TEKTOONSTELLIHG „JAN TABAK" - BUSSUM De a.s. Rozententoonstelling Blaricumsche Kunsthandel THEEHUIS HEIDEZICHT. k A R E N HOTEL PENSION RESTAURANT GERM. DE JONG TENTOONSTELLING in de KUNSTZAAL VAN LIER Huizerweg - Blaricum Kattebelletje. Victoria-Water VRIJDAG II JULI 1924 Verschijnt Dinsdags en Vrijdags Êtn IIE: HEfT-QI U RAnf i A-OE_QE_l_ - 1 «ri 1 t<il j»'» in 11,1 ii r ■E v f-"'"-"-t Bureau van Redactie en Administratie VoogdenerJ Eemnes ADVERTENTIEPRIJZEN: van 15 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent. met geïllustreerd Zondagsblad f 1 35 per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad (180. Per weeK 6 cent, met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct^ (van de Vercttiiging tot Bevordering der Rozenteelt „Nos jnngunt rosae"). 1820 Juli, „Concordia", Bussum. Dezter dagen heeft de Rcgelings-coinmissie van deze tentoonstelling, voorzitter de heer F A. des Tontbe, te 's-Gravenhage, secretaris penningmeester de voor rozen altijd enthou siaste heer E. J. Ludding van Amsterdam, een uiteenzetting gegeven van hetgeen den i8en, ïpen en 2oen Juli in „Concordia" aan bloemen- schoon zal worden gegeven. „Er is geen bloem aan te wijzen, welke een zóó algemeene vereering en bewondering ten deel viel, als de roos. Zelfs de wisselende „mode" van duizenden jaren, heeft haar die algemeene volksgunst niet kunnen ontnemen. De roos is een sieraad der aarde, een lust der oogt*n, strceling voor de zinnen, verkwik king voor liet gemc/ed. In alle talen hebben schrijvers en dichters haar lof als de koningin der bloemen verkondigd", aldus vangt dc be kende rozenliefhebber, de heer E. J. Ludding. zijn inleiding aan, welke hij schreef in den officieelen catalogus, welks.' voor de a.s. ten toonstelling is geschreven. Waarlijk, hier is niet te veel van tic roos gezegd en wij mogen verwachten, dat het enthousiasme en de toewijding, waarmeci'e de Vereeniging „Nos jnngunt Rosae" (dc rozen vercenigcn ons) ook weer deze nationale ro zententoonstelling te Bussum organiseert, weerklank moge vinden bij vele bewoners van ons rozenrijke Gooi. opdat de expositie minstens even schitterend moge slagen als de vorige, door dezelfde vereniging georgani seerde rozenshow's te Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Het is reeds 15 jaar geleden, dat er een rozenteest als dit in liet Gooi werd gevierd en B. en W. van Bussum bleken zóóveel voor een dergelijke demonstratie van onze nationale rozenculturen te gevoelen, dat zij bereid wer den gevonden voor f 2000 in het garantie fonds deel te nemen I11 het Januari-nummer van „Rosarium", het officieel orgaan van dc Vereeniging, wordt deze sympathieke daad van het gemeentebestuur van Bussum met dankbaarheid gepubliceerd Hoezeer dc gedachte. 0111 in Bussum een Nationale Rozen ten toonstelling tc orgamsee- ren, in den smaak iel, rnogc o.m. blijken uit de samenstelling van het Eerc-Comitc, waarin de \olgende dames en hccren zitting hebben genoniten Jhr. Mr. Dr. A. Roëll. Commissaris der Koningin in de Prov N.