ROZEN GESLOTEN. COIFFEURSZAAK Rozententoonstelling 1 Koopt Uwe Rijwielen en Automobielen DE GREEFF Zuivelfabriek „De Hoop" Aanbevolen Adressen. eenWoon- en Winkelhuis kleine advertentie IJ. VAN DEN BEIEN TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, ENZ. ROZEN-SPROKE „Nos jungunt Rosae" KUNSTHANDEL JACOB VAN FRISSEN Schilderijen-Kunstnijverheid, Lijsten De Hygiënische Melkinrichting A. SLOB, BAARN H. GALIS, Telef. 262 GOLDSCH MEDING. Fijne Vleeschwaren9 Fa. W. VOS (E. Lodden) Hu behoeft U niet moei naar Laien perste Qooische CoöperaELeue MeiRinrlchLirig JACOB vs FAASSEN Foto's op elk gebied Agent v. Blaricum van Burgers E.N.B. Fijne Vleeschwaren. BELLETJES. Meisje Meisje een nette Dienstbode Dagmeisje "advertentie-colporteur kinderwagen Douglas Motorrijwiel dienstbode, Biedt zich aan Noodliulp dienstbode eenige uren beschikbaar Mr.Ch.J.F.KARSTEN No. 1255 Bussum. BOTT's het adres „DE BIJENKORF" B DE JONG verhuren te ruilen Mej. N. DE BOCK G. L. WITTIG Eemnesserweg I0fi5-lerenll.il. Neemt eens proef1 .U.n. EN leesbibliotheek ÜPoDeIIQÜR BUSSUM JTOOMEN VERVEPi WED. HAGEN koperslager - blikslager zinkwerker - leiwerker pompenmaker „Symphonia voor een ieder die aan muziek doet. f 1.50 per jaar. ELECTRO TECHNISCH BUREAU MUZIEK IN HUIS PIANO - ORGEL of DUCANOLA eemnes. J. T. v. d. GARDE („Nos Jungunt Rosae") „CONCORDIA", Bussum, 18-20 Juli a.s. Zaterdag 19 Juli Zondag Tentoonstelling dagelijks te bezichtigen. Adverteeren doet verkoopen Fotograaf Verhuur - Reparatie L. VERMAAS. Zuivere Roomboter tegen concurreerenden prijs Bij vooruitbetaling per vakje 60 cent; dienstaanbiedingen 40 cent, beide, per vakje van 6 regels, iedere regel meer 10 cent. Belletjes worden behalve aan ons bureau aangenomen Te Blaricum door de Blari- cumsche Boek- en Kunsthandel Telefoon 376. Te Eemnes door H. Hagen en J. v. Hengel. Te Laren door M. Wilmink, iorenlaan, Tel. 301, en P. v. d, Puyl, Zijtak 186a. Te HSiverstim door v.Wulfen's Reclame-Bur.. Lavendelplein 17. Gevraagd een voor halve dagen liefst geen Huizer, zich aan te melden Huizer- weg 211 Z., Blaricum. Gevraagd net zelfstandig in gezin van 2 pers. van half 9 tot 4 uur. met gebr, v. middagm. Zondags vrij. Flink loon, voorz. v.g.g. Aanmelden na 7 uur, adres te bevr. bij Blaric. Boekhandel Huizerweg, Blaricum Mevrouw G LUKKES vraagt voor dag en nacht. Aanmelden in persoon 's avonds na 8 uur, Naarderstraatweg, Bla ricum. Gevraagd een net bij L. VERMAAS, Brink bij den Eemnesserweg, Laren. gevraagd. Br. No. 6 Blaricumsche Boek- en Kunsthandel, Blaricum. TE KOOP donkergroene f 15Adres bevragen bureau K mnesser Courant, Voogdenerf. TE KOOP een eon klok, een pendule, eenige wekkers en een mandoline, alles zeer billijk A. VENEMA, Laarderw., Eemnes Mevrouw WARNING Zandvoort- weg 2 Baarn, vraagt een nette hoog loon, klein gezin. D iitsche juffiouw van middelbare leeftijd, voor de huishouding, bij voorkeur daar, waar iemand aan wezig is voor het ruwe werk. Prima getuigen. Brieven letter F. bureau Laarder- Cuurant De Bel Laren. GEVRAAGD v. d. of d. en n. maand Aug. Aanm. v. Draanon op Tames, Huizon. LEERARES, middelbaar Neder- landsch. heeft om voor te lezen, taallessen te geven, bij studie te helpen, ol litteratuur te behandelen. Br. lett. K. bureau Blaricummer Courant, Melkstraat, Blaricum TC KOOP te Huizen Volkrijke buurt, solied gebouw, voor alle zaken geschikt. Ie Hypotheek beschikbaar. Brieven letter H, 101. J. Teeu- wissen. Zeeweg