C. A.RAVAL „De Deugdsaenie Waer" Filiaal „Da Oeugdsaeme Waer Inboedel Veiling POFFERTJES Flink Meisje Koopt Uw Rijwiel bij de nette Inboedel GOOISCHE APOTHEEK sport ^burgerlijke: stamd marktberichten Net Dagmeisje Success, Welcome, Express Fama, Osmond Wasch- en Strijkinrichting LAREN. CORN. DE HAAN. t.o het postkantoor laren - telefoon 124 LIMON ADESTROOPEN EN ESSENCE S IN DIVERSE SMAKEN OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK I LAREN BLAR1CUM. Waar krijgt U zóóveel voor zoo weinig geld Steeds de nieuwe werken op allerlei nebied. STUDIEBOEKEN - ROMANS - KINDERBOEKEN Bezoekt geregeld onze Leeszaal waarin pl.m. 200 kranten en tijdschriften Onze Leeszaal houdt U van alles op de hoogte Minimum contributie f I 50 per jaar. Geen Icesgeld Kindercontributic f 0.50 per jaar. Postkantoor. Lijst van onbestelbare stukken, terug ontvangen tusschen 25 Juni cn 10 Juli 1924: G. H. van Engelenburg, Schaerbeck: Wed. J. Wassenaar. Leeuwarden. Ecmland's dichter. Van Pieter Pijpers, 'een achttiende ccuwsch dichter, welke speciaal zijn lier aan liemland gewijd heeft, nemen wij onderstaand gedichtje op. Pieter Pijpers werd geboren tc Amersfoort in Deccmbe: 1747 cn ontving zijne opvoeding in het gesticht Muurhui/en tc Amersfoort. Tzccc Ecmncsscii. Tw*ee Eemncsscn! 't krielend vee Wandelt, waar wij wandelen, mee. Welk een heir van gladde koeijen Langs den Ecm. die. snel in 't vlocycn. Ras zal stuiten aan de zee 1 Wat paleizen, beuken, eiken. Die tot aan den hemel reiken I Wat gehuchten! Waar wij gaan Komt de vruchtbaarheid, Gods Zegen. Ploeg of egge. langs dc wegen.. Komt ons melk en boter tegen. Of een kar. die kraakt van 't graan. Mond- en klauwzeer. Deze weck twee nieuwe aangiften geen stc-r fgcvallcn. Te water. H dc J uit Bussum is met zijn door twee paarden getrokken grasmachine in de vaait gereden Met veel moeite is hij door toegesnelde hulp. texenals de paarden, gered geworden. Dc Haven. Aangekomen1 schip met riet cn 1 leeg schip, hetwelk met hooi geladen is. Brandstoffen. De Chr. Nat. Wcrkhcdenbond afd. Eem- ncs, had bij inschrijving de levering van brandstoffen voor haar inkoopcodp'eratie aan besteed. Gegund aan G. Koodhart alhier. Catechisatie. Dc lieer J. W. Hagen, Godsdienstonder wijzer, zal op verzoek catechisatie houden Maandags van 6.30730. ten huize van B. Bos. Laarderweg. Dc deelname is kosteloos. I)e ooievaars verdwijnen? Gistermiddag had een vlucht plaats van een zestal ooievaars. Men weet, dat ze dc/.e rondvlucht 0111 den toren of ergens andere elk jaar doen voor zij weer vertrok ken naar het. zuiden. Het lijkt er op, dat de ooievaars thans al verdwenen zijn. Deze vroege heenreis wordt door eeltige bevoegden in verhand gebracht inet het feit, dat dit jaar ook minder ooievaars zijn genesteld liier Men l>eweert, dat de ooievaars elk jaar in min der aantal ons land opzoeken en dat ze langzamerhand geheel zullen void wij non. Of deze voorspelling waar is. is nog niot uit te maken, maar eeii f< it is hot, dat ze veel schaarschor worden en dat 1I0 hier immer Inwoonde nesten thans verinten zijn en onbewoond geweest. Bevolkingsregister. INGEKOMEN: P. Bakker uit Zaandam; Q. Diepstraten en gezin uit Tcrhcijdcn. VERTROKKEN B C. Klover