VoogdenerJ Eemnes Waarschuwing. DINSDAG 15 JULI 1924. Verschijnt Dinsdags en Vrijdags Br <-p EEfMIELLEFT-QGUF? ADVERTENTIEPRIJZEN: van 1—5 regels f 1.elke regel meer 20 cent. Advertenties tusschen den tekst op pagina 2 en 3 dubbel tariefadvertenties op pagina 1 driemaal den regelprijs. Bij contract belangrijke reductie Bureau van Redactie en Administratie s ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling per drie maanden 70 cent, met geïllustreerd Zondagsblad f135; per post 85 cent met geïllustreerd Zondagsblad f 1.80. Per week t 6 cent. met Zondagsblad 11 cent. Losse nummers 5 ct Dringend wordt men ver zocht gedurende den hooi tijd zeer voorzichtig te rijden langs den rijksstraatweg van Laren over Eemnes naar Baarn. Een dag of wat naar Brabant per fiets. Zoo'n plannetje schemerde ons door het hoold; de tijd er voor was disponibel en oen plan de campagne kregen wij nauw keurig' uitgewerkt van den hoofdconsul vaan don A. N. W. B., v. ien ieder lid van don hond dat maar vragOxi kan. Do bond maakt dat nauwkeurig iri orde; dat weet ik nog wol van vroeger; van vroeger, le ver, want ik rij al bijkans een halve eeuw fiets en kan do houten fietsen zonder ket ting en met ijzeren handen om do houten veilingen nog uit ervaring. Als jé op zqp'n machine over oen straatweg gereden had, had j,ft blaren aan je handen en bla ren op je pardon, had je zadelpijn. Dat hoeft nu niet meer, dank zij de lucht banden en de goede zadelvceren; maai de Brabantsehe wegen en vooral de pro vinciale klinkerwegen, waar je 15 dagen por jaar gratis op moogt rijden, als je een hjllet aanvraagt, stellen toch wel zoer hooge oisdieu aan de voerend doelen van je machine. Per trein gingen wij n.'uir den Bosch on daar direct op do fiets do weg op naar Vught een schoon dorp, bekend om het daarbij gelegen krankzinnigengesticht. Voorburg en om zijne relaties met h i huis van Oranje, 't Is dan ook mor.i, Wij gingen door naar Boxtel, hekend om do linnenweverijen en kwamen in Oirsehot langs oen mooi over hei loopend rijwiel pad. De hei daar is weer anders dan de hoi bij ons in het Gooi; meer laag en meer moerasachtig, zoodat je die witte pluimen meer ziet, die in de verte de il lusie geven van katoenboomen in minia tuur. Wij misten op die fietspaden, en dat gemis voelden wij de volgende dagen nog sterker, de instructieve paddestoelen van Gooi- en Kernland en Utrecht en omstre ken. Maar toch kwamen wij veilig en ze ker in Oirsehot, waar een hupsch Bra- bantsch deerntje ons een goeden lunch voorzette. Zij vond mijne combinatie, hu- vermoutpap en flensjes toe (ik sukkelde n.l. wat mot mijn gebit) blikbaar zeer vermakelijk en laehtc mij feitelijk wel daarom uit, maar ik deed maar of ze te gen mij lachte, (bon mine mauvais jeu of petite habitude cnfance?). Maar deson danks smaakte het toch go°d. Toen langs een afwisselend pad naar Eindhoven, de stad van de lab riek van elect risehe gloei lampen. Als men daar binnen komt van de kant van waar wij kwamen, dan ziet men de Philipsfnbrielc, het Philipspark, de Philips-sehoolvereeniging, den bouw van Philips arbeiderswoningen, de Phi lips coöperatie, kortom alles is van Phi lips. Philips is een brou van welvaart voor Eindhoven en daarnaast doet. Philips veel nuttig sociaal werk. Wij rustten even uit in ons bondshotel. en maakten nog een tochtje over Geldrop, ileeze naar Leende en van daar langs oen fietspad over de hei naar Eindhoven te rug. Hier ziet men het. echte, schoono, Branbantsohe land en weer de lage heide gronden en hier en daar oude boerderijtjes en schtiren, soms bouwvallig on schilder achtig, zoedat je dacht: „zoo meteen komt hier nog een heks of roover uit". Maar