinkel. A. W. v. Rosmalen, H. J_ Sclioltz, E. D. v. d. Slecsen, J. Slot, A. P. Stoffers, P. -T. Swaan, B. Swelheim, A. F. Teitsma, W. F. Veen, .1. C. de Vries, J. II. v. d. Weij- den. J. Worm houdt, R. K. Bennink. C. Laan, F. J. Ormeling, A. Schimmel, G. II. Lulofs, A. R. O. van Lïorop, B. A. K. v. d. Schoot, A. Verhoop, C. Knollenburg, W. F. de Vagnes v. Bra keil Buijs. Tot klasse II zijn toegelaten: N. Bartels, en A. Ilarcou. Tol klasse III ziju toegelaten: G. W. Gijzel, M. M. Harff. P. v. d. Wcijdcn, J. J. v. d. Veer, J. E. de Rocs, W. F. de Vagnes van Brakell Bryss Tot klasse IV (littenair-eeonouusch) is toegelaten: A. M. v. d. Bilt. Prachtig succes. Het politicmuziekcorps „Excelsior" al hier hooft na zwaren strijd1 Maandag te Epe den len prijs afdeoling Marsehen cn een 2den prijs ufdeeling comjerten behaald, benevens den eereprijs over het gehecle concours, 'n onderscheiding, die zulk een jonge vereeniging slechts melden te beurt valt. Op het gemeentehuis tc E|»e is het corps door den burgemeester allerharte lijkst gecomplimenteerd en: eerewijn aan geboden, waarop het corps antwoordde met een ovatie aan diens woning. Bij aankomst te Hilversum wcnschfc dc com missaris hen geluk met de schitterende prestatie cn trok men met volle muziek en ontplooid versierd vaandel naar het hoofdbureau, wat natuurlijk een geestdrif tige oploop tengevolge had. Kattebelletje. DE SENT1MENTEELE. Hij liep den Meidag in cn dacht, wat 'waait dc wind toch zoel cn zacht, ik wilde nu wel graag ontmoeten een meisje, dat mij droom'rig groette. Ik zou haar niets doen dan alleen bekijken door mijn zvimp'rcn heen. Misschien liet ik mijn klamme hand wel even rusten in dc hare, maar meer zou ik niet plegen, want ik weet niet of ik zou bedaren. Zij zou allicht haar bleckc vin§'ren zeel feeder om de mijne shng'rcn, en zij zou streelen langs mijn jas, 'wat op zich zelf al zalig "was, en zou mij vragen „lijdt je veel?" en ik zou zeggen „ja I maar streel 1" en zij zou vragen „helpt dan dan?" en ik zou zeggen daar niet van Zij zou bemerken hoe mijn trekken mijn leed verborgen, cn ontdekken hoezeer ik beefde, cn verdwijnen tusschen een wccnend woud met pijnen Toen plots'ling wcrk'lijk in de vert een vrouzv bijzonder zichtbaar zi'Crd. En aan haar "witte moczelien herkende hij haar ,Jacqudien Dag\ kreunde hij, „hoe vindt je 't weer?" en keek met halve oögcn neer. „0\ heerlijk V' zei ze, „is er zoal?" ach neen zei hij, „alleen maar datl" Toen zijn ze samen hecngcloopcn, het leven zverd opeens „een sprooke", ik laat dus maar een regel open. zooals de nieuwe dichters doen, punt, lange rust, of enkel „toen En toen zii voor het allerlaatste haar lippen op zijn voorhoofd plaatste, vcrdzi'cen hij bleek en smarteluk, een specht zoodat het ver -weerkaatste), die lachte I lachte harteluk 1 CASTOR. Het vervolg van het plaatselijke nieuws staat in het tweede blad, dat alleen aan de abonné's gezonden wordt. Geeft U dus nog heden als abonné op. Na het onverpoosde onderzoek der Hilversumsche politie is thans gebleken, dat de diefstal met braak aan de Toren laan door twee personen is verricht, die beiden thans zijn gearresteerd De een, de li., is een buitengewoon berucht on ge vaarlijk lieer. Hij vertelde alleen aun chantage wol 8 ton to hebben verdiend en het bedrag der vorschilende door hem ge pleegde diefstallen is niet te tellen. De tweede is een stoker van dc groote vaart te Rotterdam, die sinds 2 jaar zon der werk was en thans in zijn onderhoud met wat negotie trachtte te voorzien, liet ongeluk wilde, dat hij met R. in aan raking kwam, met het bekende gevolg. Het mooiste is wel, dat na de inbraak en de verdeeling der buit de .T. door do R. nog werd bestolen, door al hef ontvreemde le vork O' -pen en niet meer bij de J. terug le komen. De R., die in bet bozit vc dc:i bait was, zeide tot dc J., dat hij even naar de waterplaats moest, doch is daarvan niet teruggekeerd. Hun ontmoeting op het politiebureau w.thedenmorgen dan ook niet van den i t ':t vricn 1 x-happeljjken aard, zooals wel to begrijpen was. Als verdacht van heling van con deel van deze ontvreemde zilveren voorwerpen werd ook nog aangehouden dc publieke vrouw B. W. v. d. B., wonende te Amster dam Een deel van dit aao haar gegeven zilver werd bij een zustor van deze vrouw te Zaandam in beslag genomen. Gymnasium. Geslaagd voor diploma A: W. Ariens, J. Gunning, mej. N. Henken, T. Jansma, mej. M. van Synbork. M. Valkhoff, C. D. van Vliet, mej .E. A. Vreedonborg en mej. n. C'. Wcyl, voor diploma B: F. M. Del fos, .T. Drooglever Fortuyn, S. Y\T. T. Hun ger. A. Knottenbelt, C. W. A. Ovens. G. W. O. Riep en S. Swaab. Een candidaat is af gewezen Ofschoon wij het niet wcnschen te pons" seeren als geneesmiddel voor een bepaalde ziekte, mouen wij op grorid van deskundige verklaringen (OBERLA HNSTE1N) zeer zeker aanbevelen als een tafehlrank, die bij geregeld gebruik een zeer gunstigen invloed heeft op de vitaliteit van dtn ge bruiker. Voor huishoudelijk cebruik bijzonder aan bevolen in heele Literschroefflesschen, in houdsprijs 32 ct.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1