cn gezin naar Blaricum; H J. Elsinga naar Amers foort Ongeluk. Een jonge dame uit Hilversum heeft gisteravond een der schommols togen haar hoofd gekregen. In volle vaart sloeg de luik tegen haar aan. Ze viel bewusteloos neer en het geval liot zich nanvankolijk zeer ernstig aanzien. Do inmiddels ont boden geneesheer constateerde een vrij lichte verwonding. De schommel was vlak langs haar hoofd geschuurd. Wanneer ze dichterbij had gestaan, was ze zeker dood geslagen. Hot blijkt dus, dat deze verma kelijkheid niet zonder gevaar is en een waarschuwing voor het vervolg is wel op z'n plaats. Pech. wat men noemt pech. Een gezelschap au tomobilisten schoven hun chrevoletwagens toniobilisten schvocn hun eliovrolot.wagens zijn terrein op en v« izochten den hoor R. den motor aan to zetten. Toen de heer R. oven opgedraaid had, sloeg di motor, die op voorontsteking stond plotseling met een hevigen slag terug, liet ijzer kwam mi-I geweld op den pols van den heer R. terecht. De getroffen ha I /ulk oen hevi gen pijn, dat de dokter ontboden moest worden. Dr. lloltman constateerde een zeer ernstige kneuzing. Do heer R. is thans oenigen tijd ongeschikt 0111 zijn werk te doen. wat, wanneer men bedenkt, «lat hij pas ceii nieuwe zaak is begonnen, mot recht pech kan noemen. Gevonden voorwerpen. Een zilveren broche, een grijze dames- handschoen. een schroevendraaier, een bruin toderen taschje inhoudende zakdoek, spiegel tje. kam, doosje enz.; een groen strooien dameshoed, een doublé armband, een grijze ceintuur, een bos sleutels. Ongelukken. Gisteravond, tc midden van dc kermis vreugde. kreeg een zekere II II uit Hilversum plotseling een toeval. Dr. Holtman, door de politto ontboden, verleende geneeskundige hulp. Toen de man echter voor dc tweede maal in onmacht viel. is hij met een auto van den heer Keukert naar zijn woning ge bracht. Aanrijding. Gisteravond omstreeks 9 uur had een •ernstige aanrijding plaats van een auto, die naar Hilversum reed met een boom aan den Hilversunischeweg. Dc inzittende dame werd l.cht verwond. Het bleek, dat het stuurrad niet goed in orde was. Dc boom werd niet wortel en a1 uit den grond gerukt. Dc auto werd zwaar beschadigd naar Hilversum gesleept. Het is onbegrijpelijk, hoe dc inzittenden er zoo goed zijn afgekomen. Een nieuwe zaak. De heer Kaval, die in Bussum 19 jaar lang inct veel succes zijn zaak in motoren cn rijwielen h'eett gedreven, heeft zich thans al hier gevestigd en wel op het Zevenend. vlak tegenover het kermisterrein Men weet dat daar twete nieuwe winkelpanden zijn gebouwd In het linksche pand heeft dc heer R zich gevestigd. Hij kan niet klagen over onvol doende belangstelling, want bij den eersten dag hebben reeds honderden bezoekers ten kijkje 111 den winkel en voor zijn étalage ge nomen. Met de kermisdagen hebben circa 1500 feestelingen hun rijwiel bij hem gedeponeerd. Zatferdag j.l. verkocht dc beer R. reeds een van zijn zeer gerenommeerde rijwielen, n I. een Osmond. Zooals men uit de advertentie kan vernemen is de 'heer R. 