geen' van beiden kwamen; toch kan ik mij wel voorstellen, dat liet. hier 's avonds bij schemerdonker of bij regen en mist niet direct gezellig is, temeer daar allerlei meertjes of vennetjes vreemde lichtrefle- \en geven en nopen goed uit te kijken naar den weg, terzijde waarvan moeras is. Maar nu: de zon schitterde, de dophei bloeide, de vogels kwinkeleerden en zon gen hun lied en wij mensehen waren blijde en verheugden ons in de schep pingen. Wij kwamen in Eindhoven terug; de stad maakt een prcttigen indruk. Mijn reisgenoot kon een familie, daar woon achtig, gelukkig maken door haar goede berichten over te brengen van e«rn harer zonen, die jaren in Tndië was en van wiens „l.eben und Strohen" hij alles wist. I)e moeder wou maar niet gnlooven, dat haar zoon den panter, wiens huid hij had gezonden, zelf geschoten had. Zij meende „hij had geschoten met spek". En toch, hoe'scherp het moederoog gewoonlijk ook ziet, nu had zij het niet. bij het rechte eind gehad. Den volgenden morgen den straatweg langs naar Bladel; de weg liep door de Meijerij. In het dorp Eerzei werden wij getroffen door het mooie marktplein; daarop staat, naast de voor Brabant on ontbeerlijke muziektent, een monumentale pomp van bet jaar MDCLVI (1656, als ik het niet mis heb) en bizonder trof ons een aardig gebouw, dat na velerlei lotsveran deringen ondergaan te hebben, nu was ge worden liet eveneens „monumentale" raad huis, genaamd kapel, gebouwd in het jaar 1347 en met .steun van liet rijk gerestau reerd, en grondig gerestaureerd ook, in 1918. De welwillende gemeentesecretaris liet ous liet gebouw zien. 't Was mooi. Interessant vond ik liet. te hooren, dut het ook hier in do vergaderingen van den gemeenteraad nog al eens heftig toeging en dat de publieke tribune gewoonlijk flink bezet was, v.nl. met sigarenmakers (ontwakend sociaal leven!) Van Bladel af zouden wij een fietspad nemen; men was juist bezig den weg te veranderen en alles was zand; dit mankte dat. wij den weg wat bijster werden en langs wat. langoren en wat zwaarderen weg dan wij verwacht hadden, te Neter- ael aankwamen. Dien dag misten wij onzo paddestoelen zeer. 't Was 12 uur en onze magen begonnen te jeuken; wij snoven plots eon verleidenden bakgeur op. Ik ging op verkenning uit en jawel, spoedig vond ik in een kouken een juffrouw, bezig met het bakken van spekpannekoeken. Ze ver gaf rnij spoedig' mijne indringerigheid en beloofde een paar extra te zullen bakken voor ons. Zij hield hare belofte en wij ge noten van onze spekpannekoeken en van een potteke Brunbantsch bier. Een stevige lunch voor totaal tachtig centen voor ons beiden. Wie doet je wat? Wij kregen on der do hand respect voor de rijwielpaden van Noord-Brabant; een pad is een pad, maar '/oo'n pad als daar, was bijna geen pad. Wij waren blij, dat, er geen dames in ons gezelschap waren; misschien had den wij dan wel af en toe een eindje met de fiets aan de hand gekuierd. Of kun nen de tegenwoordige vrouwen dut wel aan? Jawel hoor ik zo al zeggen als een ouwe baas van 62 jaar hot kan, kun nen wij het ook. En van sommigen go- loot ik het. ook wel, gezien de daden van sport op ander gebied. In Middclbeers kregen wij den harden te. pakken en toen over Diessen en Ililvarenbeek naar Tilburg. Y\Tij zagen ook hier in do dorpen nieuwe woningen; wijj zagen, waar de grond het mogelijk maak te, den landman aan den arbeid en wij kregen den indruk, „Brabant gaat voor uit". En toch is er nog wel werk, veel werk zelfs, voor de Heidemaatschappij of daarmede overeenkomende verocniging. In Tilburg genoten wij wel van de wel verdiende lichamelijke rust, omar de stad is druk; er is veel fabriekswezen, veel