Huizen. ADVOCAAT EN PROCUREUR is op „de Ekster", Bosch van Bredius te Huizen, telefonisch aangesloten onder Steriliseert Uw GROENTEN met patent sterilisec rketel en glazen, zekere sluiting, gemakkelijk te openen. Ketel compleet met thermometcr- glazendrager en veeren a I 4 50. Glazen inhoudende L. t d.36 3 4 L f 0.40 7, L f 0.45 IV* L. f 0.62 2 L f 0.70 Verder alle soorten losse gummiringen. Aanbevelend. M. VONK. Molenweg 303, Laren. Tel. 401. voor goede dranken is de slijterij Molenweg: 315. LAREN - Telef- 199 Aanbevelend. A. C. WlLLARD—IIARTMANN. BEHANGER - STOFFEERDER BEDDEN- EN MATRASSENMAKER Uitgebreide Slalencollecllc BILL IJ KE PR IJ ZEN PIJLSTEEG 10» LAREN In de smederij van M. VONK, Molenweg 303 is de prijs van 't HOEFBESLAG aanmerkelijk VERLAAGD. Beleefd aanbevelend, Telef. 401. M. VONK. Wenscht gij iets te of plaats dan een in dit blad. Prijs slechts f 0.60 per vakje van 6 regels bij vooruitbetaling. Opticien Brinklaan 81 - Bussum - Telef. II Brillen en Pince-nez Electrische slijp- en leparatie-inrichting Magnetische Behandeling JE BERK' Electr. Gezichts- en Haarmassage FIRMA VAN HENSBERGEH-v. P. C v. d.BRlNKWEG - LAREN N.H TELEF. 411 levert tegen sterk concur piijzen melk, karnemelk, boter, kaas, eieren - yochurl, room. karnemeikpap - Eiken dag aan huis te bezorgen. Vlugge bediening - Rijksconti61e Groote zindelijkheid Ab 2 boeken p. w. O.60 m 4 1.10 0 1 50 per maand Leesgeld p.weekIO ct.p.deel HUIZERWEG naast het Postkantoor STOOM EM IM ZXZM UUR Depot voor Laren Gezusters Alferink, Torenlaan Zandvoortscheweg 56 heeft een FILIAAL gevestigd bij de bij de Haven, Eemnes 3«- ZIE BORD OP DEN DIJK "'■G is het tijdschrift Abonnementsprijs met in begrip van de 6 Muziek- bijlagen slechts Verschijnt steeds op den 15en der maand. Uitgever J. J. LISPET HILVERSUM is wegens huwelijk Woensdag a.s. 16 Juli is de eisch van den tegenwoordigen tijd. Indien U prijs stelt op EEN PRIMA Vraag dan onzen catalogus en conditiën Raadhuisstraat 48-50 Utrechtschestraat 119 Kalverstraat 56 AMSTERDAM. comestibles, fruit enz. aan het bekende adres Naarderstraai t.o. de N. H. Kerk, Tel. B9 BILLIJKE PRIJZEN PKIM KWALITEIT om U te laten scheren en knippen. A.s. Woensdag Opening van mijn modern ingerichte ANNEX RUIME SORTEERING van de beste iabrikanten tegen zeer lage prijzen. TA R I E F: Scheren 15 ct. (2 X) b'i abonnement (10 X) f 1 25 Haarknippen 25 ct. Kinderen haarknippen 15 ct Accuraat aanzetten van schee mes;en 25 ct. Hopende door vlugge en netle bediening mei veel belangstelling vereerd t: mogen worden. Aanbevelend, LAARDERWEG ,<t.o. Cafe EEMLAND) (Ingang uitsluitend 's Gravelandschew g) Deze NATIONALE ROZENTENTOONSTELLING, moet door iederen bewoner van het „rozenrijke Gooi" worden bezocht. WiiH9ff tfi In 1 i van 2-5 uur r.m. toe-angsprijs f 1.20 VilJUdy 10 dull van 71/2-10 uur n.m. f 0.90 Zaterdagavond 19 Juli opvoering van de van MEVROUW VAN GENDTLAND RÉ, daarna „FÊTE de MUIT". HEI' EESTUUR. van 10 uur v.m tot 5 uur n.m. f 0 90 van 7l/2 u. r.m, tot circa 3 u. 's nachts f2.55 20 Juli van '10 uur v.m. tot 5 uur n.m f 0 60 van 7Va11 uur namiddags f 0.90 HJJIIIIHIï noiniiiiiiifiijiiiiiiuiiiiiiiici I INieuwet«ej - Laren N.H. TOEGANG VRIJ lllllllllillMlli! Fll .BUSSUMIBrinKlaan 12a ni-lAREn:nieuwewe940i.Tti.7 Nieuweweg - Laren N.H. Opnamen in eigen omgeving ZONDAGS ALLEEN BIJ VOORAFBESPREKING Torenlaan 312 - Blaricum Tel. 317 DAG EN NACHT GEOPEND Gekookte worst 20 ct. p. ons Plpckworst 22 Boter ham worst 14 Sausisse de B mlogne 35 Cervelaatworst 35 Haagsche leverworst i2 Saksische levei worst 20 Berliner leverworst 25 t, Tongenworst 28 Dagelijks vcrsch gepelde garnalen Nieuwe Hollandsche Maatjtsharing Fijnste kwaliteit gerookte paling v Vleeschkaas getroff. 