-Holland, ecrc-voorz. H. de Bordes, Burgemeester der gemeente Bussum, voorzitterMevr. J. G. dc Bordes Verhagen Metnian, Bussum; P. A. M. Brand. Wethouder der gemeente Bussum; Mevr. C. C. M. BrandThole, Bussum; C. A J. van Dishoeck, uitgever. Bussum; Mr. H. C. Drcs- selhuys, voorzitter van den Ned. Tuinbouw- raad, 's-GravenhageJ. J Jurrissen, boom- en rozenkweeker, NaardenT. H. dc Meester, lid van het Dag Bestuur der Alg. Ned. Vter. voor Vreemdelingen-Verkeer, BussumJ hr J. L. Mock, oud-voorzitter en eerelid van „Nos Jungunt Rosae". Santpoort; Mevr. S. J. Momma-Druyvcstcyn, Bussum; Mr. A. Moo- lenburgh. Wethouder der gemteente Bussum Mevr. M. C. J. Moolcnbtirgh-Evers, Bussum; Mevr. Douairière Jhr. 1 Röellvan Heukc- lom, Bussum; P. Scheffclaar Klots, voor zitter der Ver. tot bevordering van liet Vrcem- delingen-Vterkeer voor Bussum en Naarden, Bussum; Jhr. G. F. van Tets, voorzitter van liet Hoofdbestuur der Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde. Zeist; C. H J. Thole, Bussum; Dr K. Tjcbbes, voorzitter van de Afd. „Naarden-Bussum en Omstreken" der Koit. Ned Mij. voor Tuinbouw en Plant kunde en van de Kweekers-Vereen. ..Naarden- Bussuni en Omstreken", Huizen. De tentoonstelling wordt gehouden in de groote zaal met nevcnzalen van „Concordia", en zal de volgende inzendingen bevatten 1. Sortementsinzendingen van afgesneden, buiten door vaklieden gekweekte «rozen, ver scheidenheden (geen Polyantha's). Ingezonden hebben o.m. de lieer H. Kingma uit Naarden en H. G. Koelink uit Bussum. I11 dc verzameling klimrozentakken expo seert o.m. de heer G. A. van Rossem te Naar den. die, evenals de heer J. Pannentier van Naarden. uitkomt in de verzameling nieuwe rozen, sedert 1910 in den 'handel. De afdteling Vrije Inzendingen vermeldt 0.111. een verzameling rozen, geheel naar keuze van den inzender, ook wat betreft de decora tieve opstelling, zoowel van rozen «in pot ge kweekt als afgesneden af standaards. Voor de twee belangrijkste inzendingen uit Gooi- en Ecmland in deze afdecling zijn behalve de ge wone medailles nog beschikbaar als teere- prijzen een groote gouden medaille (de Gooi en Eemlander-prijs), en een gouden medaille (geschonken door dc Kamer van Koophandel voor Gooiland). Voor de belangrijkste inzen ding van buiten liet Gooi in dez'e afdecling wordt als cereprijs toegekend de Zilveren Beker, geschonken door de Kweekers Vereen. „Naarden-Bussum en Omstreken" Inzenders zijn 0111. de h'eeren H P Ben- dien te Naarden; J Herwig, Kwcekerij Bloemveld, Bussum; de firma Jac. Jurrissen Zn.; J. Pannentier Ji G. A. van Rossem te Naarden en G L. Wittig tc Laren. Ouk de afdecling voor nieuwe aanwinsten, die nug niet in den handel zijn gebracht, be looft interessant tc worden Deze afdecling is opengesteld voor vaklieden en liefhebbers. Aan den winner der best gekeurde nieuwte Nederlandsclie aanwinst kan als extra prijs de gouden medaille worden toegekend, beschik baar gesteld door de firma LI. A. Verschuren Sons te Maps (N.-Br.) Aan den inzender van dc mooiste op ere tentoonstelling aanwezige roos wordt als eere-prijs een vc-rguld-zilveren medaille toegekend, beschikbaar gesteld door „Flöralia", tc Assen. Uit liet Gooi doen aan deze afdecling mee dc lieercn L. I I Pollacrt van Hilversum ten G. A. van Rossem, Naarden Dan zijn er nog afgesneden rozen, onder glas gekweekt, persoonlijke en collectieve in zendingen. Bij dez'e laatste categorie is 0111 eeri inzending van de Vereeniging Aalsmeer's Tuinbouw", die zeer veel doet verwachten De naam Aalsmeer lveeft in de ro/enkweekerij n.l. ouk een zeer goeden klank1 Aan den kweeker der best gekleurde kas- roos in deze inzendingen kan als eereprijs dte ,,Camelia"-beker van den bloemist Krook, uit Den Haag, worden toegekend. Voor de best gekleurde kasroos. 