handel on verkeer. Allerlei auto's rijden er rond en de lucht is l>ozwangcril met ro;k en benzine. Men ruikt de fabriek, 's Avonds gingen wij naar een bioscoop (faute de mieux); wij zagen leerzame en verschrikkelijke dingen en hoorden naar den uitleg van den explicateur, die ons vrijwel onnoodig scheen, omdat het. ge- heele verloop der historie op het doek werd geprojecteerd. Maar misschien kon niet ieder der aanwezigen zoo vlot lezen en bovendien tapte dto explicateur af en toe ook wel eens 'n reuzen fijne mop, die niet op het. doek getooverd werd en nog* al op do lachspieren werkte van het pet ten publiek. Tilburg is wel een fabrieks stad; dat bemerkten wij hier ook. Den volgenden morgen fietsten wij weer het Zuiden in tot. dicht bij de Belgische greny; hier was wat bosch; hier kwamen vrij veel uiouwe huisjes. Ik dacht aan Groesbeek en aan smokkelen of liever aan geld verdienen tijdens of door den oorlog. Van Alphen, waar wij een Hemels tra at ontdekten, volgden wij een fietspad langs wei en hel naar Chaam en vandaar ging het langs den grooten weg via Hl ven bout en Ginnoken naar Breda. Dvzc dag- tour was niet lang; wij hadden in Breda den tijd om met. do motorbussen liet Mast- hosch bij Ginnoken en het Liesbosch bij Prineonhago te zien. Daar moet men ge weest zijn als men Breda heeft hezocht. 's Avonds bezochten wij een keurig net er uitziend hioscoop-gebouw, dat door den ober van ons hotel „klein Tuschinski" werd genoemd. Op onzen tocht daarheen en terug leerden wij den moed, om niet te zeggen den overmoed van den Breda'schen chauffeur kennen. De stad is uitgebreid en mooi, blijkbaar iet of wat mondaine. Komt. dit misschien door den invloed der vele militairen? Alweer een dag voorbij. Verder ging- het over een inooion weg met, villas langs Teteringen naar Ooster hout en vandaar over allerlei dorpjes ca' langs allerlei aardige binnenwegen met verrassende waterpartijen naar Dongen- schevaart, waar wij met de vrouw uit het en fél je een praatje hielden over het ver schil tusschen de culturen in Indië en Noord Brabant; zij was vol belangstelling en haalde haar ouden baas er nog bij. Verder gaande kregen wij groot respect voor de Brabantsehe keien» waarmede de weg naar Loon op 't. Zand geplaveid was. Wij kregen een stukje van het land van leer en schoenen te pakken en gingen door naar Oisterwijk. Dit lijkt een vriendelijk en welvarend dorp, hekend om vennen en moppon. De vennen zijn heidcplassen, kleino meertjes van griligen vorm hier aardig en verassend in het bosch gelegen. Sommigen vonden wij versierd met water lelies en plompen en één met waternym- plien met allerlei gekleurde hoofdliedek- king, badmutsen, d.w.z. men zwemt daar tegenwoordig ook mixte. Even buiten het dorp in de „Oemullèhoekcn" is vlak bij 'u ven een nieuwmodisch hotel gebouwd met electrisch licht en stroomend water met vaste waschtafels. Dit. hotel, meer bere kend Voor pension dan wel als toeristen- verblijf, biedt de gasten, naast rustige om geving, genot van bosch en water. Men merkt dat er een „directeur" aan 't. hoofd staat. De moppen zijn taaie vierkante koekjes, die om bovengenoemde gcbitsbze waren maar liever medegenomen werden voor de familie thuis; doch niet alleen daarom. Een bezoek aan Oisterwijk loont zeker de moeite. Het begon dien avond flink te re genen en wij togen bijtijds naar lied. De laatste morgen van onzen tocht brak aan; wij wilden tijdig weer thuis zijn. Het ging per fiets via Haaron en Hclvoirt nuar tie hadplaats „Den IJzeren Man", een uitgegraven veen la Loos- drecht ,maar veel kleiner, met. een hotel veel grooler en met druk bezoek en veel vertier door jongere en oudere