'leverancier van een vijftal goedt fietsnierken. n 1. Success, Welcome. Osmond, Fama cn Express, Behalve da* heeft hij een goea'e sortecring tuingereedschappen, ijzerwa ren en electrische benoodigdheden Dc zaak maakt een Soli den, prettigen cn flinken indruk Wij wénschen den h'ecr K. een groot succes toe in ons donp. Bekerwedstrijden L. F. C. Laren. Zondag had de eerste helft der eerste rond plaats van de door ons reeds aan gekondigde bekerwedstrijden op het L. F. (J. terrein. Er werd begonnen met den w.\lstrijd tus schen Swift en Victoria, lu een tuin ge speelde wedstrijd bleef Swilt, dut met 10 man sp elde, met 10 in do meerderheid. Swift zal er echter in d© tweede ronde wel een stapje hij mogen doen, wil zo conigcii kans op «Ion wissclbekcr hebben. De tweede wedstrijd van dezen dug, B. F. C.Baarn had lang niet dat rustige verloop van den voorgaanden. liet jeug dige B. F. C. gaf een aardig vlug com binatiespel t«' zien, maar voor doel bleek het goede schot nog niet voldoende be oefend te zijn. Baarn is er sedert dezen winter niet <»p vooruit gegaan in spelkwa- litfit. Wat ruwheid betreft wint haar spel steeds moor veld en vooral het in de tweede helft vertoonde spel gal van deze slechte eigenschappon blijk. IX- scheids rechter bleek tegen deze fouten niet to ij 11 opgewassen. Daar Baarn na rust 2 doelpunten maakte en B. F. liet not niet mem wist te vinden, plaatste Baarn zien/ in lie 2e ronde. Wunneer deze club niet beter wordt aangepakt zal ze «lil- maul niet in het bezit van den beker komen. Va 1 a.s. Zondag staan op liet program ma 4 uur Gooi 11 t -gen Hilversum II en uur: Laren I tegen Steeds Voorwaarts I Vooral de eerste wedstryg belooft zoor spannend Ie worden hoewel Hilversum wel zal blijken do eerste te zijn. Laren komt Zondag in het veld met «le volgende opstelling; \V. Luyf KI. Majoor, J. Maas Jan Kok, A. Kok, Bakker Iï. Schaapherder, ,J. v. d. Puyl. P. Wevn- schcnk, de Leeuw, II. de Rijk Uit deze opstelling blijkt, dat Laren w -er een nieuwe doelverclcdiger heeft ge kregen. Hot is te hopen, dat deze de juiste man op de juiste plaats zal blij ken to zijn. daar Laren aan een doelwach ter, een goede n.l. gebrek heeft. Als al len zich flink inspannen, wie weet hoe ver zc 't met dit elftal zullen brengen. Dc combinatie J. Kok cn J. v. d. Puvl zal vel goed blijken te zijn, meenen wij. Wel is waar, zijn dit nog zoor jonge spelers, maar beiden geven reeds blijk, van 't goede voetbalhout tc zijn gesneden, en zullen, mits zij zich serieus inspannen, het een heel eind in de goede richting kun nen sturen. Wij wensehen hen succes toe. AaMBESTEDÏwiGËfa-"" Te houden aanbestedingen. KORTEXHOEF, 25 Juli, 's avonds 7 uur •enige vernieuwingen en herstellingen aan do Alambortskade, door bestuur polder Kortenhocf. ZUILEN (11), 17 Juli» 11 uur Gemeente huis, het houwen npenbniv lag -ic school V het werk zonder wator en electrische lei dingen en sanitaire artikelen, B deze laatste (Architect J. van lMllewijn, IIi 1 - Tsum). HILVERSUM. 