25 ct. p. ons Gekookte ham 40 Schouder ham 30 Ontbijtspek 20 Os'born bacon 26 Wookvlcesch muisje 40 Presserlbeef 25 Ossentong 80 Magergelderschspek 75 ct.p.pond 15 ct: per ons 10 ct. per stuk ranaf 100 ct. p. pond BrinK b. d. Eemnesserweg, Laren. Telef. 230 Hilversum, Stationsplein 14. FRUIT- EN DELICATESSENHANDEL. Blaricum - Telef. 349 Specialiteit in Prima consumptie melk - Los gepasteu'iseerd 13 ets. per L. Gepasleuriseerde flesschenmelk 18 ets. per Liter flesch Neemt proef met onze prima Koffieroom 12'/j ets. fle'ch ANTUltACIET. NED. ANTHKACIET HANDEL MIJ., Torenlaan Telef. 164 Laren. APOTHEEK. GOOISCHE APOTHEEK Stationsweg Laren. KAK KERIJ. W. KOTS, KOLONIE-BAKKERIJ BLARICUM Sportbesclxuit - Bruin- en Grahain-brood Telef. 386. KLIKGROENTEN. Firma W. VOS (E. LODDEN) Kaanierstraat 706, t/o. N. H. Kerk, Tel. 69, Laren. BRANDSTOFFEN. B. ZOON'S KOLENHANDEL. Ivlaaskampen Tel. 29 en 404 Laren BOEKHANDELAREN. F. W. SCHAAF, fa. Benjamin. Havenstraat 7. Tel. 663. Hilversum. BOTER EN KAAS BOTER- EN KAASHANDEL ..DE BETUWE W. BANNINK, Laanstraat 93, Tel. 341 Baarn. COMESTIBLES. TH. FRANKEN H. VINGERHOED, Brink, naast Hamdorff, Laren. CONSERVEN. Firina W. VOS (E. LODDEN) Naarderstraat 706, t/o. N. H. Kerk. Tel 69, Laren. COIFFEURS. J. KORTEN—v. HENGEL, 's Gravelan'lsoheweg. Tel. 653 Hilversum. DROGISTERIJ. A. NIEHOTKONING, Ass.-Apotk. Laron. Nieuwe Weg 394. Tel. 52. ELECTROTECHNISCH BUREAU. F. A. KIEFT Stationsweg Tel. 81 Laren. H. CALIS, P. C. v. d. Brink weg, hk. KTaaskampen, Tol. 262 Laren. ESPERANTO. J. VAN HENGEL. Voogdenerf, Eomnos. FRUIT, FIJNE VLEESCHWAREN. L. VERMAAS, Brink bij de Eemnesserweg, Tel. 230, Laren. FIJNE VLEESCHWAREN. TH. FRANKEN H. VINGERHOED, Brink, naast Hamdorff, Laren. Firma W. VOS (E. LODDEN) Naarderstraat 706, t/o. N. H. Kerk, Tel. 69, Laren. GOUD ZILVER HORLOGES. B. WEILER, Zeedijk 10, Hilversum. GROENTEN EN FRUITWINKEL. J. VAN HOVEN, Dorpstraat 119, Tel 352 Blaricum. IIEEBEN MODE-ARTIKELEN. WED. N. v. WIJK, Nieuwe Weg 392, Laren. HOTEL CAFé-RESTAURANT ,,DE KARSEBOOM". Groest 80, Hilversum. Tel. 1406. H. C. ORAMM LEDERWAREN, SCHOENMAKERIJ, SCHOENHANDEL. „De Concurrent." D. RANZIJN, Torenl. 979. Laren. LEESINRICHTING „ERICA". BLARICUMSCHE BOEK- EN KUNSTHANDEL, Huizerweg Tel. 376 Blaricum. MEUBELMAKERIJ. JOZEPH MULDER, Barbiersteeg Laron. Ecmnesserstr. 44, Blaricum. PORTRET-ATELIER, LIJSTEN, KUNSTH. JACOB VAN FA ASSEN, Nieuwe Weg, Laren. RECLAMEBUREAU. VAN WULFTEN, Lavendolplein 17, Hilversum. SCHOENMAGAZIJN. STRATING'S SCHOENHANDEL. Naarderstraat 099. Teloph. 419. Laren, N.-H. SLIJTERIJ. VINE'S SLIJTERIJ „De Drie Ankers", Depot Blaricum J. v. d. WERFF, Tore nlaan 313. STOOMWASCH- EN STKIJKINR. B. C. KOK Co., Toronlaan 877-878-879 Tel. 329 Laren. TIMMERMAN. H. HAGEN, Eemnes. UURWERKEN, GOUD, ZILVER, ENZ. W. DE JONG, Horlogemaker. Blaricum, Fransche pad. VERDUURZ. LEVENSMIDDELEN. TH. FRANKEN H. VINGERHOED, Brink, nanst Hamdorff, Laren. VLEESCHHOUWERIJ. A. MARJOT Brink 412 Tel. 410 Laren. ZUIVELFABRIEK. COöP. ZUIVELFABRIEK DE GOEDE VERWACHTING. Kerkpad. Blaricum. Tel. 381.

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 4