11a 1922 in den 'handel ge bracht, kan als eereprijs worden toegekend een gouden medaille van de C ,V. „Centrale Aalsmecrschc Veiling". I11 de afdecling Rozen, in pot gekweekt, komen o.m. uit de lieercn J. Pannentier Jr. en G. A. van Rossem. te Naarden. Voor bloemisten is er een afdec-ling bloem werken. die ons toont, boe natuur en kunst zich kunnen vereenigen, naar bet woord van Gc/ethe: „Natur und Kunst, sic scheincn sich 7.11 fliehen. doch habcn sich, che man 's wiss gefunden". De hec-ren V J. Herwig en H G. Koelink, uit Bussum, zijn de inzenders van deze zeker niet dc minst aantrekkelijke afdecling. Er zal worden geëxposeerd een fantasiestuk van rozen, een mand met rozen en tafelversiering van rozen D'e Alg. Middenstands Vereeniging te Bus sum heeft voor de best gekleurde inzending van bloemwerken uit bet Gooi als eereprijs toegekend een groote vcrg.-zilveren medaille de afdecling „Naarden-Bussum 'en Omstre ken" van de Ned Mij van Tuinbouw en Plantkunde heeft voor de beste inzendingen 111 deze groepen uit Naarden, Bussum, Laren. Blaricum en Huizen als eereprijs te.cn zilveren medaille geschonken. Ter opluistering worden diverse schilder stukken geëxposeerd. De tijden, waarop dc tentoonstelling is ge opend. vindt men 111 een desbetieffende adver tentie in dit nummer. Wij vestigen er speciaal de aandacht op, dat Zaterdagavond 19 Juli een avond-rozenftecst zal plaats hebben, dat gearrangeerd is onder leiding van mevrouw Van GcndtLand-re en mevrouw Daam Boucher. Wat 'het zijn zal? Er wordt een „Sproke" opgevoerd onder den titel „Nos jungunt Rosae". Dit roze-sprookje zal door e'en aantal jonge dames cn lieercn worden opgevoerd, waarbij voor een feeërieke aan- klccding zal worden zorggedragen. Wij wenschcn hen, die het initiatief namen tot deze rozententoonstelling. ten lien, die zich met dc uitvoering belastten, een groot succes! Moge dc expositie c-r toe bijdragen dc lietdte voor het kweeken van de Koningin der bloe men nog bij velen wordt aangewakkerd Men onilioude ci'c data 18, 19 en 20 Juli Dan is het rozenfeest in ...Concordia" te Bussum. Daar moet een ieder heen 1 RUSTIG ZITJE NA FIETSTOCHT EN WANDELING LAGE NAARDER WEG 77 Schitterend vergezicht over heide en veld. HILVERSUM Gewone consumptieprijzen. Aanbevelend, J. C. BUIJS. "«""wikkh! tmé De kermis. „Is ter ook iets bijzonders gebeurd?" vroeg ik aan de agenten bij het ontmoeten op het kermisterrein. „Niets 1" zeidc hij, „alleen zijn er nog wat palingkraampjes bij gekomen cn eten paar ventende kooplui". „Niets vorders?" „Ja, een dronken man hebben wij opgebracht, er is een kleine herrie beslecht". Wc wandelden verder. Dc tweede en derde dag van dte kermis waren even druk als de eerste. Er werd druk gedanst, er werd onstuimig geschommeld cn gecakewalkt. Dte kermis geelt komische con trasten. Is