15 Juli, II uur Hof van Holland, lu •t amoveeren van I woningen aan Zon- en Maanstraal; en het hou wen van woon- en winkelhuizen. (Ar chitect Cl «le Groot Jzn.). LAREN. GEBOREN': Adriana, d. v. J. XV. Ivoojj- mans en G. M Grauuwmans; Glemen- lina, «I T. de Groot en illenborg; Franciscus Antonius, Z J. G. Koekkoek en G. Kerkhof. OVERLEDEN: Henrica 11 ■riuina So- g«*is, oud 2-'5 jaren, ongehuw I; Gerardus Heerschop, oud 7 jaar. BLARICUM. GEBOREN: Gerardus lleiulricus, z. v. Tij men Bui.sen en Grietje Vos. OXl 'ERTROUWD: Jacobus v .d. Waard «mi Maria Pet ronella Timmers. E KM NES. GFBORFN Jannetje, dochter van C. Rui- zendaal cn G. Rozenberg. HUIZEN. ONDERTROUWD: II armen Kiuijnin- gen «Mi Trijnije Slokker. GLTROUXVD: Adrianus Sehippeor, -2 j. en Tenntjo Teeuwiszen, 22 JT GEBOREN Lam hertje, d. v. Jan Kos en Pi 1 rtje Schaap: Truitje, d. Hendrik Slokker cn Angnictje Honing; Jan, z. v. Pirp-r Vos en Gerritje Honing. OX'ERLEDEN: Lamljertjc Kruimor, 74 j. eeht'.MMi. vari Klaas Schaap. BUSSUM. GEBOREN Willem Karei, z. van W. K Rakcis 'en E. J Bianco. Cornelia Elizabeth, d. van H van den Berg en L. Koster. Geei- truida Gerarda, d van P. J. A. Konig en M. G van der Meer. Hendrik, z. van C. liaarsma ca M. k eisel. Sophia Margrrcta. d van K. L. Braber en T. Dente. GEHUWD S. J. van Slooten en J. D. Pre A M van de Laar Krat'ft en W. C Ncpveu Predikbeurten Zondag 13" Juli. Blaricum. Ned Herv. Kerk voorin 10 uur Ds. D. G W. L Roder. Laren. Ned. Herv. Kerk 's avonds 7 uur Ds D. G. W. L. Roder. Gcref Kerk Pijlsteeg voorin. 10 uur en nam. 5 uur D J. Velsink, Tlteol. Cand. tc Kampen. Gemeentewoning: 2 uur Zondagsschool. Eemnes-Binneu. Ned. Herv. Kerk voorm 10 uur Ds. H. H. Ynzonides II. Avondmaal; nam. 6 uur Doop. Eemnes-Buiten. Ned Herv. Kerk voorin, half 10 uur en nam 2 uur Ds. W. J. Kolkcrt. Maandag 14 Juli. Evangelisatie 111 „de Lindeboom", nam 7 3^ uur. spreker de heer JW Hagen. Gods dienstonderwijzer. Zondag 13 Juli. Hilversum. Vereen, tot Evangelisatie. Alb Pcrkstraat. voorin, half 11 uur Ds W. G. H. van Hoo- genhuvzeu van Amsterdam. Ncd. Prol. Bond gebouw ..dc Verteen iging" voorm. 10.30 uu-r geen dienst. Doopsgezinde Gemeente. Kerk Boomberg- laan voorm. 10.30 uur Ds P. Oosterbaan. Bussum. Ke«l. Herv. kerk voorm. 10 uur 'cn 's avonds 6 uur Ds B. J. van lleyningcn. Ncd. Protestantenbond voo.m 10.30 uur Ds. A. R. dc Jong. Ver. tot Evangelisatie. Grootc zaal Con cordia. voorm. 10,30 uur Dr. A. J. Vermeer van Den Haag. Gcref. Kerk Itepenlaan voorm. 10 uur Prol. Br. G. Cli. Aalders. nam. 5.30 uur Ds. A. J. Mulder. Geref. Kerk Parallelweg voorm. 10 uur Ds. A J. Mulder Chr. Gcref Kerk voorm. kwart voor 10 cn 's avonds 5 uur Lcesdienst. Doopsgezinde Gein., Wladimi laan voorm 10.30 uur geen dienst. Fvang. Lutli. Gein. voorin, half 11 uur Ds Mr. J. Loosjes. Naardcn. Ned. Herv. Gemeente voorm. 10 uur Ds F. XV Drijver Evangelisatie, voorm. 10 uur en 's avonds 6 uur Ds. 1 II. 1'. Reinmc. P:cd. tc Amster dam. Gcref Kerk voorm to uur cn nam. 6 uur Candidaat Ploegers, van Amsterdam. KERKNIEUWS Ds N v. d Sno'ek. te Kralingen, heeft bedankt voor het beroep naar de Ncd. Herv kerk te Huizen. Zondag j.l. waren in het kerkgebouw onder «le prediking van ds. oort- huizen hoorders uit Schoonhoven. HILVERSUM, f» Juli 1024. Botei 1 2.30 —2,40 p. K.G.: ö(iU0 eieren 8K— 0 et.; 20 koeien; 40 biggen fS14: 7 schrammen f 24—32; Handel in vcc Hauw. Oude kip pen tl1.76 p. st.: jonge kippen f23: tamme konijnen 1 0.601.50; duiven 20 et. per paar KUNST Op het Kerkconcert van a.s. Dinsdag avond zal Mcj. Di Moorlag. uit Amsterdam, die 'iecds meermalen met succes 111 het