menseben uit den Bosch en omstreken. Er is ook een stationshalte en dat animeert. Weldra waren wij via Vught weer te den Bosch, ons punt van uitgang, juist, bijtijds om nog een trein te pakken naar Utrecht; wij werden gevoerd over de b ree de rivieren, de Maas, de Waal en de Lek en over 't kleine typisch Betuwseh rivierken „de Lingo." en reden van Utrecht mot den wind! in den rug per l'iets naar huis, waai' wij. voldaan over onze kennismaking met Brabant, frisch als hoentjes aankwamen, vroeg, maar niet te vroeg voor onze huis genoten. De cyclometer wees aan, dat wij hadden afgelegd 259 K.M. Hilversum, Juli 1924. No. 4470 A. N. W. B. Geslaagd. Voor het Merenrius-rliploma Engelsche Handelscorrespondentie is geslaagd de heer K. Boomsma alhier. De 12de Kunsttentoonstelling, Van Willem Noordijk is nog verkocht no. 54, Herfststemmeii on van A. G, Huls hof no. 50, De Landdag. De tentoonstelling is heden geheel vernieuwd weder her opend. De Zomerreunie K. N. M. V. Op ile renbaan Birklioven bij Amers foort heeft. Zondag de Kou. Ned. Motor wielrijders Verocniging haar Zomerreunie gehouden. Om half elf verzamelden ver schillende deelnemers aan deze reünie zich op de Brink bij het Hotel Hamdorff, hetgeen zeer veel belangstelling trok. Ook de rijdende monteur was present en voor deze gelegenheid was zijn zijspan met bloemen versierd. Ruim elf uur vertrok het. gezelschap naar Birkhoven. Gevonden voorwerpen. Een zilveren dameshorloge met armband, een zilv. dameshorloge ,een kip, een beurs je, inh. eenig geld, een roode gemolton- neerde paardendeken, een gouden schakel armband, een blauwe stoffen regenjas, een bruine portemonnaie inh. eenig' geld. Onverantwoordelijk. Het zou houscli wel eens noodig zijn, dat. ten eerste alle chauffeurs een degelijk bewijs aflegden van hun bekwaamheid, tweedons, dat zij die het rad in handen hebben, nuchter zijn alvorens zij het be sturen en dat zulks onderzocht werd. Het voorval van één dezer (lagen is wel heel bar. Een zekero mej. A. D„ woonachtig te Hilversum, heeft aangifte gedaan hij onze politie, dat zij Woensdag 9 juli 's avonds eirea 12 uur met een vriendin en een vriend wandelde op de Hilvorsumsche straatweg. Ter hoogte van het punt hal verwege de waterleiding en de tol kwam haar een auto achterop. Mej. I). liep heo- lomaal rechts van den weg. Op een gege ven moment stak de bestuurder, die zigzag over den straatweg reed, en blijkbaar dronken was, pardoes over en slingerde haar tegen den weg, zoodat mej. D. op het gra9 terecht kwam. Zij kreeg n.l. een slag van een der lantaarns. Bewusteloos bleef zij liggen. De auto ree.l door alsof er niets gebeurd was. Achter deze auto reed een tweede, die onmiddellijk gas gal" en den wegijlenden wagen inhaalde oni het nummer te eontro- lc-eren. Toen deze chauffeur het nummer wist, reed hij terug en haalde het. meisje op, zette haar in zijn wagen en bracht haar thuis met haar vriend en vriendin. Dit was tenminste een gentleman. Het Ibleek, dat het nummer G 2394 }>ehoorde bij den wagen van baron M. S. tot E. te Hilversum. De/e zal er zeker meer van I hooren want er is een proces-verbaal van liet voorval opgemaakt. liet is weer ec-n waarschuwing voor ons, voege voetgangers om, wanneer we op den weg loopen. al loopen we good en rechts on wat dies meer zij, bij het naderen van een auto maar spoorslags een boom te omvatten en daarin te stijgen. Het insti tuut voetgangers is in deze moderne maat schappij iels overbodigs, in elk geval, men ziet dat onze openbare veiligheid toch maar een zéér relatief begrip is. Zij wisten niet wat ze deden. Er waren eens twee Amsterdammers, twee rasechte. De eene heette Ester de .I. en