het niet merkwaardig om een half AUTOGARAGE - TENNISPARK - Tel. Int. 138 Gelegenheid tot het geven van Familie Diners aangeschotcnc zich te zien verkwikken aan een zuurkraampje, terwijl tegenover dtt tooneel een rij konnekte teddy-heertjes aan een lange rij hangt. Ze hangen èvcn scheef tegen elkaar als de rijc-n der dronkencn of brooddronkenen, die arm aan ?rm gehaakt door de menigte zingcnd'e trekken en de straat versperren. Maar ik zie liever andere beestjes, ik zie lie ver de oolij'kc. onnoozclc snoeten van dez'e kindcrbite: tjes met hun vertrouwelijke kraal oogjes, de 'beestjes die het leven zullen lijden en beëindigen in de wieg, in de box of in een grasveldje in den regen. Contrasten zie ik, con trasten die ieder muel zien als hij niet blind is. of als hij willens niets meer zien kan, zijn er. Het is typisch een breede Lancia- wag'en te zien ruimte maken dwars door de menigte cn vlak aan de kanten bij een goor tentje een troepje meisjes te zien staan spe lende op viool cn cello Wij denken m'et meer na over dergelijke verschillen die liet' leven van ctuw tot eeuw gemaakt heeft. Het gevoel van recht en waar de verstompt. Ook de reacties verstompen. „Het ligt in het wezen der dingen opgesloten" zegt mten tot vergoeielijking, ..de een moet meer als de andere hebben, zoo is het overal in, er zijn hooge hoornen en kleine gras sprietjes". De tent naast de Moulin Rouge had vctel belangstelling dezer dagen. Eigenlijk gezegd, wat een tragische geschiedenis! Denkt u dit eens in, ecuwig te moeten glimlachen om de eeuwig teendere flauwe moppen die de ge- tatoucerdc clowns lappen op dc onnoozelste dingen. De expositie van "deze mcnsehclijkc lichamen is al iels wat onwillekeurig door doet loopen. Ook dat vóelt men niet incei Er is iets heel primitiefs in dc kermispret. Het oerinstinkt van den mensch komt opzet ten. Met welbehagen ziet men op kermissen den boel stuk gooien cn betaalt daarvoor. Men notemt deze gelegenheden „schiervenkeuken". Met welbehagen wordt gekeken naar het béte geslaan van directeuren op clownsgezichleii. al zijn liet schijnklappcn. Men tilt kleine kin deren op om hen van deze bezeten vertooning tc doen genieten. Je moet ter met een clubje heengaan, dan voel je pas lroe leuk het is", hoorde ik iemand zeggen en het klonk als teen verdediging. Er is geen mensch, of hij voelt wel. dat de kermis eigenlijk tot het verleden behoort. Maar toch is de kermis nog sym pathiek en eerlijker dan vele andere festijnen, dite beschaafd zijn en cachet hebben, die ge maskerde kermissen zijn Want de kermis is een c uvvenoud feest, een marktfeest. Op dc oude schilderijen ziet men zte nog zoo bont en rauw mogelijk. Maar toen waren ze uit een oogpunt van kleur en brute kracht nog interessant. Tegenwoordig voelt men de dis sonanten sterker en scheller. Evenmin als het dwaasheid is om een ouden Hollandschen windmolen m stand te houden met stoom en elcctrioiteit. even dwaas is het eigenlijk om dc oude primitieve spelen op moderne wijzte intact te willen houden. „Men moet er lang zijn om er in tc komen" zegt een ander, „men moet in de stemming komen" Dit wil teigcnli)k zeggen, men moet de absurditeit van alles vergeten. Want ga er ec-ns alleen