Con certgebouw optrad tn op haar eigen liedcr- avonden door publiek en critiek steeds warm werd ontvangen, behalve een aria, ook Bach liederen in vertaalde teksten zingen. Als violist zal zich Henri Tibbc doen hoo- rtn, een der meest bekende leden van het Concertgebouw-Orkest; hij brengt een Sonate voor viool en orgel van Veracini en twee kleine nummers van Reger en Bach. Als organist zal zich de heer Byster doen hoorVn, die, oud-leerling van «den heer De Pauw, ook de prijs van uitnemendheid ver wierf. Kunstzaal van Lier, Schumacher Germ, de Jong. In mijn laatste artikel zei ik in 't kort iels over het voorname en sympathieke werk van Schumacher. Het is merkwaardig hoe herken baar de inspkatfe is. Want in elk doek van Schumacher bemerkt men de ontroering dui delijk in het werk van Germ, de Jong integen deel zelden of heelemaal niet Beiden zijn zij modern cn vrij van bet photografisohc. Schu macher is echter ecu veel zuiverder en ook tragischer liguur dan de Jong, die mij wel wat oppervlakkig toeschijnt. Dc z.g. excessen zijn bij den eersten verantwoord en bekoor lijk bij G'erm. dc Jong zijn de negaties van bet schilderachtige, bet technische, deels een zelfvermomming, deels een bewuste onver- sch.llighcid. Ook «Ie klem verdecling is bij Schumacher leer 'en lijn. loch is Germ, de Jong in zijn beste schilderijen daarin niet zeer zijn mindere. Maar in het tcckcmverk is een vergelijking belachelijk. Daarin is Schumacher prachtig cn osigineel. daarin is Germ (te Jong veel te schetsmatig cn veel te vluchtig. Genn de Jong legt zich geen zware rekenschap af van dc dingen. Hij is snel over zichzelf tevreden cn is niet erg ernstig. Hij neemt het niet nauw met zijn kunst, al duet hij alsof hij 'boven vele dingen cn problemen staat In Schu machers werk is grootc ernst; in de Jong's werk wel latent maar veel allure. In dit laatste werk tenminste, want in vroeger werk was hij veel beter en zuiverder Het mooist van hem zijn zijn groole doe ken, waarvan mij blocsemboom cn een bloem stuk het m'eesl interesseerdendoch nergens in heeft hij mij ontroerd. Als men zijn no 8. Oude Vrouw, ernstig bekijkt, valt de opper vlakkige afwerking hinderlijk op Het zijn maar wat grootc vlakken van kleur zonder nuanceering Dc handjes, die gevouwen op den schoot liggen, hebben geen verband met liet geheel cn schijnen cr op cn cr apart van geschilde: d le zijn De kleuren hebben overal iels vasts 'en vaals. Aan den anderen kant is hij rauw en onbeholpen (men zie 110 11, aan «lc rivier), waarbij de roodc klcurstrecp op den voor grond beslist schreeuwend is. Zijn ravijn no. 35 is mooi en bezonken. Dit is volgens mij de beste teckcning die bier aanwezig is. Overigens, ik vind het niet noodig om nog veel meer o\er 'hem tc schrijven Germ dc Jong is pas in dten eersten aanvang. Hij moet nog heelemaal tooncn wat hij kan cn wil B. Zomeruitvoering. Johan Schoonderbcek. Toten verleden jaar. midden in de vermaarde ..hittegolf', dc 25e Zomeruitvoering in het Gooische Bayreuth plaats had en de toewijding waarmede de executanten deze uitvoering tot 'een kunst-daad van bijzondere charme maak ten de tropische atmosfeer trotseerde, is men er op velerlei wijze aan herinnerd, hoe Ber nard