haar aanstaand mannetje David L. Ik ga u geen sprookje vertellen, geliefde le zers, want de aanhef zou u doen vermoe den dat het dit werd. Geenszins ga ik u een fantasietje vertellen, maar een ver haal met achter- eu ondergrond. Ik zeide, er waren dun twee rasechte Amsterdammers. Van dezulken, dio nog van de dorpsehe gewoonten on w edergebo ren zijn en die aardappels zien groeien aan de hoornen en nieenen dat het koren er uit 7.iet als klapbessen. Erg warm was het Zondag en David fluisterde zijn Ester in. dat hij van de natuur wilde genieten „met volle teugen"., zei hij en smakte met de lippen. Nu vertelt men, dat Laren het ongerepte natuurschoon heeft.... waarachtig, dat. vertelt men. Men heeft daar, zoo zegt men, weelderige bossehen, oerbosschen en schoon villa's met prachtige waranda's. Je kunt daar in Laren <Loen wat je wilt. Van daar dat David liet. plan verleidelijk toe scheen om mot Ester naar Laren te gaan. Smoorheet was hot in Amsterdam. De mensehen 'liepen kleverig langs elkaar en als ze toevallig eens togen eikuur aanhot sten oindat ze te lui waren uit te wijken, vloekten zo, of deden ze onaangenaam. Het was er zóó vol en heet Zondag, dat het David moest toeschijnen (David, die van de natuur zooveel hield) alsof de stad een groote vliegenvanger was, waar in duizenden zwarte vliegen nijdig en gonzend door elkaar raasden tegen de rondgewelfde horretjes. Inderdaad was er ook veel lucht vail bier in de stad, vooral als je 'langs de café's liep. Op dit bier vliegen vele vliegen aan en worden ver leid. Enfin., ze gingen op weg en gre pen een Gooiseh trammetje. Onderweg plakten ze hun neuzen tegen de ruiten en smikkeldon wat zuurballen op. In Laren stapten ze uit! Waarheen? Eerst wat. limonade uit een rietje, eerst oen sigaar en een banaan en dan zouden ze verder zien. Ze doolden door onze „lie felijke landauwen" en kwamen bij de Lingenskampwog. „Ach, hoe welig wuifde liet. blonde gras!" zoo dacht David en al licht ook Ester, die opmerkte, dat bet hooi bijna rijp was. Ze daehten niet dat het koren was. Ze wisten het niet. Ze drongen het liooge gras in plukten achteloos sprietjes. Mid denin gekomen legde David zich languit neer en zei: „Ga zitten Ester eu laten we genieten van de natuur met volle teu gen". Ook Ester zeeg neer. Trommeltjes werden uitgepakt. Een jas uitgespreid en het. diner ving aan. Midden in deze verrukkelijke zaligheid klonk een stem „wat motten jullie daar?'" ..Gaat. jou dat aan?" riep David terug. „Tk kan me zelf l>est. redden". Do stem zweeg, iemand fietste hard weg. Men hoorde giebelen en praten. Een kwartier later was plotseling een politieagent daar. „Of ze gek waren?" David rees omhoog, verslikte zich in een haverkorrel, lieeseh zn bretel over z'n schouder en vroeg' „hè!" „Of u gek bent, weet u dan niet, dat u midden in bet koren zit?" „En wat zou dat?" „Wat zou dat? hoe is uw naam; waar en wanneer l>ent u geboren?" Daar zaten ze! Bekeurd! ,,Ze wisten niet, dat ze op het koren zaten, ze (lachten, dat liet gras was of de agent eris op wou steken?" 's Avonds ró Amsterdam thuis gekomen dacht David aan het verhaal van één zij ner voorvaderen, die N.R. fakkels gebon den had aan de staarten der vossen en ze brandend door hef koren had gejaagd. Wal was hij dan kalm geweest. IIij zou die wed. S. te Laren eens schrijven, waar om ze zoo moest optreden en hij schreef: „Geachte Mevrouw. Hierbij doe ik U we ten als dat ik U handelwijze van doelu extra ordinair vind. U moet U wat be- hoerschen voortaan en niet dadelijk naar de pelisie loopen. U koren is alleen waf plat, nou! oen regentje en het is ter weer! Moet U daarover gijn verkoope? We bon ne hier In .Amsterdam andere zeden ge woon en houden niet van zulkdanig ge- doentc. De korenaren, die we verpos heb ben mot U maar beschouwen als zoodanig,' alsdat ik hiervoor de zegeltjes insluit, 't. welk doende U David". Lozers, is dit een verhaal met achter grond en basis of niet? De Mariavereeniging. Morgenavond houdt de Maria verocniging alhier een driemaandelijkselie vergadering in het Sint Vitusgcbouw. De punten van de agenda zijn: 1 Notulen. 