heen en kijk naar al deze dingen. Het diep tragische ten het ocr-koirischc gren zen op de kermissen aan elkaar. Uit een ethisch oogpunt, uit een acsthetisch cn moreel oogpunt zijn onze moderne kermis sen, als zoovteel schijngeluk, ten eenen male tc verworpen. Ze worden in stand gehouden om geldelijke redenen als ook andere dingen, die eigenlijk niet meer den mensch boeien, neen, dite hij zelf inderdaad afkeurt. Zoo schuiven wc dan heen uur op uur. dag op dag cn jaar in jaar uit. En dc feestelijkheden gaan hun gang en hebben hun succes. Daaruit blijkt alleen de primitieve bchöteftc van den mensch aan een genotmiddel, een gelegenheid om Onze medewerker Castor heeft in zijn Kattebelletje dte aandacht opgewekt voor een klein gebeuren te midden der kermis, het paardje in den mallemolen Er is een vergo- lijking te treffen tusschcn dit paardje en den mensch, die evenals dit btecst, blind tusschcn de druischcnde rumoeren voortdraaft, altijd om dezelfde spil. dag in cn dag uit om het zelfde doel en in hetzelfde kleinte kringetje. Het zou voor velen, die van den roes hou den, goed zijn, dit beest eens in den nacht te VAN ZIJN WERK NAAST HET POSTKANTOOR TE LAREN Deze expositie zal tot 28 Juli geopend blijven. van werken door H. B. Dieperink J.zn. 14 Juni12 Juli. Entree vrij HET KERMISPAARDJE. In dc kcrmismallemolen loopt het oude witte paard aldoor om een paal te dolen, nu eens vlugger, dan bedaard, vijl een hooge vlucht frivole dolle schommels om Item vaart. Rondom rammelen en dreunen, trommelen orgels door elkaar. Dissehvcrk en stangen kreunen, schoten klinken hier en daar Driftig drtbb'lcnd onder deunen, sjokt hij. sjokt hij. sjokt hij maar. Tusschcn lach cn opgetogen feestrumoer en schittering, jaren lang, met blinde oogen, loopt hg in dienselfden kring met den kop omlaag gebogen als een eensaam zzvcrvcRng. Duizenden sijn scheef gevlogen om zijn afgeleefd karkas. Handen naar elkaar gebogen reikten om hem heen als was dit een huldeonbewogen sjokt hij in denzclfdcn pas. dis het deuntje uit is, staat hij als een grijzig beeldje stil. .■lis dc bel weer luidt, daar gaat hij weer s'n drafje om den spil, als het deuntje uit is, staat hij voor den nicuzocti voorraad stil. Hij alleen is tusschcn allen ernstig en onnooscl zacht. Onder hclscli rumoer en lallen loopt hij zwijgend naar dot nacht- Ongezien, zoo tusschcn allen ernstig cn onnoozel zacht CASTOR Vanaf heden slechts 10 daten BUITENGEWOON VOORDEEIIGE AANBIEDING WAM RESTANTEN Borsalino hoedenf 4 75 Pr«ma vilthoeden f 3 20, f 1.50 wolhoccicn f 150, 98 ct. Stroohoeden f 1.95, 1.25 Prima elastieke bret'Is f 1 10. 68 ct sokhouders 48 ct., 38 cr, ZIE VERDER DE ETALAGE.'* zi'en staan, oud en droomerig bij den wagen in de stilte, en dan eens te bedenken dat hij ook in één der rondijlcnde schommels zat en de vracht bezwaarde. Misschien lijken deze dingen te pessimistisch Wij hebben liet over d'e contrasten en deze moeten elk mensch op vallen als hij in deze tijden het kermisterrein over wandelt. Het kan geen kwaad op dc hij zaken van de kermissen, die toch hun gang gaan cn daartoe recht hebben, standrecht, eens de aandacht te richten. Iüon dissonant op de kalme kermis. In de Moulin Rouge van den