Zweers, de lete-raar van Johan Schoon derbcek in harmonie en compositie, de pogin gen van zijn eminentcn leerling om de Zotner- uitvoteringen te maken tot een artistieke daad van beteekenis. krachtig cn met de volle potentie van zijn kunstenaarschap heeft ge steund. Het moet dan ook voor den tot vollen opbloei van zijn talent gekomen musicus Jo han Schoonderbcek groote voldoening zijn. dat hij dezte 26e Zomeruitvoering heeft kun nen opdragen aan Bernard Zweers. nu deze belangrijkste van onze Nederlandsche compo nisten in Mei van dit jaar op zoo grandiose GEVRAAGD voor den dag of voor dag cn nacht. Adres Mevrouw Muyscr, Oud- Blarlcummcrwcg ..Qu.en Sabc' b/d. Torenlaan. Laren gevraagd van 's morgens 8 tot 's av. 6 uur. Zondags vrij. Brieven Wilmink's Sigarcnhandel. Laren. Zevenend 235a Laren N.H. Leverancier der wettig gedepon. merken Reparaties van rijwielen en motoren Tegen billijke en sterk concurreererde prijzen. Keurige aflevering Makelaar 1' DIETRICH zal a s. DINSDAö 15 JULI aanvarende 9 uur. veilen, afkomst g van den hcc* van Prummel ten overstaan van Notaris A. PERK, in het Venduhuis ..DIETRICH"' Ernmastraat 48, Hilversum, Tel 1274. o a komen voor: wortelnoten buffet, commode, glazenkast, dames en hecrenburcau, versch. meublementen, mah bureau, pcndulestellen, 2 violen, ledikanten, harmonium, buffetten, ijzeren portemanteau, kapstokken, Oud-Holl. meubelen, chiffoniere, hallkast, secretaire, ijskast, kasten, eiken ladekastjc, theckast, waschmachine met wringer, winkelstelling, winkelbakken, weegschaal mei gewichten, rol met papier, toonbank, inmaakglazen, tuinslang enz Kijkdag Maandag 14 Juli van 9 tot 8 uur AFDEELING VERHUUR: stoelen en tafels, ledikanten met toc- behooren, meublementen enz per dag, week of maand Firma A. TOP EN ZONEN - KIEPPEL Depot: Korte Singel 15, J. H. v. DILLEN, Bussum. bezorgt de wasch binnen vier dagen, franco halen en brengen. 35 cent per K.g. ELECTRISCHE BLEEKMETHODE OFFREERT Versch gerookte Bankethammetjes, met been 55 ct. per pond, zonder been 75 ct. per pond. Kwaliteit schitterend. Probeert U eens ons overheerlijk mager Hamspek 18 ct. per ons, voordeelig en een zeer smakelijke boterham. Voor 't middagmaal eveneens aanbevelenswaardig bij de nieuwe doperwtjes. Wij hebben een zeer groote sorteering FIJNE VLEESCH- WAREN hoofdzakelijk Tieleman Dros. Ons zuiver gesmolten rundvet is thans slechts 40 ct. per pond. Zuiver gesmolten reuzel 50 ct. per pond. De roombotermarkten zijn nog maar steeds oploopend. Wij noteeren steeds den meest lagen dagmarktprijs Onze Melange k 75 en 65 ct. is een zeer goede remplacante voor tafel en keuken. De zuivere planten margarine van 60, 50 en 40 ct. is ongeëvenaard. Een lekker stukje Volvette Goudsche Kaas 60 ct. per pond. Volvette Stolksche 70 ct per pond. Groote aanvoer Edammer Kaasjes, vette wegend 4 pond f 2.per stuk. De aller fijnste 40 f 2.40 per stuk (4 pond). Minzaam aanbevelend, n Naarderstraat 694 - Laren - Tel. 98. 3»- DAGELIJKSCHE BEZORGING -*3 De ondergeteekende CORN. DE HAAN maakt bekend, dat Zondag 20 dezer voor het laatst worden gebakken en bestellingen zonder verhooging worden thuisbezorgd. Aanbevelend,

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 2