2. Installatie van nieuwe leden. 3. Besproking van den heschrijvingsbriel der algemeeno vergade ring te Zwolle. 4. Rondvraag. Een belangrijk telegram. „Blaricums Belang" staat flink op de bres wanneer er iets is, wal. verbetering behoeft. Zoo ook nu weer. Met deze zomermaanden, nu er vó l pen siongasten in onze gemeente verblijven en vele inwoners logo's ontvangen, vooral op de Zondagen, blijkt liet. een groote last Ie zijn, dat men alleen 's morgens van 8 tot 9 uur kan opbellen of telegrafeeren. Ver schillende malen werd de vraag geuit, of het. niet. mogelijk zou zijn, dat het post kantoor ook Zondagsmiddags gelegenheid bood tot verzenden van telegrammen en telefoneeren. Maar men komt met deze vragen niet vorder, want onze directeur kan natuur lijk daartegen niets doen. Iïot bestuur van Blaricums belang heeft, besloten om een poging te doen, om aan deze toestand een einde te maken, liet is echter nog de vraag of deze poging resultaat hoeft, om dat de door hen gevraagde wijziging der diens! ongetwijfeld onkosten zal mede brengen Gistermorgen echter werd het navolgende telegram verzonden aan den Minister van Waterstaat. „Wegens vestiging van vele nieuwe ge zinnen en groot aantal zomergasten, ver- eken dringend ojienstelling post-, tele graaf- en telefoonkantoor Zondag? van één tot twee uur". Het telegram is óndertee- ken.l door den voorzitter der verocniging, den lieer Ter Brugge en den secretaris Dr. Visser alhier. Laten wij hopen, dat dit te legram succes heeft, want, velen zullen met deze openstelling zeer gebaat zijn. De Melkfabriek. De Eerste Gooische Coop. ïvfelkfubriek alhier, waaraan verleden jaar een nieu we directeur werd benoemd, heeft, mede door do uitbreiding van den Go isehen veestapel, als vergrooting der schaar voor de Ecrfgcoiers, haar bedrijf lieduideml kunnen uitzetten; vorige week werd hot derde filiaal, aanvankelijk als onderdeel van Bussuni te Naaiden geopend, zoodat met 't Laronsche filiaal mede, liet afzet gebied reeds tot drie gemeenten buiten Huizen werd uitgebreid. De plannen om ook Hilversum in liet leyeringsgebiéd to betrekken, zijn vrijwel gereed; het aantal melkventers is in verhaald hiermede tot 12 gestegen, in evenredigheid mot liet tech nisch personeel, terwijl den beer Vroege, den tegenwoordigoii leider, een assistent, een boekhouder en een controleur werd tor zijde gesteld. Met bedrijf is thans op volle capaciteit; de zomermaand mi moeten hot voornamelijk doen: waar aanvankelijk de dagnanvoer pl. m. 6(10 L. melk bedroog, is deze reeds gestegen tot ruim 3000 L. per dag. Hoewel h"t Huizer melkvee een belangrijk kwan tum iu de productie levert, was deze aan voer al niet meer voldoende oni in de be hoefte te - voorzien; er wordt, thans ook rauwe melk ontvangen uit Eemnes, Kaar den en Bussuni. Ook is liet oen gunstig teeken, dat de boeren, welke nog geen lid van de onderneming zijn, hun o\ermelk naar de fabriek gaan brengen. De omzet, is vooral toegenomen, doordat de venters wérden overgenomen, die zelve al oen go- heele wijk hadden; er zijn dan ook reeds ontwerpen gereed om de fabriek te ver bouwen, waarbij het kantoer beneden zal

Historische kranten - Archief Eemland

Eemnesser Courant | 1924 | | pagina 1