lieer .Tan Vier ontstond gisteren een hevig tumult, hetwelk gelukkig maar kort duurde, inaar even een ernstig karakter had. Een dronken man, een zekere v d. II. uit Hilversum, was boven zijn hier. Deze heeft een goedige, de andere een kwaden dronk. Do heer v. d. II. laboreerde unn de laatste Ilij kreeg met iemand ruzie om een bagatel, greep zijn dolkmes on ging daarmee yerwoed to keer. Daar men op zijn hoede was en ocdc de politie on middellijk hij do hand was, had mon hem direct onschadelijk gemaakt. Het dolkmes werd hem ontnomen en hij word een ipoosjo in de cel gezet om tc bedaren, 's Nachts om 2 uur, toen alles stil was en alle tenten gesloten wnren, kon hij het bureau ruilen voor de straat. Ilij was toen wat opgeknapt. Hij kreeg een flinke waarschuwing voor het vervolg en kon z'n Weg vorder vervolgen in de morgen koelte. Bevolkingsregister. VERTROKKEN: Moj. T. Boomsina'naar Amsterdam, Corn. Krusemaustraat 1-1 I. Moj. L. R. Hcijsc naar Hilversum. Prin senstraat 11. E. Anspach naar Helder, Wachtschip „Van Spcijck". S. en Moj. E. van Millingen naar Amsterdam, Bronk- horststrnat 7 T. Moj .T. Baars naar Hilver sum, Leeuwenstraat 104. GEVESTIGD: Mej. A. van der Vliet, van Blaricum naar Lagevuurschowog 129d. L. II. Rakers, van Drieborgen naar Brink •112. Moj. K. Praehor, van Weenen naar Houtweg ,4581!. Moj. P. Jager, van Blari- 011111 naar Oud-Blaricummerwog 850. Moj. E. Kui.it, van Zaandam naar Brink 41S. A. 11. F. Paulissen, van Zeist naar Brink 412. 1'. Bosscher, van Amsterdam naar Mo lenweg 323. A. J. Koster, van Bussum naar Molenweg 347 Th. M. Koste r-Schol- tei\, van Bcrgh naar Molenweg 347. L. Kanrsgaren en gezin van Bussum naar St. Janstraat 351. K. .1 Lantenia en gezin, van blaricum naar Molenweg 316. A. A. Grootvchl en gezin, van Hilversum naar Paviljoensweg G55a. Mej. A. A. M. Kas- bergen-Al, van Hilversum naar Cornelis Bakkerlaan 734. Fonds voor den gewapenden dienst. De dezer dagen ton lK'hoevo der onder steuning van oud-militairen (Fonds voor den gewapenden dienst) gehouden inzame ling van golden heeft opgebracht f 140.3(1 V- welk bedrag door do plaatselijke commis sie aan den penningmeester der Districts commissie is overgemaakt. Geslaagd. De heer L. A. C van Walstijn is geslaagd voor liet toelatingsexamen Middelbare Tech nische School voor Bouwkunde. Wijkverpleging. Naar men ons mededeelt, heeft dc wijk verpleegster Zr. dte Langen voor hare Junctie bedankt. Ter vervulling van deze vacature hebben zich reeds ruim 40 sollicitanten aangemeld. R.K. Coöperatieve Bakkerij. Ingaande 14 Juli a.s. zal dc R.K Coöpe ratieve Bakkerij, wegens gebrek aan belang stelling. worden opgeheven De zaak is over genomen door den heer Post van Eenines. Gevonden voorwerpen. Een portefeuille met ecnigc kwitanties, een postduif Wanneer men goeden wijn vermengt met gewoon water of spuitwater, krijgt men een drank, die minder smakelijk is. Als men goeden wijn vei mengt met (OBERLAHNSTEIN) is het resultaat juist andersom De met Vic toria Water vermengde drank is lekkerder geworden. Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aan bevolen in heele Literschroefflesschen in- houdsprijs 32 ct.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1